O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 9.díl

14.04.2011 08:05

Temní andělé

Po mnoho let nám byly předkládány historky o padlých andělech, kteří se postavili na odpor Bohu a stali se z nich zlí a pomstychtiví andělé. Známe je pod jmény, jako jsou například Lucifer, Satan, Mefistofeles, Samuel nebo Belzebub.

Všechna náboženství se zmiňují o temných andělech nebo bůžcích, kteří svádí ke zlému nebo ničí. Jsem přesvědčena o tom, že tyto Temné síly mohou získat důvěru pouze na Zemi, planetě svobodné volby a duality.

V Izajášovi říká Bůh: „Stvořím Světlo a Temnotu.“ Pán tvorstva byl vždy považován za původce tvoření i ničení. Jen dvě stě let před narozením Ježíše Krista se víra rozštěpila a vznikla tak větev, hlá-sající zlo, které se stavělo na odpor Bohu.

Prapodstata je všemohoucí, je to Světlo. Bůh se zlem nebo s ďáblem nesoupeří, ale spíše jim dovoluje, aby sloužili Jeho cíli.

Populární legendou se stal příběh, kdy Lucifer, Serafín, Nositel světla a boží vyvolenec se vzepřel proti Jeho vládě. Bůh uvrhl tohoto rebela do propasti a třetina andělského houfu s ním zběhla ze „světla“. Stali se z nich tak temní andělé, kteří svádějí lidi ke konání zla.

Konečně, všichni andělé slouží Prapodstatě. Není možné, aby archandělé zběhli. Andělé a archandělé proti Pánu tvorstva nepovstávají. Naopak nabízejí své služby Bohu, a v rámci těchto služeb pak zkouší a vyzývají ty, kdož žijí na planetě Zemi. Země je unikátním místem a božská Prapodstata se rozhodla zde zavést experiment se svobodnou volbou. Jak jinak a lépe se mohou lidské bytosti vnitřně rozvíjet a učit se na základě zkušeností než díky tomu, že mají svobodnou volbu ?

Důvod pro tento experiment je nasnadě. Stav dokonalosti není stavem, který umožňuje další růst. K tomu, aby mohlo docházet k dalšímu vývoji, je zapotřebí různých výzev. Bez jangu neexistuje jin, bez negativního není pozitivní, neexistuje ženský rod bez mužského. Země tak byla tedy ustavena místem svobodné volby, kde se mohou bytosti naučit dát do rovnováhy materiální a duchovní svět. Tím, že bytosti, které se na Zemi inkarnují, zakusí obě polarity, rozšíří se úroveň jejich vědomí a až se vrátí zpět Domů, obohatí tak božskou Prapodstatu.

Když ustanovila Prapodstata tuto zónu svobodné volby, nebylo zapotřebí ničeho menšího než velkého archanděla, aby nad tímto božským projektem dohlížel. Jsem přesvědčena o tom, že se archanděl Lucifer přihlásil jako dobrovolník, aby celý tento experiment svobodné volby vedl. Je nám neustále sdělováno, že bude Lucifer jednoho dne opětovně dosazen na své původní místo. To se stane tehdy, až všichni na planetě Zemi pozvednou úroveň svého vědomí a integrují v sobě svůj stín. Pak teprve bude jeho úloha naplněna.

Lucifer a jeho dobrovolníci se vědomě zřekli svého spojení s Prapodstatou, aby se mohli tohoto experimentu se svobodnou volbou zúčastnit. Jakmile se Lucifer ocitl v temnotě, sklouzl k negativnímu pólu a využil svoji enormní moc pro zlo a svody.

Pán tvorstva vydal rozhodnutí, že všichni, kteří se na Zemi inkarnují, mají svobodnou volbu zvolit si své myšlenky a činy. I když jiskra božskosti v nás přetrvává, vzpomínky na naše božské dědictví se zcela uzavřely. Tak máme tedy na Zemi naprostou svobodu myslet pozitivně nebo negativně a dělat špatné nebo dobré skutky. Náš růst závisí na naší osobní volbě. A co víc, cokoli si myslíme, děláme nebo v co věříme, se v našem životě odráží a vrací se nám zpět. To znamená, že každý z nás si utváří svoji vlastní individuální skutečnost. Když změníme svá přesvědčení, myšlenky nebo činy, univerzální energie k nám tyto změny vysílá zpět, a my tak změníme svůj život.

Jinými slovy, na Zemi se náš vnitřní svět projevuje ve vnějším světě. To nám dává maximální možnost duchovně růst. Rosteme tím, že se stavíme čelem k testům, které jsou nám předkládány. Pokaždé, když se rozhodneme pro správné myšlení nebo správný skutek, rosteme lehčeji. Na místech, kde neexistuje možnost svobodné volby, je růst pomalejší.

Temnota, negativita nebo zlo představují absenci Světla nebo nedostatek spirituálního vědomí. Když se ocitneme v Temnotě, cítíme se být odtrženi od Prapodstaty. To přináší utrpení a je to právě a pouze trpící bytost, která ublíží jinému.

