O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Návod na sestavení horoskopu (pomůcka pro introspekci) 4.díl

10.09.2010 10:07

Vážení čtenáři, v tomto posledním díle bude zveřejněn potřebný základ k výkladu Vašeho horoskopu. Dál už bude na každém z Vás, jestli se ponoříte do studia astrologie ještě hlouběji a získáte všechny informace o sobě čistě empiricky, nebo budete pracovat s tímto základem ruku v ruce se svou intuicí...

 

Mystické poselství hvězd nám zprostředkovávají tři prvky: domy, znamení a planety

Každý dům znázorňuje jistou oblast života. Jednotlivá znamení rozdělují nebeskou klenbu. Jejich umístění ve vztahu k domům označuje naši základní povahu a náš postoj k životu. Planety jsou posly Bohů a svými pohyby nám přinášejí příležitosti nutné k na­šemu rozvoji a růstu Duše. Je proto nezbytné důkladně se sezná­mit s těmito třemi činiteli - jednak s každým zvlášť, jednak s jejich rozmanitými kombinacemi. Následující popisy mají za úkol zpro­středkovat Vám tyto vědomosti.

 

 

Astrologické domy

Jde o mundánní domy na rozdíl od nebeských domů (dvanácti zvířetníkových znamení). Náš život je ovlivňován úhlem dopadu hvězdného paprsku. Plane­ty u východního obzoru ovlivňují naše tělo, planety na jihu rozho­dují o našem dobrém či nevýhodném společenském postavení. Je-­li některá planeta na západě v okamžiku našeho zrození, její paprsek nás nutí seznámit se s jistým typem manžela či manželky. Planeta pod obzorem na severu ovlivňuje naše životní podmínky ve stáří.

Pozorujeme-li dvanáct částí zvě­rokruhu z místa svého narození a v určité době narození, vidíme vlastně oblasti vládnoucí různým úsekům našeho života a v dů­sledku toho mají lidé narození ve stejný den nejrozmanitější zku­šenosti, vlastnosti a schopnosti.

Domy vykonávají na nás svůj vliv podle svého uspořádání. Dělíme je na rohové, následné a padající, dále na osobní, duchovní, hmot­né, sociální a mystické.

 

Rohové (1, 4, 7, 10)

První dům ovládá naši osobnost. Protilehlý sedmý dům ovládá našeho nejmilejšího a nejbližšího druha, a sice manželské­ho partnera. Čtvrtý dům ovládá poměry našeho domova a proti­lehlý desátý dům naše sociální postavení ve společnosti. Toto jsou čtyři rohové domy a dohromady znázorňují naši činnost v životě.

 

Následné (2, 5, 8, 11)

Druhý dům rozhoduje o penězích, které získáme vlastním úsilím, proti­lehlý osmý následný dům ukazuje na vše, co dostaneme jako dě­dictví apod. Ostatní dva následné domy, pátý a jedenáctý ukazují na způsob, jakým naše příjmy zužitkujeme nebo utratíme, neboť pátý dům poukazuje na naše tělesné děti, které mají zákonitý ná­rok na podíl našich příjmů a jedenáctý dům ukazuje na děti naše­ho mozku, na naše naděje, přání a touhy, které představují rovněž část naší spotřeby.

 

Padající (3, 6, 9, 12)

Dvojice protilehlých padajících domů, šestý a dvanáctý, odhalují náš poměr k práci. Šestý dům představuje naši dobrovolnou služ­bu, kterou konáme jako součást veškeré práce v tomto světě za přiměřený podíl na jeho bohatství a dvanáctý dům ukazuje, jak můžeme být k práci donuceni ve vězení a bez odměny, nechce­me-li konat svou práci dobrovolně. Šestý dům ukazuje rovněž náš zdravotní stav a dvanáctý vypovídá, je-li nutné ošetření v nemoc­nici.

