O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nové zlaté časy – rok 2012 a dále. (2/1)

07.11.2011 08:05

Rok 2012 – Budíček lidstva.

 

Dne 21. 12. 2012 končí 260tisíciletý cyklus zvaný Experiment Atlantidy. Jeho cílem bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodnou vůli a udržet si přitom spojení se Zdrojem. Závěrečné období bylo řízeným experimentem, dobou 1500 let trvajícím Zlatým věkem Atlantidy. Dne 21. 12. 2012 končí také 26tisíciletý cyklus Zodiaku, toho dne nastane vzácné sjednocení Země a Slunce. Nový věk Vodnáře pozvedne lidské vědomí o 1 vývojový stupeň výše. Tuto astronomickou událost v minulosti vždy provázely velké kalamity a katastrofy z důvodu nízké úrovně lidského vědomí. Tentokrát má lidstvo šanci vytvořit báječný nový věk, ale musíme se k tomu připravit, učit se a pozvednout své vibrace na vyšší úroveň vědomí a bytí. Záleží na každém, čím více lidí bude připraveno, tím lehčí přechod nás čeká a nikdo to za nás neudělá.

O zimním slunovratu roku 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, symbolizuje vyšší spiritualitu, Pluto, symbol transformace a Uran, symbol změny. Jakmile se tyto energie propojí, bude to mít velký dopad na planetární vědomí Země, neboť obsahuje potenciál pro obrovský frekvenční posun, za předpokladu, že budeme s energií nakládat moudře. V kosmické konstelaci bude Země zaplavena vysokofrekvenční Božskou ženskou energií přicházející skrze Lunu. Ti, kteří mají parapsychologické schopnosti, ale nedosáhli určitého duchovního rozvoje, mohou mít potíže, nebudou vědět, co s touto energií počít. Je dobré za úplňku se projít a přivykat jeho ženské energii a připravit se tak na rok 2012.

V dávných dobách mnozí o této době činili mnohé předpovědi. Inkové tvrdili, že před rokem 2012 bude asteroid aktivovat očistu Země. Senekové hovořili o tom, že před rokem 2012 nastane 25leté období očisty. Maorové mají tradici, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny. Egyptské mýty naznačují, že konec roku 2012 naznačuje planetární posun vědomí. Mayové prorokovali, že energie, která sem toho dne pronikne, bude aktivovat sílu kundalíni, sílu duchovní životní síly, jednotlivců i planety a tím dojde ke stimulaci naší genetické paměti našich minulých životů a toho, kdo skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu. Tato síla může aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy mayské, egyptské a další jsou kosmickými počítači a také generátory univerzální energie.

Velký kalendář podle Plejád, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí rovněž dnem 21. 12. 2012. V současné době jsou vyšší energie dopadající na Zemi z jiných galaxií ukotvovány Plejádami. V současnosti mnoho hvězdných dětí zůstává na nějaký čas na Plejádách, zastávce před vtělením, aby se připravily na pomalejší frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupí všichni tito hvězdní lidé přímo do fyzických inkarnací bez přestupu, a budou proto nositeli vyšší vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyšší frekvencí, která je přijme. Tibetský a Židovský kalendář ukazují, že rok 2012 je rokem dlouhého cyklu. Védy učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012. Brahmův výdech má trvat 26tisíc let, na konci jeho výdechu nastává kosmický okamžik, během něhož se otevírají nebeské portály. V tomto tichém okamžiku se mohou dít zázraky, včetně transformačního skoku lidstva. V době od roku 1987, v době 25leté očisty, začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, což lidem umožňovalo porozumět době, pochopit proces, pracovat na sobě a připravit se na příjem vyšších vibrací tak, aby před tím rozpustili a vyléčili své staré vazby.

            Co se bude dít v roce 2012 a po něm, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energie kosmické transformace přijmou. Obrovské masy lidí žijících hmotně a vůči duchovnu uzavřeně, proces zdržují. Duše na vyšší vibrace nepřipravené si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na planetě ve 3dimenzi. Mnozí ztratí kontakt s realitou, vzroste počet duševních nemocí; budou jednat na základě nižších vibrací a budou potřebovat naši pomoc. Nejlépe je posílat jim světlo a prosit o Boží požehnání pro ně. Přece však velké množství lidí je podstatně ovlivněno atmosférou změn, které pronikají celou planetou. Takže mnozí lidé věřící pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým zážitkům. Mnozí začnou vidět či slyšet duchy, víly či dokonce anděly, což je může mást a lekat. Nejvyšší možností pro velké množství lidí žijících ve 3D je, že otevřou svou srdeční čakru a budou povzneseni do 4D (do 4. Dimenze). Lidé s otevřeným srdcem budou milovat a ctít se navzájem, i jiné kultury a zvířata a celou přírodu, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Také začnou chápat své minulé životy a rozpomínat se na to, čím ve skutečnosti jsou a vážit si cesty své duše. Velké množství lidí se posune k osvícení a vzestupu a budou pracovat pro společné blaho.

