O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Nové zlaté časy – rok 2012 a dále. (4)

10.11.2011 12:59

Mayský kód křišťálových lebek.

Křišťálová lebka je obrazem lebky lidské a je vytvořena z jednoho kusu křišťálu. Mohou být maličké i nadživotní velikosti. V muzeích nebo soukromých sbírkách se dnes nachází 7 takových lebek. Byl proveden důkladný výzkum lebky z majetku Mitchell-Hedgese. Nález fascinuje precizním zpracováním a anatomickou dokonalostí. V určitém úhlu světlo pronikající do lebky zespoda se lomí a proudí očima ven tak, že oční důlky jasně září.

Křišťál se dnes používá jako speciální materiál i k ukládání dat, destičky křemíku se používají pro integrované obvody při výrobě počítačů. Horský křišťál patří po diamantu mezi nejtvrdší nerosty. Krystaly mají schopnost uchovávat informace, mají tzv. holografickou paměť. Horský křišťál se skládá z oxidu křemíku a neosahuje žádný uhlík a navíc nepodléhá přirozenému rozpadu. Neuvěřitelné množství informací se ukládá do mikrokrystalů; mohou být ukládána i vyvolána v počtu bilionů bitů informací, pomocí laserů vyvolána a přečtena. Krystal křemene je revoluční objev naší doby. Mýty a legendy domorodých národů jižní Ameriky popisují tyto objekty jako mystické artefakty, jež mají zásadní význam pro další vývoj či přežití lidstva. Křišťálové lebky se často ze sbírek ztrácejí, byly vyrobeny i padělky. Křišťálové lebky jsou pozůstatkem velmi vyspělé civilizace, možná Atlantidy, nebo mají mimozemský původ. Dá se u nich prokázat elektro-magnetická interference, něco podobného jako rádiové vlny. Fotony, které z nich vyzařují ve vlnách, jsou v infračerveném prostředí viditelné.

Data ze struktury DNA se předávají interferencí fotonů. V krystalické struktuře DNA se vyskytují fotonové emise, které předávají informace dál do buněk cestou fotonových interferencí; ty řídí růst buněk a předávají jim genetické kódy jako stavební plán živé bytosti. Přesně stejné frekvence lze vysledovat u křišťálových lebek; výzkumy potvrzují, že spolu navzájem komunikují a předávají si informace. Mohou proměňovat energetické spektrum lidí, zvířat, vody, kamenů, rostlin i silových polí. Je možné, že vyspělá civilizace uložila do těchto předmětů zakódované informace, podobně jako je tomu dnes v PC. Mohlo by jít o pokladnici veškerého vědění od počátku vesmíru až k dnešku. Přístup k tomu je možný jen při znalosti spouštěcího kódu. Jenže vědci tyto hypotézy buď ignorují, anebo veškerá svědectví rychle mizí.

Mayové a Inkové uchovávají legendy o křišťálových lebkách zděděné od předků. Dle mayského proroctví existuje 12 takových lebek, které přineslo na Zemi 12 kosmických starších z 12 různých planet. Podle pověstí má existovat ještě 13. lebka, která je nositelem proroctví o převratných změnách v budoucnosti lidstva. Veškeré kosmické vědomosti o vzniku lidstva a vesmíru uložili mudrci a starší do 12 lebek a 13. slouží jako klíč k aktivaci kódu. V legendách se říká, že byly původně uloženy v pyramidách a kvůli španělským okupantům přemístěny jinam. Až lidstvo dostatečně vyspěje, vynoří se ze svých skrýší a pomohou lidstvu zvládnout přechod do Nového věku. Bytosti spojené s nimi jsou Strážci země, a též že křišťálové lebky jsou živé bytosti. Indiánské kmeny je uctívají v souvislosti s návratem bohů. Jsou přesvědčeni, že bohové nebo otcové lidstva pocházejí z jiných věků nebo planet. Pokud se lidé otevřou spirituálnímu vědomí, může být na Zemi nastolen tisíciletý mír. Pak budou nalezeny všechny lebky a vydají svá svědectví. Podle Mayů lidstvo stojí před rozhodnutím: buď se transformuje, nebo zanikne.