Druhá dvojice padajících domů, třetí a devátý ukazují, jak nás ži­vot a práce upoutají k jednomu místu pobytu nebo zda budou vyžadovat cestování a změnu bydliště. Třetí dům znamená krátké zájezdy a devátý daleké cesty.

 

Osobní (1, 5, 9)

První dům ozna­čuje tělo a jeho stav. Planety a znamení v tomto domě zanechávají v něm svůj otisk a určují s ostatními činiteli osud vytvořený počínáním jeho vlastníka v minulosti. Pátý dům poukazuje na jakost naší milostné povahy a způsob jejího projevu, ubírá-li se směrem nejmenšího odporu. Devátý dům ukazuje na možnosti pochopit duchovní vývoj v současných podmínkách omezených hmotným světem.

 

Hmotné (2, 6, 10)

Odkrývají hmotné vlastnictví a způsob jeho nabytí a využití. Blahobyt nebo jeho opak nám odhaluje druhý dům. Zdraví, bez něhož nemůžeme mít radost a užitek z hmotného vlastnictví, je znázorněno šestým domem a desátý dům ukazuje na veřejné po­stavení a dobrou pověst, které jsou u průměrné lidské bytosti jed­ním z hlavních zdrojů spokojenosti.

 

Sociální (3, 7, 11)

Vyjadřují vztahy k různým třídám bytostí, které potkáme ve svém životě. Třetí dům ukazuje na bratry a sestry, k nimž jsme vázáni pokrevními pouty, sedmý dům ukazuje na manželského druha, s nímž se mí­chá naše krev jiným způsobem a jedenáctý dům označuje přátele, kteří jsou cennější než perly pro každého, kdo je získal.

 

Mystické (4, 8, 12)

Skrývají se v nich mystéria prenatálního vývoje Ducha a posmrtné zkušenosti následující těsně za hranicí života. Čtvrtý dům označuje naše poměry ve stáří, dvanáctý dům představuje žal, který pociťujeme poznáním bezcennosti hmotných statků a osmý dům označuje způsob odchodu z tohoto světa.

 

Na naší cestě od kolébky až do hrobu nosíme s sebou aurickou at­mosféru dvanácti domů, která nás obklopuje podobně jako vzduch zeměkouli. Každý dům odráží jistý úsek života a každý obsahuje některou z našich životních lekcí, které ukazují, jak jsme své po­vinnosti konali, nebo zda jsme se jim v dané oblasti vyhýbali.

V příslušnou dobu života sklízíme z každého domu to, co jsme za­seli v minulosti, vyjma v případě, že úrodu sklidíme s předstihem.


Shrnutí:

 

1.dům ovládá hmotné tělo, jeho stav a vzhled a podmínky v domo­vě v dětství, kdy člověk je podřízen dohledu rodičů. 

2.dům vládne penězům a zdaru při jejich získávání. Ukazuje, co člověk dosáhne vlastním úsilím a v jisté míře i způsob jejich použití. 

3.dům ovládá sourozence, sousedy, nižší rozum, konkrétní myšlení, písemnosti, krátké cesty a dopravní prostředky. 

4.dům jednoho z rodičů, který má menší vliv na život dotyčné osoby, životní podmínky ve stáří, domy, pozemky, doly a vše, co souvisí se zemí. 

5.dům - lásku, milostné vztahy včetně nedovolených, dovolené a nedovolené sexuální styky před sňatkem a jejich sociální úro­veň, děti, výchovná zařízení, knihy a noviny, sporty a zábavy, ka­pitál a spekulace. 

6.dům - zdraví, služba, kterou musí zrozenec vykonat a rovněž vlastnosti a věrnost podřízených. 

7.dům - manžel či manželka, veřejnost všeobecně, společníci (v obchodě či podnikání), partneři, protivníci v soudních sporech, konkurenti. 

8.dům - smrt, dědictví, peněžní poměry manžela, okultní schopnosti a latentní okultní nadání těsně před projevením. 

9.dům - náboženství, duchovní zážitky, zkušenosti a touhy, sny a vidění, daleké cesty a zákony. 

