O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Smaragdová deska 2, Síně Amenti

04.08.2010 11:39

Vážení čtenáři předkládáme vám další díl "Smaragdových desek" a přejeme vám další světlo poznání na vaší Cestě k Vzestupu.

smaragdova-deska-2-sine-amenti.pdf (160,9 kB)  zde je celý text na pdf. ke stažení.

 

Text s komentářem

Hluboko v srdci Země leží Síně Amenti, daleko pod ostrovy potopené

Atlantidy, Síní Mrtvých a síní života,koupajíce se v ohni nekonečného BYTÍ.

V hluboké minulosti, ztracené v časoprostoru, Děti Světla zhlédli dolů na svět.

Uviděli děti člověka v jejich porobě, spoutané silou zvenku.

Jako v každém objektu ve stvoření je/jsou síně Amenti, které nejsou ničím jiným než Energetickými krystaly vycházejících z nulových bodů té které úrovně Akáši. Vrchní polovina tohoto energetického krystalu(EK) je místo, kde jsou zdroje pro vytvoření síní Života a v dolní části EK je místo, kde jsou zdroje pro vytvoření síní Mrtvých. Mrtví jsou ti co nejsou ještě vývojově tak daleko, aby vědomě používali  svého Zdroje….. a také patří těm co jsou z Lunární vývojové vlny, kteří si vytvořili své otroky z pozemských lidí.

Bytosti(lidé) ze Sluneční vývojové vlny viděli svět v počátcích

 

 Věděli, že až osvobozením se z otroctví, by se člověk mohl zvednout ze Země k Slunci. Sestoupily dolů a stvořily si těla, berouce na sebe lidskou podobu. Mistři všeho bytí pak prohlásily: „Jsme těmi, kteří stvořeni z vesmírného prachu, podílejíc se na životě z nekonečného BYTÍ; žijí ve světě jako děti člověka, stejně a přece rozdílně od jejich žití.“ Pak pro svůj životní prostor, hluboko pod zemskou kůrou, odstřelili svou silou ohromné prostory, mimo dosahu dětí člověka. Obklopily je silami a mocí, chránili je před dosahem Síní Mrtvých. Jeden vedle druhého vytvořily jiné prostory, naplnily je Životem a Světlem z hůry. Pak vybudovaly Síně Amenti, aby tam mohli věčně setrvávat, žít životem až do konce věčnosti. Bylo tam dva a třicet dětí, synů Světla, kteří přišli mezi lidi, snažili se osvobodit od otroctví a temnoty ty, kteří zůstali svázaní vnějšími silami.

 

Hluboko v Zemi, v prostorech planetárních EK vytvořili pro sebe základny a síně Živých, stejně jako to udělali ti z Lunární vývojové vlny, kteří si udělali své síně tzv. Mrtvých. Je to i o tom, že je zde sluneční síň (síň živých) a síň Měsíční (síň mrtvých)

Síně Amenti jsou obrazem schématu Stromu života. Třicet dva dětí, synů Světla jsou obrazem 22 modifikovaných energií vyjádřených symbolem (písmeny) a 10 ti Světel(NB), vymezujících podobu EK. Každý z těchto NB má svůj protějšek v Krystalu tělesa sluneční soustavy, ve které se nacházíme…..

 

Hluboko v Síních Života rostl květ, žhnoucí, expandující, obracející tmu zpátky.

Umístěn ve středu, louč ohromné síly, Životodárný, Světlo dávající, plnil silou všechny, co se přiblížili. Umístili kolem něho tróny, dva a třicet, místa pro každého z Dětí Světla, umístěných tak, že se koupali v jeho záři, naplňováni Životem z věčného Světla. Z času na čas tam umístili první stvořené těla, které mohly být naplněny Duchem Života. Sto let z každého tisíce musí být Životodárný plamen Světla vysílán na jejich těla. Zrychlující, probouzející Duch Života.

 

To co je zde popsáno je návodem jak dosáhnout život Věčný a omlazování, protože kdo ví a podle toho koná, ten již neokusí smrti, jak se píše v starodávných textech.

Kdo pravidelně se nechá ozařovat životodárným Světlem ze středového NB, ten je v rovnováze a je v přímém kontaktu s Boží Prozřetelností, je v Boží Přítomnosti…

 

Tam v kruhu a eonů, sedí Velmistři žijící životem lidstvu neznámým. Tam v Síních

Života spí; jejich Duše volně plyne přes těla lidí. Z času na čas, když jejich těla spočívají

v spánku, inkarnují se do lidských těl. Učí a vedou vpřed a vzhůru, ven z temnoty

ke Světlu.

