O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Smaragdová deska 4, Klíč k moudrosti

10.08.2010 12:53

Vážení čtenáři předkládáme vám další díl "Smaragdových desek" a přejeme vám další světlo poznání na vaší Cestě k Vzestupu.

https://www.okemboha.mysteria.cz/smaragdova-deska-4-zrozeni-vesmiru.pdf zde je celý text na pdf. ke stažení.

Naslouchej, ó člověče, hlasu moudrosti, naslouchej hlasu Thotha, Atlanťana. Volně dnes dávám ti svou moudrost, z času a prostoru tohoto cyklu; mistr mystérií, Slunce rána, Thoth, učitel lidí, je ze VŠEHO. Kdysi dávno, ve svém dětství, ležel jsem pod hvězdami na dávno pochované Atlantidě, snívají o mystériích daleko nad lidmi.

Thovt, Atlanťan je člověk Sluneční evoluční vlny. Ležet pod hvězdami a snít o mysteriích je spíše o meditacích a poznávání jednotlivých tajemství Vesmíru….

Potom v mém srdci vyrostla tužba ohromná, podmanit si cestu, která vedla ke hvězdám. Rok co rok jsem hledal moudrost, hledajíc nové poznání, následujíc cestu, až nakonec má Duše, v obrovské námaze vymanila se ze svého otroctví a odrazila se pryč. Svobodný byl jsem od otroctví lidí země. Svobodný od těla, mihl jsem se tmou. Konečně, se mi odemknul hvězdný prostor. Svobodný byl jsem od otroctví tmy. Teď až na konci vesmíru hledal jsem moudrost, daleko nad poznáním ohraničeného člověka. Hluboko do vesmíru, má Duše cestovala volně do kruhu světla nekonečna. Neznámé, nad poznáním, byli některé z planet, ohromné a gigantické, nad sny lidí.

Základem osobního vzestupu, je touha po poznání, duchovním pokroku a vůbec po duchovním zdokonalení a po nejvyšším zduchovnění vůbec….! Jinak tuto touhu si můžete vygenerovat používáním modifikované energie vyjádřené symbolem-písmenem „P“ Člověk by měl se snažit vysvobodit se z pout jak astrálního těla, tj. uvolnění svého 3JD (trojjediného Ducha) a pak i uvolnění Astrálního těla (CET+ DT)+ 3JD z pout  MET (materiálně éterického těla), aby mohl vědomě putovat po tzv. exteriorizaci(uvolnění) v jednotlivých rovinách živlového prostoru, nadzemské zóny, po jednotlivých sférách našeho Univerza, ale i další sféry galaxie, galaxií, našeho Vesmíru i celého Stvoření.

Přece jen našel jsem Zákon, v celé jeho kráse, pracující skrze ně i mezi nimi, stejně jako tu mezi lidmi. Blýskla se vpřed má duše přes krásu nekonečna, dalece přes vesmír, letěl jsem se svými myšlenkami. Odpočíval jsem tam na planetě krásy. Tóny harmonie naplňovali všechen vzduch. Byli tam formy, pohybující se podle Pořádku, ohromné a vznešené jako hvězdy v noci; nastoupené v harmonii, seřazené v rovnováze, symboly Kosmu, jako podle Zákona. Mnoho hvězd jsem potkal na své cestě, mnoho ras člověka na jejich světech; některé sahali vysoko jako hvězdy rána, některé padali dolů do černoty noci. Každý a všechny z nich se prodírali nahoru dosahujíce výšiny, zkoumajíc hloubky, pohybujíc se v časech, v říších jasu, prožívajíc temnotu, dosahujíc Světlo. Věz, ó člověče, to Světlo je tvé dědictví. Věz, že temnota je jen závojem. Zapečetěn je v tvém srdci věčný jas, čekající na moment vydobytí svobody, čekající na roztrhnutí závoje tmy.

Zákon je JEDNOTA, která je vyjádřením BOHA, STVOŘITELE VŠEHO! V této Jednotě jsou sjednoceny všechny PRAVDY o BOHU, které jsou vyjádřením všech Zákonů Stvoření, Bytí a Projevení. V těchto Zákonech a skrze ně jsou projeveny všechny Mystéria, Moci, Schopnosti a analogie vyplývající z těchto zákonů a zákonitostí…..  a ty se projevují ve Všem!!! Všichni procházíme vývojem, bez ohledu na formu a funkční zařazení v Bytí….!!! Moudrost vedená Láskou a Vůlí  je tím Světlem, prodírající se Tmou, která není ničím jiným než strnulostí, stagnací a nevědomostí počátků vývoje, jak vývoj svými spirálami se odvíjí do vyšších a vyšších závitů, stoupá jas Světla vnitřního Božství.

