O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vliv Ascendentu - Max Heindel

02.09.2010 11:18

Vliv znamení vystupujícího nad obzor (Ascendentu)

 

Beran (Aries, the Ram)

Beran je mytologickým symbolem a výstižně znázorňuje vlastnosti lidí narozených v oblasti jeho vlivu. Výrazný nos připomínající be­rana, široké čelo, vyčnívající brada a trojúhelníkový obličej pozorovatelné u mnohých lidí jsou neomylnými znaky tohoto vycháze­jícího znamení. Světlé obočí a narudlé vlasy jsou nápadnými charakteristikami znamení Berana. Tělo je štíhlé a souměrné. Vy­chází-li první polovina znamení, tělo je menší a pleť tmavší než v druhé polovině.

Výskyt planet ve vystupujícím znamení pozměňuje ovšem uvede­ný popis a student musí používat svých znalostí o charakteru pla­net a spojovat je s významy znamení. Slunce a Mars v tomto zna­mení dává zdravější pleť, Luna a Saturn ji činí bledší a tmavší. Jupiter a Venuše dávají statnější, tlustší tělo a Saturn ho zkracuje, Merkur a Uran ho prodlužují. Tato pravidla platí pro všechna ostatní znamení, platnost se však prohlubuje zvláště, je-li planeta ve vystupujícím znamení, jemuž vládne. Mars ve vystupujícím Be­ranu dává ohnivě červené vlasy a mnoho pih v obličeji. Slunce ve vystupujícím Lvu dává zdravou pleť a vlasy lněné barvy, je-li však zde Saturn, zkracuje tělo a dává tmavší vlasy.

Lidé zrození pod vystupujícím Beranem jsou odvážní, sebevědomí a impulzívní. Chtějí vést, neradi poslouchají a jsou ochotni chopit se iniciativy v libovolném hnutí, avšak často jim chybí vytrvalost k dokončení svých záměrů zvláště v případě překážek. Slunce a Mars ve vystupujícím Beranu zesilují výše uvedené charakterové vlastnosti, avšak podrobná vysvětlení jsou uvedena v kapitole „Vnitřní povaha planet". Na tomto místě se zmíníme ještě o jedné zvláštnosti lidí ovlivněných znamením Berana. Překonávají vysoké horečky, jimž jiní podléhají. Známe případy, kdy takovým lidem vypadaly vlasy a přežili teplotu o čtyři stupně nad běžným maxi­mem po několik hodin bez nějakých trvalých následků.

 

Býk (Taurus, the Bull)

Postava ovlivněná tímto znamením je malá, ale statná, se silným krkem, s velkými ušními laloky, vyvinutými čelistmi a plnou tváří. Nos je krátký a nevýrazný. Tmavé oči a zvlněné vlasy propůjčují těmto lidem často obdivuhodný půvab. Jejich oči však nevrhají blesky, jimiž člověk z Berana ničí své nepřátele. Jejich pohled je mírnější, avšak v případě podráždění se zamračí a vyjadřuje tak svůj pasivní odpor, jímž vyhrává své souboje. Takto můžeme pozo­rovat rozdíl mezi impulzívním vlivem Berana a houževnatým vli­vem Býka. Střední článek palce je veliký a silný, lýtka jsou dobře vyvinuta, nohy zaoblené. Při chůzi takový člověk obyčejně těžce našlapuje na paty.

Tito lidé jsou nápadně důkladní a vytrvalí v každé práci. V lásce, v nenávisti, v práci, ve hře, vždy a všude se drží zvoleného směru a žádná potíž je nedokáže odvrátit. Při obhajování svých činů a názorů jsou svárliví a rozvláční. Nové názory si přivlastňují pomalu a s nedůvěrou, neboť zátěž starých myšlenek je pevnou součástí jejich bytostí a nesnadno uvolňuje prostor nové tendenci. Avšak přijmou-li nový názor, dobře si pamatují, co se jednou naučili a hájí jej až do krajnosti.