10.dům - rodič, který vykonává převážný vliv na život zrozence, čest a sociální postavení, jeho zaměstnavatel nebo nadřízený, vlá­da. 

11.dům - přátelé, společníci, příznivci, přání, naděje a touhy ob­vykle hmotného rázu, též nevlastní děti. 

12.dům - omezení v nemocnici nebo vězení, tajní nepřátelé, ple­tichy a úklady, starosti a sebezničení.

 

Znamení zvířetníku

Slunce míjí na své cestě celou řadu stálic, které můžeme rozdělit do jistých skupin vytvářejících dvanáct znamení. Tato znamení vy­konávají určitý příznačný vliv a staří mudrci je nazvali dle zvířat s podobnými vlastnostmi. Tyto konstelace jsou nazvány přiroze­ným zvířetníkem a z praktických důvodů se dá říci, že mají pevná stanoviště ve vztahu k jiným stálicím na obloze. Kruh je rozdělen na dvanáct dílů a začíná na prvním stupni Berana, který je umís­těn v bodě jarní rovnodennosti Slunce. Dvanáct znamení zvířetníku je různě rozděleno podle svého půso­bení na základní, pevná a pohyblivá, a také na ohnivá, zemská, vzdušná a vodní.

 

Základní (kardinální) znamení: Beran, Rak, Váh, Kozoroh

Klíčové slovo: „Činnost"

V těchto znameních se Slunce nachází v jednom ze čtyř rohů nebeské klen­by. Vliv základ­ních znamení je podobný vlivu rohových domů, tj. prvního, čtvrtého, sedmého a desátého, neboť tyto domy se nachází na vý­chodě, na severu, na západě a na jihu horoskopu. Povaha a vliv zá­kladních znamení a rohových domů se dá shrnout slovy „činnost" a „podnikavost", ačkoliv každý z nich působí odlišně. Proto plane­ty umístěné v základních znameních a v rohových domech jsou kořením života - podle povahy planet.

 

Váhy zde reprezentují ideál, o jehož uskutečnění má usilovat ta­to třída lidí. Nikdo netrpí nedostatkem rovnováhy tolik, jako právě tito lidé narození pod impulzívním vlivem základních znamení.

 

Pevná (fixní) znamení: Býk, Lev, Štír, Vodnář

Klíčové slovo: „Stálost"

Vliv pev­ných znamení oživuje citovou přirozenost a propůjčuje odolnost a vytrvalost v práci a podnikání.

Jsou-li rohové domy (první, čtvrtý, sedmý a desátý) v pevných zna­meních, propůjčují skoro nevyčerpatelnou zásobu sil, která pohání člověka za určitým cílem. Takový zrozenec může být pomalý a těžkopádný, avšak své záměry sleduje s nevšední vytrvalostí a své sklony a nadání dovede rozvinout až k vrcholu možností. Překážky, které by zbavily odvahy osobu s rohovými domy v zá­kladních znameních, neodradí člověka s rohovými domy v pev­ných znameních, nezná porážky, a proto obvykle dosahuje svého cíle. Úspěch se dostavuje soustředěním všech sil na jednu věc a vytrvalostí v postupu po zvolené cestě. Na druhé straně jsou tito lidé velmi konzervativní. Mohou si uvědomovat a toužit po zlepše­ních, avšak jsou příliš pomalí k uchopení nové myšlenky a jejímu uskutečnění. Nemohou se rozhodnout pro novou metodu, dokud nemají jistotu, že splní jejich očekávání a požadavky. Jinými slovy, lidé s rohovými domy v pevných znameních neskákají do tmy, dlouho si prohlížejí každou věc a pečlivě ji zvažují, avšak rozhod­nou-li se jednou pro něco, stávají se věrnými přívrženci zvoleného směru až do smrti a nenajdeme nadšenější zastánce daného oboru lidské činnosti. Vcelku lze říci, že lidé s rohovými domy v pev­ných znameních jsou nejspolehlivější ve smyslu kladném i zápor­ném.

