O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Smaragdová deska 5, Obyvatel Undalu

18.08.2010 10:28

Vážení čtenáři předkládáme vám další díl "Smaragdových desek" a přejeme vám další světlo poznání na vaší Cestě k Vzestupu.

https://www.okemboha.mysteria.cz/smaragdova-deska-5-obyvatel-undalu.pdf zde je celý text v pdf ke stažení.

 

Často snil jsem o pochované Atlantidě, ztracené v dobách, které pohltila tma. Z eónu na eón jsi ty existovala v kráse, jas svítil skrze temnotu tmy.
Mocný vládce, všemu pozemskému vládnoucí, Pán Země, ve dni Atlantském. Král národů, mistr moudrosti, Světlo skrze Suntal, Strážce Cesty, přebýval ve svém Chrámu, Pán Undalu, Světlo Země v dni Atlantském.

Mistr, On, z cyklu mimo nás, žijící v tělech jako jeden z lidí. Ne jako pozemšťan, On má původ jiný, Slunce cyklu, nad lidmi pokročilý.
Věz ty, ó člověče, že Mistr Horlet, nebyl nikdy jedno s dětmi člověka. Daleko v čase minulém, když Atlantida prvně nabyla moc, objevil se tam jeden s Klíčem Moudrosti, ukazujíc všem cestu Světla.

Na historii a životu Atlantidy se Thovt snaží v textu popsat jednotlivé stupně „zrození“ Světa ve velkém, ale i v malém, proto dávejte pozor, co je vám sdělováno. Atlantida v tomto kontextu je ztracená Jednota, ale i dále v textu hmotný příbytek = 3JT. Pán Suntalu, je pánem počátků a zároveň pánem vzestupu = vývoje, tedy ZKUŠENOST….!!! Atlantidu, tedy pozemskou založily bytosti slunečního cyklu. Každý máme v sobě Mistra Horleta, tedy vnitřní Kristovství. On je tím světovým Kristem. Je to jedno z jeho Jmen, skutečný Syn Boží, Stvořitel 11. Vesmíru.

 

Ukázal všem lidem cestu naplnění, cestu Světla, která plyne mezi lidmi. Vítězící nad temnotou, vedoucí Duši Člověka nahoru k výšinám, které byli v Jednotě se Světlem.

Cestu vývoje a Cestu Vzestupu. Jedno je Cestou 3JT a druhé je Cestou 3JD, kde obě Cesty jsou nutné a v určitém čase vývoje Člověka totožné.

 

Rozdělil On Království na části. Bylo jich deset, vládly jim děti člověka. Nad dalším postavil On Chrám, který však nepostavili děti člověka.

Království neboli Říše jsou tři, jedna je Říše nerostů a minerálů, druhá je Říší rostlinstva a třetí je Říší zvířat. Tyto říše mají své zastoupení i v Mikrokosmu Člověka. Každá z nich má tři roviny. 3x3=9 a jim vévodí=kraluje Říše Člověka.
1. Říše nerostů a minerálů – MT = materiální tělo nebo také chemické tělo (pevné, kapalné plynné)
2. Říše rostlinstva – ET = éterické tělo (éter chemický, životní, světelný)
3. Říše zvířat - CET+ nižší DT (citová, emoční a duševní oblast uvedených těl)
Chrám je v IST a je to CHDS (Chrám Duchovního Srdce), který je tvořen duchovní Akášou-Éterem a ten byl tvořen z nejnižší éterické látky BD (Božského Ducha) a není postaven (CHDS) žádným tělem člověka….

 

Z Éteru vyvolal On jeho substanci, ztvárněnou a vytvořenou silou Ytolanu do forem, jaké On vystavěl ve Své mysli. Míli za mílí vše pokrylo ostrov, kousek po kousku to nabíralo na síle. Černé, a přece ne černé, ale tmavé jako časoprostor, hluboko v jeho srdci Esence Světla. V okamihu Chrám přerostl do bytí, formovaný a tvarovaný Slovem Přebývajícího, vyvolaný z nehmotného v hmotu.

Z 5T vyvolal jeho látku (typ Akáši-Éteru = A-É „2“ typu) vytvořené silou „Y(Ü)“ (silou, která vytváří tvary- viz Astrální Sféra), které konkretizoval v DT do konkrétní představy. Vše se stává realitou mocí Slova z prapodstaty ostrůvku Bytí (NB a z něj EK), kdy vyslovená energie se formuje a roste do reality utvářené představy Boží Přítomnosti v BD (Přebývající – JÁ JSEM!).