            Zdá se, že počet lidí, kteří vzestoupí, se po roce 2012 značně urychlí. Ti, kteří žijí již dnes svým vědomím ve 4D, se přesunou do 5D a způsobí velkou změnu na planetě v oblasti světového míru, spravedlnosti a v řadě humanitárních projektů, jako je odstranění světové chudoby a znečištění životního prostředí. Ti, kteří obsáhli ve svém vědomí vibrace 5D, ponesou ve svých aurách přítomnost Já jsem. Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzickém těle, aby mohli držet světlo pro všechny. Někteří se rozhodnou odejít z fyzického těla a pomáhat z druhé strany.

            Proč bude konec a začátek nového cyklu probíhat jinak, bez život devastujících katastrof a kalamit, jak tomu dosud vždy bylo? Proto, že na pomoc při transformaci Země na vyšší vývojový stupeň pomáhá v závěrečné době mnoho pomocníků z duchovní hierarchie, aby lidi probudili a napomohli úspěšnému přesunu do nových a vyšších frekvencí. 8. 6. 2008 a 6. 6. 2012 dochází k dvojímu tranzitu Venuše, vyvažuje se energie jin a jang v jednotlivcích i v kolektivním vědomí, poskytuje obrovskou příležitost k duchovnímu růstu, ke sjednocení světa a k transformaci planety i sebe, prostřednictvím spirituálního vědomí. Poprvé od pádu Atlantidy se na Zemi vrátilo 12 paprsků a my se můžeme koupat ve vyšším světle. V roce 2008 byl k nám vyslán stříbrný paprsek od samého Stvořitele, má v sobě nejvyšší paprsek z Božského Ženství a prolíná všemi ostatními paprsky a harmonizuje je. Díky Harmonické konvergenci v roce 1987 byl fialový plamen transmutace zpřístupněn každému. Na Zemi přichází vysoká frekvence vesmírných andělů. Rodí se stále více osvícených dětí z Orionu a moudrých starých duší z mnoha koutů vesmíru. Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty, kdo mají vizi pomáhat ostatním; pomáhají lidem rozpustit závoje iluzí, které zahalují jejich 3. oko, aby mohli dosáhnout plného osvícení.

            Budíček lidstva – ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají dopoledne 11 minut po 11 hodině, jde o mistrovské číslo vyznačující začátek nové fáze na mnohem vyšší úrovni. Dojde k tomu dne 11. 11. 2011 a 21. 12. 2012, kdy planetu zaplaví velké světlo a budou se dít zázraky, bude probíhat intenzivní osvícení a vzestup. Nejúčinnějším způsobem přípravy je modlitba, po níž následuje 11minutové ÓM a minuta ticha. Modlitba vize od lorda Melchizedeka: Mám vizi, že všichni lidé žijí v míru, nasyceni a se střechou nad hlavou, kde je každé dítě milováno a vychováváno k rozvíjení svých schopností, kde srdce je důležitější nežli rozum a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní. V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost. Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné, vzduch je svěží a průzračný. Rostlinám a stromům se dostává výživa a všem zvířatům úcta i laskavá péče. Vládne tu štěstí a smích. Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly. Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla. Nechť vzestoupí celý svět. Tak se staň. 

