O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Sedm světových paprsků

17.12.2010 09:32

Vážení čtenáři a čtenářky, v níže uvedeném textu najdete základní informaci o sedmi světových paprscích. Tento článek je jednou kapitolou z tohoto odkazu: https://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2003112704#_3

LK

Sedm světových paprsků

Názvy Svatý oheň stvoření, Univerzální podstata Světa, Božská energie, elektronické světlo, to jsou označení pro Božského Ducha, z něhož sestává všechno, co zde na Zemi existuje. Vznešené Božské bytosti, tyto univerzální síly řídí a kontrolují. Z tohoto Božského světla stále vznikají nové hvězdné světy, jiné hvězdné světy zanikají a z těch zaniklých a ve světlo proměněných substancí jsou opět po dlouhých časových obdobích vytvářeny nové světové systémy. Božský duch se zhušťuje, jeho vysoké vibrace se zpomalují až dolů k pevné fyzické hmotě. Tyto čisté sily jsou pro naše fyzické oko neviditelné stejně jako je neviditelná elektřina, ale my je rozpoznáváme podle jejich účinků. Náš celý vesmír a celé stvoření v něm jsou jevovými formami různých vibrací původní Božské prasubstance, Božského Ducha. To jsou zjednodušeně podané tvůrčí postupy, tak jak jsou pro nás srozumitelné. Kosmické prasvětlo je prostřednictvím obrovských sluncí, účinkujících jako transformátory, předáváno dolů. Jako naše sluneční světlo procházející hranolem se rozkládá do sedmi barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu od obrovských sluncí od center spirální mlhoviny až ke sluncím s jejich planetami rozkládá v sedm hlavních paprsků. Těchto sedm hlavních paprsků vyživuje veškerý život s jeho Božskými čistými silami a vlastnostmi. Rozpoznání těchto sedmi paprsků a jejich používání tvoří nejdůležitější výzbroj pro práci žáka při proměňování nedobrých poměrů na zemi a také pro žákovo vlastní očišťování. Prostřednictvím velkých bytostí je těchto sedm paprsků soustřeďováno do ohnisek v zemské atmosféře, tam jsou střeženy a uchovávány pro rozvoj života a jsou dále posílány dolů tak, aby každá živoucí bytost mohla převzít jejich vibrace. Tato centra se většinou nalézají v oblasti jemnohmotné a jsou pro naše oči neviditelná. Každý člověk stojí pod aspekty jednoho ze sedmi paprsků. Během svých četných pozemských životů se u něj vyhraněně projevují tyto určité vlastnosti. V dalším textu bude vyjmenováno sedm hlavních paprsků s vlastnostmi, které jsou v jejich základu, jejich barvy a jejich řídící bytosti.

První paprsek

Obsahuje Božskou vůli, víru, ochranu, sílu, srdnatost, moc a činorodost.

Jeho barva je královská modř s křišťálově bílými paprsky.

Velké řídicí osobnosti tohoto paprsku jsou Nanebevstoupený mistr chohan El Morya, archanděl Michael a elohim Herkules.

Druhý paprsek

Představuje moudrost, osvícenost, lásku a inteligenci.

Jeho barva je zlatožlutá.

Řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Konfucius, archanděl Jofiel a elohim Kasiopeia.

Třetí paprsek

Jeho vlastnosti jsou čistá Božská láska, velebení a tolerance, krása a bratrství.

Jeho barva je růžová.

Řídící osobnosti jsou nanebevstoupená mistryně Rovena, archanděl Chamuel a elohim Orion.

Čtvrtý paprsek

Má základní vlastnosti čistotu, výstup vzhůru (nanebevzetí, nanebevstoupení) a vzestupu k základům. Jeho barva je křišťálově bílá. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Serapis, archanděl Gabriel a elohim Claire.

Pátý paprsek

Obsahuje vyzařování pravdy, léčení, síly soustředění a svěcení. Jeho barva je zelená. Řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Hilarion, archanděl Rafael a elohim Vista.

Šestý paprsek

Obsahuje vibrace míru, služby, oddanosti a milosti.

Jeho barva je rubínově červená se zlatou.