Slunce ve vycházejícím Býku dává neobyčejnou tělesnou sílu a tito lidé jsou na to pyšní. Luna je planetou úrodnosti a je povýšena v tomto plodném znamení. Takoví lidé mají proto početné potom­stvo, zvláště je-li tato konfigurace v pátém domě, který ovládá děti.

Venuše vládne Býku a je-li v tomto znamení na Ascendentu, dává krásnou postavu jako přídavek k tělesné síle, rovněž umělecké schopnosti a hudební nadání.

 

Blíženci (Gemini, the Twins)

Vycházející Blíženci vytvářejí štíhlé vysoké tělo. Ruce a údy vůbec jsou zvlášť dlouhé, prsty hubené, vlasy tmavé a oči hnědé. Takoví lidé jsou rychlí, obratní a pohybliví a jejich vrozený neklid je patrný z výrazu očí, který se liší od pohledu lidí narozených v obou předchozích znameních, ačkoliv to neznamená, že člověk naroze­ný pod vlivem Berana hledí vždy zlobně a pod vlivem Býka vždy odbojně. Tento rys je možno postřehnout jen v případě nálady, která se odráží příznačným pohledem. Blíženci mají však pohled víc živý, proměnlivý a prozíravý. Jejich rozum je zkoumavý a vždy chtějí znát důvody a příčiny, avšak často jim chybí vytrvalost, aby započatou záležitost sledovali až k zdárnému zakončení, a proto se setkávají se zklamáním. Jsou taktní a nedají se vyprovokovat. Jsou proto všeobecně oblíbeni, ačkoliv jejich city postrádají hloubku. Dva rozdílné druhy lidí se rodí y tomto znamení. Jedni rádi čtou a dovedou samostatně myslet, nemají zapotřebí opakovat cizí myš­lenky a napodobovat jejich způsoby. K druhé skupině patří lidé za­ložení vědecky, vyrovnaní a zdrženliví. Mohou být komukoliv vzorem.

Slunce ve vycházejících Blížencích podporuje rozvoj nejlepších vlastností tohoto znamení. Činí povahu stálejší a spokojenější, dá­vá více vytrvalosti a zvláště zdravé a pohyblivé tělo.

Je-li na Ascendentu Merkur, vládce tohoto znamení, působí pro­hloubení chápavosti a pohotovost postřehu, dává spisovatelské na­dání, nebo řečnické, avšak zároveň zvýšenou vznětlivost a neroz­hodnost, zálibu pro změnu bydliště a zaměstnání. Takoví lidé se hodí nejlépe za cestující obchodníky a zástupce.

 

Rak (Cancer, the Crab)

Hlavním znakem znamení Raka je nemotorné tělo, štíhlé údy a sil­né nehty. Všichni lidé s vycházejícím Rakem se vyznačují těmito vlastnostmi. Mají mohutnou horní část těla, která je v pozdějším věku doplňována tlustým břichem v důsledku přejídání.

Spodní čelist je pevně zakotvena v hlavě, obličej je proto nejširší mezi ušima, ústa jsou rovněž velká a celý zjev připomíná račí kle­peto. Obličej je plný, vlasy hnědé, oči modré, pleť bledá a mdlá, neboť člověk narozený ve znamení Raka má ze všech nejméně ži­votních sil. Údy jsou nápadně štíhlé ve srovnání s vyvinutým hrudníkem, chůze připomíná kutálení sudu.

Lidé narození v Raku jsou milovníky domova a jeho pohodlí, jsou klidní, mírní, přizpůsobují se poměrům, dá se s nimi dobře vychá­zet. Jejich zloba netrvá dlouho, jejich hněv rychle pomine. Ačkoliv jim chybí tělesné síly, nejsou na druhé straně pokrytci a jsou vždy připraveni hájit své přesvědčení a nahlas ho vyslovit.