Tam v Síni Života, naplněné jejich moudrostí, nepoznané lidskou rasou, žijí věčně

pod chladným ohněm života, sedí Děti Světla. Občas se probouzejí, přicházejí z hlubin, aby byli světlem mezi lidmi, nesmrtelní mezi smrtelnými.

 

Toto je údělem těchto Mistrů ze Sluneční vývojové vlny, který si sami vybrali a kteří jsou skutečnými Strážci Duhy…

Neberte to doslova, že přichází odněkud z Hlubin Země, přichází skrze Brány, které jsou zde na Zemi v Zemských síních Amenti….

 

Ten, který pokrokem vyroste z temnoty, pozdvihne se z tmy do světla, osvobozen

Síněmi Amenti, osvobozen Květem a Světlem Života. Potom doprovázen moudrostí

a poznáním, prochází z člověka v Mistra Žití. Tam smí žít jako jeden s Mistry, osvobozen od pout temnoty tmy.

 

Kdo vyroste z nevědomosti Vědomím používáním Moudrosti, skrze EK NB, používáním Květu života (7 dvojitých) a Světla Života (3 matek). Mistr Žití je Bohočlověk….

 

Ve vnitřku zářícího květu sedí sedm Pánů z Časo-Prostoru nad námi, pomáhají

a doprovázejí přes nekonečnou Moudrost stezkou přes čas dětí člověka. Mocní a zvláštní, zahalení závojem své moci, tichý, vševědoucí, přitahující Životní sílu, rozdílní a přece v jednotě s dětmi člověka. Vždy rozdílní a přece v jednotě s Dětmi Světla.

Kustodi a strážcové síly lidského otroctví, připraveni povolit, když bylo dosaženo

světlo. První a nejmocnější, sedí Závojem Zahalená Přítomnost, Pán Pánů, nekonečná Devítka, nad ostatními z každého Kosmického cyklu, váží a pozoruje pokrok lidí. Pod NÍM sedí Páni Cyklů; Trojka, Čtyřka, Pětka a Šestka, Sedmička, Osmička, každý se svým posláním, každý se svou mocí, doprovázejí a řídí osud člověka. Tam sedí, mocní a vlivní, mimo všechen čas a prostor. Ne z tohoto světa a přece s ním, Starší Bratři dětí člověka. Soudí a váží svou moudrostí, pozorují pokrok Světla mezi lidmi.

 

Zářící květ je tvořen, jak jsem již řekl NB vymezující a korespondující se 7 planetami v našem Univerzu a k nim přirazeným symbolům, reprezentujícím jednotlivé modifikované energie. Tyto NB jsou delegováním moci celého zástupu jednotlivých sfér planet a skrze ně lze dosáhnout moudrosti a moci těchto korespondenčních světů….

Dál je již na Vás, máte možnost se podívat na korespondenci podle planet, čísel a jednotlivých analogií jak čísel, tak i písmen (viz Klíč k opravdové Kabale)

 

Tam, až před nich, byl jsem veden Přebývajícím, pozoruje ho, jak splývá s Jednotou

shora. Potom z NĚHO přišel vpřed hlas, který pravil: „Velké umění Tvé, Thoth mezi

dětmi lidí. Příště budeš svobodný od Síní Amenti, Pán Života mezi dětmi člověka.

Neochutnáš smrt, pokud nebudeš chtít, pij ze Života až do konce Věčnosti. Příště a už

provždy je Život, jaký si zvolíš. Příště je už Smrt v tvých rukou. Žij tu anebo odejdi odtud,

jestli si přeješ, svobodná je Amenti Slunci člověka. Vezmi Život ve formě, jakou si zvolíš. Dítě Světla, které vyrostlo mezi lidmi. Zvol si práci, pro všechny duše musíš pracovat a nikdy už neopustíš cestu Světla. Udělal jsi krok na dlouhé cestě vzhůru, nekonečná je odteď hora Světla. Ale každý krok, který uděláš, zvyšuje tuto horu; ale veškerý tvůj pokrok oddaluje cíl. Přiblížil si se, k nekonečné Moudrosti, od té doby před tebou ustupuje cíl.

Svobodný jsi teď, stvořen ze Síní Amenti, kráčející ruka v ruce s Pány světa, jeden jako druhý v určení, spolupracujíc, nosiči Světla dětem člověka.“

Poté ze svého trónu sestoupil jeden z Mistrů, vzal moji ruku a vedl mě vpřed,

napříč všemi Síněmi hluboko ukryté země. Vedl mě Síněmi Amenti, ukazoval

mystéria, které jsou člověku neznámé. Přes tmavou chodbu, klesal, vedl mě do Síně, kde

sedí tmavá Smrt. Rozlehlá jako vesmír, ležela přede mnou ohromná Síň, obezděná tmou,

no přece naplněna Světlem.