            Křišťálové lebky v roce 2012. Ve zlatém období Atlantidy bylo stvořeno 12 křišťálových lebek, 1 za každý kmen; byly vytvořeny silou mysli a soustředěnou myšlenkou. Byly to pokročilé počítačové systémy obsahující veškeré poznání a moudrost svých kmenů, byly do nich vloženy ezoterické informace o lidském původu a mystériích života proto, aby se skutečná historie planety neztratila. Prvořadé je, že obsahují vizi sjednoceného vědomí a ti, jichž se dotkla jejich energie, to pocítí i na dálku. Až lidé dosáhnou dostatečně vysoké frekvence, dokážou se na lebky vyladit a přečíst uložené soubory. Když se Atlantida potopila, byla ametystová lebka dematerializovaná a vzata na vnitřní úrovně a vrátí se, až bude planeta připravená. Všechny soubory pro tuto planetu od začátku času jsou ve vysokofrekvenčním pásu ve Sfinze, včetně informace z lebek. Když Atlantida procházela úpadkem, kněžky vzaly křišťálové lebky svých kmenů s sebou do nových míst, tam byly schovány, než dozraje čas. Dosud se vynořila pouze jedna, mayská lebka, známá jako lebka lásky, obdařená moudrostí kmene, který vedla Afrodité. Pyramidy jako vesmírné počítače jsou navrženy tak, aby se aktivovaly v roce 2012 energií z hvězd, ty pak probudí síly v lebkách dosud dřímající.

            Otevření 12 čaker je na cestě k vzestupu a osvícení naprostou nutností, představuje nezbytnou přípravu na rok 2012, abychom byli schopni korespondovat s vysokými energiemi, které se sem v té době dostanou. Ve zlatém věku Atlantidy jsme měli 12 čaker, které nesly mnohem více moudrosti a světla, než máme v současnosti. Až se otevřou, začne se nám aktivovat 12 vláken DNA. Ta obsahují latentní úžasné duchovní dary, které vyčkávají na chvíli, až se probudíme a otevřeme a aktivujeme 12 čaker. Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012; všech 33 portálů bude mít vliv na přilehlé oblasti i na celý svět, přinesou kristovské světlo, světlo 12 plamenů a stříbrný paprsek Božského Ženství.

            Světová ekonomika. Celý systém založený na chamtivosti, hazardu, korupci a utiskování nemajetných dál pokračovat nemohl, proto se v roce 2007 banky počaly hroutit a podniky se ocitaly v kolapsu. Světový finanční systém byl celý prohnilý a ti, kdo na něm měli podíl, spadli a místo, aby hledali nový a zdravější, snaží se znovu na něj vyškrábat. Svět se do roku 2032 změní k nepoznání. Princip chudých a bohatých se stane nepředstavitelným, starý systém se zhroutí, plně ho nahradí ekonomická struktura založená na spravedlnosti a bezúhonnosti; po roce 2032 přestanou mít peníze smysl. Do roku 2032 se ocitne většina těch, kdo budou žít v komunitách 5D, v zaměstnání respektujícím jejich schopnosti a talenty. Mezinárodní obchod přestane existovat, zemědělci budou pěstovat plodiny pro místní potřebu. Lidé budou vyhledávat duchovní aktivity, to jim automaticky přitáhne díky jejich vysokým frekvencím veškerou potřebnou hojnost. Většina světa bude žít v 5D v souladu s nejvyšším dobrem, budou vzájemně spolupracovat, o vše se dělit. Soukromé společnosti se do roku 2023 stanou vzpomínkou; které vykořisťovaly lidi, zvířata, přírodu nebo půdu, zmizí z povrchu světa. Přežijí jen ty, které budou spolupracovat v souladu se změnami a pro blaho všech, prosperovat bude vše prospěšné dobru lidí, zvířat i přírodě. Ropa, plyn a elektřina budou stále dražší až nedostatkové, budou postupně nahrazeny ekologickými prostředky, i vědomou spoluprací s anděly a vyspělými bytostmi, bude se využívat energie krystalů, zemského magnetismu, pyramidální energie i energie rostlin a oceánů. Lidé budou žít v menších komunitách, život se stane prostším a jednodušším.

            Očista planety. Nejčistší místa byla vždy ta, kde ležel sníh a led. Než se objevila Zlatá Atlantida, byla doba ledová, která Zemi očistila. Mezi lety 2012 a 2032 budou muset být všechna temná místa na planetě očištěna. Jsou i předpovědi, že v následujících 300 letech doba ledová opět nastane. Čím více světla přineseme Zemi vlastním vyzařováním, tím méně očisty bude zapotřebí. Voda při záplavách v roce 2005 očistila New Orleans, místo, kde země zadržovala bolest, zlost a strach z otroctví. I tsunami v Indickém oceáně v prosinci roku 2004 bylo očistou negativní energie. Po všech velkých katastrofách otevírají se lidská srdce, lidé projevují soucit, lásku, empatii a pomoc. Očista probíhá po celém světě v intenzivnější míře 25 let před a bude probíhat i v přechodném období 25 let po roce 2012. Čím více lidí zaktivizuje svých 12 čaker, aby se energie Zdroje jejich prostřednictvím dostala do Země a mohla ji léčit, pak očištění pomocí přírodních sil nebude tolik zapotřebí.

