O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

TESTAMENT KATARŮ část III.: Jedno, Blaho, Úkoly třech Božských Duší, Náplň Jednoho, Počet inkarnací

23.07.2010 09:17

Jedno

Někdy kolem bodu zrodu lidstva se Duším na cestě před-plánovaného růstu zatoužili po bezpečném útulku, v němž užívat naplnění, a zahájila se tvorba Jednoho. Jedno bude dokonalá společenská jednotka Duší, které budou existovat v dokonale čistém prostředí, a zatímco každá z Duší která jej bude obývat, bude mít příležitost uplatnění všech svých schopností. Bude obklopena plody krásy po úroveň, na které je schopna obojí vytvářet je a mít z nich prospěch. Stavba Jednoho je navržena tak, aby se průběžně přizpůsobovalo měnícím se potřebám Duší, které ho budou obývat.

Vlastní stavba Jednoho se podobá kouli, jejíž střed obývá vůdcovství. Počet vrstev a Duší v každé skupině je důležitý na to, aby se udržovala rovnováha celé stavby s ohledem na požadavky.

Poloha každé Duše není ve vývojových etapách Jednoho pevně stanovena. Duše stoupá do vyšší vrstvy převzetím a úspěšným dokonáním úkolů, které by typicky byly nad možnostmi průměrné Duše z její skupiny. Duše upadá, pokud opustí nebo zradí svou úlohu. Duše, která padne v důsledku jednotlivého života o více než dvě skupiny níže, než byla vrstva na níž zahájila cestu, jen velmi těžko postoupí zpět o více než jednu vrstvu.

Pozice, na které Duše vstoupí do Jednoho, se očekává být její konečnou pozicí v Jednom. Výjimku lze udělit pouze za výjimečných okolností, ale podmínky jsou náročné. Mimořádně je možné poskytnout další příležitost růstu a učení Duši, která si již osvojila výjimečné vlastnosti, pokud má také předpoklady svou prací významně přispívat k blahobytu obyvatel Jednoho. Tuto možnost obvykle přijmou oddané Duše, které se mohou cítit zavázány k následování příkladu vysoce pokročilých Duší, nebo mimořádně ambiciózní Duše, které se nedívají na to, co jich stojí postup. Úplná očista vyššího stupně před vstupem, je podmínkou povolení této možnosti. Pravidlo bylo stanoveno výkonným Bohem na zajištění toho, aby se dodatečnými odpovĕdnostmi v Jednom pověřovaly jen ty nejčistší Duše. Výkonný Bůh je / jsou ta / ty Duše z trojice, které k určitému bodu už dosáhli vlastní dokonalost.

Jedno se stane plně funkčním v bodě, který lze časově označit kolem roku 2165. Zpočátku bude Jedno jen malou jednotkou čistoty ve Vesmíru naplněném nečistotou. Na ochranu proti ohrožení bude potřebovat obranu a bezpečnost.

Budou tři fáze vývoje Jednoho, každá trvající chronologicky asi osm milionů let. První fáze, která právě probíhá, je fází učení, během níž Duše získávají znalosti a zkušenosti, umožňující jim převzít požadované pozice v Jednom. Během druhé fáze bude muset být provedena konečná očista všeho vědomí z vnějšího prostředí Jednoho. Ve třetí fázi subjektivní Bůh bude řídit veškerou existující energii a využije ji k nejlepšímu přínosu pro Jedno. Nastane rozkvět Jednoho a Božského povědomí. Na závěr třetí fáze Vesmír dosáhne seberealizace, zatímco se stane dokonale čistou pozitivní, vše-zahrnujícím existencí.

Blaho

Uvědomění si vlastní přítomnosti v dokonalém prostředí jako je Jedno se rovná pocitu blaha. Duše s vlastně právním povědomím budou žít v Jednom v blahu, bez ohledu na jejich postavení. Blaho je stav uvědomování si toho že vše, co se děje slouží vlastnímu a kohokoliv jiného nejlepšímu možnému zájmu.

Uvědomění si všudypřítomnosti Boha v Jednom je výsledkem úplného souladu všech snažení všech obyvatel bez ohledu na pozici, ne výsledkem bezprostřední blízkosti každé Duše k Božské Duši.

Úkoly tří Božských Duší

 

Úloha první Božské Duše v Jednom je srovnatelná s vůdcem zabezpečování výkonnosti. Během inkarnací tato Duše prokázala své jedinečné nadání, neomylnou logiku, cit pro dokonalost a rovnováhu, a mistrovství v zdrojích. Tato Duše je nejschopnějším vůdcem Jednoho. Povede první fázi učení. Duše, která se stala Božskou, jako druhá se bude starat o vzdělávání a blaho v Jednom. Tato Božská Duše povede třetí fázi pokojného rozvoje, během níž se povědomí rozroste do svých plných možností. Třetí Božská Duše bude dohlížet na vnitřní soudržnost a bezpečnost Jednoho, ve vztahu k vnějším prvkům. Tato Duše bude zodpovědná za obranu Jednoho během druhé etapy, kdy se boj o konečnou očistu všeho vědomí stane nezbytným. Rozhodnutí o důležitých a dalekosáhlých záležitostech, jako je například konečné souzení Duší ze šesté skupiny, si vyžadují společné stanovisko a dohodu všech tří Božských Duší.
 
