O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Rukopis Magdaleny 2/2

23.08.2011 08:12

Rukopis Magdaleny 2/2

 
Chtěla bych nyní odhalit několik tajemství sexuální magie Isis. (..) Jako první bych chtěla objasnit, že v okamžiku orgasmu vznikají magnetická pole. Vlastně tato pole vznikají tím, co nazýváte předehra: stimulací smyslů dotyky, což uvede do chodu proces vytváření magnetických polí a má rozhodující význam pro alchymistickou sexuální magii. Zasvěceným jsou k dispozici různé metody a já několik z nich vysvětlím. Základní význam má však vědění o střídavém účinku obou alchymistických elementů v muži a v ženě.
 
Na běžné úrovni obsahuje sperma muže informaci genetické linie původu, kterou předává na dítě. Když se jeho sperma spojí s vajíčkem ženy, vznikne život, a život je komplexním spojením magnetických polí, vznikne nový vzorec magnetického pole. Dítě vzniká v děloze, vyvíjí orgány a systémy, avšak na magnetické úrovni to můžeme vnímat jako přesahující se komplexní vibrační a magnetická pole. (..)
 
Zasvěcenci používají sexuální energii, aby vytvořili komplexní magnetická pole, avšak z těchto polí nevzniká dítě, pole se vloží do těla Ka obou zasvěcených, aby je posílila a pozvedla jejich vibrace. Toto je potřeba pochopit jako první, kolem toho se točí vše. V systému, ve kterém jsme byli vzděláni - Jeshua a já, je úlohou zasvěceného posílit tělo Ka až za hranice fyzického těla (Khat).
 
U dalšího bodu, který je potřeba pochopit, jde o emocionální naladění zasvěcené ženy, neboť její vnímavost závisí na jejím emocionálním stavu. Je to část jejího bytí a nesmí to být vynecháno, pokud mají techniky fungovat. Pro zasvěcenou má autentický pocit bezpečí a lásky, nebo alespoň uznání, ohodnocení, esenciální (zásadní) význam. Je-li to dáno, může se něco v její bytosti uvolnit a alchymie může nastat.
Alchymie vzniká sjednocením Ka ženy a Ka muže. Když se milují, spojí se jejich těla Ka a to přiměje ženu k otevření své magnetické půdy, země. Je to pozoruhodný výraz. Pochází z jazyka, který byl užíván v chrámech Isis. Půda, zem je základ, na kterém se stojí. Chceme-li něco bezpečně odložit, položíme to na zem. V chrámech označovali něco podstatného jako "zem". Když tedy hovořím o magnetické zemi ženy, myslím tím základ, který se musí uskutečnit. Když se dva zasvěcení dále milují a stupňuje se vášnivost jejich spojení, v jejich mozcích a tělech se uvolní silné chemické substance, které je uvedou do změněného stavu. Toto otevírá ještě více magnetická pole a zesiluje je.
 
Pro mužského partnera existují v okamžiku orgasmu dvě možnosti. Může ejakulovat anebo zadržet své sperma. Když ejakuluje a ostatní podmínky souhlasí, vzniká v děloze ženy bezprostřední reakce. Když se energetická esence spermatu dotkne stěn jejího nejsvatějšího místa, vzniká exploze magnetické energie - světy ve světech, vše se točí. V té míře, jak (stejně) vysokého stavu vědomí muž i žena dosáhli, mohou být kontaktem sexuálních sekretů uvolněné magnetické síly enormně velké. Je třeba bezpodmínečně vědět, že toto vytváří komplexní magnetická pole, která si mohou oba partneři natáhnout do svých těl.
 
Tento druhý fenomén se stane, když se žena začne nekontrolovatelně chvět. Přitom je děloha zpravidla středem, odkud chvění vychází a uvede pánev do vlnitého pohybu. Tím také vznikají komplexní magnetická pole, která oba partneři mohou natáhnout do svých těl Ka. To je základ. Oba partneři mohou také v průběhu sexuálního aktu nechat stoupat oba hady páteří a kdekoli se oba hadi setkají, bude odpovídající čakra magnetizována a jí odpovídající schopnosti nebo síly zesíleny. (..)
 