 

Vodnář ukazuje ideál, o který má usilovat tato třída lidí. V boji o život se musí naučit lidskému přístupu a přátelství ke všem namísto nepřátelství, zápasu, napadení a otrávení.

 

Pohyblivá (vzájemná) znamení: Blíženci, Střelec, Panna, Ryby

Klíčové slovo: „Přizpůsobivost"

Síla pohyblivých znamení má povahu duševní a duchovní a jejich podněty k činnosti směřují k zušlechtění života. Proto lidé ovliv­nění hvězdnými silami soustředěnými v základních znameních jsou v tomto světě podnikatelé a organizátoři převážně v průmyslu a uskutečňují hmatatelné věci větší či menší hodnoty.

Jsou nestálí a lze je srovnat s rákosem, který se ohýbá podle směru větru. Nic nemá pro ně trvalého půvabu a největší uspokojení jim poskytuje změna. Pro tyto lidi platí zvlášť přiléhavě pořekadlo, že na kameni, který se kutálí, se neuchytí mech a je­jich náchylnost k potulnému způsobu života je obvykle příčinou jejich chudoby. Vydávají peníze stejně rychle jako je vydělávají, ne­bo ještě rychleji. Takto jsou hnáni po hladině života všemi nahodilými proudy. Jsou hříčkou okolností a nedostatek životní síly jim zabraňuje prosadit svou individualitu.

Tato charakteristika platí pro převážnou většinu lidí narozených pod vládou a vlivem pohyblivých znamení, kteří reagují na jejich nižší vývojovou fázi jednoduše proto, poněvadž vyšší fáze je pro ně v současné době ještě vcelku nedostupná, až na ojedinělé vy­jímky.

 

Zrozenci ovlivnění a podněcovaní základními a pevnými znameními dosahují ve světě úspěchy a tvrdí o pohyblivě ovlivněných, že jsou neteční, nedbalí a že se k ničemu nehodí. Avšak kdyby sami byli zbavení svých základních a pevných vlivů poháně­jících je k činnosti a byli vystaveni vlivu pohyblivých znamení, br­zo by si museli doznat svůj nedostatek sil a měli by soucit s těmi, kdož musí takto žít stále. Jaká je to lekce, které se mají naučit tito lidé?

 

 

Čtyři trojice

Účinek trojic se projevuje nejznatelněji Ascendentem a je-li větši­na planet seskupena v jedné z nich.

 

Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) na Ascendentu dávají vel­kou životní sílu, avšak rovněž náchylnost k horečkám a zánětli­vým onemocněním. Také, je-li většina planet v ohnivých zname­ních, bývá pro dotyčného obtížné zachovat tělesnou a duševní chladnokrevnost.

 

Vodní znamení na Ascendentu (Rak, Štír, Ryby) dávají méně život­ní síly a náchylnost k nemocem zažívacích a vyměšovacích orgánů a nastuzeninám. Lidé s velkým počtem planet ve vodních zname­ních nemají dostatek energie k udržení tělesné teploty a takové uspořádání planet dává netečnou a lhostejnou povahu, zvláště je-li na Ascendentu Štír, nebo je-li v něm mnoho planet.

 

Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy a Vodnář) dávají neklidnou po­vahu a působí náchylnost k nemocem plic, srdce a ledvin. Mnoho planet v těchto znameních propůjčuje literární a umělecké sklony.

 

Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) dávají sice dost životní sí­ly, avšak pocit strachu před nemocemi zpomaluje životní pocho­dy, takže se v těle hromadí jedy, které jsou příčinou chronických nemocí častěji než u ostatních lidí. Postihovány bývají především krk, žaludek a střeva. Vyskytuje se rovněž často revmatizmus a dna. Má-li někdo mnoho planet v zemských znameních, je to příznakem schopnosti hromadit hmotné statky a blahobyt.