            Změna klimatu by měla být po roce 2012 ještě výraznější, počasí nestabilnější, s mnoha zemětřeseními a záplavami. Po roce 2027 katastrofy přestanou a nastane klid. Pokud dostatečné množství lidí přinese světlo, přírodní očista bude mírnější. Ze Země je třeba odstranit temnotu válek, karmu na těch místech nahromaděnou; všechna místa, kde se vedly války, boje, loupeže, násilnosti, vykořisťování lidí i přírody, dolování, zamoření a znečištění z průmyslové výroby. Také místa, kde je uchováváno bohatství nabyté nečestně, zotročováním druhých, jako jsou banky, je poznamenáno temnou energií, jež musí být přeměněna, aby mohlo nastat něco nového. Také místa koncentračních táborů, věznic, popravišť, jatek je třeba očistit a čím dříve, tím lépe.

            Komunity 5D. Tam, kde byla krajina očištěna, zformují se malé komunity 5D. Po roce 2032 budou lidé žít ve vzájemné harmonii, budou komunikovat většinou telepaticky, budou spolupracovat, pomáhat si a pracovat pro nejvyšší blaho všech. Na pořad dne přijde soběstačnost, lidé budou pěstovat to, co je pro jejich klima optimální, potraviny bez chemie budou zdravější a lidé se budou učit žít v řádu věcí. Mnozí lidé se duchovně a duševně otevřou, bude běžné vidět víly, bytosti přírody a anděly. Zahradníci a zemědělci budou komunikovat s elementály a učit se od nich. Objeví se hojnost a dostatek, jež poskytuje příroda, se kterou se zachází s úctou a s láskou. Lidé poznají, co udělá voda, když jí bylo požehnáno, stejně tak půdě, semenům a sazenicím. Lidé se vrátí ke zdravému způsobu života, k přírodní medicíně, k bylinám. Pocit sounáležitostí, sesterství a bratrství přispěje k činnosti komunit nemalou měrou. Po roce 2032 vzniknou nová zlatá města.

            Práce s přírodou. Čím dříve začneme všichni naslouchat hlasu přírody a reagovat na něj, tím více pro léčení Země uděláme a tím snazší přechod do 5. věku bude. Lidem vnímavým a citlivým dostane se vedení a pomoci od bytostí neviditelných světů kolem nás. Jak zvýšíme své vibrace, tyto bytosti uvidíme či vycítíme a budeme s nimi spolupracovat, což velice pomůže regeneraci planety. Elementálové jsou přírodní duchové 4 živlů, dle čínské moudrosti jsou i dřevění a kovoví. Mnoho z nich obsahuje jen jeden živel, někteří kombinují svůj živel s dalším i s více živly. Impové a faunové nesou v sobě živly země, vzduchu a vody. Víly 5. dimenze jsou mocné bytosti, udržují energii místa. Andělé, archandělé a jednorožci realizují projekty na pomoc Zemi. Elementálové dřeva z 5D warburtonové jsou vysoce vyspělí. Dřevo v sobě nese poznání této planety a hvězd, a když se procházíme mezi stromy, budou se snažit navázat s námi komunikaci, pokud na to budeme připraveni. Lidé jim mohou pomoci tím, že jim poděkují a posílají jim modlitby.

V poslední době bylo pozváno na Zemi Andělem přírody několik nových elementálů, aby pomohli s očistou. Kyhily čistí vodstvo a krajinu od strachu. Všichni pocházejí z jiných vesmírů a na oplátku za své služby se jim dostane poznání a zkušenost života na Zemi, což si přinesou zpět na své planety. Elementálové jsou nesmírně citliví na emocionální energii lidí a pokud je přítomno velké množství strachu, uvrhne je to do paniky a pak se odehrají velké škody. Motlitby lidí, požehnání nebo komunikace s nimi může zcela změnit celý průběh událostí a očisty. Cvičení pomoci: Požehnejte zemi, z níž byly vykopány krystaly, vydolováno uhlí, či cokoli jiného. Vyjádřete přírodním duchům svoji vděčnost, již pouhé posezení na trávníku a ocenění krásy zahrady jim pomáhá, poděkujte jim za jejich práci, požehnejte. Pokud zahradničíte, poproste v duchu elementály o vedení, pak následujte svou intuici. Obejměte strom a naslouchejte, zda má pro vás nějaké poselství. Choďte po zemi bosi, to pomůže k hlubšímu uzemnění a propojení s vaší zemskou čakrou.