Jak ve vzdělávání sexuální magie Isis tak v alchymistických praktikách Hora byli zasvěcenci seznámeni se základním cvičením Dva hadi. V tomto cviku vytváří zasvěcený/á sám/a energii skrze sílu Ra (vnitřní oheň), aby dosáhl/a zvýšení energie, aby vytvořil/a komplexní magnetická pole ve svém těle - a tyto pak předá Ka. Tuto metodu bych chtěla ráda sdělit. Je základem jak pro ty, kteří tuto práci chtějí provádět sami, jakož i pro ty, kteří to chtějí zkusit s partnerem. Pro základní cvik je nutné, aby osoba seděla zpříma a klidně a rytmicky dýchala. Pak si uvědomí dolní konec páteře a s dechem vytahuje nahoru černého hada na levé straně a zlatého hada na pravé straně páteře. V každé čakře se oba hadi překříží a pohybují se tak směrem ke korunní čakře. Avšak v tomto cviku jsou oba hadi přivedeni do středu hlavy, do blízkosti šišinky.
 
Silou dechu posílá zasvěcenec energii nádechu do hada a s výdechem posílá tuto energii ještě hlouběji do těl hadů, čímž "ožijí". Silou dechu a úmyslem zasvěcené/ho dojde po chvíli k tomu, že se začnou hadovitě vlnit a hýbat. V tomto bodě je třeba si v hlavě představit kalich, u jehož okraje na sebe obě hadí hlavy nehybně hledí, a v jehož základně spočívá šišinka.
 
V dalším kroku je tažena energie Ra nahoru. Cvičící si představí ohnivý balón na svém soláru plexu, jako slunce, a s každým výdechem opakovaně zpívá potichu nebo nahlas slabiku "Ra". Toto aktivuje světlo, oheň vnitřního Ra, a to začne spontánně stoupat. Při stoupání se pohybuje toto světlo a horko středem kalichu mezi oběma hady a ke koruně hlavy. Zde se stane zvláště pozoruhodný fenomén. Z levé strany koruny stéká energie, která působí skoro jako tekutina. Tato tekutina se nazývá "rudá hadí kapka, krůpěj". Z pravé strany stéká do kalichu jiná jakoby tekutá energie, která se nazývá "bílá hadí kapka".
 
Horkem a světlem vnitřního Ra oddělí koruna tyto substance. Červená hadí kapka stojí ve spojení s biologickou matkou zasvěcence, bílá hadí kapka s biologickým otcem. Když se obě smísí, mohou se stát různé věci. Může se v zadní oblasti patra vytvořit sladká příchuť - jogíni ji nazývají "Amrita" - my od kultu Isis to nazýváme pramen vody, neboť se zdá, že pochází z pramene v hlavě. Tak se někdy nejprve ukáže a když se zasvěcenec na vnímání pramene vody soustředí, vznikne určitá extáze. Někteří zasvěcenci vnímají ve své hlavě světlo. Také zde: když se na vnímání soustředíte, vzniká extáze. Někdy vznikne při smíchání rudé a bílé hadí kapky spontánní extáze. Ať už je vyvolána jakkoli: extáze je nezbytná pro tento druh alchymie, neboť extáze je výživou pro Ka.
 
Existuje tendence, aby extáze zůstala ve vyšších centrech, protože tady byla při praxi vyvolána. Avšak při tomto cvičení musí zasvěcenec u prvního objevení se extáze zaměřit svoji pozornost na celé tělo Ka. Tím se extáze rozdělí na celé fyzické tělo Khat a bude absorbována tělem Ka. To posiluje a oživuje Ka. (..)
 
Ve velmi reálném smyslu jsou na muže v sexuální magii kladeny vyšší nároky, neboť se musí zdánlivě chovat proti své přirozenosti. Mužství je z alchymického pohledu ve své podstatě elektrické a ženství magnetické. Elektricita se chce hýbat, jednat, zatímco magnetismus se chce zahnízdit, zahalit. V praxi se soustředíme na posílení těla Ka tím, že do něj přijmeme při sexuálním aktu uvolněná magnetická pole. Hned po orgasmu pokračují ženou vytvořená magnetická pole v navíjení se a kroužení. To je čas ke klidu a k vnímání magnetismu, avšak muži mají tendenci buď vstát a něco dělat, nebo usnout.
 
