O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Smaragdová deska 6, Klíč Magie

07.09.2010 09:47

Vážení čtenáři předkládáme vám další díl "Smaragdových desek" a přejeme vám další světlo poznání na vaší Cestě k Vzestupu.

https://www.okemboha.mysteria.cz/smaragdova-deska-6-klic-magie.pdf zde je celý text na pdf. ke stažení.

 

Naslouchej, ó člověče, moudrosti magie.

Naslouchej znalostem sil zapomenutých.

Dávno, v době prvního člověka, začala válka

mezi temnotou a světlem. Lidi, tehdy jako teď,

byli naplněni obojím, temnotou a světlem;

a zatímco v některých měla převahu temnota,

jiným světlo zaplňovalo duši.

 

Je to stejné jako s energií, která je všude v celém Stvoření. V každé je rovným dílem světelná (elektrická) a temná (magnetická) podstata, jejíž vzájemný poměr dává, jak se projevuje navenek (elektricky, magneticky, neutrálně, elektromagneticky)….

 

Ano, věky trvá tato válka, věčný boj

mezi tmou a světlem. Nelítostně se bojuje

po všechny ty věky, s použitím zvláštních sil

před člověkem ukrytými.

 

Použití zvláštních sil, které mají tu moc proměňovat světlo ve tmu a obráceně. Tyto síly a možnosti jsou stále ještě ukryty před profánním člověkem, který by je spíše zneužil, než správně užíval ke svému povznesení nad sebe sama ….

 

Byli adepti naplněni černotou, bojující

vždy proti světlu; ale jiní tam jsou, kteří

naplněni jasem, vždy přemohli temnotu noci.

Kdykoliv můžete být po všechny věky a plány,

jistě máte vědět o boji s nocí. Sestupující

Slunce Rána, našli svět naplněný nocí. Tam,

v té době minulé, začal se věky starý boj

temnoty a Světla.

 

Sestupující Slunce Rána jsou Synové Prvotního Stvořitele….

 

Mnozí v tom čase byli tak naplněni temnotou, že jen slabě plápolalo světlo z tmy. Byli někteří, mistři temnoty, co usilovali naplnit vše svou temnotou: usilovali se zavléci jiné do své tmy. Nelítostně odolávali oni, mistři jasu; nelítostně bojovali oni s temnotou tmy. Stále se usilovali upínat okovy, které poutají člověka k temnotě tmy.

 

Mistři temnoty i Mistři Světla, používají stejné znalosti, jen každý jinak. Jedni jen pro sebe a svou nadřazenost a druzí ku prospěchu všech, k povznesení ze tmy nevědomosti. Je tak snadné podlehnout pokušení být ve své pýše nadřazeným těm, kteří nic nevědí díky své lenosti či pohodlnosti, přičemž upadají do věčného otroctví nevědomosti a závislosti na Mistrech temnoty – nevědění….

 

Používají vždy černou magii, přinesenou do lidí silou temnoty; magii, která zahaluje lidskou duši temnotou.

 

Sobecky používané znalosti vyššího vědění je černou magií. Je to nástroj k ovládání jednotlivců i celých mas lidstva po celé generace…

 

Spolčeni v řádu, Bratři Temnoty, po celé věky, protivníci dětí lidí. Kráčeli oni vždy v tajnosti a skrytě. Nacházení, přece nenalezeni dětmi člověka. Vždy kráčeli a pracovali v temnotě, skrývající se před světlem v temnotě tmy. Mlčky, tiše používajíc svou sílu.Tiše, tajně používají svou moc, zotročují a poutají duše lidí. Neviděni oni přicházejí a neviděni odcházejí. Člověk, ve své neznalosti, volá Je zdola.

 

Vytváření spolků a tajných řádů vedlo a vede k uzurpování vědomostí a tím i moci nad nevědomým lidstvem. Vše bylo a je jen pro tzv. vyvolené, kteří zpravidla byli rodově spřízněni. Přitom i tito služebníci temnoty, byli klamáni a za drobty skutečných znalostí se zavazovali do otroctví na věky. Skuteční Mistři temnoty jsou některé bytosti Lunární sféry, a jejich opozdilci, kteří se inkarnují do Zemské vývojové periody a zde právě vytvářejí rodové linie. Profánní lid volá tyto Mistry temnoty a otroctví jako své Bohy, kterými nejsou a nikdy nebyli…..

