O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

TAJEMSTVÍ KOSMU - Adelma Vay

18.01.2012 10:35

Do sekce Studijní materiály jsme přidali knihu TAJEMSTVÍ KOSMU od Adelma Vay - viz zde.

Kniha „TAJEMSTVÍ KOSMU“ poskytuje neobvyklý pohled na stavbu Vesmíru i účel lidské existence v něm. Nezabývá se pouze hmotnými projevy, ale popisuje vznik a vývoj kosmu z duchovního hlediska. Působení tvůrčí inteligence v jednotlivých vývojových etapách chápe jako projevy univerzální trojice – duch – síla – hmota. V souladu s kosmickou evolucí uvádí také vývoj lidské bytosti a naznačuje cestu vedoucí k naplnění jejího pozemského života.

 

 

Adelma Vay


Adelma Vay se narodila 20. října 1840 ve šlechtické rodině hraběte Wurmbrand a jeho manželky, rozené hraběnky Tele¬ki v Erdély. V roce 1860 se provdala za barona Odon Vay. Je¬jich manželství bylo velmi harmonické a trvalo více než 60 let. První roky prožili v Tiszaloku, pozdější pak v jižním Štýrsku (Rakousko).

Vysoká senzitivita mladé baronky byla poprvé zaznamená¬na v roce 1865 lékařem a magentizérem Dr. Gardósem. Ten zvolil pro odstranění hraběnčiných křečovitých svalových bo¬lestí terapii automatického psaní.

Adelma Vay k tomu sama řekla: „Na podzim roku 1865 jsme poznali s manželem magnetizéra Dr. Gardóse. Tento lékař mi tvrdil že vidí na mém čele znamení svědčící o silné senzitivitě a doporučoval mi metodu automatického psaní. S opovržením a rozhořčením jsem odmítla jeho rady jako protikatolickou čin¬nost. Od dětství jsem byla varována před veškerými pověrami. Rozhodla jsem se tomuto principu zůstat bezpodmínečně věr¬ná. Dr. Gardós však nepovolil. Pokoušel se mne magnetizovat a byl přesvědčen, že přejdu ihned do hypnotického spánku.

Ale nestalo se tak. Stejně zůstalo bez efektu i pití magnetizo¬vané vody.

Moje tělesná konstituce byla velmi slabá a aniž bych byla nemocná, trpěla jsem křečovitými bolestmi. Skoro jsem už za¬pomněla na radu Dr. Gardóse, ale když mne jednoho dne pře-padly nesnesitelné bolesti, prohodila jsem víceméně v žertu vůči mému mužovi, že se přece jen pokusím těchto bolestí zba¬vit magnetickým psaním.

Uchopila jsem tužku a náhle pocítila, jak se moje ruka auto¬maticky pohybuje, jakoby vedena elektrickým proudem. Nej¬prve byla trhána sem a tam a náhle psala velkými písmeny; „Já jsem Tomáš, tvůj duchovní průvodce. Piš dále, pomůže ti to, brzy budeš zdravá. Jindřich - rakev - 1867 - pro vás rok smutku. Napoleon pád 1870“.

Vyčerpána jsem přerušila psaní a četla s manželem tato slo¬va. Neměla jsem nejmenší tušení, jak vznikla. Bohužel, vypl¬nila se zcela přesně. Bratr mého manžela, Jindřich, zemřel po dlouhém utrpení roku 1867. Stejně přesně došlo i k pádu Na¬poleona. Necítili jsme se s mužem dobře. Zažité zkušenosti vy¬volávaly tíseň. Bylo to pro nás něčím neznámým, strašidel¬ným, a proto jsem se rozhodla mé automatické psaní ukončit.“

Později se však rozhodla v pokusech s psaním pokračovat. Adelma Vay byla vedena vysokými duchovními bytostmi, kte¬ré ji připravovaly pro důležitý úkol, automatický příjem kni¬hy původu světů.

V průběhu její přípravy byla Adelmě i jejímu manželovi pře¬depsána po dobu devíti měsíců přísná vegetariánská dieta, kte¬rá je zbavila všech zdravotních potíží a podpořila u Adelmy ve vysoké míře další prohloubení její senzitivity. Pročištění bylo nutné, aby příjem knihy byl věrný a čistý. Na společném vy¬pracování tohoto vzácného díla se podíleli vysoké duchovní bytosti, které již dříve upozornily Adelmu na význam knihy duchovních zákonů, jež se měla stát pomocí pro hledající lidstvo. Delší dobu vtiskovali do její duše neznámé výrazy, až v listopadu roku 1869 byla Adelma schopna napsat obsah celé knihy během pouhých 36 dnů.

