O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Smaragdová deska 7, Sedm Pánů

21.09.2010 09:53

Vážení čtenáři předkládáme vám další díl "Smaragdových desek" a přejeme vám další světlo poznání na vaší Cestě k Vzestupu.

https://www.okemboha.mysteria.cz/smaragdova-deska-7-sedm-panu.pdf zde je celý text na pdf. ke stažení.

 

Poslouchej, ó člověče, a naslouchej mému hlasu.

Otevři svůj prostor mysli a pij z mé moudrosti.

Temná je cesta Života, kterou cestuješ.

Mnoho je jam, které ti leží v cestě.

Vždy se snaž dosáhnout větší moudrost.

Dospěj k tomu a bude to světlem na tvé Cestě.

Otevři svou Duši, ó člověče, Vesmíru, a

nechej ho vtéct jako jednotu s tvou Duší.

Světlo je věčné a temnota je prchavá.

Vždy hledej, ó člověče, Světlo. Věz, že vždy, když

Světlo zaplní tvé bytí, temnota se pro tebe co nevidět ztratí.

 

Jen ten kdo je otevřený na všech úrovních,

je schopen poznat a pochopit co k němu přichází z Ducha….

 

Otevři svou duši Bratřím Jasu. Nech je

vstoupit a naplnit tě Světlem. Pozvedni své oči

k Světlu Kosmu. Vždy drž svou tvář směrem

k cíli. Jen získáním světla vší moudrosti, si ty

v jednotě s Nekonečným cílem. Vždy hledej

věčnou Jednotu. Vždy hledej Světlo cíle.

 

Otevřít se Bratřím Jasu, znamená otevřít se služebníkům Jediného Boha mezi všemi!

Hledat Světlo cíle je hledat Světlo Zdroje, Počátku…..

 

Světlo je nekonečné a Světlo je konečné,

odděleno jen temnotou v člověku. Snaž se

roztrhnout Závoj Temnoty. Přinášej nepřestajně Světlo do Jednoty.

Poslouchej, ó člověče, naslouchej mému Hlasu,

zpívajícímu píseň Světla a Života.

Ve všech vesmírech, Světlo převládá,

zahrnuje VŠECHNO s jeho transparenty plamene.

Hledej nekonečně dlouho v Závoji Temnoty,

někde určitě najdeš Světlo. Ukryto

a ponořeno, ztracené lidskému poznání,

hluboko v ohraničeném existuje Nekonečno.

Ztracené, ale jestvující, přetéká všemi věcmi, žije,

ve VŠEM je Nekonečný Rozum.

 

 

Temnota člověka je jeho nevědomost a překrouceniny skutečného poznání. Poznání, skutečné poznání vede sjednocování všech úrovní v člověku. Vede tedy k Jednotě!

Hledejte tedy ve své nevědomosti jiskřičky poznání, které když se rozhoří, bude z nich Plamen, který vás celé přetvoří do Obrazu celého Stvoření oděného do šatu nejvyššího Světla – Nejvyššího Vědění a Lásky, protože pravé poznání jde ruku v ruce

s poznáním a Moudrostí!

 

V celém vesmíru je jen Jedna moudrost.

I když zdánlivě rozdělena, je Jedna v Jednom.

Vše, co existuje, přichází ze Světla, a Světlo přichází ze VŠEHO.

Vše vytvořené jest založeno na Pořádku:

Zákon vládne vesmírům, kde Nekonečno

přebývá. Vpřed, z rovnováhy, přišli Ohromné Cykly,

pohybujíc se v harmonii ke konci Nekonečna.

 

 

Pravda je Moudrost a Moudrost je pak Pravdou, Jedno v Jednom. Světlo je zdrojem Vědění a vychází z jednoho Zdroje. Zdroj je Pravda a je zároveň Moudrostí. Není diferenciací, je Jedním v Jednom. Je jeden Zákon a to Zákon Pravdy a je postaven na neměřitelné Moudrosti. Pravda je naplňovaná mnoha způsoby, tak jako je Zákon Stvoření naplňován - realizován skrze mnohé dílčí Zákony a zákonitosti.

Zdroj je všudypřítomný, tedy i Pravda je všudypřítomná. Je-li Pravda všudypřítomná,

je i Zákon a Moudrost v celém Stvoření Všudypřítomná skrze Lásku! Napojit se na zdroj znamená stát se byť jen na okamžik Pravdou, Láskou, Moudrostí, Zákonem…. Vším!