Včely jsou původem z Plejád. Přišly sem ve dnech Zlaté Atlantidy. Učily nás o aspektech posvátné geometrie a ukazovaly život v uspořádaném společenství s harmonickou pílí, sloužily nám opylováním květin a dělily se s námi o svůj med. Bez včel na Zemi nepřežijeme, závisí na nich opylování rostlin a stromů. Tisíce let jsme je využívali, znečišťovali přírodu, přesunovaly je, brali jim med a poskytovali za něj ubohou náhradu, takže jejich odolnost je snížená, jsou stresované a stávají se snadnou kořistí roztočů. Ještě není pozdě změnit způsob, jak s nimi a s planetou zacházíme, ale brzy již pozdě bude. Naděje je v tom, že lidé změní své postoje, že přestanou vyrábět a používat pesticidy.

Klimatické změny zničí na mnoha místech rozvoj satelitních stanic mobilních telefonů, počítačů a dalších komunikačních prostředků. Pozornost lidí se upne k jiným možnostem. Vzroste pochopení pro potřeby včel, delfínů, velryb a dalších pokročilých životních forem a lidstvo si jich začne vážit. V tom případě se zbytky přeživších včel opět začnou množit a šťastně pokračovat na své cestě po Zemi. Láska vše živé spojuje v jeden celek, záleží na lásce lidí, láska dokáže hluboce ovlivnit fyzická, citová, mentální i duchovní těla všech bytostí. Duchovního vedení a pomoci se dostává všem stvořením. Včely úzce spolupracují se skřítky, zemskými elementály, kteří dohlížejí na strukturu půdy a pomáhají včelám s opylováním květů. Pokaždé, když skřítkům posíláme lásku, odvahu, poděkování a laskavost, dokážou životadárným včelám pomáhat efektivněji. Náš vděk, požehnání a láska se dotkne jejich duše a pomůže i nám všem.  Cvičení vizualizace na pomoc včelám:

Představíme si, jak jsou včely šťastné a doceňované, jak se pilně snaží a rojí u úlů, jak je lidé všude oceňují a uctívají. Vidíme, jak se skřítkové smějí, když pomáhají včelám s opylováním, jak se koupou v krásné růžové lásce. Posíláme včelám a skřítkům svůj dík a světlo lásky svého srdce.

            Stromy jsou staré moudré bytosti, které v sobě nesou záznamy místní historie a vytvářejí síť kolem planety. Každý druh stromu má jiné vlastnosti, které našemu světu nabízí. Poskytují nám toho tolik a my se potřebujeme naučit se je oceňovat a vážit si jich za jejich moudrost i užitek, který nám dávají. Duby mají pevnou a silnou energii, začínají se cítit unavené, protože je jich málo a lidé jim mohou pomoci tím, že si jich budou vážit a vysílat k nim svoji lásku a vděčnost. Jasan nese moudrost Božského ženství a podělí se rád o ni, budete-li připraveni a požádáte-li. Hloch nabízí ochranu, chrání náš domov, zahradu i nás. Topol se vyznačuje spolehlivostí, můžeme se o něj opřít a požádat o ni. Kaštan nám nabízí naději, radost a štěstí. Darem břízy je harmonie i bezbrannost. Jedle a borovice poskytují léčení, omlazení a regeneraci, pročišťují nás. Cvičení vizualizace na pomoc stromům provádíme pod stromem, v lese, či při meditaci doma: Představíme si, jak se o strom opíráme, hladíme prsty jeho kůru, vyladíme se na pocit stromu, jako bychom splývali s jeho kmenem, korunou, kořeny, květy, plody, procítíme svou vizualizaci, zda má dost místa k růstu, vdechujeme vlastnosti stromu, přijímáme je jako dar a podělíme se i svou energii, poděkujeme.

            Děti. Je předpovězeno, že do roku 2032 se narodí až 17% dětí s aktivovanými 12 vlákny DNA, i více dětí, najde-li se dost žen s vysokou frekvencí, které by je mohly počít, porodit a vychovat. Tyto děti budou telepatické, jasnozřivé, duchovně vyspělé na všech úrovních a budou vládnout neobvyklými schopnostmi, jako je levitace, teleportace, komunikace s jinými formami života, včetně schopnosti léčení a jejich rodiče musejí umět je chápat a podporovat jejich schopnosti. Za časů Zlaté Atlantidy bylo každé dítě přineseno knězi, který přečetl jejich minulé životy a jejich schopnosti pro tento život. Do roku 2032 by se to mělo začít dít znovu a většina lidí zažije větší duševní uspokojení, než tomu bylo po celá tisíciletí před tím.

