O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nové zlaté časy – rok 2012 a dále. (3)

09.11.2011 16:05

Had Světla 2012 a dále.

 

            Jednou za 13 tisíc let se na Zemi odehraje posvátná a tajemná událost, která změní vše. A to se děje právě nyní. Kundalini Země je spojená se středem Země, to je její jeden pól; její pohyb připomíná pohyb hada; podobně energie kundalini se pohybuje v lidském těle. Kundalini Země se pojí se srdcem každého člověka. Je vždy každých 13 tisíc let spojena s konkrétním místem na povrchu Země, to je její druhý pól; v dalším cyklu se přesune na jiné místo. Přesun se řídí cykly času, tím, co zveme precese rovnodennosti. Přesunem kundalini se mění náplň spirituality; nový cyklus nás vede na vyšší spirituální úroveň. O tom, kde bude, rozhoduje vědomí Země. Časový rytmus trvá 12 920 let, pak se polarita Země mění v opačný pól a s tím se mění i místo. Kundalini vysílá své frekvence do elektro-magnetického pole Země; tím vše na Zemi se vyvíjí dle stanoveného plánu a modelu.

            V současné době jde o přesun spirituální síly z mužského aspektu k ženskému. Jde o přesun spirituální síly z Tibetu a Indie do Peru a Chile. Deseti tisíce lidí po celé Zemi, většinou domorodých, pomohli dovést posvátně a rituálně tohoto Bílého hada do nového místa vysoko v Andách. Uprostřed chaosu, válek, hladomorů, pohrom, devastace přírody a morálního úpadku, s čímž se dnes všichni na Zemi ke konci starého cyklu potýkáme, jsou lidé, kteří o časových cyklech vědí, procesu přechodu rozumí a nemají strach. Stav bez strachu je tajný klíč k transformaci, která už po miliony let vždy tuto posvátnou kosmickou událost doprovází.

            Ženská spiritualita je nyní na řadě, aby vedla lidstvo do Nového Světla. Ženské světlo prostoupí lidskou zkušenost a ženy se stanou vedoucími osobnostmi od ekonomiky přes náboženství až po hlavy států. V letech 2012 a 2013 se ženské spirituální světlo stane pro všechny jasně zřetelné a bude narůstat po tisíce let. Nová energie se nyní nazývá Had Světla; ve starém cyklu byla zvána Velký bílý had. Spirituální světlo tohoto světa, podobající se hadu svinutému hluboko uvnitř Země, přebývalo v dávných dobách uvnitř starého kontinentu Atlantidy. Tato spirituální energie byla příčinou, proč ostatní civilizace z celého světa přicházely do Atlantidy, aby tam nabraly osvícení, podobně jako lidé hledající osvícení v naší době cestovali do Indie a Tibetu a jako v novém cyklu vývoje budou cestovat do And.

            Vnitřní kněžstvo Atlantidy, nakkalské bratrstvo, vědělo předem dle vnitřní intuice, kam se had světla v dalším cyklu přemístí, aby tam hibernoval dalších 13 tisíc let. Kněží věděli, že kamkoli se Světlo světa přemístí, lidé té oblasti se stanou velkými učiteli celé planety, neboť spirituální světlo ovlivňuje lidi toho místa, přivádí je do stavu osvícení. Lidé té lokality se začnou duchovně probouzet a rozpomínat se na své důvěrné spojení s veškerým životem a Bohem, vzpomenou si i na posvátné místo ve svém srdci, kde Bůh přebývá a kde všechno stvoření započalo. A díky svým prastarým vzpomínkám (z doby před pádem do hmoty) se stanou spirituálními světy po zbytek lidstva prostě jen svou existencí, svým vyzařováním.