 

Věz, ó člověče, že daleko v časoprostoru,

Nekonečno samé se stane součástí změny.

Poslouchej a naslouchej Hlasu Moudrosti:

Věz, že VŠE je VŠÍM věčně. Věz, že časem

můžeš následovat moudrost a najít ještě více světla na cestě.

Ano, zjistíš, že vždy ustupující, tvůj cíl ti bude unikat den za dnem.

 

 

Je dobré stát se alespoň na chvilku Zdrojem, protože samotný Zdroj je rozšířen o každou naší zkušenost. To co bylo včera cílem, dnes je již našim majetkem, je součástí dílčího Zdroje, kterým se stáváme na Cestě ke Zdroji Cestou Světla a Lásky, o které se můžeme a máme možnost kdykoliv se opřít!!!

 

V dávné, pradávné době, v Síních Amenti,

Já, Thoth, stál jsem před Pány cyklů.

Mocní Oni ve svém aspektu síly; mocní,

Oni v nezahalené moudrosti.

 

 

Páni cyklů jsou v Květu/Květech Života Síly 7 dvojitých s jejich sedmi aspekty Pravdy.

 

Veden Přebývajícím, viděl jsem je první.

Ale pak osvobozen jsem byl od jejich přítomnosti,

mohl jsem se svobodně zúčastnit jejich tajné schůzky podle vlastní vůle.

 

 

Osvobozen od jejich přítomnosti, je být osvobozen od jejich působnosti a podřízenosti!

Ten kdo ovládne prakticky 7D je pánem 10-ti základních sil a to 3M a následně jemněji 7D.

Vedení Přebývajícím, znamená vedení svým Božským Duchem….. Vedení začíná již dosažením Vědomí – IST!!!

 

Část jsem cestoval dolů temnou cestou do Síně, kde Světlo provždy září.

 

Nejprve k a pak do Krystalu RAHUNTA, což je Základní Energetický Krystal (ZEK) Mikrokosmu. Zde provždy září neuhasitelné Světlo vzdáleného a přitom blízkého Zdroje!!!

 

Učil jsem se od Mistrů cyklů, přinesl moudrost z cyklů nad námi, přinesl vědomost

 

B G D K P R T

To jsou ti Mistři, když zde autor myslí především pány Cyklů v podobě vládců jednotlivých vývojových cyklů (viz Rosekruciánská Kosmo-koncepce – Max Heindel), které v podstatě naplňovali podstatu těchto sedmi dvojitých….!!!

 

z Nekonečnosti Všeho.

Na mnoho otázek jsem se ptal Pánů cyklů.

Velká byla moudrost, kterou mi dali.

Teď tobě dávám moudrost,

vytaženou z plamene Nekonečného ohně.

Hluboko v Temných Síních sedí Sedm,

jednotky vědomí z cyklů nahoře.

Oni se projevují v tomto cyklu jako průvodci lidí k poznání Všeho.

Sedm je jich, mocní v síle, hovoří těmito slovy přes mně k lidem.

Znovu a znovu stál jsem před nimi,

Poslouchajíc slova, které přicházeli bez zvuku.

 

Temné síně jsou spodní úrovně EK (energetických krystalů jednotlivých úrovní 3JD) a jsou zde úrovně Vědomí, které zůstaly jako energetické zbytky v energiích po jejich tvůrcích….

 

Jednou promluvili ke mně: „Ó člověče, chtěl by si získat moudrost? Hledej ji v srdci

 

V CHDS IST a pak později v Nulovém Prostoru IST44

 

plamene. Chtěl by si získat poznání síly? Hledej ho v srdci plamene. Chtěl by si být

 

Ve sloupu Božství, také v CHDS IST, v zadním traktu chrámu…

 

v jednotě se srdcem plamene? Pak hledej vevnitř svůj vlastní skrytý plamen.“

 

Probuď své Božství, a stoupej k němu po žebříku světel……

 

Mnohokrát hovořili Oni ke mně, učili mě moudrosti, ne ze světa;

ukazovali mi vždy nové cesty k jasu,

učili mě moudrosti přinesené shora.

Dávajíc poznání fungování, učili Zákon, pořádek VŠEHO.