 

Slunce, Luna a Ascendent

Zastupují Du­cha, Duši a Tělo a nejsou vlastně třemi samostatnými prv­ky horoskopu, nýbrž představují dvě části horoskopu, jejichž slou­čením vzniká lidská bytost. První dům a znamení, v němž se na­chází, tvoří dohromady cestu oplodňovacím vlivům Luny, které krystalizují podle vzoru éterické matrice a ukládají hmotné částice čerpané z mateřského těla do nového nositele. Odtud se odvozuje astrologická poučka, že Ascendent při zrození (nebo jeho opozice) byl místem, na němž se nacházela Luna při početí. Toto složené tělo je částí lidské bytosti, která se rodí a umírá po uplynutí poměrně nepatrného časového úseku.

Jiná a nesmrtelná část složené lidské bytosti se skládá z Ega a jeho jemnějších nositelů, které jsou v horoskopu zastoupeny Sluncem a Lunou.

Je-li Ascendent při zrození v rozmezí tří posledních stupňů, nebo tří prvních stupňů některého znamení, narodil se dotyčný na bo­du obratu mezi dvěma znameními a jejich vliv se navzájem mísí.

Povaha vycházejícího znamení je rovněž ovlivňována přítomností planet. Slunce a Mars zvyšují životní sílu, jsou-li příznivě ozářeny, avšak při poškození působí náchylnost k horečkám a zánětlivým onemocněním. Podporují však rychlé zotavení a činí povahu obratnou a energickou. Dobře aspektovaný Jupiter u Ascendentu rovněž zvyšuje životní sílu, avšak dává náchylnost k otylosti. Je-li

poškozen, zpomaluje krevní oběh a působí jeho poruchy. Tyto po­známky týkající se Jupitera platí rovněž pro Venuši, avšak v menší míře. Saturn na Ascendentu snižuje životní sílu a podporuje vznik chronických nemocí v pozdějším věku. Současně však je známkou houževnatého života a takový člověk nemůže zemřít, ačkoliv se modlí a žádá osvobození smrtí. Merkur, Luna, Uran a Neptun dá­vají citlivější tělo, větší nervové napětí a nervozitu, než bývá obvy­klé a způsobilost a nadání pro hudbu, literaturu, filozofické myšle­ní, vědu a elektrotechnické obory.

Planety ve dvanáctém domě jsou až do vzdálenosti šesti stupňů od Ascendentu hodnoceny jako konjunkce s ním, rovněž všechny planety v prvním domě bez zřetele na vzdálenost od něho. Je-li však některé znamení sevřeno prvním domem, pak planety v tom­to znamení nemají v životě tak silný vliv jako v případě, kdy As­cendent spadá na některý stupeň dotyčného znamení.

 

 

To by bylo k teorii.

Zde jsem se pokusil v bodech shrnout čeho a proč si všímáme: 

 • ascendent + umístění a aspekty jeho vládce (např. Asc v Beranu → vládce Mars) - všeobecná tělesná charakteristika+latentní tendence

 • znamení na úhlech (1, 4, 7, 10 dům) – základní charakterové tendence, svědomitost přizpůsobivost, vůle 

 • síla planet – možno určit vládce horoskopu a rozlišit jak mocné budou tendence působené aspekty planet 

 • Merkur – síla a aspekty – mysl, mentalita

 • rozdělení planet v domech – náčrt životních lekcí v průběhu života, včetně tendencí na tělesné, duševní i mentální rovině

 • planety ve znameních - bližší specifikace povahy a charakteru, ovlivněná část těla (viz článek „Anatomie a fyziologie ve vztahu k zodiaku“)

 • vzájemné aspekty planet – bližší specifikace povahy, talenty, tendence (z planet poškozených negativními aspekty možno odvodit tendence k chorobám viz článek „Patogenické efekty planet“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zde ještě pár Aforismů: 

 • Bod štěstí v horoskopu odpírá, nebo podporuje finanční štěstí, podle aspektů, které přijímá od planet (nutno posoudit povahu planety, její postavení atp.)