 

Vystavěl On potom vevnitř obrovské komory, naplnil je útvary vyvolanými z Éteru, naplnil je moudrostí vyvolanou z Jeho mysle.

Vědomí „JÁ JSEM!“ vystavělo vnitřní prostory = těla a naplnil je útvary = představou orgánů, vyvolaných z EK (energetickými krystaly) jednotlivých Sfér A-É a naplnil je konkrétní funkcí, kterou budou mít v rámci Mikrokosmu.

 

Nehmotný byl On vevnitř svého Chrámu, a přece byl On stvořen k obrazu člověka.

Vědomí „JÁ JSEM!“ je Tvůrcem BD, který je nehmotný a jenž je obrazem Člověka, podle představy člověka…

 

Přebývajíc mezi nimi a přece nebyl z nich, zvláštní a tak odlišný byl On od dětí člověka.

Přebývající – JÁ JSEM! Vyjádřený skrze BD je přítomen v Mikrokosmu, ale není zároveň tímto Mikrokosmem, je odlišný od Vědomí těl a Těl….

 

Vyvolil si On potom zpomezi lidí Tři, kteří se stali jeho bránou.

LD+IST+DT to je brána


Vyvolil si On Trojici z Nejvyšších, aby se stali jeho spojením s Atlantidou.

3JD je trojice nejvyšších, které řídí 3JT

 

Poslové, kteří přinášeli jeho radu králům dětí člověka.

Poslové jsou Brána, která přináší vnitřní impulsy z vyšší úrovní trojjediného Ducha ( 3JD)

 

Zrodil On dále jiných a učil je moudrosti; tvořil z nich učitele dětí člověka.

Tělesné roviny a jednotlivé úrovně Vědomí těchto rovin s jejich vlastnostmi (charakterově-volní vlastnosti)

 

Umístil je On na ostrově Undal, aby byli pro lidi učiteli Světla.

Ostrov Undal je lidská Mysl, tedy Vědomí DT, které je schopno rozlišovat, ale i spojovat či integrovat…(logika – intuice a mužský a ženský aspekt obou způsobů myšlení)

 

Každý z těch, kteří byli takto zvoleni, musel se učit po roku pět a deset. Jen takto mohli porozumět, a být Světlem pro děti člověka. Takto začal jestvovat Chrám, příbytek pro Pána člověka.

Každá z těchto částí lidské Mysli (mužská logika, ženská logika, mužská intuice, ženská intuice) musí projít všemi víry spodních 5částí (viz říše) a horních 5 částí, tedy nejprve 5 a pak celých 10 částí-úrovní (5 spodních + 5 horních), které jsou učeny lidskou myslí….( to je skutečný její úkol)

 

Já, Thoth, jsem vždy hledal moudrost, hledajíc v temnotě a hledajíc ve Světle.

V temnotě = 3JT a ve Světle = 3JD

 

Dlouho ve své mladosti šel jsem tou cestou, snažící se vždy získat novou moudrost. Až po velkém snažení, jeden z Tří, mi přinesl Světlo. Přinesl mi On příkazy Přebývajícího, povolal mě z temnoty do Světla. Přivedl mě On před Přebývajícího, hluboko v Chrámě před velký Oheň.

Jeden z 3JD přinesl Světlo = Vědomí vyššího života. V-BD přinesl příkazy od Vědomí Boží Přítomnosti v BD (V-BP v BD = Vědomí „JÁ JSEM!“). Předvést před velký Oheň je v CHDS přijít k Sloupu Božství…

 

Tam na velkém trůně, uzřel jsem Přebývajícího, oděného ve Světle a zářícího ohněm. Poklekl jsem před tou obrovskou moudrostí, cítíc Světlo proudící mnou ve vlnách. Zaslechl jsem potom hlas Přebývajícího: “Ó temnota, vejdi do Světla. Dlouho si hledal cestu k Světlu. Každá duše na Zemi, která uvolní své okovy, bude co nevidět osvobozená od otroctví tmy. Z temnoty si povstal vpřed, Světlo tvého cíle se přiblížilo. Zde budeš přebývat, jako jedno z mých dětí, strážce záznamů shromážděných moudrostí, si nástrojem Světla odtamtud. Buď připraven vykonat to, co je potřebné, ochránce moudrosti, leč věkům temnoty, které mají přijet na děti člověka. Žij tu a pij ze vší moudrosti. Tajemství a mystéria ti budou odhaleny.”