Představme si, že křišťálové lebky byly možná v historii svatým Grálem, Archou úmluvy nebo Kamenem mudrců. Pak pochopíme, že lidé zasvěcení jejich existenci tajili. Hodně písemností spálila inkvizice ve středověku. V Americe španělští dobyvatelé zničili kulturní a historické památky, vše zlaté roztavili na krucifixy a zlaté mince. V historii se vyskytuje pár důkazů, že templáři vlastnili křišťálovou lebku, jíž říkali Baphometova hlava; jen výjimečně lze najít popis hlavy: hlava měla magickou moc, v očních důlcích zářily rubíny, uměla mluvit. Všechny vyobrazení Baphometovy hlavy využila církev proti templářům, že jde o obrazy ďábla. Také legenda o věštící hlavě a Isis existovala dávno před Kristem, může souviset s příběhem o Adamově lebce. Zprávy o magických kamenech se vyskytují v arabských knihách, podle různých pověstí existovaly věštící hlavy už ve starověku. Legenda praví, že takové přinesli na Zemi bohové a schovali je pro lidstvo, až dozraje čas je shromáždit. Zda pocházejí z Atlantidy, to museli vědět templáři, disponovali pozoruhodnými znalostmi a z nich plynoucí velkou mocí. Vynikali stavitelským uměním; po jejich popravách zmizela velká část tajných poznatků beze stopy. Kdo ví, komu dnes tyto znalosti slouží.

Známe již příběh Osirise a Isidy z Velkých zasvěcenců. Set bratra Osirise ze závisti a touhy po moci usmrtil a tělo rozsekal. Později tam, kde byla ukryta Osiridova hlava, vznikla svatyně, jeden z nejkrásnějších chrámů v Egyptě. V době, kdy byla v chrámu uložena domnělá hlava Osiridova, byl svatostánek zároveň věštírnou, hlava předvídala lidem budoucnost. Nápisy a obrazy v Osiridově svatyni znázorňují předpověděné jevy.

Mayové udávají stáří lebek na deset tisíc let. Ke zrození bohů z velké matky Tiamat (otec Absu a matka Tiamat, kteří stvořili svět bohů a démonů, se objevují na prvopočátku dějin) mělo dojít před první potopou, asi 7697 let př. Kristem. Henoch byl stavitelem pyramid (Thovt, král Saurid, Hermes Trismegistos a Henoch jsou tatáž osoba), jeho příběh se musel odehrát za 2. potopy. Tiamat byla později zavražděna, její hlava zmizela. Až jednou tato hlava splní své určení, dojde svět k poznání Světla. Jako posly z daleké minulosti dovedeme si představit křišťálové lebky. S neobvyklými lebkami, které vykazují věštecké schopnosti a jsou určeny k záchraně světa, se setkáváme v dějinách nepřetržitě.

Dle islámského pojetí byl Adam prvním muslimem, který založil poutní místo Mekku. Zde měl Abraham založit svatyni, kde se uchovávala Adamova lebka, dokud nebyla přenesena do centra světa, do Jeruzaléma. A tam se prý země rozevřela do tvaru kříže a lebku pohltila; dle legendy měla se opět vynořit při ukřižování Ježíše. Mohla to být jedna ze 13 křišťálových lebek. Židé a muslimové se hádají o správnost výkladu náboženských dějin. Mayské proroctví hlásá, že křišťálové lebky odhalí lidstvu jeho zrod, aby u vědomí společného původu uzavřely národy tisíciletý mír.

Je docela možné, že o křišťálových lebkách se pochybuje a kontroverzně diskutuje právě proto, že tyto podivuhodné počítače uchovávají třeba víc, než se může zdát; pak také lépe pochopíme, proč dnešní media se snaží křišťálové lebky představovat jako padělky. Kteří učenci, vědci a proroci mohli křišťálové lebky vlastnit?

            Silvestr II., první Francouz na papežském stolci, zemřel 1003. Byl skvělý řečník, ovládal matematiku a astronomii, vynalezl mechanický počítací přístroj, astroláb, zkonstruoval bicí hodiny s kolečkovým strojem. Studoval spisy arabských učenců a prý dle návodu odlil z mědi hlavu, která měla magickou moc a byla schopna odpovídat kladně či záporně na otázky. Později po jeho smrti se začaly šířit historky, že se zabýval magií. Dost možná, že objevil křišťálovou lebku v papežské pokladnici a připojil k ní systém z mědi.

