O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 10.díl

21.04.2011 09:12

Andělská moudrost

Andělé slouží duši. Pravá spiritualita je mimo jakékoli náboženství, tudíž akceptuje a ctí všechny, navzdory skutečnosti, že se většina náboženství posunula daleko od ryzího poselství duše.

Pravá spiritualita hledí na horu a vidí, že každá cestička vedoucí nahoru k božské Prapodstatě je pro osobu, jež se po ní vzhůru vydala, správná - dokonce i bolest a nemoc, dokonce i utrpení a neštěstí takovou cestu představují. Bolest, nemoc, utrpení a neštěstí jsou často právě výzvami, které obracejí lidi k duchovnu. To nejhlubší zoufalství je často jámou, ze které lidé volají duchovno o pomoc. (Jinou otázkou je, jak příjemné cesty lidí jsou – pozn. zpracovatele.)

Ti, kteří nevědomky pracují pro Temnotu, bohužel často ve jménu Božím a náboženství, se snaží druhé ovládat, utiskovat a zbavovat je síly. Mohou říkat: „Vrcholu této hory můžeš dosáhnout pouze tehdy, jestli to učiníš tímto způsobem.“ Mohou dokonce i odmítnout poskytnout nějaké osobě pomoc, pokud tato osoba nejde v jejich šlépějích. Je to ovládání a manipulace, omezenost a nedostatek soucitu. Pokud se kdokoli pokouší někoho ve jménu Světla omezovat nebo věznit, dělá tak planetě Zemi medvědí službu, a samozřejmě si tak vytváří hrozivou karmu.

Lidé bojící se Boha, kráčejí v Temnotě. Lidé, kteří Boha milují, rostou směrem ke Světlu.
Lidé obávající se andělů žijí ve stínu. Lidé, kteří anděly milují, tančí tanec radosti.

Udržováním lidí v nevědomosti je jim bráněno v přístupu ke Světlu. Ti, kteří vědomě zatajují pravdu nebo ji překrucují pod záminkou, že ji lidé ještě nejsou připraveni slyšet, slouží Temnotě. V průběhu celé historie byly posvátné a tajné texty ukrývány nebo ničeny.

V roce 553 na druhém koncilu v Konstantinopoli císař Justinian prohlásil, že je novým vtělením, tak jak je psáno v Bibli. Tento císař spolu s církví převzali násilím moc nad dušemi svých lidí. Až bude tato informace vynesena na světlo a posvátné zákony reinkarnace budou pochopeny, budou se lidé alespoň cítit být zodpovědni za svůj vlastní osud. Už nikdy více nebudou svěřovat jakýmkoliv auto-ritám moc prostředníků v náboženských hierarchiích, aby jim říkaly, co mají, nebo co nemají na své cestě ke světlu dělat.

Až bude tato pravda odhalena, budeme všichni vědět, že každý náš čin je zapsán naším strážným andělem do karmických zápisů a že my sami můžeme převzít zodpovědnost za náš osud.

Nepociťujte zlobu a nebuďte frustrovaní, až tyto řádky budete číst. Raději klidně požádejte anděly, aby pomohli vynést pravdu na světlo. Požádejte je, aby otevřeli mysl těch, kteří zodpovídají za ovládání lidí na planetě Zemi. Požádejte je, aby osvítili náboženské a světské vůdce.

Různá náboženství říkají lidem, co mají dělat a v co mají věřit. Spiritualita říká lidem, aby naslouchali svému vlastnímu vůdci a řídili se svým srdcem. Zanechává lidi svobodné, připomíná nám jen existenci nejvyšších hodnot, jako je nevinnost, láska, radost, soucit, integrita, bratrství, sesterství, mír a Jednota. Dokonce, i jen vyslovení těchto slov v nás vznítí jiskru Světla.

Ten, kdo káže o hrůzách pekelných a věčném zatracení, posiluje Temnotu, a tudíž pro ni i pracuje. Takoví kazatelé přidávají do našeho vesmíru strach. Pokaždé, když vyslovíme slovo, které ztělesňuje ďábla, vibrace tohoto slova zvýší jeho moc. Dokonce i sprostá slova mají vibraci, která snižuje náš potenciál.

Na počátku patnáctého století byli kněží poskvrněni korupcí. Když k tomu došlo, přestali kněží vyznávat anděly, energii světla. Místo toho útočili na ďábla, posilovali jej a dovolili, aby nastaly hrůzy inkvizice. Bohužel když ale zabili čarodějnice, zabili tak ve skutečnosti léčitele, jasnovidce a proroky a ty, kdož žili v pravdě. Velké množství těchto duší se nyní znovu inkarnuje, aby vnesly na Zemi opět světlo.