                                                   I

Temno je způsob cestování Temných Bratrů, temno temnoty, ne noci, cestují nad Zemí, procházejí sny člověka. Sílu získali z temnoty kolem nich, aby volali jiné obyvatele mimo jejich úrovně cestami, které jsou temné a člověkem neviděné. Do prostoru mysle člověka sahají Temní Bratři. Kolem něj uzavřou závoj své tmy. Tam během života ta duše

žije v otroctví, svázaná okovy Závoje tmy. Mocní jsou oni v zakázaném poznání, zakázaném, protože je v jednotě s tmou.

 

Šíření pověr a dezinformací, je způsob práce Temných Bratří, jejich způsob cestování a získávání sil a mocí  je v nepozemských prostorech = astrální  a mentální sféře nadzemské zóny. Takto je možno cestou Vědomí DT (Mysl) a těla této roviny (DT) ovládat jako loutku každého člověka, který nemá možnost si kontrolovat do jaké míry je ovládán či manipulován někým jiným než řízenými impulsy svého 3JD….

 

 

Naslouchej ty, ó člověče, a slyš moje varování: buď svobodný od otroctví tmy.

 

Zbavte se lidé otroctví nevědomosti a závislosti na vykladačích tzv. pravd. Které jsou lži….


Nevzdej se své duše Bratrům Temnoty. Drž svou tvář vždy obrácenou k Světlu. Nevíš, ó člověče, že tvůj smutek přišel jen skrze Závoj tmy?

 

Chraňte svůj nejkrásnější nástroj pro 3D, Duši Těla a Ducha Těla před manipulátory a svůdci, kteří vás chtějí využívat a využívají mnoha prostředky neveřejnými, ale i veřejnými (reklama, mediální prostředky, politikou atd.). Všechny tyto negativní pocity osamělosti a strachu jdou pouze z oblasti disharmonie, která je doménou těchto Temných Bratří a jejich pomahačů (loutek)

 

Ano, člověče, dbej mých varování:

snaž se vždy stoupat, obracej svou duši ke Světlu. Protože dobře oni vědí, že ti, kteří cestují Vysoko ke Slunci na své cestě Světla, mají ohromnou, ba ještě větší sílu spoutat temnotou děti Světla.

 

Člověče, stoupej po žebříku Vědění a obracej svou Duši a Mysl k Poznání a k Moudrosti.  Přesně toto ti dává obrovskou Sílu a Moc se vymanit ze své vlastní Temnoty a z otroctví, které ti uchystávají ti, jejiž moc vyvěrá z tvé neznalosti a především ze strachu z nevědomosti…..

 

Naslouchej, ó člověče, tomu, kdo k tobě přichází. Ale zvaž, jestli budou jeho slova ze Světla. Protože jsou mnozí, kteří kráčejí v Temném Jasu, a přece nejsou dětmi Světla.

 

Zde jsou přesně popsání svůdci a manipulátoři, dávejte si pozor, komu nasloucháte a co je za krásnými slovy za skutečnost….

 

Jednoduché je následovat jejich cestu, jednoduché následovat cestu, kterou vedou. Ale i tak, ó člověče, dbej mých varování: Světlo přijde jen k tomu, kdo usiluje. Těžká je cesta, která vede k Moudrosti, těžká je cesta, která vede ke Světlu. Mnoho vy najdete skal na vaší cestě; mnoho vrchů, na které je třeba vyšplhat směrem ke Světlu. Ale přece věz, ó člověče o tom, že ten který zvítězil, svobodný bude na cestě Světla.