            Nakkalské bratrstvo připravilo plán k opuštění Atlantidy o 200 let dříve, nežli ji pohltil chaos a zánik a připravilo se k následování Velkého bílého hada do Himalájí. Nakkalští dorazili do Tibetu s velkými obtížemi a počali se stavbou jedné z největších pyramid světa, Velké bílé pyramidy, aby jednak vyznačili přesnou polohu E kundalini Země a jednak aby zaměřili tuto energii ve prospěch lidstva. Naakkalští již s Velkou bílou pyramidou zůstali, aby ji ochraňovali a aby se její energie osvícení rozvíjela. Nakonec fakticky založili tibetskou rasu, aby jejich linie přežila do dnešních dnů. Tibet, část Číny, Indie a Nepál se staly novými centry pro Světlo světa, ač v době výstavby pyramidy neexistovala ještě žádná z těchto zemí. Během působení Hada Světla se začaly rodit veliké duše, jako byl Lao-ć, jeho dílo Tao-te-ting-způsob života, je jedním z největších, jaké kdy byly vytvořeny. A zrodil se tu i I-ting, nejúžasnější kniha, co byla napsána. Buddha žil v oblasti tohoto vlivu a vytvořil buddhismus, světové náboženství, jenž obsahuje hlubší pochopení dimenzí vědomí a energie polí, nežli jiná náboženství. V tibetském buddhismu jediném zachovaly se vzpomínky na Mer-Ka-Bu-světelné pole, jak ho vytvořit a používat.

            Bílý had stočený uvnitř Země pod Velkou bílou pyramidou počal po 13 tisících letech odpočinku se hýbat a během jednoho dne opustil v roce 1959 (spolu s dalajlámou) území Tibetu a přesunoval se do Indie, což byl počátek jeho velmi dlouhé pozemské pouti; jeho cesta po té protnula většinu území naší planety.

            Když se Atlantida asi před 13 tisíci lety potopila, vnější kněžstvo Atlantidy ji rychle opustilo na lodích. Necestovali daleko, dostali se k pobřeží tam, kde se nyní nachází poloostrov Yukatán v Mexiku; dnes je toto kněžstvo známo jako Mayové. Kalendář, který nyní Mayové vlastní, byl původně vytvořen během doby, kdy ještě Atlantida existovala a který si kněží z Atlantidy převezli. Toto vnější kněžstvo žije stále mezi současným mayským lidem.

Proroctví mayského kalendáře zní takto: nastává konec velkého cyklu a počátek nového cyklu i nového světa, ve kterém budou lidstvu otevřena celá nebesa a lidé budou svobodní a budou moci prozkoumávat přirozené prostředí vesmíru, času a dimenzí jsoucích mimo Zemi. Je předvídán čas obdivuhodného spirituálního růstu a míru. Počátek nového cyklu předpověděli guatemalští Mayové na 19. 2. 2013. Mezitím vysoko v horách Peru, plně osvícený člověk jménem Oscar Ichako spolu s 12 lidmi, kteří ho obklopovali jako Ježíše, připravovali proces dokončení cesty energie Kundalini Země. Koncem roku 2001 přes 500 domorodých kmenů obou Amerik po tři dny ve stejný čas vykonaly obřady na mnoha různých místech, aby pomohly energii Hada Světla přesunout se do svého konečného místa. Toto posvátné místo odpočinku přemění území Chile a Peru v nový Tibet a Indii, kde se zrodí velcí učitelé nového věku.                                  

Zemi obklopují a zcela obepínají elektro-magnetické pole geometrických tvarů. Jsou jich miliony a jeví se jako záře světla okolo Země. Každý jednotlivý druh každého živočicha má svou síť energie, aby mohl existovat. Ve vztahu k člověku existují tři sítě. Jedna síť je spojena s určitými domorodci, kteří jsou nejstaršími existujícími lidmi na Zemi, jako jsou Aboridžinci v Austrálii; to je první úroveň lidského vědomí na Zemi. Druhá síť má geometrický základ v trojúhelnících (viz. Posvátná geometrie, učení Thovta a Pythagora) a to je síť umožňující našemu současnému specifickému druhu vědomí být na Zemi (2. úroveň lidského vědomí: poznávání dobra a zla). Třetí síť jednoty vědomí je založená na 5tiúhelníkovém dvanácti stěnu a je propojená s 20tistěnem, což je nová síť vědomí, které se nyní vyvíjí na Zemi. Bez této sítě vědomí jednoty by lidstvo nebylo nikdy schopno vstoupit na vyšší úroveň vědomí. Tato specifická vibrace přichází od Hada Světla; do té se lidská masa v nejbližší budoucnosti pozvedne (je to 3. úroveň vědomí, vědomí Jednoty stvořeného, Kristova úroveň vědomí).