Našel jsem některých, kteří si vydobyli éter. Svobodní od prostoru, i když stále byli lidmi. Použijíc sílu, která je základem VŠECH věcí, daleko ve vesmíru stvořili planetu, vytyčili ji silou, která VŠÍM protéká; zrážejíc a splývajíc éter do forem, které rostli, jak oni chtěli. Převyšujíc vědu, oni, ze všech ras, mocní v moudrosti, synové hvězd. Na dlouhý čas jsem se zastavil, dívajíc se na jejich moudrost. Viděl jsem je tvořit z vnějšího éteru města gigantické, z růže a zlata. Tvořili dále z prvotního elementu, základu vší hmoty, éter odlétal do daleka. Daleko v minulosti, podrobili si oni éter, osvobodivše se od otroctví lopoty; jen zformují ve své mysli obraz a blesku rychle vytvořený, vyroste.

Vydobýt éter, znamená poznat a pracovat s prapodstatou vyjádřenou skrze 5 typů Akáši, kde můžeme tvořit přímo z Prapodstaty (typ „0“), Akašské Sféry (typ „1“), Mentální Sféry (typ „2“) Astrální Sféry (typ „3“) a Materiální Sféry (typ „4“) pro jednotlivé Sféry. Kdo ovládá Éter , ovládá tvoření, může nechat aby cokoliv rostlo a vyvíjelo se, a nebo obráceně, nechat vše pominout, rozložit, de-materializovat podle úrovně, z které jí provádíme a kde má skončit(cíl dosažení stupně de-materializace). Tvořit Města = sídla (planety, Slunce, Sféry těles, Univerza, Galaxie, Vesmíry) z růže (pět základních akašských energií). Tvořit z Éteru (prvotní element), znamená tvořit a vytvořit 3 Matky a následně další stupně-kombinace dvojitých a jednoduchých třídimenzionálně vyslovených energií. To vše vás čeká, pokud se to naučíte v budoucnosti…! Budete muset…., to je jedna z mnoha etap vývoje lidského rodu.

Potom dále má duše uháněla Kosmem, vždy uzřela, nové věci a staré; učí se, že člověk je skutečně zrozený ve vesmíru, Slunce, dítě hvězd. Věz, ó člověče, jakoukoliv formu obýváš, jistě je v jednotě s hvězdami. Tvoje těla nejsou nic než planety obíhající kolem svých centrálních sluncí. Když získáte světlo vší moudrosti, svobodně vy budete zářit v éteru – jedno ze Sluncí, které osvětluje vnější temnotu – jeden z narozených ve vesmíru, vyrostlých do Světla. jako hvězdy v čase ztratí svou zář, světlo od nich procházející do velkého zdroje, tak, ó člověče, tvá duše plyne vpřed, nechávaje za sebou temnotu noci. Vytvořená dále prvotním éterem, naplněna září, která teče ze zdroje, ohraničena éterem splynutým kolem, přece vždy plane, až dokud není nakonec svobodná. Vyzdvihni svůj plamen z temnoty, odleť noci a budeš svobodný. Cestoval jsem časoprostorem, poznajíc, že moje duše byla konečně osvobozena, poznajíc, že teď by jsem mohl sledovat moudrost. Až nakonec, prošel jsem na pláň, ukrytou před poznáním, neznámou moudrosti, rozšířenou nade vše, co známe. Teď, ó člověče, když jsem měl toto poznání, šťastna rostla má duše, protože teď jsem byl svobodný. Naslouchej, ty zrozen ve vesmíru, naslouchej mé moudrosti: nevíš, že ty též budeš svobodný. Naslouchej opět, ó člověče, mé moudrosti, ono slyšení, ty též smíš žít a být svobodný. Ne ze země si ty, pozemský, ale dítě Nekonečného Kosmického Světla.

Výše uvedenými řádky jsou tak krásně popsány Dny vašeho vývoje, že by bylo škoda do toho textu zasahovat a je spíše na každém z vás, jak si tato slova převede do své dnešní praxe a nastavení svého Záměru a rychlosti realizace osobního vývoje…..

                                                   

Teď, tobě dávám poznání, svobodu vstoupit na cestu, kterou jsem kráčel, ukazujíc ti pravdivě, jak svým snažením, kráčel jsem cestou, která vede ke hvězdám. Naslouchej, ó člověče, a poznej existenci svého otroctví, poznej, jak se sám osvobodit z osidel.

Naslouchat= zvnitřnit se a poznat existenci svého otroctví = poznat své charakterově volní vlastnosti (introspekce) + kontrola myšlenek (Poutej se, abys byl Svoboden!)

 Mimo temnoty povstaneš nahoru, v jednotě se Světlem a v jednotě s hvězdami. Následuj vždy cestu moudrosti. Jen takto můžeš povstat zdola. Vždy osud člověka vede ho vpřed do Zatáček Nekonečného CELKU. Poznej, ó člověče, že celý vesmír je uspořádán. Jen Pořádkem jsi v Jednotě se VŠÍM. Pořádek a rovnováha jsou Zákonem Vesmíru. Následuj ho a budeš v Jednotě se VŠÍM.