Duše, které se staly Božskými, nebyly neomylné v každém z jejich jednotlivých životů. Vyskytly se i u nich rysy, jaké se očekávají od člověka. Avšak požadavky, které se na ně kladli, byly nepoměrně náročnější, zaměřené na odhalení byť jen nejmenší stopy slabosti. I ten nejmenší lidský přestupek v jejich případě vedl k smrtelnému trestu; i když nevedl nevyhnutelně k tělesné smrti, vedl k podrobení Duše téměř nesnesitelné bolesti. Většina jednotlivých životů Duší na cestě k Božskosti probíhala na jihu Evropy, ačkoliv jejich nejranější inkarnace byly na severu Afriky. Všechny tři Duše krátce inkarnovali na jihozápadě Asie a jako původní obyvatelé Ameriky. Nejschopnĕjší Duše z vyšších vrstev následovaly stejnou, nebo podobnou zeměpisnou pouť. Některé oblasti světadílů poskytují určitým skupinám Duší vhodnější okolnosti pro růst a očistu jak by bylo poskytované podmínkami v jiných zeměpisných polohách.

Náplň Jednoho

Každá Duše bude přispívat k úkolům Jednoho na úrovni dané vlastními schopnostmi. Pod vedením Božských Duší, požadované úkony budou probíhat ve třech specializovaných divizích.

Duše, které budou začleněny do divize výkonnosti Jednoho, využijí svou inteligenci a schopnosti na vytváření prostoru a příležitostí pro naplnění obyvatel Jednoho. Jejich příspěvek lze přirovnat k tvůrčímu umění a návrhářství, k vynálezectví, ke zpracování výrobků, ke zprávě činností a řízení, k výrobě, a k odboru spravedlnosti.

Duše z divize vzdělávání a zabezpečování blahobytu se budou starat o pokračování Jednoho. Jejich funkce jsou srovnatelné s učiteli, sestřičky, léčiteli, redaktory vysílání, a komunikátory, což jsou také zaměstnání, ke kterým Duše této skupiny vykazují sklon v jejich jednotlivých životech.

Divizi, která je pověřena zajišťováním ochrany je možno přirovnat k armádě, policii a záchranným sborem. Její akcie jsou založené na strategických zkušenostech a odvaze Duší, které patří k této skupině. Po vstupu Jednoho do fáze klidného rozvoje, se Duše z této skupiny přemění na elitní jednotky se zaměřením na vytváření špičkových příležitostí naplnění pro obyvatele Jednoho.

Rozmanitost v přirozené náklonnosti k určitým úkolům mezi Dušemi je dána jejich původem. Nejvyvinutější lidské Duše se zrodily v jurské a křídové době a přešli stovkami jednotlivých životů, než dosáhli úrovně lidské Duše.

Počet inkarnací

První Božská Duše stanovila maximální povolený počet inkarnací pro vstup do Jednoho. Počet příležitostí v podobě jednotlivých životů, počítáno od bodu zrodu lidstva, je omezen pro každou skupinu. Omezení bylo vypočteno jako přiměřené očekáváním, které každá úroveň klade na Duši. Čím vyšší je skupina, tím nižší je počet povolených pokusů. Nejvyšší skupině je povolených 28 jednotlivých životů pro celé povědomí a na to, aby Duše aspirující na začlenění do této skupiny dosáhla úplnost. Nejvyšší povolené množství jednotlivých životů k dosažení požadavků pro vstup do páté skupiny je 33. 40 je povoleno pro čtvrtou skupinu, a 46 pro třetí. Pokud se Duši nepodaří splnit kritéria pro vstup do skupiny, kterou si původně stanovila jako cílovou, a pokud cílem ke kterému se Duše dopracovávala, bylo se začlenit alespoň do druhé skupiny nebo výše, existuje pro ni ještě možnost začlenit se níže. Druhá skupina má povoleno až do 50 inkarnací, a poslední možnost připojit se k první skupině je po 55 jednotlivém životě jako lidská bytost. Dokonání drobnějších zvajících úkolů může být povoleno i po tom, co se již využily možnosti jednotlivých životů, a to cestou částečného spolu-vtělení s jinými vhodnými Dušemi. Ko-inkarnace se může uskutečnit mezi příbuznými Dušemi a vždy vyžaduje předchozí dohodu zúčastněných Duší.

Čím větší je Duše, tím je pravděpodobnější že bude současně inkarnovat některé své schopnosti do více než jedné osobnosti. Podmínky jednotlivého života, jakkoli složité, nemohou poskytnout takovou rozmanitost příležitostí, jaké vysoce pokročilá Duše potřebuje k tomu, aby přiměřeně dále pokročila po všech svých stránkách. Čím je Duše menší, tím méně je pravděpodobné že bude muset současně vtělit některé své schopnosti do více než jedné osobnosti.

Diskusní téma: TESTAMENT KATARŮ část III.: Jedno, Blaho, Úkoly třech Božských Duší, Náplň Jednoho, Počet inkarnací

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.