O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 8.díl

06.04.2011 07:44

Hierarchie andělů

Předpokládá se, že andělé byli božskou Prapodstatou stvořeni dříve, než byly do vesmírného schématu věcí přidány lidské bytosti. Když byli lidé stvořeni, byli vysláni někteří z andělů nižšího stupně, aby o nás pečovali.

Ohledně andělské hierarchie existují odlišné názory. Obecně se předpokládá, že jsou tři hierarchie a v každé z nich existují tři úrovně.

První a nejvyšší sféru představují serafíni, cherubíni a trůnové.

Druhou sféru představují andělské kůry, náboženské síly a mocnosti.

Třetí a nejnižší sféru představují knížectva, archandělé a andělé.

Nejvyšší úroveň tvoří v andělské hierarchii serafíni, jejichž podstatou je ryzí láska. Jsou to božské zástupy, které neustále pějí chválu na Pána tvorstva, a tak udržují vibraci tvoření. Směrují božskou energii, která tryská přímo z božské Prapodstaty. Takovou úroveň Boží síly mohou přijímat pouze tyto energicky nejvyšší bytosti.

Cherubíni, andělé moudrosti, kolem sebe rozprostírají nepředstavitelné světlo. Jsou to strážci hvězd a blankytně modré oblohy. Bylo nám řečeno, že když Adam a Eva upadli v nemilost, ustanovil Bůh jednoho cherubína, aby stál před zahradou Edenu a střežil cestu vedoucí ke stromu života.
Trůnové se starají o planety a jsou jejich strážci. Andělé, kteří mají na starosti naši planetu Zemi, jsou tedy trůnové. Ezechiel, židovský prorok, je popsal jako planoucí pochodně nebo hořící uhlíky ohně. Jsou často vykresleni tak, že mají mnoho očí nebo dokonce kol.

Tato trojice — serafíni, cherubíni a trůnové přijímá osvětlení přímo z božské Prapodstaty a přeměňuje toto světlo tak, aby mohlo být přeneseno na úroveň, která je přijatelná pro nižší vesmírné řády.

Andělské kůry jsou božskými vysokými úředníky, kteří dohlížejí na ty v království andělů, kteří jsou na nižším stupni než oni. Představují kanály milosrdenství, a i když se jen zřídka dostávají do spojení s lidmi, pomáhají usnadňovat přechody mezi duchovním a materiálním světem.

Náboženské síly vysílají ohromné paprsky světla ve formě, která je přijatelná pro lidské bytosti. Jsou to andělé, díky nimž se dějí zázraky. Když skupiny pozvednou svoje uvědomění a naladí se na andělskou energii, získají přístup k jezeru informací, které vyzařují tyto síly. Takové uvědomění napomůže vzestupu vědomí pro New Age.

Možná jsme ještě nikdy neslyšeli o mocnostech, ale většina z nás už slyšela o andělích narození a smrti. Anděl zrození, který nás s láskou obejme v momentě našeho narození, je mocnost stejně jako anděl, který nám radostně pomáhá s přeměnou našeho lidského těla na světelné tělo v okamžiku naší smrti. Tito andělé pomohou lidským bytostem, pokud se poté, co opustí svá lidská těla, ztratí v astrálních planetách. Vládci karmy, kteří se starají o všechny karmické záznamy, jsou mocnosti. Střeží svědomí lidského rodu. Existují také Vládci skupinové karmy, národní karmy, světové karmy a vesmírné karmy.

Knížectva se starají o města, národy, multinárodní korporace a jakékoli obrovské uspořádání lidí a chrání je. Stejně jako všechny andělské zástupy i oni pracují v celém vesmíru a Země je velmi malá část jejich sféry působnosti.