 

Je mnoho Cest ke Zdroji, co Člověk to jiná Cesta, záleží na každém, co si vybere a koho si vybere jako průvodce, zda Světlem ke Světlu nebo tmou k Temnotě.

 

Promluvili ke mně znovu, Sedm, pravili: „Zdaleka zponad času My přicházíme, ó člověče. Cestovali jsme My zpoza Časoprostoru, vždy, ano, z místa konce Nekonečna.

 

Platí pro 7D i pro Syny Boží

 

Když jsi ty a všichni z tvých bratrů byli bez tvaru,

formovaní My jsme byli dále z pořádku VŠEHO.

Nejsme jako lidi, i když kdysi jsme My též jako lidi byli.

Ven z Ohromné Prázdnoty jsme byli formovaní

v pořádku a Zákoně. Věz, že to, co je formováno,

ve skutečnosti je bez formy, má formu jen pro tvé oči.“

A znovu promluvili ke mně Sedm, pravili:

„Dítě Světla, ó Thoth, jsi Ty, svobodně cestuj jasnou cestou nahoru,           

dokud nakonec Všichni se nestanou Jednotou.

 

Vše se formuje z beztvarosti, tedy z nejvyšších rovin Mentální sféry a dokonce ještě vyšší roviny Akášské sféry….

 

Dále byli jsme formováni podle našeho pořádku:

Tři, Čtyři, Pět a Šest, Sedm, Osm , Devět.

Věz, že toto jsou čísla cyklů, kterými jsme sestoupili k lidem.

Každé má tady úkol, který má splnit; každé má tady sílu,

kterou má ovládat. Ale i tak jsme My v Jednotě

s Duší našeho cyklu. Teď též hledáme cíl.

Daleko nad lidskou představivostí, Nekonečno

se rozšiřuje do ohromnějšího, než je Všechno.

Tam, v čase, co ještě teď není časem,

VŠICHNI se staneme JEDNOTOU ohromnější než je VŠECHNO.

Čas a prostor se pohybují v kruzích.

Poznej jejich zákon, a ty, též budeš svobodný.

 

 

Jednotlivá čísla jsou symbolické vyjádření Zákonů Jednoty, analogie, síly a moci sedmi dvojitých vibrací. Stvoření se rozšiřuje a rozšiřovat bude do nekonečna nejen podle naší představivosti, ale skutečné nekonečnosti a vytvářet další hmotné světy. Čas a prostor se pohybují v kruzích vývojových cyklů, z nichž vede jediná cesta v jednom bodě, bodě přechodu. Nyní se k němu blížíme a je jen na Vás, jestli se vrátíte zpět po kruhu, nebo přejdete na vyšší kruhové poschodí.

 

Vždy se budeš svobodně pohybovat přes cykly – projdeš přes strážce,

kteří přebývají při dveřích.“

Pak ke mně promluvil ON z Devíti: „Aeony a aeony, jsem já existoval,

nepoznal Život, a nezakusil smrt.

Protože věz, ó člověče, že daleko v budoucnosti, život a smrt bude v jednotě se Vším.

Každá tak perfektně vyvažující druhou, jak je to jen možné,

že žádná neexistuje v Jednotě Všeho. V člověku tohoto cyklu, životní síla je nezkrocena, ale život v jeho vývinu stává se jedním se Vším. Zde já projevuji se v tvém cyklu, ale i tak teď

jsem tam v tvé budoucnosti. Teď ale pro mně čas neexistuje, protože v mém světe čas neexistuje, protože bez formy jsme My. Život nemáme, ale navzdory tomu máme

existenci, plnší a větší a svobodnější než ty.

Člověk je plamen připoután k hoře, ale My v našem cyklu, vždy budeme svobodní.

Věz, ó člověče, že jestli postoupíš do cyklů, které se prodlužují nahoře, život sám odejde do temnoty a jen esence Duše zůstane.“

Poté ke mně promluvil Pán Osmičky: „Vše, co víš, je jen část z malého.

Doteď jste se nedotýkali Velkého.

Daleko v prostoru, kde nejvyšší Světlo vládne, přišel jsem do Světla.

Formovaný jsem byl též, ale ne jako vy.

Tělo ze Světla byla má beztvará vyformovaná podoba.

Neznám Život a neznám Smrt, navzdory tomu jsem mistrem všeho, co existuje.

Snaž se najít cestu přes bariery.