Vzestup vědomí neznamená nezbytně opuštění Země, je to změna vědomí, jak interpretujeme realitu. Většina lidí o Síti Jednoty vědomí neví, ačkoli o ní ví většina mocných vlád a také se jí některé pokoušely zneužít pro své mocenské zájmy. Během minulých 200 tisíc let pouze tři pokročilí mistři byli schopni vstoupit do další úrovně vědomí nacházející se za lidským bytím. Nyní se vše rychle mění. Síť jednoty vědomí byla dokončena asi v letech 1989 až 1990. Uprostřed devadesátých let skoro všichni pokročilí mistři, přes 8tisíc pokročilých mistrů, prošlo již touto úrovní a opustili Zemi, aby vykonali cestu do budoucnosti, kterou my všichni jednoho dne také vykonáme.

Moderní pohled popisuje dimenze matematicky; první tři dimenze přiřazuje osám x-y-z a 4. dimenzi času. Staré civilizace popisovaly dimenze bytí jinak. Univerzum, které vidíme se všemi hvězdami a planetami, definovaly jako 3. velkou dimenzi v souboru 12 velkých dimenzí. Země je ve 3. dimenzi, ale uvnitř a okolo Země a v celém univerzu existuje 12 alikvót této 3. dimenze.  Tyto alikvóty nedokážeme vidět, ale jsou známy a prozkoumávány šamany, medicinmany, ženami a pokročilými mistry po tisíce let.

Precese rovnodennosti je kmitání zemské osy, neboli oběh, který trvá 25 920 let v 1 cyklu, kdy osa země prochází všemi 12 nebeskými souhvězdími. Neboli každých 2160 let vstupuje Země do vlivu kvalitně jiného typu energie z vesmíru. 21. 12. 2012 bude Země na hranici souhvězdí Vodnáře. Současně se primární energie středu Země přesouvá z Tibetu do nového místa na svém povrchu, do pohoří And a Země začíná vibrovat zcela jinou, vyšší energií. Důsledky změn pro lidstvo budou obrovské, velmi pozitivní.  Nová zesílená spirituální energie se projeví novým přístupem v chápání duchovna, díky tomu lidstvo znovu nalezne Světlo a Moudrost.

Stvoření vždy začíná od srdce a pak teprve je přeneseno do mysli. Zapomněli jsme na svou duchovní podstatu, a pokud si na ni co nejdříve nevzpomeneme, naše technologická mysl nás dovede do světa bolesti a celosvětové destrukce. Svět bez srdce je jen jakýsi mechanický robotický svět, odtržený od přírody i od reality. Člověk dávných časů svou vírou, tradicemi a ohleduplností k přírodě dokázal udržet svět v rovnováze po tisíce let. Jakmile se lidstvo přesunulo od vibrací srdce do kalkulujícího rozumu a svou novou víru založilo na chemii, fyzice a matematice, svět se ocitl za necelé dvě století na pokraji totalitní zkázy.

V polovině cyklu precese rovnodennosti, před 13 tisíci lety a také na konci předchozího cyklu před 26 tisíci lety došlo k posunu zemské osy i magnetického pólu Země. V současné době je magnetismus Země nejméně stabilní za posledních 13 tisíc let a začíná vykazovat anomálie, což se odráží v migračních tazích ptáků, zvířat i ryb. V roce 2005 a 2006 začali světově uznávaní vědci hovořit o neuvěřitelných magnetických anomáliích. Naznačili, že na Zemi v blízké budoucnosti možná nastane přepólování magnetických pólů, kdy severní pól se stane jižním a naopak. Vlády světa však debatu umlčely.