Dále jsou to archandělé. Jsou to vůdci andělských houfů. Dohlížejí na ohromné projekty týkající se světla. Ve vesmíru jsou miliony archandělů a ti, kteří jsou nejvíce spojeni se Zemí jsou Michael, Gabriel, Rafael a Uriel. Bible se zmiňuje jen o třech z nich. Je to Gabriel, jehož jméno znamená „Hrdina boží“ nebo „Bůh je moje síla“, Rafael znamená „Bůh uzdravitel“ a Michael znamená „Ten, co je jako sám Bůh“. Archanděl Michael je často brán jako válečnický anděl a je také strážcem osamocených cestovatelů.

Jméno Uriel znamená „Oheň boží“ a je to právě archanděl Uriel, kdo předal lidstvu kabalu, hebrejskou mystickou tradici.

Archandělé mají své domovy v mezihvězdném prostoru kolem planety Země. Před tím, než se večer uložíme ke spánku, můžeme požádat o to, abychom byli do jednoho z těchto domovů vzati k očištění a pro pomoc, které je potřeba.

Íránský archanděl Voku Monak zjevil Zarathuštrovi poselství od Boha před 2500 lety. Zarathuštrovci řekli, že šest archandělů střeží přítomnost Ahura Mazdy, který je známý jako Pán světla nebo Moudrý lord. Tito archandělé zosobňovali Dobrý vítr, Vznešenou pravdu, Vytoužené království, Zbožnost, Bezpečnost a Nesmrtelnost. Říkalo se, že Ahura Mazda létá na světelném talíři, a tak je také vyobrazen na starobylých dřevorytech.
V islámu stojí v čele andělské hierarchie archanděl Gabriel, který předříkával Mohamedovi korán. Súfisté islámských tajných škol jsou na anděly velmi silně napojeni.

Další archanděl, Moroni, napomáhal odhalení zlatých destiček s vyrytým božským písmem, které se staly Knihou Mormonů, a byly základem pro mormonské náboženství.

Strážní andělé, kteří pracují s lidmi, jsou vybíráni z nejnižší vrstvy andělů. Zatímco nás od narození střeží, jsou též po ruce, aby nás vedli a mnoha způsoby nám pomáhali, stačí je jen o to požádat. Mohou nám usnadnit naši životní cestu, skrze nás léčit, inspirovat nás, naplňovat nás vyšší energií a pracovat s námi tak, aby vytvořili harmonický život a šířili kolem světlo.

Andělé jsou našimi strážci na Zemi. Každý máme svého osobního strážného anděla. Je to náš anděl — zapisovatel. Jinými slovy, náš Strážný anděl zaznamenává naše myšlenky a skutky a naše karmické záznamy neustále doplňuje. Na to vše dohlížejí vládci karmy.

Andělé slouží na různých úrovních v celém vesmíru.

 

 

Andělé z Bible

Celou Biblí prostupuji různí andělé, kteří mají různé funkce.

 
Andělští poslové

Nejznámější z nich jsou poslové, kteří se zjevili v době narození Ježíše Krista. Před tím, než se Marie provdala za Josefa, zjevil se jí anděl a řekl jí, že porodí syna, který bude Synem božím.

Josef nebyl k andělům vnímavý při plném vědomí, tak k němu jeden přišel ve snu a sdělil mu, že Mariino dítě bude Mesiáš. Pak se zjevil anděl pastýřům, aby jim pověděl, že se jim narodil Spasitel, a oni byli obklopeni celým houfem andělů, kteří zpívali: „Sláva budiž Bohu na nebesích a mír buď na Zemi.“

Mudrci se vydali za zářící hvězdou až do chléva, ve kterém se Ježíš narodil. Byli požádáni Herodesem, aby mu pověděli, kde dítě je, ale andělé je varovali, aby se už k Herodesovi nevraceli, a oni tedy odešli ze země jiným směrem. Když Herodes ve zlosti nařídil zabít každého chlapce, kterému je méně než dva roky, Josefa opět varoval ve snu anděl. A tak uprchli se synem do Egypta.