            Laterán, římská čtvrť, byla od doby Konstantina I, římského císaře 306-337, oficiálním sídlem papežů. Jeho matka, sv. Helena pátrala po relikviích a přivážela je do Říma. V lateránské bazilice dosud jsou uloženy cenné relikvie, též hlavy apoštolů, lebky sv. Petra a Pavla. Chrám byl vícekrát renovován; vchod do prostoru pod podlahou znepřístupnil papež Martin V., resp. jeho hrobka. Dá-li se věřit pověstem, mohla sv. Helena přivézt i předměty, které souvisely s Ježíšem. Jestliže Archa úmluvy obsahovala křišťálovou lebku, mohly by se cenné relikvie nacházet v prostoru hrobu sv. Heleny. V místech hrobu sv. Petra mělo docházet i k zázračným uzdravením. Svatá Helena nechala zbudovat nedaleko chrám Jeruzalémského kříže k uschování relikvií. V okně jsou vyobrazeny dvě lebky s andělskými křídly. O templářích je známo, že předpokládali existenci tajných skrýší pod Chrámovou horou; dodnes se věří, že tam nalezli části sv. Grálu a odvezli je. V Zoharu se píše, že posvátnými objekty v arše úmluvy byly lebky, pak je možné, že šlo o křišťálové lebky. Je dost pravděpodobné, že drahocenné lebky zmizely ve vatikánských trezorech. Za zdmi Vatikánu se schraňují nejstarší a nejdůležitější spisy, texty a artefakty obsahující četná tajemství. 

            Jsou známa svědectví četných pamětníků, přesvědčených o tom, že ve vatikánských sbírkách se křišťálové lebky nacházejí. Podle známého badatele Noccerina, byl kdysi držitelem jednoho exempláře Hitler, který se o proroctví křišťálových lebek zajímal a nechal po nich pátrat. Po jeho smrti se prý jeho křišťálová lebka dostala do Vatikánu; je zajímavé, že dodnes Vatikán její vlastnictví popírá. Jenže takového mocenského prostředku se nezřekne žádný vládce, ani papež katolické církve. Každý majitel by zcela jistě takové vlastnictví popíral. Existence křišťálové lebky ve Vatikánu by potvrdila, co potvrzeno být nesmí, a sice že tyto předměty jsou zřejmě staré mnoho tisíc let a dokládají, že zde na Zemi musela kvést kultura, která byla s to zhotovit tak perfektní výrobek. To by naše dosavadní časové přímky postavilo zcela na hlavu. Celý pravěký dějepis by byl na nic. O křišťálových lebkách je známo, že lidé z nich mohou čerpat vědění po staletí i tisíciletí, aniž by si to uvědomovali. Křišťálové lebky jsou spojeny s Akášickou knihovnou, s kronikou všech událostí na Zemi a obsahují jejich záznam ve formě datové informace. Při vykládání karet využíváme elektro-magnetické pole křišťálových lebek, aniž o tom víme. Nadaný vykladač dovede se vibračně spojit s archivem znalostí v nich uložených; jejich schopnosti jsou srovnatelné snad jen s kamenem mudrců.

            Aristoteles, velký filosof a učenec, žák Platona, který byl žákem Sokrata, napsal mnoho exoterních i esoterních spisů, žil ve 4.stol př.n.l. Ve vyprávění o Alexandru Velikém píše, jak se tento hrdina vydal hledat zahradu Eden. Když přišel k bráně Edenu, žádal o volný vstup a dar, jak bylo zvykem. Jako dárek dostal mystickou lebku, zřejmě křišťálovou lebku. Mezi Aristotelovy spisy patří také kniha o kamenech, kde popisuje zvláštní kámen, který vyzařuje paprsky, zbarvuje se východem slunce a jeho barva se mění. Některé kameny vlastnil sám a dodnes jsou v rukou lidí.