 • Bez zřetele na to, kde se Dračí hlava nachází, působí její vliv na události podobně jako Slunce v Beranu, je-li v konjunkci s některou planetou, nebo podle umístění vůbec

 • Dračí ohon v konjunkci s některou planetou, nebo podle umístění, působí omezení a překážky (obdoba Saturnu)

 • Luna vládne akutním chorobám, Slunce chronickým

 • Planety jsou silné ve znameních své vlastní povahy a také když jsou v aspektu k planetám v kompatibilních znameních

 • Saturnův vliv je stahující, zatímco Marsův uvolňující  

 • Je nezbytné sledovat antipatie mezi jistými znameními a planetami. Např. ohnivý Mars, který je v Rybách, nebo chladný zemský Saturn v ohnivém znamení Berana. Když je planeta ve znamení svého zničení, může se stát hrozbou pro zdraví

 • Planeta v těsné konjunkci se Sluncem (orbis do 3°) je „spálena“ a díky poškození neuplatní svůj vliv a stává se nejslabším článkem řetězu. Nemoc se pak objeví v části těla ovládáné znamením, v kterém se planeta nachází

 • Místo, kde se v Radixu nalézá Saturn je pravděpodobně slabým místem fyzického těla, které je tak nejsnadněji napadeno chorobou 

 • Aspekty na Mc (střed nebes) udávají povahu příležitostí k duchovnímu pokroku 

 • Aspekty na Asc poukazují na záležitosti týkající se fyzického těla (zdraví)

 

 

Zde naleznete v pdf nejdůležitější pomůcku k výkladu a to interpretační texty pro PLANETY V DOMECH, ZNAMENÍCH A VZÁJEMNÝCH ASPEKTECH:

Planety_v_domech,_znamenich_a_vzajemnych_aspektech.pdf

 
A zde, pro inspiraci, ukázku toho, jak interpetoval horoskopy M. Heindel:   Ukazka_vykladu_horoskopu.pdf
 

 

A to nejdůležitější na závěr!

Nikdo byste neměli zakládat svůj úsudek na ojedině­lém planetárním vlivu bez zřetele na celý horoskop. Je třeba si všechny uveřejněné texty pořádně projít a snažit se pochopit souvislosti. Všem, kdo budou mít tu možnost, vřele doporučuji sehnat si knihy zmiňované ve zdrojích, neboť jsem jistě nevystihl vše, ale jak doufám, to podstatné ano. Byly podány popi­sy základní podstaty všech vlivů, aby bylo možno vystihnout vnitřní pova­hu a sklony. Je však třeba mít potřebnou vyspělost úsudku, která umožňuje vytvořit objektivní a vyvážený závěr. Je lehké soudit ostatní, ale těžké soudit sám sebe. Účelem získaných znalostí by mělo být překonávání všeho záporného a pěstování všeho dobrého...  RM

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použité zdroje:

 

1.      Astrodiagnóza: průvodce léčením : pojednání o lékařské astrologii a diagnostikování z horoskopu a z ruky / Max Heindel a Augusta Foss Heindel ; [překlad Milada Smrčková]. Zjednodušená vědecká astrologie : kompletní učebnice s návodem pro sestavení horoskopu, s filozofickou encyklopedií astrologie a s tabulkami planetárních hodin. -- [Tišnov?] : Sursum, 2006. -- 467 s. : il.

 

2.    Poselství hvězd / Max Heindel, Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík]. -- 1. české vyd.. -- V Tišnově : SURSUM, 1996. -- 526 s. : il.

 

Připravil a zpracoval: Radim Martinik

 

Diskusní téma: Návod na sestavení horoskopu (pomůcka pro introspekci) 4.díl

Datum: 09.10.2012

Vložil: kamilka macečková

Titulek: gastro chemie

miluji delat Sex sex sex sex

Datum: 09.10.2012

Vložil: kamila

Titulek: mhjkiuztrfg

sex miluji