O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výběr z Drunvala Melchizedeka - V

23.09.2010 09:38

9. Pravé oko Hóra

Ja sám plne chápem, že len integrácia môže viesť k obsiahnutiu vedomia. V celku som toto cvičil roky svojich žiakov. Toto je cieľom praxe rebersinga.  Poznal som filozofiu nesmrteľnosti a vzkriesenia. Postupoval som zámerne v tomto smere dlhé roky.  Vedel som o organizovaní síl svetla a temných síl. Avšak v mojich vedomostiach bola medzera. Dokonca aj po mojich konexiách s Drunvalom, ktoré sa konali pre prehliadnutie videného, aj potom, ako mi dal odpovede na bez číselné otázky som cítil, že mi niečo chýba!

Dlhú dobu som nevenoval dostatočnú pozornosť sakrálnej geometrii, o ktorej mi hovoril Drunvalo. K vlastnej hanbe, som dokonca aj predstieral svoj záujem. Preto, aby som pochopil sakrálnu geometriu, som bol nútený vynaložiť veľa času a síl. Niekedy pochopenie jedinej kresby vyžadovalo niekoľko hodín: disponoval som iba video materiálmi. Avšak neľutujem ani jedinú stratenú minútu, na pochopenie tejto vedy. 

Teraz sa domnievam, že sakrálna geometria je najdôležitejšia informácia, ktorú som získal. Štúdium sakrálnej geometrie, spolu s predchádzajúcimi cvičeniami a znalosťami, mi pomohli v procese integrácie pravej a ľavej polovice môjho mozgu.  Aj keď som bol hlboko ponorený do práce pre duchovnú integráciu počas dlhých rokov, nepodarilo sa mi uchrániť sa od vnútorného konfliktu. Moja ženská strana pravej pologule intuitívne vedela o prítomnosti jediného ducha a všade prítomného vedomia, avšak nebola schopná nič dokázať. Moja mužská strana pravej pologule mi neposkytovala nijakú podporu, pretože v to neverila a videla vo všetkom dualitu. Takýmto spôsobom, som bol očistený od svojho rodu. Hoci rokmi moje vedomie dozrievalo, môj stav sa nezlepšil, a vyzeralo to dokonca, že konflikt sa stupňuje. Ak by vás niečo zdržiavalo na ceste, môžete sa prebojovať cez akúkoľvek prekážku, ak je vaše smerovanie čisté. Je to nezvratný zákon liečenia.

Vedel som o tom, ale jednoduché poznanie mi neprinášalo zjednodušenie. Pravé oko Hóra a sakrálna geometria - to bola tá nedostačujúca informácia, ktorú som podvedome hľadal. Drunvalo potvrdzuje, že táto informácia je nutná pre integráciu ľavej a pravej pologule mozgu. Pomáha "presvedčiť" ľavú pologuľu o tom, že existuje iba jediný duch, a ten jediný prestupuje všetko vo svete. Keď sa podarí presvedčiť o tom ľavú pologuľu mozgu začína sa proces integrácie a my prechádzame od polárnej mentality k vše obsiahlemu vedomiu.

Prečo je to potrebné? Za prvé, nepodarí sa nám urobiť krok do 4. dimenzie skôr, ako sa dokonči proces integrácie. Vo 4. dimenzii prebieha manifestácia okamžite. Realitou sa stáva všetko, na čo si pomyslíme. Nezdá sa vám, že jednota a čistota mysle tam zohrávajú mimoriadny význam? Avšak tieto kvality sú potrebné aj tu! Tu je naša realita tiež ovplyvňovaná našou mysľou, avšak na jej uskutočnenie v 3. dimenzii je potrebný určitý čas. Nebudeme dosť dobre chápať 4. dimenziu, pokým sa nestane našou každodennosťou. Súčasnú realitu prežívame tu a teraz. Preto, aby sme ju plodne vyvíjali, je pre nás potrebné vedieť, čo možno najviac o integrácii a všadeprítomnom vedomí. Iba tak môžme vniesť svetlo vyšších dimenzií do nášho dnešného života.  Vo svete vyššie uvedenom vám ponúkam pútavé zamestnanie: Vyzbrojte sa kružidlom a pravítkom a začnite kresliť. Myslím, že vám to spôsobí radosť!