H. T. Tévolgyi uvádí v žurnálu „Egi világosság“, že Adelma netušila, co automaticky píše a nevěděla nic o symbolice a vý¬znamu duchovních zákonitostí. Jako většině žen tehdejší doby bylo i ji poskytnuto pouze vzdělání bez hlubších speciálních vědomostí. Úžas Adelmy rostl, když viděla výsledky práce vzniklé bez součinnosti jejího myšlení.

Kniha, jejíž původní název byl „Geist-Kraft-Stoff“, se objevi¬la poprvé na jaře roku 1870 v c.k. knihkupectví Lechnerve Víd¬ni a byla velmi brzy vyprodána. Mnozí se domnívali, že pole-mickou reakcí na Buchnerovu knihu „Kraft ud Stoff“, nemohli však pochopit, že tuto polemiku si troufá vést žena.

Uvedená doba byla dobou nástupu materialistických myš¬lenkových směrů. Buchner stál na vrcholu své popularity a byl všeobecně uznáván. Koho by napadlo, že ne žena, ale vysoké duchovní bytosti mluvily v této skromně provedené knize.

Favre, Leon Clavairon, prof. Hoffmann, hrabě Adolf Ponin¬ský, J. H. Fichte a mnoho dalších učenců a vědců tehdejší doby hovořilo o vydaném svazku s velkým uznáním. Zvláště Dr. František Hoffmann, profesor filozofie univerzity ve Wurzburgu (pokračovatel filozofa Baadera) označil dílo jako knihu vyššího původu slovy: „Není možné uvěřit, že by jedi¬nečná koncepce nauky o stvoření světů vznikla v hlavě této ženy.“

Kdo by chtěl baronku Vay posuzovat dle obsahu knihy, mohl by se domnívat, že je zasněnou a reálnému životu vzdálenou ženou. Opak však byl pravdou. Stále v dobré pohodě, plná hu¬moru, byla vítaným hostem v každé společnosti. Milovala hud¬bu a zpěv, duchaplné žerty, které odměňovala srdečným smí¬chem. Mimo to byla příkladnou hospodyní, něžnou man¬želkou a výbornou hostitelkou. Ráda cestovala, milovala pří¬rodu i lidi, kterým byla stále připravena pomáhat ve všech je¬jich těžkostech.

Adelma a Odon Vay byli odvážní bojovníci Krista. V 1. světo¬vé válce ztratili všechen majetek, ale ani bída neotřásla jejich pevnou vírou. Žili osamoceni v chudobě, bohatí vnitřním po¬kladem lásky k Bohu.

Odon Vay zemřel v roce 1921. Adelma jej následovala 25.5.1925 ve věku 84 let.

 

 

 

Obsah


(0)
Předmluva .............................................................................. 11
Tajemství kosmu .................................................................... 13


KNIHA PRVNÍ

(1)
Prvopočátek ......................................................................... 15
- slovo jako absolutní božství
- tvůrčí síla
- trojice duch, síla, hmota
- univerzální zákony
- princip prasvětla a prainteligence

(2)
Princip života ....................................................................... 17
- oživení vesmíru
- duchovní nula a jednička
- odzrcadlení absolutní trojice

(3)
Prvotní božská stvoření .......................................................18
- individuální stvoření, inteligence, vůle a Láska
- kruh tvoření
- duální bytosti
- fluidní prostředí, prvotní zákony

(4)
Vývojový zlom ...................................................................... 21
- porušení prvotní harmonie
- pýcha duchovních bytostí
- rozpad duální jednoty

(5)
Zařazení protikladu do zákonů univerza............................ 23
- degenerace protikladných sil
- zákon sjednocení
- vznik prasluncí

(6)
První světový stupeň .......................................................... 25    
- začátek smíření
- mesiáši nového tvůrčího cyklu
- zárodky nových světů

(7)
Druhý světový stupeň ......................................................... 27    
- rozdělení vesmíru    
- protikladný životní princip    
- světelné organismy    