 

Ten kdo vám ukáže Světlo a dá vám možnost připálit si svou vnitřní Lampu, ten po vás nebude nikdy nic chtít a nebude vás nutit jít po stejné cestě, jakou vám ukazuje a říká, že po ní jde….!!! Každý z nás jdeme za sebe a nikdo nemůže za vás cestu odejít než vy sami za sebe. Čas od času se najde někdo, kdo vám trochu pomůže nést váš kříž Života nebo vám otře prach, pot i krev z tváře, dá vám napít ze džbánu nové naděje, ale to je celé co pro vás může kdokoliv z bližních udělat. Aktem Lásky, je, že se s vámi podělí o vědomosti, poznanou moudrost svých zkušeností, dá vám naději, jako vy mu dáte zase tu svou, ošetří vás, nakrmí vás, nechá vás odpočinout a požehná vám na další cestu….

 

Nikdy nenásleduj Temných Bratří. Vždy buď dítětem Světla. Protože věz, ó člověče, nakonec Světlo musí zvítězit a temnota a noc budou ze Světla vyhoštěny. Poslouchej, ó člověče, a dbej této moudrosti; tak jako temnota, zrovna tak je Světlo.

 

Dnes je dobrá doba na slavné bitvy s Temnotou, není potřeba odkládat vítězné tažení na pozdější dobu. Dnes se bojuje bitva z největších…

 

Když temnota bude vyhoštěna a všechny Závoje roztrženy, ven z temnoty bude probleskovat  Světlo.Tak, jako jestvují mezi lidmi Temní Bratři, zrovna tak jsou tam Bratři Světla. Protivníci Bratří Temnoty, usilující se osvobodit lidi z tmy. Síly mají mohutné a mocné.

Znalý Zákona, jaký planety poslouchají. Pracují vždy v souladu a pořádku, osvobozují lidské duše od otroctví tmy. Tajní a skryti, stejně kráčejí. Nepoznaní dětmi lidí. Přece věz, že vždy kráčejí s tebou, ukazují Cestu dětem člověka. Vždy Oni bojovali proti Temným Bratřím, zdolávali a zdolávají čas bez konce. Přece vždy Světlo bude nakonec pánem, odežene pryč temnotu tmy.

 

Je potřeba dosáhnout možnost svobodného vývoje Lidstva jako celku i jednotlivce. Chodí sem dobrovolně Bratři Světla, jsou zde a chodit budou do doby, než lidé se osvobodí ze svých otroctví temnoty a neznalosti Cesty ke Světlu = k Bohu, opravdovému ne těm vylhaným….

 

Vždy, člověče, buď tohoto znalý: stále vedle tebe kráčejí Děti Světla.

Mistři síly Slunce, nikdy neviděni, přece však ochránci lidí. Otevřená pro všechny je jejich cesta, otevřená pro toho, kdo bude kráčet ve Světle. Osvobozeni jsou Oni od Temných Amenti, osvobozeni jsou od Síní, kde Život vládne svrchovaně. Slunci jsou oni a Pány rána, Dětmi Světla, aby zářili mezi lidmi. Jsou jako člověk a přece se liší.

 

Nikdy nejste sami a bez pomoci. Vždy s vámi jdou bytosti vyšších vývojových vln, které střeží vaší cestu a je jen na vaší volbě, zda po ní půjdete nebo se necháte svést svůdci a manipulátory. Jestli budete žít ve strachu a dalšími emocemi budete krmit své Otrokáře touto energií, která vás zároveň činí nesvobodnými….! Zde autor popisuje Sluneční evoluční vlnu a jejich bytosti, které se snaží vést lidstvo dále po Cestě Vědění a Harmonie. Jsou i někteří zde inkarnování, aby vám pomáhali k probuzení z těžké noci do radostného rána….

 

Nikdy v minulosti nebyli odděleni. Jedním byli ve věčné Jednotě, přes celý prostor od začátku času. Přišli v Jednotě s Celkem, z prvoprostoru, formovaní a neformovaní. Dali člověku tajemství, které ho budou střežit a chránit ode všeho ublížení.

 

Nikdy nesklouzli do polarity a oddělenosti. Celý svůj vývoj absolvovali jako vysoké duchovní bytosti a vložili do Člověka božskou Jiskru. Oni byli vykonavatelé Boží Vůle, aby se stal ČLOVĚK obrazem Boha, jeho dítětem a stal se nesmrtelným z hlediska Ducha……


Ten, kdo by cestoval cestou mistra, svobodný musí být od otroctví tmy. Přemoci on musí beztvaré a beztvářné; přemoci on musí fantóma strachu. Poznání musí získat všech tajemství, cestovat cestou, která vede temnotou, ale přece stále před sebou udržuje světlo svého cíle. Překážky ohromné potkají ho na cestě, přece má pokračovat k Světlu Slunce.