 

9.1 Zákon Jediného

   Počas svojej vlády v Egypte Echnaton zhromaždil niekoľko tisíc ľudí, ktorí nedosiahli ani 45 rokov. Najskôr absolvovali dvanásťročný cyklus výučby, nazývaný Ľavým okom Hóra, slúžiaci na tréning emocionálneho tela - ľavej pologule predného mozgu. Echnaton predpísal prebrať ďalší dvanásťročný cyklus výučby v tajnej Egyptskej škole, kde museli prijať chýbajúce informácie, poznávaním Pravého oka Hóra a Zákona Jediného. Neskôr tieto vedomosti Tot odovzdal Drunvalovi.  Mapa so znázornením chromozómov sa nachádza len na jedinom mieste - na dne Veľkej Pyramídy v dlhej galérii, hlavnej sieni kanálov. Informáciu o sakrálnej geometrii chromozómov možno poznať iba tu, alebo ju prijať v ústnej podobe. Symbolom školy Echnatona sa stalo Pravé oko Hóra, kontrolované ľavou pologuľou. Toto mužské poznanie, logická časť tvorenia sveta, predpokladá, že duch stvoril všetko, pretože duch nepotrebuje nič na stvorenie Vesmíru. 

Hľa prvé tri verše z "Knihy bytia":

Na začiatku Boh stvoril nebo a zem.

Zem však bola tmavá a pustá, a tma bola nad všetkým,

a duch Boží sa vznášal nad vodami.

A povedal Boh: Buď svetlo. A bolo svetlo.

Avšak existuje jedna vec, o ktorej sa nevraví v Biblii, ale ktorým venovali zvláštnu pozornosť v škole Echnatona  preto, aby sa duch mohol pohybovať v Prázdnote, bol nútený pohnúť sa vo vzťahu k niečomu.

Vo Veľkej Prázdnote neexistuje nič. Ako môžeme zistiť pohyb ducha v Prázdnote, keď v nej neexistujú žiadne body? Takýmto spôsobom riešila túto záhadu škola Echnatona: duch precitol v šiestich smeroch - hore a dolu, dopredu a dozadu, vpravo a vľavo (Obr. 9.1). Toto možno verne zachytiť pomocou osi súradníc, označených z bodu x do z. Vzdialenosti projekcie nemajú význam, postačí aj určitá mierka.

Takýmto spôsobom, duch precitol v šiestich smeroch. Ďalší krok - bolo spojiť línie takým spôsobom, aby najskôr vznikol štvorec (Obr. 9.2),a potom ihlan (Obr. 9.3). 

Potom je potrebné predĺžiť línie a získať spodnú pyramídu. Obidve pyramídy nám dajú oktaéder (Obr. 9.4). Teraz duch preberá reálnosť, obsiahnutú oktaédri. Aj keď toto je len špekulatívna predstava, poskytuje nám predstavu o pohybe, keďže hranice sú už dané.

Ďalej duch začal konať rotačný pohyb vo vzťahu k osiam, popisovanej oblasti (Obr. 9.5). V sakrálnej geometrii sa priamka považuje za mužskú a krivka za ženskú. Takto, otáčaním oktaédra, duch prechádza z mužskej sféry na ženskú. V Biblii sa hovorí, že najskôr bol stvorený muž, až potom žena. To je premena priamočiareho pohybu na kruhový. Duch zmenil povahu pohybu, potrebnú pre tvorenie geometrického radu odpovedajúcej krivky, alebo ženských línií.

A tak sa teraz Boží duch nachádza vo sfére. V "Knihe Bytia" sa hovorí:

"...a Boží duch sa vznášal nad vodami" , avšak kde sa to vzniesol?

   V celom Vesmíre bolo práve iba jediné možné miesto - hladina, povrch. Preto žiaci školy Echnatona vraveli, že duch išiel k povrchu. Nie je vlastne jasné, k akému miestu povrchu, hlavné je, že k povrchu. Toto bol prvý pohyb z Veľkej Prázdnoty (Obr. 9.6). Po 1. pohybe vzniká každý nasledujúci pohyb automaticky. Každý predchádzajúci predpovedá nasledujúci, a takto to pokračuje, pokým nebude vytvorený Vesmír. V treťom verši "Knihy Bytia" sa hovorí: "A povedal Boh: A bude svetlo. A bolo svetlo".

Keď sa duch ocitol na povrchu, jediné, čo mohol urobiť, bolo vytvoriť druhú sféru (Obr. 9.7). To, čo vzniklo vám už je známe, ako vesica piscis, alebo navzájom prenikajúce sféry. Táto metafyzická štruktúra, stojí za svetom. Toto bol prvý deň Tvorenia.

Preniknutím, dve sféry vytvárajú okruh alebo ovál. Prechodom do tohto nového kruhu sa vytvára nasledujúca oblasť, ktorou obdržíme obraz 2. dňa Tvorenia (Obr. 9.8).