Opravdu spirituální osoba bude s důvěrou očekávat, že druzí naleznou svoji vlastní cestu k vrcholu hory, a nezaujatě jim bude pomáhat. Pokud si někdo přeje přejít na jinou stezku, osvícená bytost mu bude přát jen to dobré. Spirituální bytost nebude soudit nikoho, kdo se vydá špatným směrem. Taková bytost bude podporovat druhé, aby mysleli jen sami za sebe, naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu vedení a byli nezávislí. Bude všem dodávat sílu k tomu, aby rozmlouvali přímo s božskou Prapodstatou nebo s anděly či s bytostmi vyšší moudrosti.

Andělé světla pomohou každému vyšplhat se po cestičce vedoucí vzhůru k vrcholu této hory. Všichni jsou si rovni. A i když někdo sklouzne dolů, andělé při něm budou stále trpělivě stát, bez jakéhokoli soudu, a poskytovat mu svoji pomoc, kdykoli o to budou požádáni.

Lidé se někdy ptají, jak je to možné, že andělé mluví tolika jazyky. Většina z nás oplývá telepatií. Často pochytíme to, na co druzí lidé myslí, a většinou překvapeně řekneme: „Ach, zrovna jsem si myslel to samé !“ Mimo hranice lidského těla, ve vyšších světech, je veškerá komunikace telepatická. Slova nejsou zapotřebí, protože energie toho, o čem je řeč, je prostě přenesena na druhou osobu. K tomu nedochází nahodile a nevědomky, tak jak se o to snažíme my. Spíše je to jako poselství, které je zformováno zasilatelem a nasměrováno v proudu vědomí na příjemce.
Když s námi andělé a vyšší bytosti komunikují, směrují k nám proud vědomí, který k nám dorazí jako mocná myšlenka nebo hlas, který slyšíme ve své hlavě. K tomu může být přidán zvuk, aby byl vytvořen hlas. Nicméně to, co je předáváno, je energie, která je přefiltrovaná přes naše vědomí do našeho jazyka. Takže není nutné, aby byli andělé nějací lingvisté. Hovoří v jazyce Pána tvorstva, což je vibrace lásky.

V prvním kurzu, který jsem pořádala, jsem vedla meditaci. Bylo mi jasně řečeno, že jsme se všichni chovali příliš analyticky a že musíme přestat přemýšlet. Místo toho musíme naplnit svoji mysl bělavě fialovou barvou. Okamžitě jsem ucítila, jak v mém třetím oku září nezměrné bílo - fialové světlo. Měla jsem neuvěřitelně nádherný pocit míru a celistvosti. Později jsem zjistila, že většina prožívala ten samý mocný pocit v okamžiku, když se přiblížili andělé. Když se ponoříme do fialové nebo bílo - fialové barvy, zvýšíme tím svoji vibraci.

Zde uvádím pět způsobů, jak se blíže napojit na anděly světla:

1. Často na ně myslete. Požádejte je, aby přišli blíž a pomohli vám.

2. Projasněte a vyčistěte své myšlenky tak, aby byl povrch vaší aury přístupnější pro jejich jemnou vibraci.

3. Přestaňte všechno analyzovat a nad vším přemýšlet. Tím se přesouváte do levé poloviny svého mozku, a zabraňujete tak spojení. Kdykoli zjistíte, že jste zabráni do svých myšlenek umístěte do své mysli bílo - fialové světlo.

4. Buďte vnímaví pro jejich přítomnost a jejich poselství.

5. Naslouchejte vždy andělské hudbě. Ta je v současnosti posílána k Zemi z velmi mnoha míst. Pročistí to vaši auru a umožní andělům, aby do vaší aury vstoupili. Je to skutečně nádherné. Jak se dozvíte, jestli je to tak skutečně je ? Jak se dozvíte, jestli je to pro vás to správné ? Užijte svoji INTUICI.

Andělé vám pomohou převzít vládu nad svoji vlastní duší.

 

 

Inspirace

Jednou jsem tiše seděla a přemýšlela o mnoha problémech, se kterými se vypořádávali lidé, jež jsem znala. Náhle jsem uslyšela andělský hlas. Tento hlas řekl: „Důvodem toho, proč mnoho lidí prochází tolika výzvami, je to, že se urychluje karma. Musíte čelit svým démonům, naučit se své lekce a jít dál. Nyní není čas na odpočinek.“

Karma je nevyhnutelným splácením našich dluhů. Jestliže jsme někdy někomu myšlenkami nebo činy ublížili nebo ho zranili, musíme za to platit. Neexistuje žádné vyhnutí se následkům našich činů, protože bilance naší karmy jde stále s naší duší, často i po několik životů. (Tyto činy lze také v určité době odčinit pozitivními činy pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech – pozn. zpracovatele.)