Muž zasvěcenec se musí tedy naučit „se zahnízdit“ a dovolit vzniklým magnetickým polím se vtočit do svého Ka a do svého těla. To je odlišné od toho, co se děje normálně, neboť v muži se orgasmus omezuje na oblast pánve a někdy se rozšíří. Avšak u ženy, především u té, která se zkušenosti oddá, se orgasmus šíří celým tělem a může trvat v různé intenzitě i více hodin.
 
Někteří muži se mohou obávat, že pokud se změní a tzv. „se zahnízdí“, stanou se tak méně mužnými, ale já Vám zaručuji, že opak je pravdou. Ve skutečnosti bude tělo Ka zasvěcence silnější, když se zahnízdí do magnetických polí, a jeho sexuální energie bude takto znásobena. Úkolem pro zasvěceného muže je otevřít se novým rovinám vnímavosti, aby mohl přijímat sexem uvolněná magnetická pole do svého těla a a do svého Ka. „Zahnízdění“ nutně neznamená, že úd muže zůstane v ženě. Znamená to, že se muž a žena dotýkají a hladí, zůstávají zcela u svých tělesných emocí a pocitů, které následují orgasmu. „Zahnízděním“ muž může najít přístup k hlubokému tajemství ženské tvořivosti.
 
Dalším aspektem, kterého si zasvěcený muž musí být vědom, je dvoření se a uctívání milované. Když se zesílí alchymie sexuální magie, objeví se určité znaky. Jedním z nich je uctívání nebo obdivování milované/ho. To platí pro zasvěcené muže i ženy. Pokud je uctívání milenců vzájemné, mnohonásobně se tím zesílí alchymie sexuální magie, neboť harmonie a magnetické síly, které jsou tímto citem vyvolány, tuto magii velice podporují.
 
(..) Zasvěcený muž se musí v tomto procesu postavit dalšímu aspektu, který jsme v chrámech nazývali "překážky letu", avšak ve Vaší řeči byste to spíše nazvali "psychologickými problémy". Výraz "překážky letu" se vztahuje na překážky při zažívání vlastní přirozenosti Hora, zvláště tu její část, která může navibrovat k vyšším stavům vědomí. Existují postoje, přesvědčení a emocionální zvyky, které "let", tedy zvýšení stavu vědomí brání. Toto je nejkomplikovanější pasáž pro zasvěceného muže a vyžaduje vysoce vyvinuté schopnosti.
 
Jako dítě byl muž nošen v těle své matky a poté jí byl ochraňován a vyživován, až byl dostatečně nezávislý a mohl samostatně jednat. Pak chlapec matku tzv. odsune na stranu, aby se postavil světu. Je možné, že se v této fázi svého vývoje cítí být matkou omezován a tak dochází k výměnám názorů. Jako muž možná pak stále ještě nosí tyto emocionální zvyklosti s sebou. V tomto případě pro něj bude těžké se uvolněně zahnízdit do magnetických polí, což na psychologické úrovni vnímá jako oddání se ženskosti. Pokud měl muž problémy s matkou v průběhu dětství, prožívá je pak možná dál vědomě nebo nevědomě se svou partnerkou.
 
Je důležité, aby si oba partneři, kteří se sexuální magii Isis věnují, uvědomili, že je to dlouhá cesta a že se při ní koneckonců jedná o alchymický proces. Alchymie slouží k přetransformování jedné substance do druhé. To se děje procesem spalování negativních a spotřebovaných substancí, tak aby zůstala pouze čistá substance anebo aby byla vyrobena nová. V sexuální magii Isis se při transformaci jedná o tyto substance: sexuální sekrety, hormony, neurotransmitery a jiné substance, které Vaši vědci ještě neobjevili. Avšak patří k tomu také transformace vlastní psychiky. Sexuální magie Isis takzvaně podněcuje alchymický proces tak, aby se vyčistilo vše spotřebované a to, co má být očištěno a odstraněno, aby bolestně vstoupilo do vědomí.
 
Kdo toto nepochopí jako vedlejší efekt alchymie, bude možná s objevením se psychických problémů zmaten. Je to však skutečně jeden z výsledků, který způsobuje sexuální magie Isis, neboť vnitřní tlak takto vyvolaný nutí tělo Ka, aby "vypotilo" všechny nečistoty a osvobodilo se od všech překážek letu. (..)
 