Kauai je nejstarší ostrov v řetězu ostrovů a pozůstatek z dob Lemurie. Energie místa je tam v každém ohledu starobylá. Kauai má takovou geografickou polohu na Zemi, kde se uchovávala paměť této planety. Na tomto místě v atmosféře je uložena Akášická kronika, stejně tak jako v lidském těle; nicméně paměť Země je úmyslně a doslova zde uložena v jediném krystalu. Dohromady existovalo 13 krystalů, ale jen jeden z nich sloužil jako vlastní paměťová banka. Krystaly byly uspořádány po vzoru Metatronovy krychle. Lemurijci i Atlanťané používali stejný soubor krystalů. Dle paměti Thovta je tento systém ještě mnohem starší, kdo ho vytvořil, nevěděl ani Thovt. Skeletový krystal je velmi vzácný, je to křišťál, na jehož povrchu se nacházejí křišťálové trubičky. Tento krystal dokáže uchovat v sobě a okolo sebe nekonečné množství dat; je 60 cm dlouhý o průměru 30 cm.

Díky svým vlastnostem byl vybrán, aby uchovával paměť této planety. Je to Akášická kronika Země složená do malého prostoru krystalu. Posvátným, slavnostním rituálem, 4dimenzionálním obřadem byla předána moc a odpovědnost energie mužské energii ženské; posvátnou odpovědnost převzala překrásná mladá žena a byl jí mužem předán masivní krystal. Její domov je v Peru, kam na dno jezera Titicata zasadila krystal hluboko dovnitř Země. Z jezera po té vystřelil zářivě fialový paprsek do nebes a starodávné záznamy se spojily a zapustily do současnosti. Byl to počátek nové éry světla a sesterství pro lidskou rasu. Byl iniciován nový lidský sen, který jako vyšší lidské vědomí povede v budoucnu Zemi do éry míru, krásy a super evoluce. Byl to obřad konaný ve čtvrté dimenzi, který se koná každých 12 920 let. Vše na Zemi se odehrává nejprve ve 4 dimenzi a pak to pronikne i do naší 3. dimenze. Platí zde univerzální kosmické zákony, kdy vyšší síla ovládá nižší sily či úrovně, jako je ve velkém, tak je i v malém, jako je nahoře, tak je i dole.

Nový cyklus světa prochází procesem odhalování se světu. Nemáme si dělat starosti, ale důvěřovat životu, protože je dokonalý, vše podléhá Řádu. Existuje kosmická DNA a ta rozkrývá světové události přesně podle snu Jednoho Vědomí. Až se posuneme z duálního vědomí do vědomí Jednoty a vstoupíme do srdce Hada světla, bude nám tato skutečnost jasná. Po pravdě řečeno, náš svět je jakýmsi snem, a to, že je to sen, se stává daleko patrnější. Ve skutečnosti člověk, který právě sní, se zanedlouho probudí a uvědomí si, že snil. A ještě je něco mnohem důležitější: samotný sen, který člověk žije na této planetě, může být v této době změněn. A to je klíč.

Waitahové jsou původní obyvatelé, kteří jsou považováni za Maory, ale dle jejich pověstí mají mnohem starší kořeny, které sahají až k časům Mu nebo Lemurie před 60 tisíci lety a více. Éra Lemurie končila před 60 tisíci lety, počátek rodové linie Waitahů může sahat až do doby před 130 tisíci lety. Waitahové drží ve své DNA tajný kousek vědění ke vzestupnému procesu světa. Podle Waitahů i Kogiů z Kolumbie ve skutečnosti nic ve vnějším světě neexistuje, je to jen hologram, který naše mysl vytváří. Že naše vnější realita není skutečná, že realita existuje pouze v srdci, ne v mysli! Že snění ze srdce je pravým tajemstvím ke vzestupu člověka. Původní lidé planety Země pocházející z Lemurie svoji pamětí, věděním a prastarou DNA jsou tajemstvím k vyléčení Země a umožní lidstvu pokračovat v cestě do vyšších úrovní vědomí.