            Indigové, křišťálové a duhové děti se rodí osvícené, přicházejí sem z Orionu, planety moudrosti. Potřebují být obklopeny vysokými vibracemi, štěstím, krásnou hudbou, atributy 5D, cítit, jak jsou milovány, potřebují lehkou a zdravou výživu, prostor a přírodu, která je uvádí do rovnováhy a podporuje je; když je jim to odmítáno, stávají se hyperaktivními a často rušivými. Bohužel, kvůli nízkým vibracím kolem nich, se mnohé uzavírají a stahují část energie své duše a jsou autističtí. Žily jenom na Orionu, a i když byly svými učiteli na Zemi připravovány s posláním přinést na Zemi vlnu osvícení, na takovou změnu vibrací nelze se asi připravit. Jednorožci ze 7D se snaží jim pomáhat a rodiče jim mohou pomoci tím, že jim budou o těchto mocných a nejčistších z čistých stvoření vyprávět. Když začneme zvyšovat i my svou vibraci, dětem z Orionu se bude mezi námi žít lépe. Po roce 2012 se jich sem bude inkarnovat stále více a budou mít obrovský a pozitivní dopad na vědomí celé planety. Avšak pozor, ne všechny autistické a problémové děti jsou indigové, křišťálové či duhové!

            Duše dětí ze zkumavek přicházejí z jiných vesmírů a nikdy na Zemi nebyly, nemají spojení se členy své rodiny z minulých životů. Byly velice chtěné a jsou naprosto nevinné, což je věc na Zemi zcela nová. Protože jsou tak čisté a ukotvené ve své podstatě, dokážou se vyladit na potřeby svých rodičů a léčit je. Je to vlna dětí, při jejichž početí nedošlo k silné emoci, mají schopnost odstupu a nahlížení na věci z jiné perspektivy; mohou změnit některé dlouho akceptované věci k lepšímu. I když i ony byly na cestu na tuto planetu připravovány, stejně ji plně nechápou a potřebují v tom pomoci.  

Existuje mnoho duší, které sem přicházejí z jiných vesmírů a z hvězd, přinášejí si celou řadu různých schopností, některé sem přišly zakusit pouze život na této úrovni. Těžko dokážou spolupracovat s etikou současného školství, hledají mírumilovné vztahy, mají velkou schopnost empatie, jsou citlivé a vyladěné na království elementálů, mohou nám nabídnout bohatství hlubokých vhledů a soucítění. Je důležité vyškolit učitele a ty, kteří pracují se světlem, aby se na ně dokázali vyladit. Mnoho starých moudrých duší se nyní vrací na Zemi, aby pomohly s přechodem v letech 2012 až 2032. To je doba, kdy bude třeba vystavět komunity na základech 5D. Protože probíhá planetární očista, je zapotřebí moudrých a soucitných duší, aby utěšily ty, kteří přišli o domov nebo o své blízké. Jsou pro všechny pochodněmi nesoucími vizi zářné budoucnosti, zejména pro ty, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději.

            Duše, které přijdou na svět po roce 2012, budou mít dohodu o určité službě. I když budou třeba žít jenom několik hodin, souhlasily s tím, že pomohou k planetárnímu posunu. Možná sem přinesou a ukotví zde nové energie nebo sebou odnesou něco z negací Země, či budou mít nějaký jiný úkol.

            Vzdělávání. V mnoha částech světa jsou děti často pokládány za pouhý majetek. Jen málo rodičů považuje své děti za jedinečné duše, jejichž individuální schopnosti je nutno rozvíjet. Bývají dávány do rukou nezralých i pochybných opatrovatelek a dávány do škol, kde jsou zastrašovány, musejí se učit nudné a často i nesprávné informace a jejich duše jsou tam omezovány a někdy i zesměšňovány. To se rychle změní a vzdělání se stane přiměřenější pro děti nežli pro jejich zřizovatele. Školy vybudované na modelu byznysu pro uspokojení ega politiků, přestanou být považovány za vhodné. Staré školy budou nahrazeny školami komunitními a děti začnou rozkvétat, do popředí se dostanou jejich skryté schopnosti. Vzdělání se bude týkat jak rozvoje levé hemisféry, tak i pravé, více prostoru bude věnováno tvořivému vyjadřování a čestné komunikaci, děti budou připravovány na Zlatý věk. Harmonické zvuky uvádějí děti do harmonie, ve školách se bude hrát hudba, aby děti léčila a utěšovala a ony se mohly snáze učit.