Zde je potřeba osobně předstoupit před Sloup Božství a až přijde čas, vstoupíte do tohoto Sloupu Božství a vše co je zde psáno pochopíte v plnosti a celkovém kontextu – je to mystérium, které můžete každý z vás odhalit jen pro sebe….

 

Poté jsem já odvětil Pánovi Cyklů: “Ó Světlo, které sestoupilo k lidem, dej mi svou moudrost, abych mohl být učitelem lidí. Dej mi ze svého Světla, abych mohl být svobodný.”
Poté ke mně znovu promluvil Pán: “Věk za věkem budeš žít skrze svou moudrost. Ano, když se přes Atlantidu převalí vlny oceánu, držíce Světlo, leč v temnotě skryté, připraven přijít, kdykoliv budeš zavolán. Teď choď a uč se větší moudrosti. Vyrůstej skrze Světlo do CELKU Nekonečna.”

To co v CHDS a ze Sloupu Božství přenesete to „hmoty“ bude vaší odměnou i závazkem pro další práci na sobě. Když přes Atlantidu = 3JT se bude valit vlna za vlnou oceánu světla a moudrosti= poznání, stane se Člověk nositelem touhy po poznání a vzestupu, které směřuje k nekonečnosti ve všech aspektech (Vševědoucnost, Všudypřítomnost, Všeláska, Všemohoucnost, Nesmrtelnost a Věčnost)

 

Dlouze jsem pak přebýval v Chrámě Přebývajícího, až dokud jsem nakonec nebyl Jednotou se Světlem.
Následoval jsem pak cestu k hvězdným pláním, následoval jsem poté cestu ke Světlu. Hluboko do srdce Země následoval jsem cestu, poznávající tajemství, dole jak i nahoře; poznávající cestu k Síním Amenti; poznávající Zákon, který udržuje v rovnováze svět. Ke skrytým komorám Země pronikl jsem svou moudrostí, hluboko přes zemskou kůru, do cesty, věky skryté před dětmi člověka. Odhalila se přede mnou ještě větší moudrost, až dokud jsem nedosáhl nové poznání: zjistil jsem, že všechno je součástí VŠEHO, velké a ještě větší než všechno, co známe. Hledal jsem věky srdce Nekonečna. Hluboko a ještě hlouběji nacházel jsem další mystéria.
Teď, když se ohlédnu spět na věky, vím, že moudrost je bez hranic, a věky neustále narůstá, Jedno s Nekonečností větší než všechno.

Zde je to jasné a jen zdůrazňuji podobnost malého a velkého, jak nahoře, tak i dole….

 

Světlo existovalo v starověké Atlantidě. Ano, temnota též byla skrytá ve všem. Upadali ze Světla do temnoty, někteří, kteří povstali mezi lidmi do výšin. Stali se pyšnými kvůli svým znalostem, byli hrdí na svou pozici mezi lidmi. Ponořili se hluboko do zakázaného, otevřeli bránu, která vedla dolů. Snažili se získat stále víc znalostí, ale snažili se přinést je zdola nahoru. Ten, kdo sestupuje dolů, musí být v rovnováze, jinak je spoutaný nedostatkem našeho Světla. Oni potom otevřeli svými vědomostmi cesty pro člověka zakázané.

Zde je především varování před pýchou a arogancí, vycházejíce ze znalostí a poznání. Člověk by se neměl vyvyšovat nad jiné, i kdyby měl znalosti sebe větší. Ono už i tak je problém skrývat své znalosti, protože lidé obecně, neskrývané znalosti hodnotí jako útok proti nim a nesnáší, když je někdo dál na Cestě poznání, než jsou oni…. Střeste se tedy chlubení a předvádění se co všechno umíte. Neodrazuji vás tedy od pomoci bližním v předávání Světla poznání do jejich Lamp, ale odrazuji vás od okázalosti a sebeprezentace…..!!!