Jak Maorové, tak Waitahové věří, že delfíni a velryby jsou jejich předky, protože ve skutečnosti kytovci stvořili lidstvo; tomu věřili i Sumerové. Waitahové zůstávají se svou důvěrnou znalostí stvoření dosud v ústraní. Klíčové tajemství je ukryto v jejich DNA. Waitahové jsou prvními lidmi, kteří odešli z Gondwany, aby svobodně žili v Mu nebo v Lemurii. Uvnitř jejich DNA je původní tajemství Boha, jak používat sny, abychom stvořili nebo změnili realitu v univerzu hvězd nebo planet. Bez těchto tajných vědomostí snění ze srdce, by lidstvo nebylo nikdy schopno přeměnit tento svět a vstoupit do vyšších úrovní vědomí. S jejich unikátní znalostí života budou katalyzátorem světa, aby se lidské vědomí posunulo do další úrovně bytí.

Aury jsou elektro-magnetické barvy kolem těla v energetickém obalu ve tvaru vejce; mohou být pozorovány technickými přístroji a počítači a také lidským vědomím, pokud se tato schopnost cvičí. Aura od ramen nahoru většinou představuje myšlenky, od ramen ke kolenům převážně emoce a pocity. Tělesné nemoci způsobují změnu barvy na postižených místech a jsou obvykle v geometrických tvarech; to se mění, jak se nemoc zlepšuje nebo zhoršuje. Vidění aury vede ke čtení aury, tedy k porozumění toho, co barvy představují. V jednom spojeném univerzu neexistuje tajemství, existuje jen jedno vědomí, a proto vše může být poznáno a prozkoušeno. Paprsky světla se objevují okolo hlavy člověka, pokud je tato osoba spirituálně zdravá. Vytvářejí se v mozku v šišince, jsou spojnicí mezi myslí a srdcem, a když se objeví, značí to velký skok k rozpomenutí se na naše pravé spojení se Stvořitelem. Abychom se dokázali spojit plně s energií Hada Světla na nejvyšší úrovni, musí mít člověk svoje paprsky světla funkční, alespoň minimálně. Energie pole Země a lidského organizmu jsou téměř totožné; planetární pole Mer-ka-Ba a lidské pole Mer-Ka-Ba jsou totožné, odlišují se pouze svými proporcemi.

Muži nás ochraňovali, když jsme vstupovali do temné části cyklu a ženy nás vyvádějí zpět do světla, když se nyní vrací Velký cyklus směrem k centru galaxie. Díky Bohu za ženskou energii, za energii srdce. Kdyby nebylo bezpodmínečné a nekonečné lásky ženské, bylo by lidstvo ztraceno v omezeních rozumu, který vybudovali muži. Tato ochrana byla v minulém cyklu zapotřebí, ale nyní je to ta největší překážka pro přežití, pro vzestup lidského vědomí. Nová doba bude vedena ženskou intuitivní moudrostí, citem lásky. Ženám bude dána moc se rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat Země; je potřeba, aby se na to připravily. Čerstvá starobylá ženská energie kundalini Země se začíná pohybovat skrze fyzická těla nás, lidí a my se počínáme měnit. Vyvíjíme se exponenciálně, nicméně se záhadnou přesností. Kosmická DNA se vrací a život odpovídá.

Brána do 4dimenze se otevře pro ty, kdo vědí. Znamená to, že budeme mimo čas. Musíme převzít zodpovědnost za naše myšlenky, city a činy. Mayové věří, že jak se budeme přibližovat k 21. prosinci 2012 a 19. únoru 2013, síla snu začne být silnější a silnější. Vnitřní světy a vnější svět začnou splývat do jednoho. Při vytváření Jednoty musíme nejdříve spálit nečistotu duality, negativitu, se kterou jsme žili tak dlouhou dobu. Nejhlubší místa našeho psychického a emocionálního těla jsou naše sexuální poruchy. Jejich rozpuštění vyžaduje hluboké odpuštění.