Oddělenost od Světla vede k pocitům viny, strachu a sebeklamu. Když zapomeneme na existenci Prapodstaty nebo věříme tomu, že jsem osamoceni a odděleni, jsme závislí na druhých a visíme na nich. To znamená, že se je falešně pokoušíme uspokojit nebo je ovládat, abychom se vyhnuli pocitům osamění. A Temnota uvnitř nás tak dále vzrůstá.

To, že zapomeneme na duchovní pravdu, má za následek, že lidé činí rozhodnutí, aby ubližovali ostatním, ničili planetu, zaměřovali se na materiální vlastnictví a jejich myšlenky byly temné a plné zla. Temní andělé jsou touto negativitou živi a jejich moc vzrůstá.

Je velmi těžké nenechat se ovlivnit negativitou, když jsme v hmotném těle. Dokonce i pro ty nejčistší duše je velmi složité odolat Temnotě naší planety. Navzdory nebezpečí, že bude naše světelné bytí na této planetě pohlceno Temnotou, čekají duše z celého vesmíru, aby se mohly na Zemi inkarnovat, neboť jim naše planeta nabízí zcela jedinečné možnosti a výzvy.

Ti, kteří upadnou do přílišné negativity, nebo se uzavřou pravdě, budou obvykle pokračovat na své cestě až do té doby, dokud nebudou pociťovat takové utrpení, že začnou volat o pomoc. Andělé Světla na takové volání odpoví a pomohou jim vrátit se na cestu zpět k Prapodstatě.

Tak jako andělé Světla využívají svoji moc k tomu, aby lidem pomáhali, povzbuzovali je a osvobozovali, temní andělé se snaží svádět ke zlu, našeptávat myšlenky zloby a ničení a lidské bytosti oslabovat. V zóně svobodné volby na planetě Zemi udělají temní andělé cokoli, dokonce i personifikují anděly světla, aby dosáhli svého cíle. Nejlepší ochranou proti temným hlasům nebo svodům je zdravý rozum a bystrý úsudek a stejně tak i dobré úmysly a pozitivní myšlení — a vždy také naslouchání tichému hlasu svého svědomí.

Pokud se nám zjeví nějaký anděl nebo jakákoli jiná bytost, je vždy správné zjistit, jestli pocházejí skutečně ze Světla. Vhodné oslovení může být například: „Ve jménu Božím a jeho svátosti, jsi anděl Světla ?“ Toto opakujte třikrát za sebou. Pokud zní pokaždé odpověď „ano“, pak je přijměte. Velké duchovní zákony vesmíru jim ukládají, že musí mluvit pravdu, pokud jsou třikrát vyzváni ve jménu Božím.

Skuteční andělé září zlatě. Tato barva se odráží v tom, co vám šeptají do vaší mysli. Pokud je to, co nám šeptají plné lásky a harmonie, spravedlnosti a přijetí, jsou to světelní andělé. Světelný anděl v nás vždy zanechá pocit tepla a míru.

Andělé světla říkají: „Následuj své srdce. To je tvůj vyšší cíl.“

Mají světelní andělé svobodnou volbu ? Odpověď zní: Ano. Andělskou největší touhou je sloužit Bohu — činit vůli Pána tvorstva. Až my, lidské bytosti, pozvedneme svoje poznání natolik, že naší jedinou touhou bude následovat vůli Prapodstaty, pak už nebudeme toužit po takové svobodě, která vede k sebezničení.

Nikdy nesmíme zapomínat, že nad celým projektem vždy dohlíží Božská inteligence a Světlo je vždy mocnější než Temnota. Zádně Temné síly se nás nemohou dotknout, pokud jsme napojeni na Světlo.

Během experimentu se svobodnou volbou překročily lidské bytosti hranice toho, co je dovoleno. Ničíme jeden druhého a planetu. To vysvětluje, proč se zde nyní koná tak obrovská záchranná mise vedená anděly a jinými světelnými silami, kteří nám mají pomoci. Je imperativem, abychom se uvolnili, naplnili se důvěrou a vnitřní rovnováhou a zklidnili se proto, aby si mohli tyto bytosti přiblížit.

Stejně jako lidské bytosti i temní andělé, kteří se oddělili od Prapodstaty, aby uskutečnili tento experiment, mají svobodu, aby dělali, co si přejí.

Světelní andělé mají svobodnou volbu,
protože jejich jedinou touhou je sloužit Pánu tvorstva.

 

 

Andělé záchranáři

V období nebezpečí se lidé obracejí k duchovnu. Pro mnohé z nás musí nastat život ohrožující situace, aby připomněla, že všude okolo existuje pomoc. Možná proto se v ozbrojených silách nalézá tolik andělů ! Například chápu, že v námořní základně v Kalifornii je nádherné barevné sklo, představující archanděla Gabriela.

V době první světové války se rozšířily zprávy o zjevení andělů ve městě Mons. Zdá se, že když byli Britové poraženi Němci, objevili se nad vojsky andělé, které viděly stovky vojáků. Podle zpráv viděli někteří jednoho anděla, zatímco jiní jich viděli celé houfy. Nicméně všichni souhlasí s tím, že tito andělé zasáhli, aby britskou armádu povzbudili a dali jí čas k tomu, aby se osvobodila.