Při jiné příležitosti se zjevili učedníkům dva zářící bílí andělé, aby jim předali poselství, že Ježíš byl vzat ze Země na nebesa - a že se tímtéž způsobem vrátí zpět.

Lidé byli k andělům na počátku křesťanství velmi vnímaví, stejně jako teď začínají opět být. Cornelius byl římský setník za dob Césara. Byl dobrým mužem, který se oženil s židovskou dívkou. Jednou uslyšel, jak ho nějaký andělský hlas volá jménem a říká mu, aby šel do Šimonova domu, kde se ubytoval Petr.

Mezitím se Petr modlil na střeše a měl vidění. Uviděl abnormálně obrovské prostěradlo zavázané za rohy a naplněné všemi možnými druhy zvířat včetně prasat, koz, ovcí, vlků a slepic. Nějaký hlas mu řekl, aby si vybral a jedl.

Petr byl žid a nesměl jíst podle židovského zákona maso. Řekl to nahlas. Andělský hlas mu odpověděl: „Co řekne Bůh, že je správné, nechť žádný smrtelník nenazve nesprávné.“ Znovu měl ještě dvakrát to stejné vidění a slyšel tatáž slova. Když sešel se střechy, tloukli na dveře římští vojáci. Anděl mu sdělil, aby s nimi šel a ničeho se neobával, protože byli posláni Ježíšem.

Vojáci ho zavedli ke Corneliovi, který ho úpěnlivě prosil, aby učil a pokřtil všechny lidi, které shromáždil. Většina starších lidí byla zděšena. Mysleli si, že ti, kdož nejsou židé, by se neměli stát křesťany. Nicméně Petr si pamatoval, co mu řekl anděl: „Co Bůh nazve, že je správné, nechť žádný smrtelník nezpochybní.“

Připomněl starším, že Bůh nikoho nerozlišuje. Bylo slyšet prudký závan větru, což byl pravděpodobně zvuk andělských křídel, a vidět ohnivé jazyky, které se mihotaly nad zástupem lidí.

 

Andělé zachránci

Andělé skutečně zachraňují lidské bytosti před nebezpečím. Daniel byl umístěn do doupěte rozzuřených lvů, kde by byl zahynul vyhladověním, i kdyby ho tito lvi nezabili. Avšak k farmáři jménem Habbakuk, který právě zabalil košík s jídlem, byl seslán anděl. Tento anděl jej zanesl i s košíkem do lvího doupěte, kde tento zděšený farmář předal Danielovi jídlo.

Je pravděpodobné, že tento anděl nemusel zachraňovat Daniela ze spárů lvů, neboť by to byl jinak určitě udělal. Ve starých dobách byli zasvěcenci školení v chrámech, aby dokázali své myšlenky naprosto zklidnit a zbavit se jakéhokoli strachu, a mohli tak ovládat lvy, hady nebo jiná stvoření. V určitém období svého života musel i Daniel takovým školením projít.

Když byl králem v Babyloně Nebúkadnesar, tři židé, kteří se jmenovali Šadrak, Méšak a Abed-neg, odmítli uctívat obrovskou sochu, kterou dal postavit. Bylo jim řečeno, že jestli nebudou tento idol ctít, budou svázáni řetězy a vhozeni do ohnivé pece.

Když i nadále odmítali, byli do této rozžhavené pece skutečně vhozeni. Místo obvyklého křiku, který vydávají lidé, kteří jsou upalováni, slyšeli přihlížející hodnostáři jen zpěv. Zbledlý Nebúkadnesar ukázal do plamenů a řekl, že viděl ty tři muže a nějakého anděla, jak chodí v plamenech a zpívají.

Král jim přikázal, aby vyšli ven, a oni vystoupili z plamenů. Oheň roztavil řetězy, které pak odpadly. Jejich těla, vlasy i oděv byly nedotčeny a místo spáleného masa bylo cítit pouze vůni květin.