Řídící bytosti jsou nanebevzatá mistryně Nada, archanděl Uriel a elohim Tranquilitas.

Sedmý paprsek

Obsahuje moudrost, očišťování, proměňování, soucitnost, milosrdenství, vzývání a ceremoniál.

Jeho barva je (světle) fialová.

Jeho řídící osobnosti jsou nanebevzatý mistr Saint Germain, archanděl Zadkiel a elohim Arcturus.

 

 

Tyto řídící bytosti paprsků jsou chohan (čti šohan), archanděl a elohim. Chohanem se nazývá řídící bytost a tyto veliké bytosti jsou nanebevystoupení (nanebevzatí) mistři, nehmotné bytosti, které z největší části vsešli z našeho pozemského vývoje. Byli lidmi, tak jako jsme jimi my a přes mnohé inkarnace dosáhli své dokonalosti. Tyto bytosti zůstávají v našem pozemském rozvoji aby nám pomáhaly a rezignovaly na svoji "Nirvánu", na svoji blaženost, protože v hluboké lásce a milosrdenství chtějí zprostředkovat své vědění o možnosti vystoupení vzhůru pro člověka. Archandělé náležejí k jiné vývojové řadě, neboť ti na naší Zemi nikdy nebyli lidmi. Řídí nebeské sbory, které v každém případě přísluší jejich paprsku a jsou představiteli božských ctností. Elohimové jsou tvůrci světů, kteří vytvořili náš planetární systém. Jsou to tedy bytosti, které jsou prastaré, starší než náš planetární vývoj. Jsou nejvyššími řídícími bytostmi přírodních sil, které následují jejich příkazů.

"Maha Chohan" (Maha = Velký) je nejvyšší řídící bytostí sedmi Chohanů. Nazývají ho také představitelem Svatého Ducha pro Zemi. On sám k tomu jednou podal toto vysvětlení: "Starý pojem Duch svatý má ve svém obsahu čiré kosmické záření. Je to pojem, který si podržel svoji platnost po celý křesťanský věk. Tento Božský Duch svatý je životním elixírem pro všechny bytosti, které zalidňují světy. Je to životní síla, proudící přes vás, která udržuje váš život. Tuto životní sílu přijímáte také svojí potravou, vzduchem a vodou. Tato životní síla je všude obsažena a dostáváte ji ze všech stran. Vaše vnitřní světlo je ohniskem této životní síly. Také věky jsou podřízeny vždy jednomu právě platnému ze sedmi paprsků. Nyní zanikající věk Ryb stál pod vlivem šestého paprsku (mír, služba, oddanost a milost). Nový, nyní začínající věk Vodnáře podléhá sedmému paprsku svobody. Máme možnost také jako lidé ještě v omezeném stavu našeho vědomí začít spolupracovat se silami paprsků a s jejich velkými řídícími bytostmi a použít těchto mocných energií pro naše vlastní očišťování, pro proměnění poměrů na naší Zemi a dále pro očišťování nahromaděných stínů z minulých věků. Velikáni nám zprostředkovávají tyto prastaré znalosti, používané odedávna zasvěcenci. Je tomu tak vzhledem ke krátkosti doby, kterou máme k dispozici a také proto, aby co možná nejvíce z temnoty bylo odstraněno, dřív než se celý planetární systém při svém oběhu kolem velkého centrálního slunce vnoří do svého paprskového opasku a citelně se urychlí vibrace. S tímto zvyšováním vibrací vystupují na scénu mnohé změny, jako například rozrůstající se jasnovidnost a jasnosluch, takže lidem se stanou viditelné jejich nedobrá vyzařování a myšlenky a začne se kolem nich rozšiřovat zmatenost. S pomocí fialového záření máme možnost naše negativní myšlenkové formy a karmická zatížení pozvolna likvidovat a účastnit se na očišťování veškerého pozemského života. Nezapomínejme při tom na následující věc. Také naše negativní myšlenky a činy během věků společným dílem přispěly k tomu, že naše Země je taková, jaká nyní je. Tedy také my jsme spoluzodpovědní za očišťovací proces. Energie, která námi protéká jako životní síla, je neutrální. My jí vtiskujeme hodnotu naším myšlením a cítěním a tím jí vtiskujeme svoji značku. Tato energie se k nám ve velkém koloběhu jednoho dne navrátí a přinese s sebou to, co jsme jí vtiskli. Nazývá se to potom "karmou", to znamená zpětné působení našich dobrých, nebo nedobrých činů.

