O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

TESTAMENT KATARŮ část II.: Koncept, Duše, Stvořitel, Zrození lidstva, Skupiny duší

22.07.2010 09:02

 

KONCEPT

Každý skutek a každá myšlenka jsou zjevné. Na úrovni Duše se úmysly projevují v řeči barev, a síla úmyslů v síle usměrněné energie. Myšlenka se jeví ve formě energie určité barvy a intenzity, kterou vysílá do prostoru myslící stvoření. Duše jsou posuzovány nejen podle jejich skutků, ale i podle jejich úmyslů. Každý dostane to, co si zasloužil. Mnohé z principů spirituality jsou obsaženy v buddhismu. Její prvky se vyskytují i v ortodoxním křesťanství.

Duše

 

je povědomí sestávající z jedinečné kombinace znalostí nabytých zkušenostmi. Plné pokračování totožnosti Duše existuje mezi časovými úseky vtělení, a stavy mimo těla. Během krátkých úseků vtělení, Duše podrobuje zkouškám zralosti svou moudrost a získává nové zkušenosti, na stejném základě jako by si žák ověřoval své znalosti fyziky v experimentální laboratoři. Osvojení složitějších poznatků vyžaduje zkušenosti více životů. Složité poznatky se rozvíjejí v různých situacích na to, aby si Duše měla možnost upevnit jejich pochopení z co největšího počtu úhlů. Síla Duše narůstá s každým zvládnutým úkolem. Očištěné a úplné Duši již tělesných zkušeností není třeba. Protože cesta k úplnosti je velmi náročná, málo Duší se na ni zaváže. Většina Duší se spokojí s pohodlnější a lehčí cestou vlastní neúplnosti, zatímco se ve svém růstu zaměřují na oblasti činností, pro které si Duše vyvinula přirozené vlohy. Poté, co dosáhnou přiměřenou hladinu schopností ve své náplni, a po očištění, i tyto Duše tělesné zkušenosti již nutně potřebovat nebudou. Jejich cílovou úlohu však lze popsat jako výkonnou, zatímco úkoly Duší, které dosáhnou vlastní úplnost lze popsat jako tvůrčí se schopnostmi vést druhé.

Úplná Duše má znalosti a schopnost dopracovat se bez pomoci druhých k odpovědi na každou situaci, pro kterou odpověď vyplývá z předchozích poznatků. Taková Duše si osvojí veškeré vědomosti, ke kterým je možné se dopracovat ze všeho existujícího poznání. Nicméně ještě vyšší forma poznání, než je úplné poznání, existuje. Nejvyšší formou povědomí je dokonalost. Dokonalá Duše má schopnost dopracovat se ke správnému uzávěru v každém případě, dokonce i vzhledem k úkolům, kterých se předchozí poznání ještě nedotklo. Dokonalá Duše není jen nositelem všech stávajících znalostí, ale také tvůrcem nových znalostí. Duše, která se stane dokonalou, se stane jedno s Bohem. Dokonalá Duše je také čistší než jakákoli jiná Duše. Jen tři Duše byly předurčeny pro dokonalost.

Stvořitel

 

Na duchovní úrovni energie je jedinou existencí. Protože Duše proměňuje své myšlenky na energii, Duše, která je schopna vytvářet poznání, vytváří novou skutečnost pro sebe a pro ostatní. Tedy subjektivní Bůh, dokonalá Duše je Stvořitelem.

Zrození Lidstva

Existuje mnoho forem Duše. Každá forma představuje Duši různé velikosti s různou úrovní schopností. Technické výdobytky dávných civilizací byly výsledkem vysoké úrovně dovednosti. Podle duchovních Zákonů lidstvo, jako plod vývoje Duše, se zrodilo okolo bodu, když si nejrozvinutější forma Duše vyvinula dostatečné vnímání hodnot soucitu a lásky na to, aby si začala budovat své cíle a struktury kolem nich. To se stalo v čase, který v chronologickém významu můžeme určit jak jen asi před 2600 lety. Každý odkaz na vývoj lidstva v této písemnosti se vztahuje na události, které se začínají zhruba od toho bodu.


Skupiny Duší

 

Asi v té době kdy se zrodilo lidstvo, do povědomí vstoupila touha po seberealizaci a rozhodnutí, zda a jak ho Duše dosáhne, bylo ponecháno na Duši samotné. Přirozenou cestou se objevily dva druhy přístupů, v důsledku čehož se miliony stávajících Duší začlenili do dvou hlavních skupin. Jedna se vyvíjí na základě následování před-plánované cesty. Duše z této skupiny se snaží dopracovat ke svému stanovenému rozsahu znalostí podle předurčeného plánu. Jednotlivé inkarnace takové Duše mají předem stanovený účel. Duše obvykle zažívají více potíží a utrpení, avšak zavazují se na náročnou cestu učení s vědomím, že zvolená cesta je toho hodna.