Centrálním klíčem na této cestě je posílení Ka extatickými stavy vědomí. Jestli jsou vyvolány sebou samotným nebo sexem, vlastně není důležité. Ka je extatickými stavy vyživováno a posilováno, ať už je vyvolalo cokoliv. V protikladu k tomu je stud jedem pro tělo Ka. Stud odbourává jeho vitalitu a sílu. Jako zasvěcená Isis považuji za mimořádně tragické, že církev tak velmi zatížila sexualitu mužů a žen studem, a tím uzavřela jednu z nejpřímějších cest k bohu. Ať už na této cestě činíte cokoliv, radím Vám: osvoboďte se od všeho studu. Pusťte se do katakomb svého rozumu a svého srdce a najděte v sobě tmavá místa, v kterých žije stud, a odstraňte je. Využijte každé příležitosti, abyste vyvolali extázi, neboť Vás to posílí a vyživí Vaše Ka. Kéž by bylo na Vašem letu málo překážek a mnoho požehnání na Vaší cestě.
 
Ještě bych chtěla udělat pár poznámek ke cvičení alchymie Hora a sexuální magie Isis. Zasvěcení muži musí porozumět, že magnetická pole vznikají nejprve dotyky a hlazením milované, a že z toho vznikají vlny magnetických polí, které se navýší až k orgasmu. Je důležité, aby muž cvičil zahnízdění se do magnetických polí. Je mimořádně důležité, aby se oba partneři během extatických stavů vědomí soustředili na tělo Ka, neboť to jej posílí a je to při tomto druhu alchymie, jak jsme ji s Jeshua prováděli, rozhodující.
 
V okamžiku orgasmu dochází buď k tendenci, že magnetický impuls napětí stoupá vzhůru, vrcholem lebky, bez toho, aby proudil dolů anebo že prochází dolů nohami - v obou případech magnetické pole opouští tělo a rozpouští se. Je důležité, v okamžiku orgasmu toto magnetické pole nebo napětí udržet. V ideálním případě se zasvěcenec soustředí na korunní čakru nebo vyšší mozková centra. Tím stoupá napětí orgasmu do hlavy a jeho energie vtéká do mozku a do těla Ka. (..)
 
Chtěla bych své vyprávění zakončit myšlenkami o mém milovaném Jeshua. (..) Pochopila jsem učení, které mi předtím bylo nesrozumitelné. Porozuměla jsem nejhlubším tajemstvím Isis, a ta mi je neodhalila prostřednictvím svatého písma, ale živoucí přítomností lásky k Jeshua. Tím, jak se alchymie mezi námi stávala stále intenzivnější, zbožňovala jsem ho a on mě. Bylo pro něj velmi těžké mě opustit. Něco v něm chtělo raději zůstat u mě, než se podrobit Horově zkoušce smrtí, avšak přišel jako mistrovská duše, aby vyznačil světelnou cestu skrze temnou říši smrti. Učinil tak pro sebe sama a pro celé lidstvo. Mnozí špatně pochopili, co udělal a proč to udělal.
 
Někteří si myslí, že stačí pouze na něj pomyslet a věřit a není třeba aby se sami snažili. To ale nikdy nebylo jeho myšlenkou nebo přesvědčením. Přišel jako hojnost světla, jako paprsek lásky v době, kdy svět ještě žil ve stínu žárlivého boha. Jeshua, mistrovská duše, demonstroval enormní odvahu a sílu, že v takové době učil lásce. (..) Jako zasvěcená jsem si byla vědomá svého úkolu, a určitým způsobem jsem rozuměla Jeshuově vizi. Avšak jako milující ženu mě zaplavovaly city k mému milovanému. Pohled zpět na náš společný čas tak zanechává sladce nahořklou příchuť. Sladkost jeho přítomnosti mě bude navždy naplňovat a vyživovat, avšak hořkost našeho odloučení tu také navždy zůstane.
 
Když se můj život chýlil ke konci, přišel opět Jeshua ve svém Ka těle ke mně, tak jak to dělal mnoho let. Byl při mně u mého posledního výdechu a provedl mé Ka říší smrti, na té světelné cestě, kterou tam zanechal silou svého úmyslu, a zavedl mě na ono místo, které byste nazvali nebe, avšak je to místo v duši. Tam spočívám v jeho přítomnosti mimo/skrze čas a prostor.
 
