O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Poznámka na okraj dne - 7 (aktuální Kristovy promluvy a zprávy)

19.10.2010 19:23

Vážení čtenáři a čtenářky, dostal jsem upozornění na další promluvu na stránkách

https://www.amezdas.cz/web%20aktualne%20posledni%20udalosti.htm

takže zde máte převzatý článek k dispozici:

 

 

19. 10. 2010

POKYN PRO POSTUP VŮČI LIDSKÝM BYTOSTEM, KTERÉ PŮSOBÍ NA VĚDOMÍ LIDÍ PSYCHOLOGICKOU A PSYCHICKOU SUGESCÍ A HYPNÓZOU

(K Dokumentu z 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností) 

Kristus dává pokyn andělům, aby vyjmuli z kolektivního vědomí lidstva lidské bytosti, které působí na vědomí lidí psychickou nebo psychologickou sugescí. Ti, kteří touto činností vědomě a záměrně škodí, či chtějí získat výhody pro sebe nebo své blízké, budou vyňati z jemnohmotné životní struktury Země a dostanou znamení „škůdce života“.

Toto vyjmutí má být ukončeno 21. 10. 2010.

Kristus dává čas těmto bytostem, které působí psychologickou sugescí ve víře, že činí dobře, protože chtějí pouze pomoci, nikoliv ublížit.  Tyto bytosti budou proto pouze částečně vyjmuty z jemnohmotné transformační struktury Země. Toto vyjmutí mají andělé dokončit do 21. 10. 2010.  Toto vyjmutí v jejich případě znamená, že jim zatím nebudou odepřeny základní vyšší energie nutné pro základní hmotnou existenci, ale nebude na nich aplikována transformace těla.

         Tyto bytosti mají zatím být zařazeny do speciální transformační zóny a jejich mentální pole má být odděleno od mentálního pole lidstva speciální vibrační přepážkou. Budou také částečně vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Andělé mají za úkol zprostředkovat těmto lidem co nejdříve poznání o škodlivosti a nebezpečnosti jejich počínání. Kristus zatím nerozhodl o dalším postupu vůči nim.  Očekává se, že mnoho jednotlivců po té, co dostanou možnost být poučeni, změní své počínání a nastoupí na vyšší duchovní cestu.      

 

POKYN PRO POSTUP VŮČI LIDSKÝM BYTOSTEM, KTERÉ SE SPOJUJÍ S ASTRÁLNÍMI BYTOSTMI

(K Dokumentu z 2. 10. 2010, viz stránka Transformace lidských činností)

         Kristus dává pokyn, aby lidské bytosti, které používají techniky spojování se s astrálními bytostmi, byť v dobrém úmyslu, byly částečně vyjmuty z jemnohmotné transformační struktury Země. Toto vyjmutí mají andělé dokončit do 21. 10. 2010. Toto vyjmutí v jejich případě znamená, že jim zatím nebudou odepřeny základní vyšší energie nutné pro základní hmotnou existenci, ale nebude na nich aplikována transformace těla.

         Tyto bytosti mají zatím být zařazeny do speciální transformační zóny a jejich mentální pole má být odděleno od mentálního pole lidstva speciální vibrační přepážkou. Nejsou vyjmuty z kolektivního vědomí lidstva. Andělé mají za úkol, podle pokynu Krista již tlumočeného, zprostředkovat těmto lidem co nejdříve poznání o škodlivosti a nebezpečnosti jejich počínání. Kristus zatím nerozhodl o dalším postupu vůči nim.  Očekává se, že mnoho jednotlivců po té, co dostanou možnost být poučeni, změní své počínání a nastoupí na vyšší duchovní cestu.      

          Astrál je sféra, ze které do Země přicházejí útoky. Toto opatření je důležité a požadováno také Vyšší Galaktickou radou. Dne 2. 11. 2010 začíná Univerzální Den vesmírných vyšších národů – den spolupráce člověka – anděla a vyspělé vesmírné bytosti. Členové Rady Vyšší galaxie o tento jasný striktní postup vůči kontaktům s problematickým astrálem sami požádali. Tento postup je již nevyhnutelný z hlediska Krista a andělů.