Síly těchto paprsků jsou schraňovány pro naši Zemi, jak již bylo řečeno, ve velkých světelných centrech. Jsou to mohutné nehmotné bytosti, které řídí takové světelné ohnisko, kde jsou energie odvíjeny dolů a jsou vyzařovány pro pozemský svět. Tato ohniska jsou prastará a byla vytvořena podle určitých zákonitostí a rozdělena po planetách. Nejvyšší ze světelných center je Shamballa (Šambala), to je sídlo božské hierarchie pro Zemi a v tomto sídle je udržován pro planetu trojplamen a je stále posilován, aby pozemský život mohl být odtud vyživován. Také my, lidé v sobě nosíme takové centrum světla a to je náš osobní díl Boha, naše nejvyšší centrum vibrací, ve kterém spočívají božské tvůrčí síly ve svém zárodku. Obsahují však veškeré čisté vlastnosti a síly, které nám jednou umožní, abychom vyrostli vzhůru k Božskému člověku, ke Kristu. Dojde k tomu tehdy, až se všemu naučíme budeme mít zažito všechno, co nám naše pozemská škola může nabídnout.

Toto vnitřní ohnisko Božského světla v nás se nazývá trojplamen a také pro ně ještě existuje básnické označení "klenot v srdci lotosu". Toto centrum v nás je vyživováno kosmickými silami, proudícími přes naši stříbrnou šňůru, která je světelným pásem, schopným rozšiřování. Od středu srdce vystupují síly směrem vzhůru do našeho mozku a rozdělují se přes nervové dráhy až do jednotlivých tělesných buněk a také do našich jednotlivých jemnohmotných těl. Toto vnitřní ohnisko je zárodkem dokonalého člověka, věrný Božský obraz, ke kterému jednou máme vyrůst. To je to největší dědictví, které jsme společně dostali od tvůrce na naši cestu životem. V tomto vnitřním ohnisku spočívají všechny možnosti našeho budoucího rozvoje, stejně, jako je už v semeni obsažen obraz dokonalé rostliny, nebo stromu. Podmínky pro růst ovšem musíme vytvářet my sami. Láska, oddanost dobré věci, soucit, mír a spojenectví s Bohem jsou podmínky pro proces zrání člověka, který se má vyvíjet až k božskému člověku. Kosmické zákony, které jsou podkladem pro život, jsou na rozdíl od pozemských zákonů platné na věky. Celkové stvoření se podle nich dokonává. Znalost těchto zákonů nám napomáhá ubírat se důsledně po duchovní dráze. Bez tohoto vědění nenalezneme cestu ke spokojenému a šťastnému životu.

Když chceme rozpoznat duchovní pravdy a chceme nastoupit na duchovní stezku, musí náš rozum dát přednost intuici a vhledu. Kosmické paprsky jsou síly, dávané nám lidem k dispozici prostřednictvím nauk, které dostáváme. Tyto nauky přijímáme, abychom je nasměrovali do našeho světa, k našim bližním, abychom všude tam přinášeli pořádek a soulad, mír, léčivou sílu, čistotu a tak dále a abychom pomáhali na Zemi odstraňovat nedokonalosti. To je hlavní úloha žactva, které tím může pomáhat zmenšovat nejenom svá vlastní zatížení, ale také pomáhá zmenšovat zlo na světě. Jenom světlo je to jediné, co je schopné proměňovat pozemskou planetu.

Jednou z nejdůležitějších ze sedmi hlavních sil je fialové záření, síla umožňující proměnu, s jejíž pomocí opět dokážeme očišťovat rozladěné energie. Je to důležitá znalost, která nám je dopřána. Vždyť tím dostáváme možnost proměňovat naše karmické podmínky a pomáhat likvidovat nahromadění temných sil na naší planetě.

Převzato z :  https://www.jitrnizeme.cz

Diskusní téma: Sedm světových paprsků

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.