            Roger Bacon, anglický františkánský mnich a filosof, mystik, astrolog, alchymista a vynálezce, také prý vlastnil křišťálovou lebku, zřejmě tutéž, co papež Silvestr II. Studoval arabské a řecké autory středověku, také spisy Aristotela a Písmo svaté v originále. Kritizoval teology, byl přesvědčen, že církevní překlady Písma neodpovídají originálu, čelil proto mnohým obviněním. Předpověděl vynález mikroskopu, teleskopu, létajících strojů, ponorek apod. Znal astronomii, matematiku, optiku. Jako první použil v roce 1249 broušené čočky ke čtení. Tušil, že Země je koule a objevil chybu v Juliánském kalendáři. Vzbudil nelibost nového papeže i krále a byl 14 let vězněn. Věznění přimělo Bacona k částečnému mlčení. V roce 1912 objevil v Itálii knihkupec Voynich pozoruhodný dokument v jezuitské koleji, na jemném pergamenu napsaný text v neznámém jazyce a precizní kresby neznámých rostlin, nepocházejících ze země. Bádání prokázala, že rukopis patřil jistou dobu Baconovi. Nezvykle provedené písmo připomnělo autorce Karin Tag písmo Elbů z Tolkienova Pána prstenů. Tolkien byl teolog a linquista, překládal především kumránské svitky a měl volný přístup do Vatikánské knihovny. V Tolkienově románu překvapují přesné mapy a vylíčení života z 3. epochy naší Země. Podle Mayů žije lidstvo ve 4. světě a jsme nyní v přestupu do 5. světa. Proč Bacon usiloval, aby se staré texty čely v originále, zejména Písmo? Je možné, že Tolkien použil pro svůj román některé mapy a popisy ze starých rukopisů a svitků? Chtěl čtenářům zašifrovaně sdělit část pravdy a chtěl se vyhnout problémům s církví, a proto vyprávěl příběh jakoby smýšlený?         

Albert Magnus, slavný německý teolog a přírodovědec, člen dominikánského řádu, biskup v Řezně, autor 70 rukopisných pojednání, též o alchymii. Většina z nich se nachází ve vatikánské knihovně, včetně map a různých kreseb. Lze žasnout, že z ničeho nic najednou vypracoval Albert Magnus kompletní plány kolínské katedrály, prý na základě vize nebo mariánského zjevení; lze se domnívat, že to bylo s pomocí KL. Dle legend křišťálovou lebku předal Bacon tomuto svému žáku. V Seville se nachází Albertův rukopis, na okraji s poznámkami Kryštofa Kolumba, který bezpochyby vedl k objevení Ameriky. Také je známo, že dávno před Kolumbem existovaly nákresy s detailně zakreslenými břehy Ameriky. Historka, že si Albert sestrojil mluvícího robota, posiluje možnost, že své vědomosti čerpal z KL. Zdá se, že kosmický poznatek o současně probíhající minulosti, přítomnosti a budoucnosti je přesně tím tajemstvím, které se držitelé KL snaží udržet v nejužším kruhu zasvěcených. Proto je pochopitelné, že se o pravosti křišťálových lebek stále pochybuje.

            Leonardo da Vinci se narodil po dvou staletích, jeho znalosti a technické objevy předběhly jeho dobu o několik století. Nikdo nechápe, kde nabyl své vědomosti. Sám tvrdil, že je pouhým učedníkem přírody. Přátelsky se stýkal s královským dvorem i s papežem. Dle tehdejších pramenů možná používal KL k dosažení úspěchu ve více oborech své činnosti. Rozšířil poznatky z optiky jako nikdo před ním, v malířství dokázal zobrazit světlo a stín, jako nedokázal nikdo jiný. Pracoval jako Bacon a Albert Magnus na vynálezu zvaném camera obscura, předstupně dnešního fotoaparátu.

            Nejznámější z křišťálových lebek Mitchall-Hedhesova, vykazuje vynikající optické vlastnosti. Víme, že světelné vlny mohou přenášet informace. Leonardo zcela jistě našel popisy a návody ke zprovoznění KL a nechal lebku promluvit a využil ji ke své geniální činnosti. A což teprve, kdyby se za určité hvězdné konstelace spojilo všech 13 KL a promítly své archivované vědění. Zcela jistě by byly vyřešeny všechny problémy se získáním energie a odstraněno znečištění životního prostředí. Co se stalo po smrti Michalangela s Kl, kterou zřejmě používal?

Leonardo zemřel v roce 1519 v náručí krále Františka I. Sestra krále Markéta Navarrská byla štědrou mecenáškou a podporovala několik intelektuálů a studentů, také Francoise Rabelaise, nejlepšího přítele Michaela Nostradama. Jeho dědové byli osobními lékaři lotrinských panovníků. Nostradamus měl pracovat jako tajný agent pro Františka I. a jeho bratra lotrinského kardinála; na francouzském dvoře působil jako astrolog. Měl získat jakousi prastarou mysterijní knihu, z níž čerpal informace. Jeho proroctví se zakládala také na dějinách templářů a Merovejců. Na konci života byl osobním lékařem mnoha panovníků. Dá se vyvodit, že disponoval KL, kterou získal po smrti Leonarda. Když tvořil své slavné centurie, používal kód dodnes nerozšifrovaný, protože se obával církevní cenzury. Říkalo se, že KL nenechal ve Francii. Spekuluje se, že KL, které archivují data a informace, jsou přechovávány ve Vatikánu, případně v soukromých rukou některých dědiců templářů.