 

Avšak, ve Svém Chrámu, vše vidí, Přebývající, leží ve svém Agwanti, zatím co Atlantidou Jeho duše volně putovala. Viděl On Atlanťany, jak svou magií otevírají bránu, která by na Zem přinesla velkou zkázu. Rychle letěla potom Jeho duše nazpět do Jeho těla.
Povstal On ze Svého Agwanti. Povolal On Tři mocné posly. Vydal jim příkazy, a dal zničit svět. Hluboko pod kůru Země, do Síní Amenti, rychle sestoupil Přebývající. Zvolal On pak síly Sedmy Pány ovládané; a změnili rovnováhu Země. Potopila se Atlantida pod tmavými vlnami.
Zničila se brána, která byla otevřená; zničil se vchod, který vedl dolů. Všechny ostrovy byli zničené, kromě Undalu, a části ostrova synů Přebývajícího. Zachránil je On, aby byli učiteli, Světla na cestě pro ty, kteří měli přijít potom, Světla pro menší děti člověka.
Zavolal On potom mně, Thotha, před něho, dal mi příkazy pro všechno, co by jsem měl udělat, pravil: “Vezmi ty, ó Thoth, celou svou moudrost. Vezmi všechny své záznamy. Vezmi celou svou magii. Choď dále, zachovávajíc záznamy, až dokud po čase naroste mezi lidmi Světlo. Světlo budeš ty po všechny věky, skryté a přece nacházené osvícenými lidmi. Nad celou Zemí MY dáváme ti moc, si svobodný dát ji anebo odebrat.
Shromáždi teď syny Atlantidy. Vezmi je a utečte k lidu kamenných jeskyň. Utečte do krajiny Dětí z Khému.”
Potom jsem já shromáždil syny Atlantidy. Do kosmické lodě jsem přinesl všechny své záznamy potopené Atlantidy. Shromáždil jsem všechny své síly, mnohé nástroje mocné magie.

Potom jsme se zdvihli na křídlech rána. Vznesli jsme se vysoko nad Chrám, nechali za sebou tři a Přebývajícího, hluboko v Síních pod Chrámem. Dolů pod vlnami se potopil velký Chrám, uzavírající cestu k Pánům Cyklů. Ale přece vždy tomu, kdo má poznání, otevřená bude cesta k Amenti. Rychle jsme pak letěli na křídlech rána, letěli jsme do krajiny dětí z Khému. Tam svou mocí, přemohl jsem je a vládl jim. Pozdvihl jsem je k Světlu, děti Khému.
Hluboko pod skálami, pochoval jsem svou vesmírnou loď, čekajíc na dobu, kdy člověk bude moci být svobodný. Nad vesmírnou lodí vztyčil jsem znak v tvaru lva, a přece jako člověka. Tam pod obrazem odpočívá má vesmírná loď, aby byla zrozená, když to bude potřebné.
Věz ty, ó člověče, že v daleké budoucnosti přijdou z hloubky narušitelé. Potom se probuď, ty, kdo máš moudrost. Zroď mou loď a lehko je přemůžeš. Hluboko pod obrazem leží mé tajemství. Hledej a najdi v pyramidě, kterou jsem postavil. Každé k tomu druhému je Podstatou; každé je branou, která vede do Života.
Následuj Klíč, který za sebou zanechávám. Hledej a vchod do Života bude tvůj. Hledej v mé pyramide, hluboko v chodbě, která se končí v stěně. Použij Klíč Sedmy a cesta se ti otevře.
Teď jsem ti dal svou moudrost. Teď jsem ti dal svou cestu. Následuj tu cestu. Rozřeš mé tajemství. Ukázal jsem ti cestu.

Zde na historii posledních dnů skutečné Atlantidy je ukázáno co se děje s těmi co zneužijí magii. Tento pozemský člověk je „vzat“ z inkarnace a bloudí jeho Duše tam, kde jistě nikdo nechce být. Zároveň je zde ukázáno, jak se dá použít tzv. MERKABA. Můžete si to najít u Drunvala Melchidezeka, který to opravdu podrobně popisuje. Osobně bych to nedělal, ale přečíst si to stojí za to (viz. Prastaré tajemství květu života I. a II.) Máme zde mnoho jiných a řekl bych i bezpečnějších způsobů cestování či ochran….!!!
LK
 

Diskusní téma: Smaragdová deska 5, Obyvatel Undalu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.