 

POKYN PRO OCHRANU LIDSTVA PŘED VIRTUÁLNÍMI SVĚTY

(Další bod Dokumentu z 2. 10. 2010. Celý Dokument viz stránka Transformace lidských činností)

Kristus dává pokyn andělům, aby univerzální mentální pole lidstva ochránili speciální vibrační clonou před mentálním polem myšlení a působení těch lidských bytostí, které vytvářejí činnost přímo ze zdroje negativního myšlení nebo kteří přijímají inspiraci vyloženě nebo převážně od duchů negace, a tak rozkládají negativní myšlení a obrazy v lidském mentálním poli. Tato speciální vibrační clona bude lidstvo rovněž chránit před negativními virtuálními světy a životy, které tito tvůrci vytvořili.

Lidské bytosti, které tuto negativní tvůrčí činnost vykonávají, budou na pokyn Krista zařazeny do speciální „transformační zóny“ a odděleny speciální „vibrační clonou“ od univerzálního mentálního pole lidstva, aby svojí činností neohrožovaly průběh transformace. Jejich další zařazení nebo nezařazení do transformace bude záležet na tom, jestli a do jaké míry pochopí, že svojí činností vnášely a vnášejí do života zlo, a na tom jak budou ochotny pracovat na proměně těchto negativních virtuálních světů ve světy dobra.

Do této kategorie působí jakákoliv lidská činnost čerpající inspiraci výhradně ze světa zla: především tvůrci a interpreti (herci, režiséři) hororů, thrillerů, hudebních, výtvarných děl, agresivních her a jiných děl, která přinášejí tóny, tvary, myšlenky a vibrace rozbíjející jemné tvarové jsoucno.

Čím více postupuje proces transformace, lidé existenci těchto světů prožívají, tyto světy na ně působí a v určitém okamžiku má dojít k tomu, že tyto světy se potkají na křižovatce. Toto setkání, kdyby proběhlo bez Boží ochrany a oddělení virtuálního světa zla od světa lidských činností by bylo opět zdrojem zkázy. Myšlenka člověka totiž „žije“.  Tímto setkáním dvou světů by mohla být ohrožena mládež v pubertě a lidé, kteří nemají vyhraněné etické hodnoty, a tím by bylo opět ohroženo celé lidstvo. Navíc, transformační proces by se nemohl uskutečnit.

Virtuální svět není jen imaginární svět her ale také svět divadelních, filmových a románových postav. Pokud jsou prezentovány v příběhu, který je postaven na linii odlišení dobra od zla a poučení z něho, patří do „virtuálního světa výukového“ ,který kladně a evolučně ovlivňuje národní kulturu a tím lidstvo v národě žijícím. Může být předmětem diskusí a nesouhlasu, ale vycházel- li  z tohoto dobrého úmyslu, je zařazen do tohoto výukového virtuálního světa, který se zcela nebo alespoň do určité míry těší ochraně andělů. Přišli jsme na Zemi žít, abychom se naučili rozeznávat dobré od zlého, umění tudíž nemohlo existenci zla a jeho projevy ignorovat. Naopak svojí speciální řečí mělo tomuto poznávání pomáhat.

Virtuální svět zla je tudíž svět agresivních her, hororů, thrillerů a dalších výše zmíněných děl. Tato díla a činnosti ochranu nemají a jejich autoři a protagonisté do nich po svém odchodu z těla odcházeli a stále ještě odcházejí. Vytvořili totiž tak silný svět umocněný energetickým a myšlenkovým prožitkem diváků a čtenářů, že jsou do něho vtaženi.

(Poznámka: Vzpomínám si, jak mi jednou Božena Cibulková řekla, že nemám představu, do jak hrozného „světa“ svých výtvorů odešla např. Agatha Christie.)

 

 

17. 10. 2010 KOLEM 21.30 hod

MEZI SVĚTEM DRAKA A SVĚTEM LIDÍ JE JIŽ URČITÉ VAKUUM. 

Dnes večer po půl desáté již vidím dračí žíly jakoby odseknuté, jako když se od hmotného prostoru oddělí hmota prostoupená dračí žílou. Mezi světem zla a světem lidí je již určité vakuum. Prožívám úlevu. Vidím příšerné zjevy podobné drakům a hadím šelmám, jak se vyčerpáním chvějí, neboť již neodsávají energii člověka přímým způsobem, jak to ještě do nedávné chvíle dělaly přes lidské černé mágy, neboť svoji sílu čerpaly z něho. Andělé označují černé mágy. V této chvíli jsem si uvědomila, jak mnoho černých mágů v lidském těle je. Andělé dále pokračují v odpojování černých mágů od lidské hmotné energetické struktury, ale již nyní vnímám velkou úlevu.


Diskusní téma: Poznámka na okraj dne - 7 (aktuální Kristovy promluvy a zprávy)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.