Vychází-li Slunce v Raku, znamená to zesílení všech uvedených dobrých vlastností a propůjčuje více ctižádosti a hrdosti. Zvyšuje rovněž životní sílu a je v tomto ohledu výhodným darem, který jim jinak velice chybí. Raku a Luně, jeho vládkyni, je podřízen ža­ludek a vůbec výživa. Znamení Lva a jeho vládce Slunce dohlížejí na srdce a krevní oběh. Jsou-li tato znamení a planety dobře posta­veny v horoskopu, působí svou silou proti jiným záporným vlivům a zajišťují dlouhý život, avšak v případě poškození vzniká mnoho nemocí, není-li úzkostlivě dbáno, aby se jim zabránilo.

Luna ve vycházejícím Raku dává mnoho nestálosti a Jupiter, který je zde povýšen, přináší štěstí a slávu.

 

Lev (Leo, the Lion)

Lev je králem zvířat, a dokonce i v zajetí železné klece ztělesňuje důstojnost a hrdost. Zrozenec s typickými znaky Lva rovněž vyjad­řuje hrdost a vznešenost. Tyto vlastnosti jsou zjevné každému bedlivému pozorovateli. Jeho vyvinutý hrudník, široká ramena, silné paže a velká hlava tvoří kontrast k neúměrně štíhlejší, avšak stejně svalnaté spodní části těla. Podobně jako Beran připomíná svým obličejem berana, tak Lev vyjadřuje svým vzhledem jisté ry­sy kočkovité šelmy. Plet je načervenalá, oči velké a kulaté, modré nebo šedé a vyjadřují úsměv, veselost a spokojenost. Celý zjev dě­lá dobrý dojem a prozrazuje sílu, vytrvalost a schopnost rychlé obnovy sil.

Je opravdu překvapující, jak symbolika jednotlivých zvířetníko­vých znamení vystihuje rozdílné rysy lidí narozených pod jejich vlivem. Lidé narození ve Lvu vždy rádi vzbuzují pozornost a chtějí být jejím středem. Jsou útoční, chtějí být vůdci, nikoliv podřízení. Lev ovládá srdce a nápadnou vlastností těchto lidí je větší srdce než peněženka, není-li toto znamení poškozeno. Velkoryse rozdá­vají čas, peníze a vědomosti, aniž by si vzpomněli na sebe. Je-li Slunce ve vycházejícím Lvu, tato vlastnost se stupňuje až k mar­notratnosti, avšak Saturn na tomto místě je zničen a působí proti­kladně, takže zrozenec pak doprovází svou štědrost podmínkami a zajišťuje si kontrolu anebo zadržuje získaný majetek pro vlastní upotřebení.

Tito zrozenci jsou čestní a věrní. Jsou dětmi denního světla a mi­lují světlo a pravdu, neznají vytáčky a úskočnost a jdou přímo za svým cílem. Postupují poctivě a čestně. Jsou dobrými řečníky a působí osobním magnetizmem. Jsou velmi přitažliví vůči druhé­mu pohlaví a je třeba, aby pevně ovládli svou nižší přirozenost, ji­nak vznikají starosti a trápení. Francouzi jako národ jsou ovládáni znamením Lva a jsou názorným příkladem tohoto vlivu.

Nepoškozené Slunce ve vycházejícím Lvu propůjčuje obdivuhod­nou vitalitu a schopnost rychlé obnovy sil. Tento vliv je překoná­ván pouze Sluncem ve vycházejícím Býku. Poškozený Mars ve Lvu je příčinou bušení srdce. Saturn na tomto místě působí regurgitaci (opačný tok krve), není-li dbáno od dětství, aby se takový zroze­nec vyhnul přepínání sil.