 

Snad ani nemusím tato slova vysvětlovat, jen snad, že cesta temnotou, je cestou poznávání tajemství hmoty a její tendenci k zpomalování a tedy i k iluzím o tom co je objektivní skutečnost a co je klam. Světlo Slunce je Světlem poznání, kdy člověk = hledající, by měl pochopit, že Světlo je vibrace a vše stvořené je projevem různých druhů vibrací…. Hledat zdroj je tak snadné, je potřeba se držet jednotlivých světelných vibrací a jít ke Zdroji těchto vibrací, to je pravá Cesta, najít Zdroj všeho…..!!!

 

Poslyš, ó člověče, Slunce je symbol Světla, které září na konci tvé cesty. Teď tobě odevzdávám tajemství: jak se utkat s temnou silou, utkat a porazit strach z tmy. Jen znalostí můžeš zvítězit, jen znalostí můžeš mít Světlo.Teď dávám ti znalosti, známé Mistrům; znalosti, které porazí všechny temné strachy. Použij jich, moudrost, kterou ti dávám. Pánem budeš nad Bratry Tmy. Když k tobě přijde pocit, přitahující tě blíž k temné bráně, prověř své srdce a zjisti, jestli pocit, který máš, pochází zevnitř. Když najdeš temnotu svých vlastních myšlenek, odstraň je pryč z místa ve své mysli. Pošli přes své tělo vlnu vibrace, nepravidelnou první a pravidelnou druhou, opakovaně znovu a znovu až do osvobození.

 

Pokud vás přepadne pocit či myšlenka, která je ve svém základu neharmonická, pokoušející nebo rozrušující, přejděte do svého CHDS(chrám duchovního srdce) v IST (v intuitivně soucitném těle) a zde vnímejte, odkud jdou nebo jsou generovány tyto pocity a myšlenky. Když se vám bude jevit, že se jedná o temné pocity a myšlenky, pošlete přes ně vlnu vibrací nepravidelnou (Světlo – ohňový světelně- elektrický princip) a pak vlnu vibrací pravidelnou(Lásku – vodní magnetický princip ). Posílejte tyto vlny pravidelně, až do dosažení cíle (rozpustit, zharmonizovat atd.)

 

Nastartuj Vlnovou Sílu v Mozkovém Centru. Směruj ji ve vlnách od hlavy po chodidla.

 

Nastartujte tyto vlny Světla a Lásky ve svém duchovním Centru = ve Vědomí JÁ JSEM v BD (Božím Duchu)

 

Ale jestli ty zjistíš, že tvé srdce není temné, buď si jist, že je k tobě nasměrovaná síla. Jen když budeš znalý, můžeš to přemoci. Jen s moudrostí můžeš doufat, že budeš svobodný. Znalost přináší moudrost a moudrost je síla. Dosáhni to a budeš mít moc nade vším.

Hledej nejdřív místo spojené s temnotou. Umísti kruh kolem sebe. Stůj vzpřímeně uprostřed kruhu. Použij tuto formulaci, a budeš svobodný.

 

Nepřipomíná vám to něco ?

 

Zdvihni své ruce k temnému místu nad sebou. Zavři oči a načerpej Světlo. Volej k Duchu Světla přes Časoprostor, použij tyto slova a budeš svobodný:

 

„Naplň moje tělo Duchem Světla. Přijď z Květu, který září skrze temnotu.

Přijď ze Síní, kde Sedm Pánů vládne. Volám je jmény, Já, těch Sedm:

Trojka, Čtyřka, Pětka, a Šestka, Sedmička, Osmička,Devítka. Jmény já volám je, aby mi pomohli, osvobodili mě a chránili před temnotou tmy: Untanas, Quertas, Čietal, Gojana, Huertal, Semveta, Ardal. Jejich jmény tě prosím, osvoboď mě od temnoty a naplň mě Světlem.“

Věz, ó člověče, že když toto uděláš, osvobodíš se z okovů, které tě poutají, svrhneš otroctví Bratů Tmy.