Já sama jsem prošla obdobím, které pro mě bylo velmi složité. I když jsem se snažila být ve svém středu a pevná ve svém základu, věděla jsem, že mé emoce jsou značně rozkolísané.

„Jak můžeme jiným pomáhat a léčit je, když se sami takto cítíme ?“ Ptala jsem se.

Andělský hlas mi odpověděl: „Vyjdi ze sebe do svého zlatého těla. To je tvé andělské tělo.“

Když to řekl, usmála jsem se. Zlaté tělo je výraz, který užívám, když mám na mysli stav, kdy se ocitneme ve svém středu. Tento výraz vznikl před pár lety, kdy jsem pracovala s jedním jasnovidcem, který se na mě podíval a vydechl: „Ach, vy jste úplně zlatá. Jste ve zlatém těle.“

Když se povzneseme do svého zlatého těla, dostaneme se do prostoru, kde nás nemůže nikdo a nic nikterak ovlivnit. Necháváme sami sebe daleko za sebou, a tak můžeme naslouchat vyššímu vedení a jsme naprosto soustředěni na to, co děláme.

Hlas dále pokračoval s informací, která byla pro mě naprosto ohromující: „Protože současná doba je obzvlášť složitá, andělé se přesouvají blíž k Zemi, aby mohli pomáhat. Vaše atomy, buňky a DNA se mění, a tak můžete vstupovat do páté dimenze. Můžete pociťovat tento stav ve svém těle - ve svém srdci, ramenech, solárním plexu a nově vytvořených čakrách. Vy, lidské bytosti, jste multidimenzionální. Andělé jsou pěti a vícedimenzionální.“

Většina lidských bytostí až dosud žila v hmotném světě, kde věříme v existenci pouze toho, čeho se můžeme dotknout, co můžeme vidět a pociťovat. Žili jsme v materiálním světě, limitovaném našimi přesvědčeními.

Nepřetržitě pociťujeme potřebu lásky a uznání druhých lidí. Bojíme se odmítnutí, opuštění a samoty. To znamená, že my, lidské bytosti, se pokoušíme druhé ovládat a manipulovat, aby mohly být na-še potřeby naplněny. Potřeba tělesné, duševní a emocionální podpory vede ke vzniku závislých vztahů. Takové vztahy nám zabraňují v našem duchovním růstu.

Když se obracíme k duchovnu, většina z nás požaduje věci, po kterých toužíme, nebo žádá naplnění našich potřeb.

Planeta Země se stává pětidimenzionální planetou, což je planeta vyššího uvědomění. V tomto stavu uvědomění nebudeme potřebovat podporu ani uznání od druhých lidských bytostí. To znamená, že už dále nebudeme usilovat o závislé vztahy. Naším jediným cílem bude nejvyšší spirituální cíl.
Na úrovni vyšší dimenze žijeme ve větší míře důvěry, a tak když o něco požádáme Boha nebo božskou Prapodstatu, očekáváme, že to dostaneme. Vždy se pak zaměřujeme na žádost o rozvoj hodnot, spíš než o požadování věcí.

V páté dimenzi budeme žít ve stavu harmonie, míru a klidu, a budeme pracovat pro nejvyšší dobro své i ostatních.

Není divu, že se andělé s jejich láskou a moudrostí shromažďují blíže k planetě Zemi, aby pomohli k masivnímu pozvednutí sféry uvědomění !
Hlas pokračoval: „S anděly se můžeš spojit mnohem snadněji, jsi-li v pětidimenzionálním těle, což je tvé zlaté tělo. Přemístění se do tohoto vyššího stavu vědomí je jako zařazení vyšší rychlosti. Většina z vás to dělá automaticky, ale zde předkládám možnosti, které vám v tom budou pomáhat:
*
Čtení inspirativních knih. Díky tomu se budete udržovat otevření pro duchovno.
*
Zaměření se na krásu, radost a vyšší hodnoty.
*
Procházky přírodou a radování se z ní tak často, jak jen lze.
*
Poslech inspirativní hudby. Hudba vstupuje do vašich buněk a pozvedá úroveň vaší vibrace.
*
Nepřetržitě děkujte za věci, které skutečně vlastníte. Když děkujete, vysíláte energii vděčnosti, která do vašeho života přitáhne více dobrých věcí.
*
Relaxujte. Víme, že je to těžké, když máte pocit, že se řítíte dolů po řece života, ale my vás prosíme, abyste se naplnili důvěrou a nechali se tímto proudem unášet.“


Zeptala jsem se, jak se napojit na anděly. Hlas odpověděl: „Jednoduše na ně zaměřte svoji pozornost !“

Zaměřte svoji pozornost na anděly, abyste je vnesli do svého života.

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 10.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.