 

Panna (Virgo, the Virgin)

Lidé s vycházející Pannou jsou střední postavy. Horní část hlavy je více vyvinuta než spodní část, brada ustupuje a znamená nedosta­tek vůle. Velikost mozku poukazuje na vyvinutý intelekt. Obličej je hubený, pleť je bledá, vlasy hnědé, oči hnědé nebo šedé. Nohy jsou malé a jejich špičky směřují dovnitř, čímž je ovlivněna chůze. Tito lidé jsou velmi pohybliví a čilí v mládí. Snadno se učí a vědo­mosti nabývají bez námahy. Zdá se, jakoby je bez nějakého úsilí vdechovali. Stávají se řečníky a znají cizí jazyky, ovládají písemný sloh, avšak jsou často cyničtí a chladní a nedovedou zapomenout urážky. S oblibou dodržují zvláštní dietu a hygienu. Často se obá­vají domnělých chorob, neboť Panna je šestým znamením a má příbuznost se šestým domem, který vypovídá o zdraví či nemoci.

Merkur je vládcem tohoto znamení a je v něm povýšen. Propůjču­je vše dobré, co jinak dává Slunce.

Lidé narození v Panně jsou v mládí štíhlí, avšak překročením středního věku pozorujeme u nich náchylnost k tloustnutí, zvláště té části těla, která je ovládána Pannou, tj. břicho. Zanedbávají tělo­cvik a důsledkem jsou pak chabé peristaltické pohyby střev a hro­madění jedů v těle. Tyto jedy odnímají radost ze života a jsou pří­činou lhostejnosti. Zde číhá na lidi narozené v Panně největší nebezpečí. Zmocní-li se jich některá nemoc, začnou ji takřka vy­chutnávat. Rádi mluví o svých nemocech a bolestech s jinými lid­mi a jsou dotčeni, vysloví-li někdo názor, že jsou zdraví nebo že se uzdraví. Saturn v Panně nebo v domě zesiluje tuto tendenci na nejvyšší míru a je neomylným příznakem, že dotyčný zrozenec je obětí chronické nemoci nebo že se jí stane. Povaha nemoci je zřej­má z aspektu a poškozující planety.

Chceme-li dosáhnout úspěchu u lidí narozených v Panně trpících některou nemocí a chceme-li je zbavit jejich utrpení, je třeba uplatňovat přísnost a důslednost až k mezi krutosti. Ačkoliv je tento požadavek krajně náročný, nic jiného nezbývá, abychom je od­poutali od chorobných pocitů vlastního těla. Je to největší dobro­diní, které jim můžeme prokázat, abychom je vymanili z pout jejich nemoci, kterých se vlastně nechtějí vzdát. Vymýšlejí si vy­chytralé, ale někdy i docela dětinské nápady, aby vzbudili soucit, zvláště cizích lidí a odmítají jakékoliv úsilí přesvědčit je, že nejsou invalidy, jimž nelze nijak pomoci. Při pouhé zmínce laděné poně­kud nadějně se dovedou nepřiměřeným způsobem rozzlobit. Na­konec nepomůže nic jiného než nevšímavost všech lidí, s nimiž přichází do styku, tj. podaří-li se přesvědčit okolí, že jim nesmí vě­novat žádnou pozornost a žádnou soustrast. Teprve potom se vzpamatují. Je nutný rázný otřes, který je vyvede z jejich mylných představ a předsudků o tom, že se nikdy nevyléčí.

Ženy narozené v tomto znamení jsou výborné ošetřovatelky, dove­dou-li zabránit vstřebávání nemocí pacientů. Tito lidé se nedove­dou dívat na krev a nedovedou se dotýkat mrtvol. Cizí bolest sná­šejí hůře než vlastní a jsou velice soucitní.

 

Váhy (Libra, the Scales)

Zvláštností lidí narozených ve znamení Vah je elegance. V mládí je tělo štíhlé a půvabné. S přibývajícími léty přibývá tloušťky, avšak tělo zůstává stále líbivé. Plet' je hladká a čistá, oči jsou modré a vlídné. Ústa jsou velmi pěkně vykrojena a zuby zvlášť krásné a urovnané.