Obřad mužské integrace. Muži si sedli do trávy, ženy ve stoje utvořily kruh okolo nich; držely se za ruce a nastavily energii skupiny. Vnitřním vedením autor vystavěl posvátné geometrické formy kolem mužů, zvláště platónský osmistěn ve zlatém světle; horní vrchol směřoval k Otci Nebe, základna byla zapuštěná do Matky Země, spodní vrchol byl s ní spojen. Tyto formy oživil pránou, životní energií. Muži byli požádáni, aby vypustili veškerou svou negativní maskulinní energii celé své historie; mentální skrze horní vrchol a fyzickou E a emoce Matce zemi a vše si vizualizovali. Negativní E (energie)bude tak očištěna a použita zpět do života. Zprvu odcházely E pomalu, později rychleji a snáze. Na tvářích mužů se zračila bolest z E, které v sobě drželi tisíce let, život po životě, E, které nepříznivě ovlivnili jejich vztahy se ženami, matkami, dcerami, ve vztazích, které nedokázali zvládat. Vše, co bylo uloženo v jejich podvědomí, všechna znásilnění a násilí, vraždy, které typický muž páchal na nevinných ženách a dětech, vše vyšlo na povrch a přesunovalo se do srdce Božské Matka a Otce, které svým božským soucitem vyléčí duše mužů. Většina mužů na konci plakala. Byli vybídnuti a chodili od jedné ženy ke druhé, objímali je, žádali o odpuštění a děkovali za jejich nekonečnou lásku. Kromě osobní úlevy měli účastníci pocit, že vytvořili cestu, proces k následování ostatními, dokud nebude integrováno celé lidstvo.

Obřad ženské integrace byl vykonán na místě intenzivní temné ženské E, u malé pyramidy v Chicanně. Chicaga vyrovnává a integruje femininní a maskulinní E v ženě. Ženy se usadily do půlkruhu u zdi, muži si stoupli za ženy, chytli se za ruce a uzavřeli tak E prostoru. Autor znovu imaginoval stejné platónské osmistěny, tentokrát s měkkým růžovým světlem, aby ženy mohly vypustit své dlouho potlačované pocity a city bolesti, kdy po věky s nimi bylo zacházeno jako s otroky, i mnohem hůře. Ženy potřebovaly pomoc od mužů, ti šli k ženám, hladili jejich tváře, utěšovali je a pomáhali jim, aby se dostaly skrze rány emocionálních bolestí a žalů. Trvalo to dlouhou dobu, ženy plakaly, křičely, vzdychaly, jiné se schoulily do polohy plodu; jedna z žen později řekla, že se jí chtělo prvních 10 min zvracet. Ženy se poprvé bolestně odvážily zkontaktovat se svými skutečnými pocity tváří v tvář, s pocity, které odsunuly do svého podvědomí. A pak, když zármutek byl vypuštěn, ženy se cítily úplné, poprvé po tisících letech.

 Energie kundalini Hada Světla bude poprvé skutečně schopna vstoupit do srdcí žen celého světa; zharmonizuje ženy do téměř dokonalé pozice, aby mohly začít učit lidstvo jít cestou Světla, jinak by lidstvo pokračovalo v životě nejtemnější části cyklu, ve věku Kálí. Ženy povedou nyní celý svět zpátky ze tmy ke světlu.

Dne 21. 12. 2012 se završí cyklus precese rovnodennosti a bude iniciován počátek nového cyklu. Do té doby bude starý cyklus a starý mužský způsob řízení lidského života procházet zmatečným obdobím. Ženská energie mezitím převezme kontrolu nad vedením lidstva, aby se vydalo na cestu ze tmy do Světla. 18. a 19. 2. 2013 uspořádají Mayové první obřad, který otevře bránu všemu životu, který se na osobní rovině spojí s lidstvem, a zbytek lidí na Zemi se začne rychle uzdravovat. Do té doby bude možná populace na Zemi dramaticky zredukována, ale ti, kteří budou stále na Zemi, budou projevovat lásku a budou pečovat o nový způsob života.

Tato doba je nejdůležitějším časem v celé lidské historii. (Kdo zde žije, není zde náhodou, sám chtěl transformaci Země zažít, aby mohl své zkušenosti přenést i do jiných částí vesmíru, kde kdysi pobýval. Většina lidí není původem ze Země; mnohé jsou příbytky Boží). Tyto obrovské změny přežijeme s tichým porozuměním, s pomocí Matky Země a její energie Hada Světla a zároveň se před námi v novém věku Vodnáře otevře Univerzum tak, jak tomu dříve nebylo. Jakmile na Zemi znovu zavládne mír a láska, Země vyjde ze své kosmické izolace.

