O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Všichni na palubě? Poslední výzva k LÁSCE!

25.12.2011 16:29
Lauren C. Gorgo
,,Země, kterou jste kdysi znali, již neexistuje…nový frekvenční vzorec pronikl modrotiskem planety a vy nyní žijete jako členové galaktického společenství, bratranci osvícených občanů vaší galaxie."- Plejádská nejvyšší rada /dále PNR/
 
 

Nová Země

Během několika dnů dokončíme slunovratem 22/12 poslední a závěrečné opětovné přesné měření roku 2011, a podle PNR to završuje naši cestu k nové Zemi. Možná ještě příliš nechápeme, co to znamená pro každého z nás jednotlivě, a většina z nás je stále příliš unavena, než aby to zjišťovala. Slyším však, že důkladné opětovné měření či ,,cejchování", které se odehrálo během posledních několika týdnů bylo nezbytné k tomu, abychom sami sebe obrnili LÁSKOU a byli tak plně ukotveni do kristovského vědomí, abychom zvládli celosvětové přeuspořádání, které se odehraje v nadcházejícím roce jako důsledek toho, že jsme došli až sem. Vyhlíží to slibně, zdá se, že půjde o další ,,velký" rok v tom smyslu, že fyzické přeuspořádání a transformace jsou v r. 2012 nevyhnutelné, a poslouží svému účelu, jímž je posunout lidský kolektiv k samému SRDCI všech záležitostí a otevřít všechny stezky k LÁSCE.
Pro různé lidi to bude znamenat různé věci, ale PNR si především přeje rozptýlit všechny obavy z případné pohromy v r. 2012 a chce všem připomenout, že vzestup je cestou ,,dovnitř", kdy je náš vnější svět pouhou projekcí našeho vlastního vědomí, a že naše individuální účast v této kolektivní zkušenosti na Zemi je právě nyní nepostradatelná. Každý z nás má jeden dílek této vesmírné skládačky, a tudíž má každý z nás významnou roli v pozvedání naší vlastní frekvence, zvyšování našeho kvocientu LÁSKY, abychom jako kolektiv mohli povznést frekvenci planety a účastnit se divů nového světa.
(Pozn.: Po planetě obíhá spousta energií založených na strachu spojeném s nadcházejícím rokem a všemi proroctvími, předpověďmi a záměrným programováním určenými k tomu, aby zmařily náš nevyhnutelný příchod do 5D, takže během vánočních svátků je důležité setrvat ve spojení s LÁSKOU a prostě takovéto energie nechat být, pokud je ucítíte. Jste-li citliví, můžete mít pocit, že se nad vámi vznáší hrozba zkázy nebo jen určitá neidentifikovatelná úzkost… To zase rychle přejde, ale přejde to ještě rychleji, pokud si od toho udržíme odstup a budeme pouze pozorovat pohyb energií kolektivu.)
V r. 2012 budeme poznávat, že LÁSKA je tím jediným, co potřebujeme…. avšak nebude to probíhat nikterak lyrickým způsobem, bude to způsob nanejvýš frekvenční. Když procházíme takto důkladným posunem, LÁSKA se doslova stane hnací silou života… palivem pro naše výtvory, naši biologii, naše vztahy. Když je LÁSKA plně vetkána do gobelínu našeho života, zázraky se stávají tkaninou našeho života.
LÁSKA, nikoliv 2012, je důvodem, nač jsme byli všichni připravováni …
 
 