Lidé narození ve Vahách jsou výjimečně silně ovlivněni manžel­ským vztahem, který zastiňuje všechna ostatní spojení. Zrozenci ve Lvu milují své rodiny, avšak nevylučují ze svého srdce okolní svět. Zrozenci Vah jsou jiné povahy. Jsou schopni obětovat vše pro svou vlastní rodinu v užším smyslu, neberou však přitom ohled na zájmy cizí rodiny, zvláště, jsou-li k tomu podněcování okolnostmi. Zrozenci Vah projevují svými vlastnostmi přiléhavě symboliku to­hoto znamení a jejich povaha se dá stručně vyjádřit jako proměnli­vá. Jejich nálada kolísá jako váhové misky. Saturn je zde povýšen a ovlivňuje tyto výkyvy, které jsou náhlé a výstřední. Sledují svou zálibu velmi důsledně, jakoby na tom závisel jejich život, náhle však, bez předchozího ohlášení, ji opouštějí a ujímají se něčeho zcela protichůdného. Dojde-li k takovému výkyvu, je to změna pronikavá a nikoliv polovičatá. Tato základní vlastnost se spojuje s přizpůsobivostí, nezdržují se úvahami o svých obratech, nýbrž přistupují rázně k řešení nových úkolů.

Beran a Váhy jsou polem působnosti Slunce a Saturna, života a smrti, radosti a smutku. Slunce je povýšeno v Beranu, Saturn je tam v pádu. Tak si můžeme vysvětlit neohroženost lidí zrozených v Beranu. Mechanizmus Vah pracuje odlišně, Saturn je zde pový­šen, Slunce je postiženo pádem. Zrozenec Vah je proto jemnější a jeho přívětivá zdvořilost je protikladem příkré drsnosti zrozence poznamenaného Beranem. Venuše, vládkyně Vah, není jediným zdrojem této jemnosti, neboť ovládá rovněž znamení Býka, a lidé ovlivnění tímto znamením jsou hrubí a vyjadřují se nevybíravě. Venuše ve vycházejících Vahách propůjčuje umělecké nadání, Sa­turn usměrňuje snahy k vědeckým oborům.

Tito zrozenci mají rovněž krásné ruce a nohy a jsou na ně hrdí.

 

Štír (Scorpio, the Eagle)

Nos těchto lidí je nejvýraznějším rysem jejich obličeje. Je velký, těžký, vyhnutý jako orlí zobák. Obočí je silné, oči jsou ostré a pro­nikavé. Jiskřivost pohledu a usazení čelisti prozrazují velkou rozhodnost, která je nejnápadnější vlastností lidí zrozených ve Štíru. Obličej je hranatý, pleť je tmavá, vlasy jsou rovněž tmavé, avšak s narudlým nádechem, jsou-li osvětlovány slunečním světlem. Zu­by jsou velké a brzo se kazí. Tělo je menší a zavalité, krk je krátký a tlustý a podobá se krku protilehlého znamení Býka.

Tito zrozenci bojují vždy statečně za svá práva a nikdy se nesmíří s podvodem, avšak s jinými se obvykle nemazlí. Mají mnoho trá­pení kvůli věcem, které by se mohly přihodit, čímž ztěžují život lidem ve svém okolí. Jejich poznámky jsou prosáklé jedem jízlivosti a podobají se bodnutím štíra, avšak jejich láska a náklonnost je pevná a ideály vznešené. V povaze těchto zrozenců zápasí dva od­lišné směry, a proto potřebují od svých přátel mnoho sympatie a porozumění. Před nebezpečím neustupují, nýbrž konají hrdin­ské činy, nehledí na vlastní ohrožení a postupují mnohdy šíleně odvážně. Rozum je ostrý, chladný a soustředěný a takoví muži jsou dobrými důstojníky a vynikají jako chirurgové. Ženy narozené pod tímto vlivem mají mnoho dětí.

Slunce ve vycházejícím Štíru posiluje dobré vlastnosti a dává lásku k mystice, avšak Mars, vládce znamení, přivádí k projevu světské snahy a vytváří posměvače a pochybovače.