Jen Světlem poznání sebe sama se povzneseš do jednoty a harmonie, jen tím to způsobem, se lze otevřít , tak aby Květ života (Nulové body a jejich Energetické Krystaly) mohli skutečně pracovat(vyzařovat) do svých dimenzí a Sfér bez překážek a deformací. Vše musí mýt svůj Řád a Pořádek (Základní vlastnost MET a 1. Čakry v člověku), tím se dosahuje rovnováha, které říkáme magická rovnováha jak energií (tj. Kvantity), tak i vlastností (tj. Kvality). Postupným nastolováním Řádu, Pořádku a Rovnováhy dosáhneme vnitřní JEDNOTU a JEDNOTU  se VŠÍM….

Ten, kdo by následoval cestu moudrosti, otevřený musí být Květu Života, rozšiřujíc své vědomí z temnoty, plynouce časem a prostorem v CELKU.

Ten kdo hledá a sleduje skutečnou Moudrost měl by jít cestou modifikovaných energií, vyjádřených symboly-písmeny, které tvoří Květ Života (5T=3 M + 7 D + 12 J), což je symbolika Kosmické tvořivé řeči, kterou si člověk rozšiřuje své Vědomí z Nevědomí do multi-dimenzionálního Vědomí  

„JÁ JSEM“….

5T = pět tvořivých

3M = tři matky

7D = sedm dvojitých

12J = dvanáct jednoduchých

 Hluboko v tichu, nejprve se musíš zdržovat až do doby, dokud se neosvobodíš od žádostivosti, svobodný od dychtivosti mluvit v tichu. Přemoci tichem otroctví slov.

V meditaci a meditační praxí se zbavit svých negací, nerovnovážných stavů, emocí a dosáhnout kontroly nad myšlenkami. Přemožení tichem, znamená především v tzv. MLČENÍ. Je to jeden ze čtyř sloupů tzv. Šalamounova Chrámu:

Odvaha

Vědění

Chtění

Mlčení

Umění mlčet, znamená umění kontrolovat myšlenky, nechat se jimi ovlivňovat…..

 Zdržovat se jídla až do vítězství nad žádostivostí po jídle, která je otroctvím duše. Potom si lehni ve tmě. Zavři ty oči před loučemi Světla. Soustřeďuj svou sílu duše na místo svého vědomí, střes z ní pouta tmy. Umísti v místě své mysli obraz tebou toužený, vyobraz místo, které toužíš vidět. Vibruj tam a spět svou silou. Uvolni duši z její tmy. Prudce ty musíš třást celou svou silou, až dokud nakonec tvá duše nebude svobodná.

Jeden z návodu pro Exteriorizaci = uvolnění pout éterického těla (MET) pro CET+DT + 3JD

 Mocný nad slovy je oheň Kosmu, visící nad pláněmi, neznámý lidem; mocný a rovnovážný, pohybující se podle Pořádku, hudba souladů, daleko nad člověkem. Mluvící hudbou, zpívající barvami, oheň počátku Věčnosti VŠEHO. Jste jiskrou plamene, ó děti mé, hoříte barvou a žijete hudbou. Poslouchejte hlas a budete svobodní. Vědomí svobodné jest sloučené s Kosmem, v Jednotě s Pořádkem a Zákonem VŠEHO.

Oheň kosmu je tvořivá energie skrze Kosmickou tvořivou řeč, která je dána světlem (barvou), zvukem, citem-pocitem a Vědomím

Nedověděl si se, člověče, že navzdory temnotě, Světlo plane dále, symbol VŠEHO. Modli se tuto modlitbu za dospívání moudrosti. Modli se za příchod Světla do CELKU. „Mocný Duch Světla, které září Kosmem, přitáhni můj plamen blíž v harmonii k tobě. Pozdvihni můj oheň ven z temnoty, magnet ohně, který je v Jednotě se VŠÍM. Pozdvihni mou duši, ty mocný a silný. Dítě Světla, neodvracej se. Přitáhni mě silou, abych se rozpustil v tvém ohnisku; v Jednotě se všemi věcmi a všechny věci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednotě s Rozumem.“ Když osvobodíš svou duši z otroctví, věz, že pro tebe temnota bude mrtvá. Vždy přes vesmír můžeš hledat moudrost, neohraničený okovy kovanými v těle.

Když pochopíte co je skutečně v této modlitbě, můžete si jí samozřejmě přetvořit ke svému obrazu ( ve formě konkrétní práce, která je skutečnou a účinnou modlitbou), ale především budete schopni pracovat co nejefektivněji z hlediska osobního vývoje….

 

Vpřed a nahoru do rána, svobodně se blýskni, ó Duše, do říše Světla. Pohybuj se v Řádu, pohybuj se v Harmonii, svobodně se budeš pohybovat s Dětmi Světla. Hledej a poznej můj Klíč Moudrosti. Takhle, ó člověče, budeš určitě svobodný.

Diskusní téma: Smaragdová deska 4, Klíč k moudrosti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.