            Cvičení vizualizace k pomoci všem dětem:  V meditačním stavu představte se, jak jste na louce za svitu Luny, najednou se před vámi objeví ve světle majestátní jednorožec, zdraví vás a pobízí, abyste se mu posadili na hřbet. Ze všech stran se přibližují jednorožci s dětmi na hřbetě. Vy je provázíte vesmírem, navštívíte velkou síň poznání na vnitřní úrovni, velká světelná bytost všechny oslovuje a připomíná jim jejich božské poslání na Zemi. Hraje andělská hudba, andělé lásky se dětí dotýkají, srdce dětí se otvírají a září, jejich strach je přeměněn na světlo, každému dítěti se dostalo pomoci. Je čas návratu, poděkujte všem za pomoc. Jednorožci nám přijdou vždy na pomoc.

            Síla lidí se začíná projevovat, všude na světě lidé požadují svobodu, poctivost, mír a spravedlnost. Staré paradigma vůdců a vedených, bohatých a chudých, autorit a podřízených, totalitních či diktátorských politiků a podrobených, spěje ke svému konci. Taliban a poslední válečné konflikty zmizí, též policejní státy. Lidé se již bouří proti současným způsobům vládnutí, začnou spolupracovat a spoluvytvářet základy nového společenství. Začnou vyžadovat zákaz modifikovaných potravin, klonování a pokusy na zvířatech. Vrátí se k přírodnímu pěstování plodin, k živé stravě, k přírodní medicíně. Jak se vědomí lidstva na planetě začne zvyšovat a posunovat směrem k Jednotě, organizovaný zločin a mafie vymizí. Před rokem 2012 předávaly masy svou sílu vůdcům a s ní i odpovědnost za vlastní život. V nově vytvořené společnosti se bude jednat s každým jako s důležitou součástí, prospívající všem. Lidé začnou požadovat, aby byla odstraněna vatikánská tajemství. Mezi nejdůležitější patří původní svitky Esejců, což je kmen, k němuž náležel Ježíš. Lidé si uvědomí jejich duchovní význam a začnou chápat pravdu o Máří Magdaleně, jedné z největších Ježíšových učednic, která je nositelkou Božského ženství. Protože budou muset být veškerá tajemství odkryta, začnou se budovy, v nichž jsou ukrývána, bourat.

            Zasvěcení a ukřižování je přestup na mnohem vyšší úroveň vývoje. Existuje 7 stupňů a každá duše si vybírá zkoušku, kterou nejvíce potřebuje. Zkoušky mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, mohou se týkat i zdraví jedince. To znamená, že člověk musí odevzdat něco důležitého, aby obdržel vyšší dary ducha; utrpení funguje jako očista duše. Obvykle člověk toto podstupuje v zájmu kolektivu, vybírá si však duše, nikoli osobnost vtělená na Zemi. Někteří lidé podstupují v jednom životě i několik iniciací, jiní si zkoušky rozvrhnou do několika životů. Vzhledem k velké příležitosti pro duchovní růst v současnosti, se mnoho duší rozhodlo tyto spirituální zkoušky vykonat, někdy i celé rodiny se rozhodly, že zkouškami projdou společně. To je jedním z důvodů, proč tolik lidí prochází ve svém životě hodně náročnými obdobími, jako je nemoc dítěte, ztráta zaměstnání, náročná operace, nehoda, apod.