 

Střelec (Sagittarius, the Centaur)

Lidé s vycházejícím Střelcem jsou ještě vyšší postavy než lidé ovlivnění Blíženci a zvláště muži mají velké ruce a nohy. Velikost a váha kostry často převyšuje nosnost páteřního vaziva a v pozdějším věku vzniká u nich v důsledku toho jisté shrbení. Obličej je dlouhý a dobře utvářený, nos má souladné rozměry, oči jsou tma­vé a přívětivé, vlasy jsou tmavé nebo kaštanově hnědé. Tělo je vel­mi pohyblivé, avšak vyžaduje mnoho odpočinku, neboť obnova sil probíhá pomaleji než u běžného průměru.

Symbol tohoto znamení označuje dvě odlišné třídy lidí. Jedna je zastoupena zvířecím tělem kentaura. Takoví lidé mají upřímnou radost z dobrých časů, jsou veselí a vyčkávají šťastné náhody, mají sklon k potulce, jsou stálými zákazníky sázkových kanceláří a jsou připraveni vsadit vše na jednu kartu, na koňské dostihy nebo fot­balový zápas. Zrozenci Berana nebo Štíra jsou na této úrovni boxe­ry, v Býku najdeme zápasníky. Sportovní obory Střelce nemají však v sobě prvek krutosti. Je-li Střelec poškozen, rodí se zločinci, avšak jejich zločiny nejsou násilné, ale jsou spíše důsledkem jejich poddajnosti vůči zvířecí nevyspělosti.

Druhá třída je pravým opakem a je symbolizována lidskou částí to­hoto znamení. Zde se člověk povznáší nad zvířecí přirozenost, na­píná luk svého úsilí a svých přání směrem do neomezeného pro­storu, chová v sobě nejvznešenější touhy nesmrtelné jiskry a počíná rozvíjet svatost své Duše. Dodržuje zákony a vyznačuje se nejvyšší mravností. Zde najdeme vysoké církevní hodnostáře a oblíbené vládce pověstné svou vážností, velkorysostí a spravedlností.

Slunce ve vycházejícím Střelci povznáší pouze ty jedince, kteří se narodí ve skromných a omezených poměrech a podporuje rozvoj všech dobrých vlastností poskytovaných tímto znamením. Stejně působí Jupiter, vládce tohoto znamení.

Střelec ovládá stehna a zlé vlivy tohoto znamení jsou příčinou úrazů těchto částí těla. Je nápadným jevem, že zrozenci Střelce si často zlomí stehenní kosti za okolností, kdy jiní lidé se v těchto místech poraní jen zřídka.

Na osmém stupni Střelce najdeme stálici Antares, která působí velmi škodlivě na zrak. Dva další body zvířetníku mají podobný vliv. Je to severní Osel na šestém stupni Lva a Plejády na devěta­dvacátém stupni Býka. Slunce nebo Luna na některém z těchto

míst (a nepříznivě ozářeny jedním ze škůdců, k nimž počítáme planety Saturn, Mars, Uran a Neptun) jsou příčinou očních nemo­cí. Je-li na jednom z těchto stupňů Saturn, Mars, Uran nebo Ne­ptun s nepříznivým aspektem k Slunci nebo Luně, je vliv obdob­ný. Je-li některá z uvedených planet retrográdní, je vliv mnohem horší, neboť skončením retrográdního pohybu začíná pohyb pří­mý, který přivádí planetu opět přes postavení stálice a působí při­tom novou škodu. V těchto případech se může projevit vyrovnáva­cí činitel, neboť někdy se stává, že zlý vliv některé z těchto stálic zbaví člověka zraku, avšak příznivý progresivní vliv probudí v něm druhý zrak (jasnovidnost), který zmírňuje zlý osud takovou měrou, kterou dokáží ocenit pouze samotní postižení.