Nicméně skupina, která vznikla jako větší co do počtu, přenechala svůj osud pokusu a omylu. Duše, které tvoří tuto skupinu, se přiklánějí k přesvědčení, že omezení na určité cíle v jednotlivém životě s sebou přináší i omezení příležitostí. Možnost ponechání všech příležitostí trvale otevřenými se jim zdála být slibnější. V bodě, kdy zkušenosti ukazují, že před-plánovaná cesta přináší více hodnotných výsledků, příležitosti vtělení prostřednictvím kterých pokročit těm, kteří udělali na vlastní cestě málo pokroku, byly již omezené. Vysoce disciplinovaným Duším ze skupiny pokusu a omylu, takovým, které vlastním úsilím dosáhly povzbudivý objem poznání, bylo povoleno se začlenit do před-plánované skupiny na úrovni odpovídající každé takové Duši. Dvě Duše ze skupiny pokusu a omylu se zcela bez pomoci druhých dostali do šesté skupiny, což jim umožňuje dokončit si svůj růst mezi 300 nejpokročilejšími Dušemi z Jednoho. Jedno je konečné místo pobytu naplněného láskou a klidem, které je prorokované náboženstvími.

Na základě rozdílů, které již existovaly v úrovni vývoje Duší na před-plánované cestě, tato skupina se dále rozdělila do šesti podskupin. Rozložení v nich se podobá pyramidě. Duše v každé vyšší vrstvě získali vyšší úroveň znalostí, zkušeností, a naplnění, jako skupina pod nimi. Pozice v prvních třech vrstvách lze dosáhnout pouze na základě znalostí. Pozice ve čtvrté skupině a vyšší vyžaduje nejen znalosti, ale i přijetí odpovědnosti za druhých. Pozice v páté skupině a vyšší vyžaduje nejen vyšší úroveň odpovědnosti, ale od Duše aspirující na místo v těchto vrstvách se také očekává, že podstatně přispěje vlastní prací a vlastními výdobytky k pokroku znalostí lidstva. Tuto úroveň dosáhnou jen nadané a těžce pracující Duše, jakých je k tomuto bodu okolo tři a půl tisíc.

Miliony Duší patří do první vrstvy v základně pyramidy. Tyto chápou svou vlastní existenci. To jsou minimální znalosti, které Duše potřebuje mít na to, aby mohla přebývat samosprávně v Jednom. Druhá vrstva, která v současnosti se sestává z kolem milionu Duší, jsou Duše, které také zvládly základní rozvrh znalostí duchovních hodnot. Jejich poznání zahrnuje pochopení vlastní úlohy ve vztahu k okolí a ke druhým. Třetí vrstva je tvořena Dušemi, které se zavázaly porozumět a dokonale si osvojit duchovní hodnoty. Jejich možnosti zahrnují spolupráci s druhými ohledem na předurčenou úlohu. Duše čtvrté skupiny aspirují na vůdcovství prostřednictvím motivování druhých. Pátá skupina jsou Duše, které se usilují o náročné úlohy, jejichž cílem je významně přispět k pokroku lidstva, je-li třeba, i prostřednictvím sebeobětovaní. Duše této skupiny jsou schopnými vůdci v jejich oblasti znalostí. Mnozí vynikající vědci, skladatelé a spisovatelé pocházejí z této skupiny. Šestá skupina je v současné době tvořena jen asi ze 300 Duší. Snaží se o úplné poznání. Duše s úplným poznáním by jednala správně ohledem na jakoukoli úlohu v Jednom. Ty Duše, kterým se úspěšně podaří uspokojit všechny požadavky na získání místa v této skupině, budou mít přidělenou jedinečnou odpovědnost za určitou oblast existence v Jednom. Jen tři Duše se zavázali na nejtěžší a nejbolestivější cestu dokonalosti, která je ostatními považována za téměř nedosažitelnou. Tyto tři Duše mají nejvyšší odpovědnost za blahobyt v Jednom. Největší géniové světa a nejvýznamnější osobnosti lidských dějin se opakovaně reinkarnovali z těchto tří Duší. Oni představují subjektivního Boha. Křesťané popisují trojici jako Otce, Syna a Ducha svatého. Blízko k vrcholu pyramidy v šesté skupině je i Duše Buddhy.

Nejvyvinutější Duše trojice a první, která se stala dokonalou, se vyvíjela hlavně přes znalosti. Stala se učitelem ostatních dvou, v duchovním významu jejich "Otec". Druhá Duše, která dosáhla dokonalost, se vyvíjela hlavně tím, že přebírala odpovědnost za druhých, zatímco její přístup k druhým se vyznačoval pochopením a soucitem, a v tomto smyslu ji nazýváme
"Spasitel". Tato Duše je nejznámější svou inkarnací jako Kristus. Třetí Duše se vyvíjela hlavně svým přínosem k pokroku lidstva. Svým zaměřením na dříve neprobádané cíle se setkávala s neověřenými okolnostmi častěji, a na cestě k dokonalosti se také dopustila vĕtšího počtu chyb. Na delší cestě očisty se tato Duše stala dokonalou jako třetí.

 

Diskusní téma: TESTAMENT KATARŮ část II.: Koncept, Duše, Stvořitel, Zrození lidstva, Skupiny duší

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.