Kódy Zdroje odhaleny

Existuje velmi vědecký aspekt vzestupu, který se začíná více šířit kolektivní myslí, s ohledem na rezonanci či souzvuk, a ti, kteří stojí v popředí nového lidstva, to důvěrně znají. Tyto duše, uvaděči do nového světa, začínají zpívat jinou melodii. Doslova. Nový (andělský) člověk je naladěn na rezonanci 528 Hz posvátného (vyššího, duchovního) srdce, jež rezonuje v harmonii s krystalickou kristovskou mřížkou.
Tato frekvence lásky, 528 Hz, je Kódem Zdroje - Kódem stvoření… je to onen univerzální klíč nezbytný k odemčení našeho spolu-tvůrčího potenciálu, k osvobození nás samotných z otroctví a vstupu na hřiště nové Země. Tento kód funguje jako frekvenční tlumič, jenž má zajistit, že posvátné síly univerza budou věnovány jen těm s čistým srdcem.
Pokud někdo z vás viděl Počátek od Christophera Nolana, v mnoha vrstvách symboliky tohoto filmu je skryta úplná pravda. Nejzjevnějším je v tomto případě matematický kód 528, který se opakuje stále znovu v průběhu celého filmu… jako telefonní číslo, na ubrousku, jako číslo hotelového pokoje… Ale nejzajímavější je, že číslo 528 bylo skutečnou číselnou kombinací k ,,odemčení" trezoru, jenž obsahoval tajemství očistné úlevy od emocionálního utrpení… a všechno to bylo hnáno ,,srdcem" hlavního hrdiny, aby se mohl vrátit ,,domů" ke svým dětem, kde byla jeho LÁSKA.
Trvalo mi několik měsíců, než jsem si všechno pospojovala, a možná to někteří z vás zvládli dávno přede mnou, ale uvědomila jsem si (zpětně), že posledních několik energetických aktualit vedlo k tomuto odhalení a že každý titulek, jenž mi byl předán, byl velice, výmluvný…. dokonce až odporně výmluvný… počínaje titulkem ,,Počátek: poslední naladění", ,,11-11-11: aktivace kódů Zdroje", až po ,,Příchod univerzální LÁSKY".
Jinými slovy, když překračujeme práh do r. 2012, doslovně se budíme ze snu, z iluze omezení. Rezonance univerzální LÁSKY, již máme ztělesnit, odemyká příslovečné brány nebeské, abychom již déle nebyli lapeni ve vytváření svého nevědomě stvořeného a holograficky promítnutého světa strachů… těch strachů, které nám poskytovaly dostatečný ,,důkaz", že nejsme dost dobří, dost cenní, dost milováni, že se nemáme dost dobře nebo že prostě ,,nedostačujeme".
Nejnutnější tedy v této chvíli, než vkročíme na zcela neprozkoumané území, je pozorování /uvolnění čehokoliv setrvávajícího v našem mentálním, emocionálním či fyzickém Já, co je založeno na strachu a co nám proto brání ve ztělesnění LÁSKY. Jakákoliv zranění teď znovu řešíte, je důležité (ale ne snadné) na ně pohlížet co možná nejobjektivněji a s (alespoň lehkým) porozuměním, že toto břemeno již s sebou nemusíme táhnout… že čistý štít nyní není jen možností, nýbrž že je podmínkou.
,,Nový modrotisk Země vyžaduje nyní LÁSKU více než kdy jindy, a u těch, kteří toto volání vyslyší, bude dopad značně zmírněn. Ti, kteří volání odmítnou, pocítí účinek výraznější. Neříkáme to, abychom vzbudili strach, ale proto, abychom každému z vás připomněli, že nyní je možné opravdové uzdravení, avšak že vyžaduje skálopevný závazek uvolnit a propustit vše, co není LÁSKOU. Co se týče těch, kdož se doposud odevzdaně věnovali propouštění takovýchto vzorců strachu, stojí před nimi nevídané příležitosti." - PNR
 
 