Jsem si jista, že tito andělé vyslyšeli miliony modliteb, které k nim byly vyslány jak těmi na bojišti, tak těmi, již čekali doma. Tyto bytosti světla podpořily svobodu proti agresi a nadvládě.

Během bitvy o Británii letadlo, jehož posádka byla zabita, pokračovalo v boji. Velitel letectva maršál Lord Dowding byl přesvědčen o tom, že toto letadlo navigovali andělé.

Když jsem psala tuto knihu, vyprávěla mi jedna moje přítelkyně, že její otec se ve svých osmnácti letech setkal s andělem. Nikdy se jí o tom nezmínil, ale vyprávěl to její matce, která jí o tom o několik let později pověděla.

Stalo se to, když jel na své první motorce. Motorka dostala v dešti smyk a on vyletěl do vzduchu. Když přijela sanitka, byl napůl v bezvědomí. Když se jej pak chystali naložit do sanitky, uslyšel jemný třepetavý zvuk křídel a pocítil nádherně teplou bezpečnou přítomnost nějakého stvoření, které ho jemně zvedlo spolu s muži ze sanitky. Věděl, že to je anděl, a že bude zase v pořádku.

Zajímalo by mě, jestli to nějak změnilo jeho život a jestliže ano, tak jak ? Nebo, stejně jako většina ostatních, odsunul tento zážitek na samé dno své mysli a zavřel za ním dvířka ?

Než se znovu narodíme, projednáváme smysl svého následujícího života s vládci karmy, s těmi, kteří v andělské hierarchii dohlížejí nad bilancí naší odpovědnosti. Vybíráme si čas svého narození podle dostupnosti rodičů, vhodných pro zkušenost, kterou potřebujeme. Rozhodujeme o planetárních aspektech, které na nás budou mít vliv. Více vyvinuté duše jsou pečlivější ve výběru podmínek své in-karnace, a z tohoto důvodu mají méně možností výběru.

Předem si určíme délku svého života a čas svého návratu. Naše rozhodnutí může být později pozměněno určitými volbami, které ve svém životě činíme. Pokud například dovolíme svému hmotnému tělu, aby se díky špatné stravě ocitlo v „havarijním stavu“, je možné, že už nebude nadále schopno zajistit příjemný a dostačující přístřešek pro naši duši. Pokud ztratíme vůli žít, můžeme tuto planetu opustit dříve, než jsme si předurčili. Samozřejmě sebevražda je často předčasným únikem, jak se vyhnout našemu poslání na Zemi, ale taková sebevražda má různé formy. Lidé se upíjejí k smrti. Podstupují absurdní nebezpečí proti své intuici. Umírají na zlomená srdce. Vysílají tak mocné negativní myšlenky, že onemocní. Můžeme zemřít dříve, než jsme se rozhodli pouze v případě, že po tom dostatečně silně toužíme. Andělé nám mohou pomoci pouze v rámci naší svobodné volby.

Pokud předčasně ukončíme své poslání na Zemi, musíme jej znovu naplnit za podobných podmínek a výzev. Pokud například odejdeme o deset let dříve, než dokončíme jedno minulé karmické vyrovnání dluhu, může být zapotřebí, abychom se vrátili na planetu Zemi pouze na těchto deset let, a svůj dluh tak splatili. V takovém případě zemřeme ve svém dalším životě jako dítě. Andělé nás podpoří ve všem, co si zvolíme.

Nicméně pokud ještě nenastal čas, abychom zemřeli, náš anděl nás bude chránit. Andělé to mohou dokonce dělat i přímo fyzickým způsobem. Existuje mnoho zpráv o tom, jak lidé cítili šum teplého vzduchu a cítili, že jsou tlačeni neviditelnou silou pryč od něčeho, co pro ně představovalo nebezpečí.

V době války bylo rčení, že pokud má kulka v sobě vepsáno tvé číslo, tvůj čas se naplnil. Pokud tvůj čas ještě nenadešel, jsi v bezpečí. Andělé tě ochrání.

Stále více lidí podává zprávy o zážitcích, kdy se ocitli v blízkosti smrti. Tyto příběhy jsou v různých kulturách a náboženstvích neuvěřitelně shodné. Nejvíce se to týká zpráv o tom, jak někdo prošel tunelem světla a pociťoval při tom nádherný pocit míru a lásky. Ale nějaký anděl, bytost světla, nebo nějaký hlas mu sdělil, že jeho úkol ještě nebyl ukončen a že se musí vrátit, aby jej dokončil.

V jiném případě anděl, nebo nějaké zářící moudré stvoření, které je pravděpodobně zplnomocněncem vládců karmy, mu ukáže zpětný pohled na jeho životní situaci a nabídne mu možnost se vrátit a život změnit.

 

Není žádných náhodných úmrtí,
neboť naši andělé nás zachrání,
pokud ještě nenastal čas našeho odchodu z planety Země.

 

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 9.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.