Nevidíš, že ty jména mají sílu osvobodit vibrací z okovů, které tě poutají? Použij jich podle potřeby na osvobození svého bratra, aby on, rovněž, mohl vyjít ven z tmy.

 

Mělo by vám to připomenout Kosmickou řeč = Kabalu, která má 3 Matky, 7 Dvojitých a 12 jednoduchých. Duch Světla jsou světelné vibrace jdoucích z Květu Života = EK (energetický krystal = 5T) + 7D + 12J.

Jména jsou symbolem jejich analogií z hlediska číselné hodnoty, ale i skutečná jména jednotlivých typů modifikovaných energií 7D. Pokud bychom je převedli do našich pojmů a symbolů tak se jedná o

B G D K P, které máte vědomě použít. Samozřejmě použití těchto modifikovaných energií je možno vyprosit a nebo vědomě použít.

Bohužel nikdo není dokonalý a mnoho z vás neovládá použití těchto modifikovaných energií, takže bude lepší použít praktiku, kterou znáte pod pojmem Požehnání Světlem a Láskou. Dosáhnete stejných výsledků……….

 

Ty, ó člověče, jsi pomocníkem svého bratra. Nenech ho ležet v otroctví tmy.

 

Pomáhejte si navzájem a nebuďte zahleděni sami na sebe….

 

Teď tobě dávám svou magii. Vezmi ji a setrvej na cestě Světla.

Světlo na tebe, Život tobě, Sluncem smíš ty být na cyklu nahoře.

Vše co zde bylo uvedeno je Vědění a jako Vědění je potřeba jej kvalifikovat a používat jej v každodenní praxi, to vám dá Světlo a Život ... 

 

LK

 

Diskusní téma: Smaragdová deska 6, Klíč Magie

Datum: 27.11.2010

Vložil: janko

Titulek: dotaz

Můžeš mi prosím blíž popsat energie BGDKP? nejlépe jedním slovem každé to písmeno.

Fakt, že používáš zkratky slov prostřednictvím prvních písmen - ten mi napovídá, že o vztazích v prostoru cosi víš. A protože život je o testování informací, které jdou anebo nejdou propojit - tak mě tvůj výklad zmíněných písmen zajímá.

Druhá otázka se týká rozdělení energie světelné a magnetické. Obě dohromady známe jako elektromagnetickou. Zaměnil jsi sice tepelnou za elektrickou, ale to nevadí. (musíme vycházet z fyziky slunce, ne z té, kterou tu energii slunce měříme). Zajímá mě, z jakého důvodu považuješ magnetickou eložku za temnou, tedy nepřátelskou, když snad víš, že černá barva (viz Bardon i soudobá věda) absorbuje informace, a bílá je vydává, proto je bílá barva součtovým vyzařováním "Temna". Je dobré nezanedbávat v bádání ty obyčejné vlastnosti fyzikálních sil. A podle toho upravit svůj slovník.
Jinak uznávám, že proti papouškování Ondry Peůzračného jsou tvé komentáe k textům mnohem lepší.
A pokud tvá skromnost snese i trochu jiný výklad např této "zelené" desky, můžeme se sejít a probrat své poznatky.
Ještě kouknu na další, co tu máš. Vadí mi sice tvůj slovník, ale tobě zas může vadit můj - to holt je už náš úděl.....

Datum: 22.12.2010

Vložil: LK pro Janka

Titulek: Re: dotaz

1. B - polarita, G - štěstí, D - plodnost, K - manifestace, P - pokora

2.Rozdělení energií podle světelné složky je mírně řečeno zavádějící, u aktivních vyjadřuje míru elektrické složky u pasivních míru magnetické složky. V každé energii je vždy v nějakém poměru elektromagnetický podíl. Je otázka směrace, fázového posunu atd.,

3. Nepovažuji magnetickou složku za temnou tak jak jí vnímají lidé(nepřátelskou)...., ale to je na dlouhou debatu.

4.Jinak přeji klid a mír v závěru roku...
LK