II

Přede mnou povstal ohromný trón temnoty, zahalená závojem seděla na něm

postava tmy. Temněji než temnota seděla ohromná figura, tmavá z temnoty, ne z tmy.

Před ní pak Mistr zastal, mluvíc Slovo přinášející nablízku Život, hovoří: „Ach, pán

temnoty, průvodce cestou Života za Životem, před tebe přináším Slunce rána. Již se ho

nikdy nedotýkej silou tmy. Nevolej jeho plamen do temnoty tmy. Poznej ho a podívej se

na něho, jednoho z našich bratří, pozvednutého z temnoty do Světla. Propusti jeho plamen

z otroctví, nechej ho volně planout skrz temnotu tmy.“

Pozdvihl ruku postavy, dále dosáhl plamen, který vzplál čistěji a jasněji. Opona

temnoty se rychle svinula, odhaluje Síň z temnoty tmy. Potom na nekonečném prostoru

přede mnou vyrostli, plamen za plamenem, ze závoje tmy. Nesčetné miliony poskakovaly

přede mnou, některé plápolaly dále jako květiny ohně. A byli tam i jiné s tlumeným

svitem, zářící z tmy jenom matně. Některé z nich slábly rychle; jiné zas rostly z malých

jiskřiček světla. Každý obklopen vlastním tlumeným závojem temnoty, přece však planoucí

světlem, které nemůže být nikdy uhašeno. Přicházeli a poletovali jako svatojánské mušky

na jaře, naplňovali prostor Světlem a Životem.

Potom promluvil hlas, mocný a vážný, pravil: „Tyto světla jsou dušemi mezi lidmi,

rostou a slábnou, jsouc věčně, mění se a přece žijí, skrze smrt do života. Když rozkvetli

do květu, dosáhli zenit svého života, rychle jsem vyslal můj závoj temnoty, zahalující

a měnící v nové formy života. Pravidelně směřují vzhůru napříč věky, rozpínající se do

většího plamene, prosvětlující temnotu s ještě větší silou, zhášené a přece nezhasitelné temnotou tmy.

Já, Smrt, přicházím, a i když nezůstávám, protože ve VŠEM existuje život věčný, jen

překážkou na cestě jsem, rychle podrobenou nekonečným světlem. Vzbuď se. Ó plameni, co hoříš vždy vnitřně, planeš vpřed a přemáháš závoj tmy.“

Potom uprostřed plamenů temnoty vyrostl tam jeden, který hnaný vpřed tmou,

planoucí, rostoucí, stále jasněl, až nebylo ničeho kromě Světla. Potom promluvil můj

průvodce, hlas pána: „Sleduj, jak tvá vlastní duše roste ve světle, teď již navždy osvobozená od Pána tmy.“

Vedl mě přes mnoho ohromných vesmírů zaplněných mystérii Dětí Světla;

mystérii, které nesmí člověk nikdy poznat až se též stane Sluncem Světla.

Potom mě vedl spět do Světla Síní Světla. Poklekl jsem před velkými Mistry, Pány

VŠEHO zponad cyklů.

Potom ON řekl slovy ohromné síly, mluvíc: „Jsi osvobozen od Síní Amenti. Zvol si

ty práci mezi dětmi lidí.“

Potom jsem hovořil já: „Ó, velký mistře, ať jsem učitelem lidí, vedoucí je vpřed

a vzhůru, dokud též nebudou světly mezi lidmi; uvolněni ze závoje tmy, který je

obklopoval, planoucí světlem, které bude mezi lidmi zářit.“

Potom promluvil ke mně hlas: „Jdi a staň se. Tak je nařízeno. Pánem jsi svého

III osudu, svobodný vzít nebo vrátit podle přání. Vezmi tu sílu, vezmi tu moudrost. Zář jako světlo mezi dětmi člověka.“

Nahoru pak, vedl mě Přebývající. A já žil jsem znova mezi dětmi lidí, učil

a ukazoval něco z mé moudrosti; Slunce Světla, oheň mezi lidmi.

Teď znovu kráčím cestou shora, hledající světlo v temnotě tmy. Zachovejte

a dodržujte, chraňte mé záznamy, budou průvodci dětí člověka.

 

Vše co je zde v tomto odstavci napsáno, je vaše budoucnost…. Záleží jen na vás zda najdete cestu k „Přebývajícímu“ v sobě, tedy ke svému Božství. Být osvobozen od Síní Amenti, znamená mít schopnosti pracovat s nimi, vládnout nad nimi a používat je…. Bez těchto „klíčů“ nemáte nikdo možnost používat vnější Brány a síně Amenti zde na Zemi, natož kdekoliv jinde ve Stvoření….

 

LK

 

Diskusní téma: Smaragdová deska 2, Síně Amenti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.