O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Polarita planet - Max Heindel

30.08.2010 22:03

Polarity planet

Zkoumáme-li magnetizmus, pracujeme s neviditelnou silou. V nej­lepším případě Můžeme popsat způsoby jejích projevů ve hmot­ném světě a je to tak vždy, pracujeme-li s libovolnou silou. Hmot­ný svět je světem důsledků a výsledků. Příčiny jsou nám skryty, ačkoliv jsou blíže než naše ruce a nohy. Silou je vše okolo nás, je neviditelná, ale projevuje se svými účinky.

Vezmeme-li nádobku s vodou a necháme-li ji zmrznout, budeme pozorovat nesčetné ledové krystalky seřazené do půvabných geo­metrických tvarů. Tento úkaz, jemuž říkáme tuhnutí vody, probí­há podél silových čar. Tyto siločáry jsou ve vodě vždy, i před jejím ztuhnutím, avšak jsou neviditelné až do okamžiku, kdy potřebné podmínky umožní jejich viditelnost.

Stejným způsobem probíhají siločáry mezi oběma póly magnetu. Nevidíme je ani nepociťujeme, dokud nevsuneme do prostoru je­jich působení železo nebo železné piliny, které se seřadí do pravi­delných obrazců v souladu s čarami. Vytvořením nutných podmí­nek Můžeme vyvolat účinky různých přírodních sil, např. pohyb dopravních prostředků, přenos zpráv rychlostí světla atd. Avšak sí­ly, které pracují, jsou vždy neviditelné. Víme, že magnetizmus proudí vždy v pravém úhlu k elektrickému proudu, který jej vyvolává. Známe rozdíly mezi účinky elektrického a magnetického proudění, které jsou navzájem úzce závislé, avšak nikdy jsme je neviděli. Pro úplnost si povězme, že tyto síly pracují ve prospěch člověka.

Magnetizmus lze dělit na minerální a živočišný, ačkoliv ve skuteč­nosti jde o jeden magnetizmus. Avšak první má jen mizivý vliv na živočišné tkáně a druhý vcelku zanedbatelný vliv na nerosty. Minerální magnetizmus vyvěrá přímo z magnetovce, jehož se uží­vá k magnetizování železa. Takto zpracovaný kov dovede přitaho­vat železo. Používá se jen velmi málo, neboť jeho magnetizmus se ztrácí, je příliš slabý v poměru k velikosti magnetu a hlavně proto, poněvadž sílu tzv. permanentního magnetu nelze měnit podle po­třeby.

Elektromagnet je rovněž nerostný magnet. Je to obyčejný kus žele­za ovinutý velkým počtem závitů elektrického vodiče. Síla magnetu se mění s počtem závitů elektrického vodiče a v závislosti na sí­le elektrického proudu, která prochází vodičem.

Elektřina je všude okolo nás v rozptýleném stavu, není však použi­telná pro průmyslové účely, dokud není soustředěna a hnána mo­hutnými elektromagnety do elektrického vedení. Musíme však mít prvotní magnetizmus, chceme-li vyrobit elektřinu. Před spuš­těním elektrického generátoru musí zde být magnetická pole, která nejsou ničím jiným než elektromagnety, které musí být zmagnetizovány. Dokud nedosáhneme tohoto stavu, můžeme ge­nerátorem otáčet až do soudného dne nejvyšší rychlostí, aniž by­chom zažehli jedinou žárovku nebo zvedli jediný gram. Vše závisí na prvotním magnetizmu. Jakmile naočkujeme železo tímto mag­netizmem, vždy v něm zůstane malá troška po odstavení generáto­ru, a tento tzv. zbytkový magnetizmus je zárodečnou silou posta­čující k obnovení provozu.

Všechny rostliny a těla zvířat a lidí nejsou ničím jiným než přetvo­řenými nerosty. Všechny mají svůj původ v nerostné říši a che­mické rozbory dokazují toto tvrzení jako věc, o níž nelze pochybo­vat. Víme, že rostliny přijímají svou výživu z nerostné půdy. Zvířata i lidé se živí nepřímo nerosty, jestliže jim rostliny slouží jako potrava. Ani pojídání masa, tj. zvířecích těl, nic nemění na této skutečnosti. Člověk se vyživuje zprostředkovaně nerostnou pod­statou a zároveň magnetickou silou v ní obsaženou.

Tato síla se projevuje hemoglobinem, tj. látkou, která zbarvuje krev červeně, a která se spojuje s životodárným kyslíkem, jakmile s ním přijde do styku v milionech jemných kapilár v plicích. Okys­ličený hemoglobin je rozváděn po celém těle až ke kapilárám, kte­ré tvoří předěl mezi tepnami a žilami. Proč se to děje?

Abychom to pochopili, musíme se seznámit blíže se způsobem použití magnetizmu k průmyslovým účelům.

Najdeme zde vždy dvě pole nebo násobek dvou polí buď generáto­ru, anebo motoru. Pole nebo magnety se střídají. Vždy severní s jižním. Zapojíme-li dva nebo více generátoru do série a chceme‑li napájet elektřinou pouze jeden vodič, je nezbytnou nutností, aby magnetický tok v magnetech proudil stejným směrem.

Kdyby tomu tak nebylo, jejich síly by nepracovaly dohromady. Vy­ráběly by proudy protichůdného směru a propalovaly by pojistky, protože póly jednoho generátoru, které by se měly shodovat, by se odpuzovaly a naopak. Tuto závadu lze odstranit opačným zapoje­ním obou kontu vodičů, které přivádějí proud ke zmagnetizování polí. Potom docílíme shodného proudění magnetizmu v obou ge­nerátorech a oba budou pracovat hladce v souladu s našimi poža­davky.