Potom rotačný pohyb pokračuje na povrchu sféry, pokým rotácia nebude ukončená. Všetko toto sa deje automaticky (pozri Obr. 9.9, 9.10 a 9.11).

Keď prídete po 6. deň Tvorenia, tak získate šesť kruhov, ideálne prepojených. Nezostalo nič zbytočné (Obr. 9.12). Na siedmy deň Boh odpočíva, keďže dielo je dokončené a všetky zákony Vesmíru sú vytvorené. Keď tento obraz nadobúda vrcholný pohyb trojrozmerných predmetov, prestáva zodpovedať schéme.

A preto je dôležité chápať, že cieľový bod sakrálnej geometrie - to nie sú len línie na papieri. Najskôr, je to pohyb Ducha vo Veľkej Prázdnote. Je nevyhnutné vytvoriť nákresy trojrozmerného pohybu Veľkou Prázdnotou našej planéty. Existuje 144 rôznych foriem Prázdnoty, podľa toho, na ktorom harmonickom tóne sa nachádzate. Prvý obraz, ktorý získate je priestorový toroid (Obr. 9.12). Vzniká počas 1. otočenia alebo prvých šiestich dní tvorenia. Kružidlom, urobíte tento obraz (rúrkovitý toroid s mikroskopickým otvorom v strede). Majte na pamäti, že ide o trojrozmerný obraz, a nie o dvojrozmerné zobrazenie.

Trubicovitý toroid je základná podoba Vesmíru (Obr. 9.13). Jeho unikátnosť spočíva v tom, že sa pohybuje sám v sebe, nijaká iná podoba toho nie je schopná.

Stan Tenen venoval dvadsať rokov výskumom, odstránil nepatrné detaily a dokázal pozorovaním tvaru kanálikového toroidu, že jeho roztvorením vzniká obraz špirály. Potom umiestnil získanú špirálu do trojrozmerného štvorstenu (Obr. 9.14). Vedec definoval, že prechod svetla cez túto štruktúru pod rôznym uhlom vrhá tieň, ktorý opakuje všetky písmená hebrejskej abecedy. Taktiež zistil, že iným rozmiestnením štruktúry, sa môžu touto cestou reprodukovať všetky grécke, a tiež arabské písmená. Uistil sa o tom tým, že posunul štruktúru uprostred štvorsten. Existuje 27 takýchto symetrických pozícií.  A toto, sa prvýkrát dozvedáme z "Knihy Bytia"- súvislosť medzi jazykom a metafyzickým tvarom.

Všetko toto vzniklo v prvý deň Tvorenia. A tak, práve my prichádzame k prejednávaniu schémy vírivého otáčania energií. Zakaždým pred dokončením rotačného pohybu vzniká nová forma, a táto podoba sa stáva základom Tvorenia.  Rotácia sa vždy začína z vnútorných priestorov (Obr. 9.15).

Nasledujúca rotácia je zobrazená na kresbe (Obr. 9.16). 

Ak si odmyslíme niektoré línie na kresbe Obr. 9.16, tak získame kresbu (Obr. 9.17) - "vajce života". Je to dvojrozmerná podoba trojrozmerného obrazca. Vajce života predstavuje osem sfér, 8. sféra sa nachádza bezprostredne za stredom. Vajce života - to je definícia harmónie hudby a elektromagnetického spektra, je to tiež vzorec, ležiaci v základoch všetkých biologických foriem života. Je to definícia všetkých štruktúr bez výnimiek.

Nasledujúca rotácia nám vytvára obrys, alebo potrebné množstvo kruhov pre vytvorenie "kvetu života" (Obr. 9.18). Tento kvet sa skladá zo siedmych kruhov, ako je zobrazené na (Obr. 9.19.)

Na obrázku je uvedená najčastejšia podoba kvetu života. Tradične sa zobrazuje takto, lebo tajné spoločenstvá, si odovzdávali túto kresbu len z ruky do ruky a chceli utajiť nasledujúci obraz "plod života". Ak sa pozriete na (Obr. 8.1,) všimnete si, že línie na ňom sú len zdanlivo dokončené.

 

Ak však dokončíte všetky kruhy a urobíte ďalšiu rotáciu,  tak obdržíte "plod života" (Obr. 9.21).

Existuje ešte jeden spôsob ako získať kvet života. Prezrite si ešte raz kvet života, uvidíte sedem kruhov, ideálne vpísaných do väčšieho kruhu. Tento alternatívny spôsob zobrazenia kvetu života (Obr. 9.22).

 

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - V

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.