Zrozenec znamení Střelce se musí naučit uskutečňovat své ideály ve svém nitru a neměl by je hledat v širém světě, kde je nenajde. Jsme ve škole zkušeností, abychom se překonali a naučili se ovlá­dat a nikoliv proto, abychom přebíhali z místa na místo za zkuše­nostmi. Zůstaneme-li na jednom místě a pracujeme-li dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch svých ideálů), jsme na nejlepší cestě k jejich uskutečnění.

 

Kozoroh (Capricorn, the Goat)

Vycházející Kozoroh dává malou, štíhlou postavu s úzkým hrudníkem, s hubeným krkem, s řídkými, jemnými a tmavými vlasy, ble­dým obličejem a malýma, mdlýma očima. Brada je zahrocena a směřuje nahoru, nos je rovněž zahrocen a směřuje dolů. Vysky­tují se vady řeči a výslovnosti, deformace spodních údů a chůze bývá neohrabaná. Životní síla je velmi omezená a z tohoto důvodu je výchova těchto dětí velmi obtížná, avšak mají-li za sebou dětský věk, překvapují svou houževnatostí. Často dosahují mimořádně vysokého věku. Potom se sesýchají, jejich kůže je svraštělá jako přímý důsledek účinků Saturnova paprsku, vládce Kozoroha. Všichni lidé se silným Saturnem v horoskopu se vyznačují vrásči­tostí kůže, i když jsou tlustí. Tloušťka je způsobena jinými hvězd­nými vlivy.

Výraznou vlastností těchto lidí je ctižádost s přehnanými nároky po uznání, s touhou po nadřazenosti a společenském vzestupu. Typická je i podezřívavost, je-li Saturn poškozen. Pak se trápí zby­tečnými starostmi a stávají se zasmušilými. Měli by hledat rozptý­lení v přírodě, číst zábavné knihy, pěstovat veselou mysl od dět­ství, neboť jejich znamení je jedno z nejsmutnějších a nutně potřebuje povzbuzení.

Lidé narození v Kozorohu mají úspěch v tajném podnikání (např. jako detektivové), protože jsou vybaveni vytrvalostí v objasňování záhad. Nikdy se nevzdávají. Mají-li v Kozorohu poškozené plane­ty, jsou mstiví, a když je škůdcem Mars, dovedou prolévat krev, aby ukojili touhu po odplatě. Slunce ve vycházejícím Kozorohu propůjčuje kladné vlastnosti: spravedlnost, čestnost a ryzost cha­rakteru. Ze zrozenců v Kozorohu se stávají úspěšní průmyslníci a ředitelé velkých závodů.

 

Vodnář (Aquarius, the Water Bearer)

Okázalost a hrdost lidí narozených ve znamení Lva nejdeme rov­něž u typických zrozenců ve znamení Vodnáře. Mezi těmito vlast­nostmi však pozorujeme jistý rozdíl. U Lva je patrná nižší zvířecí črta, zatímco u Vodnáře vyniká rys spíše lidský. Váhy vytvářejí tě­lo krásné a půvabné, avšak s nádechem ženskosti, Vodnář tvoří tě­la bud' mužná nebo opravdu ženská. Oči hledí nebojácně, ale vlíd­ně a převislé řasy jsou zvláštností tohoto znamení. Čelo je obdélníkového tvaru, tělesný postoj je důstojný a prozrazuje úro­veň myšlení, velká souměrná hlava ukazuje na duchovní stránku a brada je dostatečně vyvinuta a je znakem činorodosti. Typický Vodnář představuje nejvyšší stupeň lidského vývoje. Z toho důvo­du je mimořádně vzácný, neboť odchylky vytvářené rozmanitým rozložením planet v ostatních znameních jsou tak početné, že čistý typ je nesnadno rozeznatelný. Tito lidé jsou velmi věrnými a oddanými přáteli, proto jich mají mnoho a udrží si je po celý ži­vot. Pochopitelně jsou v případě potřeby i prospěšní. Vládcem znamení je Saturn jako u Kozoroha a dává Vodnáři stejný sklon k životu v ústraní a melancholii, které poznamenávají Kozoroha, rovněž ovšem vytrvalost ve sledování daného úkolu. Jakýkoliv fi­nanční úspěch je u těchto lidí výsledkem soustavného a trpělivého úsilí. Jsou rozvážní, opatrní a vytrvalí. Nespěchají a neunáhlují se, a proto se jim stává zřídka, že by museli litovat svých činů, kromě případů, kdy zanedbávají rozumné třídění svých sympatií, neboť potom snadno podlehnou klamu. Milostný život těchto lidí je vel­mi silný, avšak neprojevuje se tak očividně jako u Lva. Je pozoru­hodné, že vlastnosti protilehlých znamení se odrážejí. Lev zrcadlí svou lásku ve Vodnáři. Býk reflektuje vášně Štíra. Tělo Blíženců je odrazem kostnatého Střelce atd.