Andělé ničení

Existují také andělé ničení. To, co je staré a špatné, je ničeno proto, aby to udělalo cestu novému a dobrému. To je též úkol Šivy, hindského boha (nebo anděla).

Bylo jedno město, které se nazývalo Sodoma. V tomto městě kvetly všechny druhy chlípnosti a prostopášnosti. Abraham naléhal na Boha, aby neničil ani ty čestné dobré lidi a ani ty zkažené. Bůh slíbil, že když bude nalezeno deset čestných lidí, všichni lidé z tohoto města budou ušetřeni. Avšak v Sodomě byl nalezen pouze jeden čestný člověk, který se jmenoval Lot, a tak boží andělé zničili celé město.

Nyní se mohou lidé domnívat, že danou oblast zničilo přírodní zemětřesení, ale tito andělé dohlížejí na celou přírodu včetně všech zemětřesení. (Jedná se o očistné procesy – pozn. zpracovatele.)


Andělé pomoci

Dokonce i v biblických dobách sešel archanděl dolů na zem přestrojený za lidskou bytost, aby pomohl dobrým lidem, a vyslyšel tak jejich modlitby. Tobit pomáhal chudým a postiženým a byl právě jedním z těchto dobrých lidí. Jednou v noci oslepl, a tak už nemohl pracovat, a on i jeho rodina začali být velmi chudí. Modlil se, aby mu byla seslána pomoc.

V té samé době žil v jiném městě jiný dobrý člověk. Byla to žena, jmenovala se Sára, a momentálně se ocitala ve značných potížích. Už se sedmnáctkrát vdala, a pokaždé byl její nový ženich ráno nalezen mrtev ! Nikdo nevěděl, proč tomu tak je, snad jedině, že je zabíjí sám ďábel. A tak chudák Sára stále musela žít u rodičů, a nikdo si ji nechtěl vzít. Modlila se, aby jí byla seslána pomoc.

Modlitby Tobita i Sáry došly až k Bohu a archanděl Rafael byl vyslán na Zemi v lidském přestrojení, aby jim oběma pomohl. Bůh připomenul Tobitovi, že jeho bratranec, což byl otec Sáry, je mu dlužen stříbrňáky. Tyto peníze by značně napomohly jeho finanční situaci. Bůh Tobita také přesvědčil o tom, že jeho syn Tobiáš může jet do tohoto vzdáleného města a donést je.

Archanděl Rafael převzal roli poháněče velbloudů, kterého si Tobiáš najal, aby ho převedl přes poušť, a on tak mohl peníze donést. Po cestě se šel Tobiáš omýt k široké řece. Z vody vyskočila třpytivá ryba a Rafael mu řekl, aby vzal do malého uzavřeného hrnku její játra, srdce a žlučník.

Když konečně došli k rodině Sáry, její otec mu nejen předal všechno stříbro, ale požádal Tobiáše, aby si vzal jeho dceru za ženu. Tobiáš se nechtěl stát osmým mrtvým manželem, a tak požádal svého sluhu o radu. Rafael mu poradil, aby si dívku vzal, a řekl mu, aby použil speciální spiritistickou ochranu - spálil srdce a játra z té ryby. Tobiáš přiložil na oheň a srdce i játra spálil, tak jak mu Rafael řekl. Když ďábel vstoupil, byl zapuzen smradem pálících se vnitřností, a nemohl tak Tobiášovi ublížit. Pak jej Rafael dostihl a zdolal ho.

Mladá dvojice se vydala zpět přes poušť do Tobiášova domova. Před tím, než se Tobiáš znovu setkal se svým otcem, řekl mu Rafael, jak může svého otce zbavit slepoty pomocí žlučníku z ryby. Když se otci vrátil jeho zrak, poznal v Rafaelovi anděla. Poté Rafael zmizel.

Andělé neustále naplňují Boží rozkazy.

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 8.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.