Byla jsem s tím spokojena, že jsem zde zůstala, s mojí esencí, kterou nosím ve svém srdci a v mé mysli, avšak sama Isis ke mně přišla a řekla, že nyní musím svůj příběh vyprávět, že by lži posledních 2000 let měly skončit; že ženskost najde rovnováhu s mužstvím; že se kosmická matka na začátku konce časů sama odhalí.
 
Tak dochází k tomu, že odhaluji jedno ze zapomenutých tajemství starých časů - že duch, mužský princip, potřebuje podporu ženského principu, inteligenci materie (hmoty), aby se prostřednictvím své cesty skrze hmotu navrátil sám k sobě. Avšak z perspektivy mužského principu prozářeného slunečním světlem v sobě nese ženský princip tmavou, vlhkou, nebezpečnou propast. Solární princip se cítí být ohrožen temnotou lunárního principu. Avšak sjednocením Slunce a Měsíce, sjednocením mužského a ženského principu, v rovnováze a energetické vyrovnanosti může být dosaženo opravdového osvícení. (..)
 
V té míře, ve které se zasvěcený muž může zahnízdit do magnetických polí své milované a může do sebe přijímat vibrace těchto magnetických sil - do té míry je v kontaktu s Isis samotnou, kosmickou Matkou, stvořitelkou času a prostoru. V té míře, v jaké se může zasvěcená žena oddat a uvolnit se dovnitř své vlastní bytosti, stane se samotnou Isis. Když se tyto dvě události uskuteční na kosmické úrovni, naladí se zasvěcený muž na Osiria a žena na Isis. Ze sjednocení jejich magnetických polí se narodí Horus, jenže v tomto případě nevezme podobu dítěte. Vytvoří se v samotných tělech Ka zasvěcených a bude se vznášet. Oba dva tak budou velmi reálným způsobem povzneseni. A mohou se navibrovat na nebeské říše svého vlastního bytí.
 
(..) Zasvěcený muž se svojí elektrickou přirozeností si myslí, že by to mohl zvládnout sám, avšak nemůže. Isis čeká na to, že to zjistí, ale on na to nepřichází. Tisíce let čekala a nyní stojíme na začátku konce času a tlak se zvyšuje. Toto je jeden z důvodů, proč jsem se objevila.
 
Vy zasvěcení muži, kteří jste v sobě našli cestu oddání se silám Isis v bytosti své milované, nebo Vy kteří jste našli cestu ve své vlastní bytosti a jdete touto cestou sami: Vězte, že to neděláte pro sebe sama, ale pro celé lidstvo. Ten, kdo se zabývá sexuální magií Isis, nemůže tak konat jen a pouze pro sebe, neboť zasvěcený se tímto cvičením rychle pozvedne na úroveň živoucího mýtu. (..)
 
Dala jsem Vám svůj příběh a mně svěřené učení v hluboké víře, pokud byste chtěli najít svou vlastní cestu ke své vlastní velikosti, protože to svět potřebuje více než kdy jindy. Doufám, že Vás moje poznatky obohatí a že se necháte inspirovat, tak jako já, zázračnou bytostí, kterou nazýváte Jeshua, a já svým milým.
 
Dávám požehnání těm, kteří mají odvahu provádět alchymické praktiky Hora, a těm kteří se rozhodnou žít posvátný vztah, je jedno zda se stejným anebo opačným pohlavím. Nechť Vás na Vaší cestě k Vám samotným doprovází požehnání Kosmické Matky. Nechť se Vám otevře cesta mezi Sluncem a Lunou. Duch všeho života nechť je mým svědkem.
 
Amen.
 
***********
Knihy v češtině:
Trilogie EVANGELIUM od Katrin Taillefer, zvláště Evangelium III. Spasitelka světa
Posvátná prostitutka od Nancy Qualls-Corbettové
Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše od de Rosa Sar

 

Vystavil Lencher Falprea v 20:33

 

zdroj: https://probuzeni.blogspot.com/

 

Diskusní téma: Rukopis Magdaleny 2/2

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.