Cestuj cestou, která vede ke Světlu.“

Promluvila ke mně opět Devítka: „Snaž se najít cestu k věčnosti. Neni to nemožné, vyrůst k nadvědomí. Protože když Dva se stanou Jedním a Jedno se stane Vším, věz, že bariery se zvedli a ty jsi osvobozen od cesty. Ty máš vyrůst z formy do beztvarosti.

Osvobozen můžeš být od cesty.“

 

Výše uvedené bych neměl ani vysvětlovat, protože to je potřeba prožít a pochopit vlastní prací na sobě. Myslím, že je zde docela dobrá pomůcka od Maxe Heindela ve výše již uvedené Rosekruciánské Kosmo-koncepci, kde najdete popis jednotlivých etap vývojových cyklů a obrátek. Pak Vám bude vše jasnější a plastičtější v pochopení co bude budoucností a co jste již prošli a co prošli Ti, co byli před Vámi….

 

Takto, celé věky jsem poslouchal, učil se cestě ke Všemu.

Teď pozdvihl jsem své myšlenky ke Všem Věcem.

Učte se a poslouchejte, když volá.

 

Pozdvihněte své myšlenky ke Všem Věcem, pozdvihněte své myšlenky do „JÁ JSEM!“, učte se a poslouchejte, když adoruje a volá:

 

 

„Ó Světlo, vše-pronikající, Jedno se Vším a Vše s Jedním,prouď ke mně kanálem.

Vstup tak, aby sem mohl být svobodný. Sjednoť mě se Všemi Dušemi, záříc z temnoty noci.

Nech mě být osvobozeným od všech časoprostorů, volným od Závoje tmy. Já, dítě Světla, přikazuji: Buď osvobozen od temnoty.“

Beztvarý jsem já pro Světlo Duše, beztvarý, navzdory tomu zářící Světlem. Vím, pouta temnoty musí se rozbít a padnout před světlem.

 

Upravte si tuto pasáž podle sebe a praktikujte!!!

„JÁ JSEM SVĚTLO A LÁSKA!“

 

Teď dávám tuto moudrost. Svobodný můžeš být, ó člověče, žít ve světle a v jasu.

Neodvracej svou tvář od Světla. Tvá duše přebývá v říších jasu.

Jsi dítě Světla. Obrať své myšlenky dovnitř, ne navenek.

 Najdi ty Světlo Duše vevnitř.

 

 

Tvá Kristovská Duše Ducha přebývá v říších – úrovních jasu, proto jsi dítětem Světla.

Obrať své myšlenky dovnitř, abys mohl vysílat Myšlenky Světla a Lásky zevnitř na ven ….

 

Věz, že jsi Mistr.

Všechno ostatní je přineseno zevnitř. Vyrůstej do říší jasu.

Udržuj své myšlenky na Světlo.

Věz, že jsi v jednotě s Vesmírem, plamen a Dítě Světla.

Teď dávám ti varování: Nedovol své myšlence odvrátit se pryč.

Věz, že jas přetéká tvým tělem opravdu.

Neobracej se k Tmavému Jasu, který pochází od Bratrů Temnoty.

 

 

Vyrůstat do říše jasu, je to říše čistoty. Odvrátit se, je obracet se, odvrátit se od myšlenky, znamená nechat řídit vaše myšlenky někým jiným než vámi!!!! Obracet se k Tmavému Jasu, je obracet se k neharmonii, chaosu, k nezákonnosti, k nečistotě atd.!!!

 

Ale drž své oči vždy zdviženy, svou duši sladěnou se Světlem.

Vezmi tuto moudrost a opatruj ji. Poslouchej můj Hlas a poslechni ho.

Následuj cestu k jasu, a budeš v Jednotě s cestou.

 

 

Nezavírej oči před Světlem a nech svou Duši a Ducha ladit Světlem a Láskou.

Cesta jasu, je cestou čistoty!!!

 

LK

 

Diskusní téma: Smaragdová deska 7, Sedm Pánů

Datum: 31.12.2015

Vložil: Maragi

Titulek: Páni cyklu

UNTANAS-QUERTAS,ČIETAL..........POKUD se věnujete deskám VAŠE vysvětlení je VAŠE myšlenka,nevnucujte ji čtenářům. Mají svůj stupeň vývoje.
HERMETISMUS-hermetické učení.