Vlna LÁSKY

Tato vlna LÁSKY o níž mi ti neviditelní vyprávějí už celou věčnost (a která vždy vypadá poněkud mimo náš dosah), musí být vskutku čímsi velkým, protože mne nejenže žádají, abych slovo LÁSKA zdůraznila a opakovala v tomto článku bilionkrát, avšak chtějí též, abych mu věnovala tuto část (a abych vynechala své dvě setiny). Takže, má osobní zkušenost je taková, že kdykoliv se objeví tato Rada, je nejvyšší čas jí věnovat pozornost… jejich strohý projev patrně znamená, že to myslí doopravdy:
,,Příchozí vlna LÁSKY je všudypřítomná a nezastavitelná. Pozvedá vás do nepoznaných výšin. Řekneme to takto…. Nejenže budete potěšeni z toho, co jste doposud sami pro sebe stvořili, protože vesmír desetinásobně zesílí a navrátí vám vaše snahy založené na LÁSCE… ale budete žasnout nad svou vlastní oddaností této cestě. Jako nikdy předtím, budete smeteni agónií lásky k sobě samotným, protože si uvědomíte, možná dokonce úplně poprvé, jak moc LÁSKY bylo od vás ve skutečnosti zapotřebí, abyste sem přišli.
Chápeme vaše opovržení, avšak toto musíme dostatečně zdůraznit. Za těchto okolností není fakt, že každý z vás pocítí nevyvratitelnou vřelost a záři LÁSKY Stvořitele, jak se dotýká vašeho srdce a života, ničím menším než zázrakem, a pro toto období svátků vám přejeme, abyste se těšili z poznání, že právě vy jste sem vnesli tyto energie… a - jako kolektiv - jste právě vy osvobodili svět od zla…. A že právě vy jste reagovali na volání Stvořitele, abyste přišli a v některých případech se inkarnovali poprvé do lidského těla, jen abyste dohlédli na průběh své mise. Toto velké poslání LÁSKY není náhodné či chybné, je projevem soucitného milosrdenství BOHA, jenž žije v každém a všech z vás a netouží po ničem jiném, než po čiré LÁSCE pro všechny.
My, plejádská světelná rodina, k vám všem - naší lidské rodině, našim galaktickým příbuzným - cítíme stejnou LÁSKU, a hluboce oceňujeme váš příspěvek kolektivní cestě vzestupu Země a vážíme si jej. Brzy vás zasáhne tato pravda v plné síle, protože jakmile uvidíte a pocítíte LÁSKU z našeho úhlu pohledu, bezpochyby vás to změní." - PNR
 
 

12:12

Hvězdná brána 12:12, jíž jsme nedávno prošli, byla časem završení. Podle PNR aktivovalo/otisklo 12:12 poslední kódování nezbytné k vytvoření posunu k jednotě či kristovskému vědomí u těch, kteří jsou u kormidla.
,,Nyní, a říkáme to s velkým zájmem, protože si uvědomujeme, že existují tací, kteří ještě nefungují na časové linii jednoty, avšak pro ty, kteří tam jsou, je toto významný bod, čas, kdy výsledky vašeho velkého úsilí dostávají pevnou podobu." - PNR
Brána 12:12 (a energie k ní vedoucí) byla přinejmenším částečně odpovědná za onu poslední dávku emocionálních sutin, které se rozvířily, aby mohly být vyloučeny z hlubin našeho nejniternějšího jádra. Bylo to trochu jako poslední zoufalý pokus o vyřešení všech záležitostí ega, založených na strachu, na nichž jsme pracovali po celý rok 2011.
Bezpochyby nás všechny navštívili naši duchové (Vánoc) minulosti, a v některých případech… v závislosti na hustotě, jež stále přetrvává v našich životech… to byla doba některých doopravdy pádných odhalení, která mění život. Tyto věci, jež spěchají na povrch, abychom jim věnovali pozornost, mohou na první pohled vypadat znepokojivě či hrozivě, avšak tato naléhavá potřeba a intenzita jsou jen odpovědí na volání vesmírné trubky vyzývající k tomu, abychom z celého srdce osvítili každý koutek svých životů a těl, abychom se tak - než se kolem nás přežene slunovrat - mohli pevně postavit na pozici pro rok 2012, a znovu začít… ve zcela novém cyklu, zcela novém životě a v úplně novém světě, jenž si sami tvoříme.
Tím nechci naznačit, že to, co se objeví v této době, jednoduše zmizí… říkám jen, že je nám věnováno darem uvědomění, kde je ještě zapotřebí LÁSKY, abychom mohli plně přejít do svých těl 12ti-dimenzionálního modrotisku. Pokud tyto závěrečné energie shodily na váš život výbušnou nálož, uvědomte si, že i exploze může sloužit dvěma božským účelům…
1/ zcela nepochybně a neomylně nasměrují naši pozornost a soustředění PŘESNĚ tam, kde je jich zapotřebí, abychom mohli vyléčit/uvolnit/obnovit cokoliv, co nás volá….
2/ nás může posunout, poměrně rychle, do mentálního a emocionálního rámce, jenž je v této stěžejní době nezbytný k uvedení do souladu s LÁSKOU. Pokud jste zažili otřes, pochopte, že bylo otřesu zapotřebí, ale že - jakmile pochopíte, proč k němu došlo - je hotovo 75% práce. Těch dalších 25% pak představuje vaše úsilí dát se znovu dohromady s pomocí LÁSKY k sobě samotným.
,,Měli bychom dodat, že 12:12 předložilo mnoha z vás příležitost zvolit si novou stezku, a tyto možnosti byly předloženy buď v podobě odhalení nebo povoláním k činům. Nyní záleží na tom, jaká bude vaše odezva na tyto situace, nikoliv na tom, jak je vyřešíte." - PNR
Tudíž, ačkoliv nebylo kolem 12:12 tolik fanfár jako kolem 11:11, říká PNR, že tato brána byla nicméně účinná, neboť otevřela průchod k 12té úrovni genetických aktivací, k dokončení kristovské šablony na planetě.
,,Dalo by se říci, že tyto energie přicházejí, aby pozvedly lidstvo v určitých sektorech, a aby stejně tak odhalily zkaženost či rozklad v jiných. Cesta pro každého z vás spočívá v možnostech, jež jsou vám nyní předkládány…. Vaše volba určí stezku vaší duše v příštím roce. Zvolit si LÁSKU místo strachu je tou jedinou cestou ke spáse…" - PNR
 