            První zasvěcení se týká fyzického těla a jeho výsledkem je duchovní probuzení. Taková osoba se stává duchovním učněm, ať vědomě či nevědomě. Pro některé osoby je skutečným zasvěcením již jejich narození. Druhá iniciace spočívá v ovládnutí emocí a je z nejnáročnějších, kterých můžeme dosáhnout; někdy trvá i několik inkarnací, nežli zvládneme svoje emocionální tělo. Lidé se mnohdy domnívají, že tyto zkoušky jsou splácením karmického dluhu, ale ve skutečnosti se jedná o duchovní zasvěcení. Po fyzických a emocionálních zkouškách přichází třetí zasvěcení, a to mentální. Po jeho absolvování dokáže učedník ovládat své myšlenky a používat je konstruktivně. Nejvýznamnějším a nejtěžším zasvěcením je čtvrté zasvěcení, známé jako ukřižování. Je v něm obsaženo obětování sebe sama na emocionální úrovni a zkoušky ohledně vašeho největšího strachu, abyste zmírnili strach v kolektivním vědomí. Často se týká odmítnutí a ztráty na osobní a emocionální úrovni, na duchovní úrovni je to brána k vyššímu vědomí. Autorka uvádí, že její ukřižování trvalo 20 let a souviselo se ztrátou všeho, co znala; pochopila, že emocionální trauma bylo příležitostí k duchovnímu růstu a to pod vedením duchovních průvodců a andělů. Zároveň to poskytlo většině rodiny příležitost k postupu do jejich 2. či 3. zasvěcení. To, co se z lidského života jeví jako život v troskách, je z vyšší perspektivy velkou duchovní příležitostí. Také to učí, že nikdo nemá nikdy nikoho soudit. Autorka pochopila, že se musela vzdát všeho, aby mohla do svého života pustit anděly.

            Někteří lidé prožívají těžké situace při své páté iniciaci, která je přípravou na cestu vzestupu, nanebevzetí. Zde se člověku dostává přístupu ke své monádě, neboli přítomnosti Já jsem a nastoupení vesmírné služby; někdy touto iniciací procházel člověk ve svých minulých životech několikrát, často si navzájem pomáhají duchovní přátelé. Šesté zasvěcení je vzestupem a pro mnohé je díky jejich předchozí přípravě relativně snadné, i když lze i zde selhat a následky jsou nesmírné, jak píše Elizabeth Haich v knize Zasvěcení, kdy musela začít vše od začátku. Takové duše se pak inkarnují znovu s obrovskými vědomostmi, ale nemají sílu k jejich projevení. Existuje i sedmá iniciace, podstupuje se po smrti fyzického těla a odehrává se v průběhu debaty o vašem dalším kroku. Abyste jí prošli, musíte být ochotni udělat to, co je pro největší dobro. Cvičení k prověření životních zkoušek a výzev: Vyhraďte si čas k prozkoumání svých životních zkoušek a ztrát, kterým jste museli čelit, abyste se stali tím, kým nyní jste. Změnilo vás to a jak?  Když se ohlédnete zpátky za svým životem, vidíte sebe a druhé jinak, když víte, že jste museli prožít to, co jste prožili, abyste se dostali tam, kde jste nyní?          

           

Bedřich Kočí: Pavlovy rozpravy, přednáška Od smrti k novému životu z roku 1925.

Ušlechtilé duše zachovávají zpravidla již ve svém pozemském životě zákon lásky a oběti; jejich život je proto neustálou obětí pro druhé. Chápou svůj úkol na Zemi velmi dobře a snaží se proto pomáhat ze všech sil každému, kdo jejich pomoc potřebuje. Tato jejich snaha nepřestává ani jejich odchodem z hmotného života. I v duchovních sférách pomáhají bloudícím a trpícím duším; ochotně se k takové duši připojují a snaží se pomoci tím, aby pochopila Světlo Pravdy a dostala se na správnou cestu, a to mnohdy i za cenu oběti, že se ve svém duchovním vývoji zdrží a dokonce ze svých získaných zásluh přenechávají nedokonalým duším, co mohou nejvíce. Rozdávají se tak dlouho, až pro ně samé nezbude ničeho, to je oběť ze všech nejnesobečtější, nejušlechtilejší. Když z jejích zásluh nezůstane docela nic, a zůstává jen holá Jiskra Boží, tu Bůh ve své milosti dopřává ji dočasnou ztrátu vědomí, duše prožívá při ní tzv. mystickou smrt, po níž bloudí vesmírem bez vědomí své existence až do doby, kdy Bůh určí, aby se znovu vrátila k vědomí a připravila se na nové vtělení. Jakmile se taková duše probere ke svému vědomí, objeví se kolem ní všechny duše, kterým dříve rozdávala ze svého duchovního bohatství i ze svých zásluh. Přinášejí jí zpět nejen od ní přijaté duchovní dary lásky, nýbrž i mnohonásobný užitek z nich vyplývající, vše, co nasbíraly a čím se obohatily zásluhou její ušlechtilé oběti. Taková duše pak vstupuje do nového života nejen se svými všemi zásluhami z předcházejících životů, ale i s drahocennými plody svých obětí pro jiné. Vykonané dobro se jí vrací v míře znásobené, díky Moudrosti a Spravedlnosti Boží.

Diskusní téma: Nové zlaté časy – rok 2012 a dále. (2/1)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.