(8)
Třetí světový stupeň ............................................................ 29
- proměny světů
- elektromagnetické fluidum
- světové „vejce“
- kometární formy
- jednobuněčné fluidní organismy    

(9)
Čtvrtý světový stupeň ......................................................... 31
- teplotní rozdíly kometárních světů
- molekuly života
- fluidní rostlinné organismy

(10)
Pátý světový stupeň ............................................................ 32
- dva druhy fluida
- galvanické organismy
- vodní hmotný kmen

(11)
Šestý světový stupeň .......................................................... 34
- změna pohybu světových těles
- organické kolonie
- základ planetární kůry
- vznícení atmosféry
- fluidní uhlík
- „chemická kuchyně“

(12)
Pokračování šestého světového stupně............................ 37
- polomateriální světy
- létající organismy - probuzení protikladných sil z letargie
- očištění fluida
- působení mesiášů

(13)
Sedmý světový stupeň......................................................... 39
- harmonie nového stvoření
- protiklad boží říše
- pokračující zhmotňování


KNIHA DRUHÁ

(14)
Pokračující tvoření .............................................................. 42
- ohnivé kruhy jako zárodky nových světů
- planetární uspořádání
- aktivita protikladných sil
- dělení rotačních pohybů
- prvek smyslnosti

(15)
Protikladné bytosti .............................................................. 46
- démonické bytosti
- materiální tvoření - slunce třetího řádu

(16)
Embryonální duchovní bytosti ........................................... 48
- smiřující prvek
- nové duchovní bytosti - rajské světy
- Adam a Eva

(17)
Třetí vývojový zlom ............................................................. 50
- zrání embryonálních bytostí
- svody protikladných sil
- padlé bytosti
- duchovní degenerace
- dny stvoření

(18)
Trojí rozuzlení chaosu ......................................................... 56
- neposlušnost, pýcha, smyslnost
- polospánek duchovních bytostí
- zákonitý chaos

(19)
Sluneční systémy nižších řádů .......................................... 59
- proměny ve sluncích 3. řádu
- možnosti duchovního vývoje        
- život v systémech 4. a 5. řádu        

(20)
Sluneční systémy šestého řádu ......................................... 63
- nejhmotnější projev Univerza
- naše sluneční soustava
- polozvířecí organismy

(21)
Životní princip jako oživující síla ....................................... 66
- všeprostupující princip života
- živočišně - smyslná, a smyslně - lidská forma života
- vývoj životního principu

(22)
Země jako mikrokosmos ..................................................... 67
- zrození zvířecího člověka
- otroctví těla
- duchovní pomoc

(23)
Pojem Boha na Zemi............................................................ 70
- víra v Boha
- vliv vědy
- smyslově - lidská představa božství        
- význam slova zázrak        
- duchovní práce        

(24)
Ztělesnění lidských bytostí ................................................. 73
- mechanický život zvířecího člověka
- probouzení duchovního vědomí
- trojí podstata lidské bytosti
- materiální pohled na lidskou bytost
- význam vnějšího vzdělávání
- pozemský vývoj

(25)
Duchovní schopnosti lidstva ............................................. 79
- rovnováha mezi složkami člověka
- somnambulismus
- mediumita
- inspirace        
- moudrost
- síla vůle
- duchovní kontakty

(26)
Pozemský magnetismus a elektřina .................................. 83
- čistý magnetismus    
- fluidický elektromagnetismus
- magnetické a elektrické působení na člověka
- zvířecí magnetismus


KNIHA TŘETÍ

(27)
Stupně návratu .................................................................... 85
- vnitřní vývojová spirála
- Kristův impuls
- hmotné pročišťování
- zvyšování duchovního potenciálu
- návrat do světů vyšších řádů
- znovusjednocení duálních bytostí
-14 stupňů návratu

(28)
Fluidní a látkové sjednocení ............................................... 90
- konečné sjednocení
- působení nejvyšší trojice, prostředníci mezi Bohem a člověkem

(29)
Pozemské duchovní poslání ............................................... 91
- duchovní ovlivňování člověka
- individuální poslání
- smysl pozemských inkarnací

(30)
Závěr...................................................................................... 94
- duchovní poselství člověku

(31)
Adelma Vay .......................................................................... 95
- stručný životopis

 

Diskusní téma: TAJEMSTVÍ KOSMU - Adelma Vay

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.