Podobné poměry převládají při magnetickém léčení. V okamžiku prvního úplného vdechnutí po narození jsme obdrželi svůj plane­tární křest. Naše tělo se rozechvělo jistým kmitočtem a bylo pro­stoupeno jistou magnetickou polaritou. Poutí životem dochází k určité modifikaci obou prvků, avšak vcelku zůstává vrozený otisk neporušen. Základní horoskop znázorňuje proto nejvýmluv­nější prostředek, jímž můžeme určit naše sympatie a antipatie a všechny ostatní záležitosti. Můžeme se spoléhat na to, že jeho výpovědi jsou pravdivější než naše vědomé náklonnosti a nelibos­ti.

Někdy se můžeme seznámit a můžeme pociťovat i upřímnou ná­chylnost k osobě, ačkoliv současně vnímáme jistý nepřátelský vliv, který si nedovedeme vysvětlit. V tomto případě bude lépe zavčas se rozejít. Porovnáme-li horoskop dotyčné osoby s naším, odkryje nám příčinu. Jsme-li dosti moudří, budeme se touto výstrahou ří­dit, neboť s jistotou, s níž se planety pohybují po své dráze okolo Slunce, budeme pak litovat, že jsme neuposlechli jejich výstrahy.

Avšak je rovněž mnoho případů, kdy vzájemný nesoulad mezi ná­mi a jistou osobou vůbec nepostřehneme, ačkoliv horoskop jej ukazuje. Srovnáváme-li vlivy obou horoskopů, Může se stát, že bu­deme nakloněni důvěřovat našemu úsudku a hodnocení spíš než výpovědím hvězd. Čas a další vývoj však povedou k těžkostem, ne­boť polarita planet se vždy projeví, nejsou-li obě strany natolik vy­vinuty, aby v dostatečné míře čelily vlivu hvězd. Takových lidí však je za dnešních vývojových poměrů velmi málo. Učiníme pro­to dobře, budeme-li se řídit našimi astrologickými znalostmi a srovnáme-li svůj vlastní horoskop s horoskopy těch osob, s nimiž přicházíme do těsnějších styků. Takto vyvarujeme sami sebe, ale i řadu jiných lidí před neštěstím různého druhu a rozsahu. Dopo­ručujeme dodržování těchto pravidel zvláště ve vztahu mezi léči­telem a nemocným a při výběru manželského partnera.

Je-li někdo nemocen, klesá jeho odolnost na nejnižší úroveň a v poměru k tomuto poklesu se nedovede bránit vnějším vlivům. Vibrace léčitele mají k němu prakticky neomezený přístup a ačkoliv je léčitel veden vysokými zásadami nezištnosti a snaží se pře­nášet své vlivy na pacienta, působí na něj vlastně škodlivě, bylo-li postavení hvězd v době jejich narození nesouladné. V důsledku toho působí vzájemný kmitočet a magnetizmus odpudivě a zápor­ně. Je proto prvořadou nutností, aby každý léčitel znal astrologii a pravidla slučitelnosti vibrací a magnetizmu různých lidí. Neroz­hoduje přitom, zda někdo léčí přímo magnetizmem a přikládáním rukou nebo zda je lékařem běžného vědeckého zaměření, neboť oba přenášejí své vibrace do aury pacienta a takto buď pomáhají anebo překážejí obnově tělesné rovnováhy u nemocného.

Co bylo řečeno o léčiteli, platí desetinásobně pro zdravotní sestru nebo pečovatelku, neboť stráví mnohem víc času s nemocným a jejich styk zanechává pronikavější účinky.

Slučitelnost vibrací mezi léčitelem, zdravotní sestrou a pacientem je dána Ascendentem, postavením Saturna a šestým domem. Na­chází-li se Ascendent těchto osob ve znameních stejného živlu, tj. buď ohnivých anebo zemských anebo vzdušných anebo ve vod­ních, ovlivňují se navzájem souladně. Avšak, má-li pacient svůj Asc. ve vodním znamení a lékař se zdravotní sestrou ve znamení ohnivém, je účinek zhoubný.

Je třeba rovněž dbát, aby Saturn v horoskopu lékaře a zdravotní sestry nebyl na některém stupni šestého domu v horoskopu paci­enta.

Pokud jde o sňatek, je základní planetární polarita patrná z posta­vení ženských oběžnic Venuše a Luny v horoskopu muže, neboť vypovídají o přitažlivosti osob druhého pohlaví a jejich vlastnos­tech. V horoskopu ženy mají podobný význam mužské planety Slunce a Mars. Je-li jejich postavení souladné a shodují-li se hroty 7. domů obou případných partnerů, bude převládat porozumění, zvláště je-li Slunce, Venuše nebo Jupiter jednoho z nich umístěn v 7. domě druhého. Avšak poškozují-li se navzájem vyjmenované planety nebo jsou-li hroty sedmých domů dotyčných osob v rozdíl­ných znameních dle živlu, nebo je-li Saturn, Mars, Uran nebo Ne­ptun na některém stupni 7. domu možného partnera, Můžeme po­čítat s výskytem různých těžkostí jako důsledku nesouladných planetárních polarit, připustí-li, aby je prchavé city spojily poutem neštěstí. Neboť snadno přepojíme dva dráty a změníme polaritu magnetických polí u jednoho ze dvou generátorů, aby pracovaly dohromady, avšak je nesmírně těžké změnit planetární polaritu člověka a uvést ji do souladu s polaritou jiného, kterou obdržel ja­ko planetární křest.

 

Připravil a zpracoval: Radim Martinik

 

 

 

Diskusní téma: Polarita planet - Max Heindel

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.