Tajemstvím je bezpodmínečná láska, která se sama projeví skrze lidské bytosti, které na oplátku změní život Země provždy. Většina těchto lidí budou děti nebo mladí dospělí, kteří naleznou cestu ke svému srdci. A budou to ženy, které to nejdříve pochopí a budou následovat děti ve svých srdcích, a tento nový způsob života uvedou do světa. Pak nakonec muži přes velké obavy provedou transformaci, která tento cyklus skutečně dokončí. Je to téměř vždy takto. Tou skutečnou silou, která uskuteční naznačené změny, jsou obrazy nebo sny, které vycházejí ze srdce dětí. Děti a ženy budou prvními, kdo vstoupí do aktu stvoření a změní svět zevnitř (víme již, že zvenku se svět změnit nedá).

Lze to pochopit na příkladu vysvětlení obřadu. Obřad je plodem prastaré moudrosti a poznání, že vnější svět hvězd, planet a všeho na planetě byl stvořen vnitřním lidským světem obrazů uvnitř srdce v interakci s Velkým Duchem. Většina domorodých lidí to ví a přijímá jako fakt života. Uvnitř srdce je zvláštní místo, ve kterém lze pochopit veškeré stvoření. Až si lidé začnou uvědomovat, kdo doopravdy jsme, že jsme opravdu syny a dcerami božími, že jsme vědomím, které stvořilo vše, co existuje, pak teprve lidstvo a Bůh budou jedinou myslí, srdcem a tělem a závoj spánku a snění bude pozvednut.

Po přesunu Hada Světla do nové geografické polohy je na Zemi vyzařována nová vibrace, která se dramaticky liší od té předchozí vyzařované uplynulých 13 tisíc let, náš svět nebude již takový, jako byl před tím. Cyklus není kruh, je to vzestupná vývojová spirála. Pokaždé, když se opíše jedno kolo, nevrátí se do toho samého místa, ale do nové části spirály, stejně jako je tomu u molekuly DNA. A jako u DNA se geny uspořádávají do nových vzorců. Odtud pro lidstvo Země vychází nová cesta, nový svět a nová interpretace Jedné reality, aby je dokázalo vidět a nakonec i žít. Stačí opustit svoji mysl a její neustálé myšlenky a vrátit se do tiché komůrky svého srdce, kde přebývá veškeré vědění a moudrost. Cokoli potřebujeme na jakékoliv úrovni existence, je tam pro nás schované.

Dívejme se dál, za temnotu a chaos starého končícího mužského cyklu. Nedívejme se do očí Kálí, ale do Světla a naděje nového života v Míru, Lásce a Jednotě všeho se vším. Nezapomeňme, že jsme bohové, důvěřujme sami sobě a dívejme se na tu novou krásu na nové Zemi, která se nám odhaluje, zatímco dýcháme.

 

 

 

Krása přede mnou, Krása za mnou,

Krása po mé levici, Krása po mé pravici,

Krása nade mnou, Krása pode mnou.

Krása je láska, láska je Bůh.

 Modlitba C.Flower z mayského puebla Taos.

Diskusní téma: Nové zlaté časy – rok 2012 a dále. (3)

Datum: 02.08.2012

Vložil: Jarka

Titulek: Rok hada...

Včera jsem objevila vaše stránky a mnohokrát děkuji. Pomalu vstřebávám a dávám si do souvislostí své zážitky s přečteným obsahem. Děkuji. Děkuji. Děkuji.

Datum: 10.11.2012

Vložil: Alena

Titulek: Re: Rok hada...

Velmi ráda jsem přečetla tyto řádky.Často přemýšlím o Bohu a světu.Doufám,že se dočkám rodosti ze života ,moc se těším a vím,že všeje na Boží vůli.Moudří předkové nám často říkají věci, které moc mechápeme.ajá jen nad jejich moudrostí žasnu,a těším se na vše,co nás čeká.Děkuji.

Záznamy: 1 - 2 ze 2