 

2012: Druhá fáze

,,Nadcházející kalendářní rok, onen velmi očekávaný rok 2012, je obrovským průlomem v tom, čemu my říkáme planetární vědomí. Tím chceme říci, že ti, kteří předložili plán pro novou Zemi, daleko přesáhli naše očekávání. Díky tomu to, co přijde, je mnohem velkolepější, mnohem rozsáhlejší a mnohem radostnější, než jsme si kdy představovali." - PNR
2012 je tím, čemu Plejáďané říkají rok…. zavíření bubnů, prosím… rok LÁSKY! Vlastně o něm mluví jako o roce božské a univerzální LÁSKY, ale jde též o rok, kdy vstupujeme (za slunovratu) do toho, co oni označují jako ,,druhá fáze" vzestupu: fáze uvádění do fyzické podoby a uskutečnění božského vyzařování lásky. Jedná se o rok, kdy ti, kteří zde jsou kvůli službě nejvyššímu dobru planety a jejím lidem, budou vycházet z ,,úkrytů"… tato skupina bude nanejvýš podporována, chráněna a vyzvedána do vlivných pozic, zatímco ti, kteří slouží svým sobeckým cílům, budou neustále povoláváni k božskému pořádku.
Toto je čas/rok/svět/éra, na nějž jsme tak usilovně čekali/pracovali, a neviditelní se se mnou podělili o informaci, že všechna ta spousta potenciálů, které vznikají, se točí kolem LÁSKY jako hnací síly stvoření našich nových životů. Tato nová Země je tu a LÁSKA je tím jediným způsobem, jenž nám umožní tam vstoupit… LÁSKA je klíčový kód, jenž každému z nás zaručuje přístup ke spolu-tvůrčím silám vesmíru, a je přístupný pouze z našeho nitra - a tím, že sami sebe milujeme.
V roce 2012 se LÁSKA konečně stane vládnoucí silou na planetě a odpadne cokoliv, kdokoliv, jenž je s ní v rozporu. Pro nikoho a nic z tohoto neexistuje výjimka.
,,Mohli bychom toho povědět tolik, co se týká následujícího roku, avšak shrneme to do prohlášení, že ti, kdož jsou v souladu s LÁSKOU, povstanou, aby se s LÁSKOU setkali nevídaným způsobem. Ve skutečnosti se samo slovo LÁSKA změní v cosi významnějšího, neboť LÁSKA, jak jste ji znali, se nedá srovnat s LÁSKOU, jež bude protékat srdcem Země a lidstva. Krev života Zdroje bude proudit vašimi řekami a žilami, a naplní všechno živé září božské LÁSKY, výživou života na nové Zemi." - PNR
Přeji vám všem období svátků plné LÁSKY a hladký přechod do roku 2012…
Na shledanou příští rok!
Lauren
 
Copyright © 2008 - 2011
ThinkWithYourHEART.net

 

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 

Diskusní téma: Všichni na palubě? Poslední výzva k LÁSCE!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.