Slunce a Saturn propůjčují převážně dobré rysy Vodnáře. Toto znamení, v němž Saturn vládne a ve Vahách, kde je povýšen, se projevují jeho nejlepší vlivy. Slunce ve Vodnáři přidává povaze mnoho naděje a svěžesti a to je protiváhou melancholie, o níž jsme se zmiňovali úvodem.

 

Ryby (Pisces, the Fishes)

Typický zjev člověka narozeného ve znamení Ryb se vyznačuje malou postavou, která působí dojmem otylosti a ochablosti. Kolébavou chůzí se podobají zrozencům v Raku, ale liší se od nich mo­hutnějším tělem. Špičky nohou směřují k sobě, chodidla jsou větší než u zrozenců v Panně. Tělo trpí nedostatkem sil v důsledku po­malé obnovy. Pleť má průměrnou jakost, oči jsou modré, vodnaté a nevýrazné, nos velký a zploštělý.

U těchto lidí se setkáváme se silnou tendencí k mediumitě, v níž je skryto velké nebezpečí, číhající na člověka. Chceme-li dosáh­nout pokroku ve svém vývoji, nemůžeme být nástrojem nízkých a zaostalých duchovních bytostí. Zrozenci tohoto znamení však jsou zvlášť náchylní tomuto nebezpečí. Nedovedou se osvobodit ani v tomto ani v příštím životě z osidel těchto bytostí převážně pro svou liknavost a slabou vůli. Jsou nesmělí a nepatrný podnět dovede pohnout i muže tohoto znamení k slzám. Milují nečinnost více než pohodlí a nepracují, pokud to není nezbytné k udržení života. Milují změnu, potulují se bez cíle. Rádi dobře jedí a pijí, ne­dokážou choutky krotit vůlí (zvláště při poškození planet), podlé­hají vášním a stávají se mnohdy notorickými alkoholiky.

Slunce ve vycházejících Rybách dává více energie a ctižádosti. Ju­piter, vládce znamení, posiluje mravnost, Venuše je tu povýšena a uděluje hudební nadání, ale i sklon k požívání alkoholu. Vysky­tuje-li se v Rybách mnoho planet, věští to těžký život. Takoví lidé se stávají samotáři, oddávají se snění nebo tajemstvím okultizmu a mystiky. Vyvolávají nepřátelství lidí, s nimiž se důvěrně stýkají. Rozum je potlačen city a náladami.

Člověk s Ascendentem v Rybách dospěl na konec jednoho vývojo­vého cyklu, ale nemá ještě dostatek sebeobětavosti a nedovede být dostatečně věrný náročným Kristovým zásadám. Nechává se uná­šet sny o budoucnosti. Této tendencí je třeba se vědomě bránit soustředěním veškeré své vůle, jinak nastane dříve nebo později okamžik, kdy nepřízeň osudu začne neúprosně vymáhat plnění povinností.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroj:

Poselství hvězd / Max Heindel, Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík]. -- 1. české vyd.. -- V Tišnově : SURSUM, 1996. -- 526 s. : il.

Připravil a zpracoval: Radim Martinik

 

Diskusní téma: Vliv Ascendentu - Max Heindel

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.