John Dee žil v letech 1527-1608 a disponoval stejným rozsahem vědomostí, jako předchozí osobnosti. Studoval spisy od Aristotela po Bacona, osvojil si znalosti z esoterických a magických nauk. Pracoval s médiem Edwardem Kellym. V Britském muzeu se dodnes nacházejí jeho pomůcky jako koule z horského křišťálu, zlatá deska, obsidiánové zrcadlo, část jeho rukopisů. Jako šifru používal andělskou řeč. Traduje se, že byl v kontaktu s anděly, od nichž dostával informace v Henochově jazyku.

Na světoznámé Yalově univerzitě existuje od roku 1833 tajné studentské sdružení Bratrstvo smrti, které dodnes uplatňuje svůj vliv v politice, ekonomice, financích a v tajných službách. Členy byli i Bush otec a syn, i Hower, šéf FBI. V přijímacím rituálu hraje údajně roli i lebka, pak se přijímající stává členem Sdružení kostlivců. Vše je velmi tajné, údajně za prozrazení hrozí i trest smrti. Při jednom vloupání byly viděny lebky, pentagramy a jiné okultní artefakty. Není jistě náhodné, že president USA G.W.Busch navštívil Jeruzalém a místo lebek, Golgotu a to 10. a 11. 11. 2008, v den, kdy Venuše a tři komety procházely souhvězdím Persea, jenž je v mystickém spojení s hlavou ďábla neb věštící Medúzinou hlavou. Po čem asi pátral, že nechal uzavřít celý obytný komplex hotelu a letecky ho střežit? A navíc Jeruzalém vypnul městské osvětlení večer i ráno. Spojil se s potopenou říší Atlantidou, když navštívil podzemní chodby pod Chrámovou horou? Jaké alchymistické, okultistické a magické rituály v Jeruzalémě provozoval?

Jisté je, že křišťálová lebka Anny Mitchell-Hedges vzbudila u mocných tohoto světa velký zájem. V autobiografii se vyskytují jména generálů a prezidentů Einsenhowera, Montgomeryho, de Gaula, Nixona a Churchilla, Howera a dalších. Kdyby se jednalo o laciný padělek, jak se lidem snaží namluvit média, jistě by neprojevovali takový zájem. Anna Mitchel-Hedges žila uzavřeně a musela být až do konce svého života střežena velmistrem v karate. V proroctví musejí být lebky shromážděny na jednom místě a to pro dobro a úspěšný vývoj celého lidstva.

Následující obsah textu vnukla autorce knihy Karin Tag křišťálová lebka Corazon de Luz:

V této éře Země se blíží vrcholný vzestup vaší planety. Vzestup, který s pomocí hvězd Mléčné dráhy pozvedne do nového času vše svaté z vašeho bytí.

…Stav, v jakém žijete, se dá označit za dočasný spánek, ve kterém prožíváte jeden zmatený, neskutečný sen za druhým, je to jen mámení. Stav snění a imaginárního odloučení od Boha se dá označit za pomíjivé zatmění ducha, které jste si sami z vlastní vůle přivodili. A rovněž stejnou vůlí se můžete pozvednout ze zapomnění. Přesně tak, jako byste si ve spánku určovali průběh snu…Tolik se obáváte probuzení ze sna, který vám přináší spíš zoufalství než střízlivý pohled na radost ze života na Zemi. Bůh, světlý duch, který prodlévá ve všech věcech, si je vědom smutku ve vašich srdcích a zbaví vás ho. Se vzestupem Země Bůh na ni pohlédne a vrátí dokonalost všem, kdož jsou připraveni. Dokonalost, kterou jste měli v sobě před časem zapomnění… Aby se tak stalo, spojte se. Jen společně nabudete sílu vzpomínek…

Diskusní téma: Nové zlaté časy – rok 2012 a dále. (4)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.