O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výběr z Drunvala Melchizedeka - VII

06.10.2010 11:35

 9.6 Systém čakier

Harmónia hudby a systém čakier nášho tela v sebe zjednocuje geometrický tvar "vajce života". Ako je zobrazené na Obr. 9.48, 3-tia a 4-tá, 7-ma a 8-ma nota hudobnej stupnice sú rozdelené polovičným intervalom. Zdá sa, že nikto nevie, prečo sa tak deje. Niektorí ľudia tiež hovoria o prerušení medzi 4-tou a 5-tou notou. Je to zrkadlový obraz:

                                      jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri 

                                      jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri

- tu sú skutočne dva intervaly po štyroch. Jeden ženský, jeden mužský.

Dôvod existencie polovičných intervalov medzi 3-ťou a 4-tou, 7-mou a 8-mou notou, a tiež prerušeniami medzi 4-tou a 5-tou notou možno objasniť, ak preskúmame zvuk z pozície "vajca života" (Obr. 9.49). Keď zvuk prichádza zdola, zachytáva (dotýka sa) sféru číslo 1. Odtiaľto môže preniknúť do dvoch iných miest štvorstenu: zo sféry číslo 1 do sféry číslo 2 i do sféry číslo 3. Zvuk sa pohybuje po trojuholníku, v jednej ploche (rovine). Potom kvôli tomu, aby zvuková vlna zmenila smer (orientáciu), musí postúpiť k 4 sfére, ktorá je umiestnená vzadu za sférou číslo 5. Keď zvuková vlna mení smer (orientáciu), zdá sa nám, že prechádza menšiu vzdialenosť, a vnímame to ako pol-interval. Zvuková vlna teraz dokončila svoju cestu v prvom štvorstene (tetraédere) a smeruje do druhého štvorstena (tetraédera). Preto je potrebné, aby zvuková vlna prešla Prázdnotou v strede vajca života. Vo sfére číslo 5 sa zvuková vlna ocitá, keď prejde cez Veľkú Prázdnotu. Keď sa zvuk ocitne v druhom štvorstene (tetraédere), zmení svoju polaritu: mení sa z mužského na ženský alebo zo ženského na mužský. Potom zvuk prechádza v jednej ploche (rovine) do sfér číslo 6 a číslo 7, avšak pri jeho prechode do sféry číslo 8 vzniká  nasledujúci polovičný interval.

Drunvalom popísaný systém ôsmich čakier pripomína osem nôt hudobnej stupnice. Avšak v čakrách ľudského tela je "vajce života " znázornené v rozvinutom stave. Čakry sa začínajú v kostrči a dvíhajú sa k temenu hlavy. Podľa slov Drunvala, toto je hinduistický alebo tibetský systém, ktorý je veľmi zjednodušený (Obr. 9.50). Drunvalo potvrdzuje, že čakry existujú aj mimo nášho tela. Tá čakra, ktorá sa nachádza pod našimi nohami, odráža úroveň vedomia, z ktorého sme vyšli, ale tá, ktorá sa nachádza nad našou hlavou, patrí k nasledujúcej úrovni. Na túto úroveň sa iba chystáme vystúpiť. Čakry sa medzi sebou nachádzajú v pomere . Dolná čakra je veľmi krátka, ale horná je veľmi dlhá. Tento polovičný interval, ktorý sme videli v hudobnej stupnici, sa opakuje v systéme čakier. Čakry sú podobné šošovkám, cez ktoré sa láme skutočnosť. Napríklad, pri narodení sa nový duch v prvom rade stará o prežitie v trojrozmernom svete. Čo chce následne - je  stanovenie fyzického kontaktu s inými živými bytosťami. Utvrdiac seba vo svete a vstúpiac do pohlavných vzťahov s inými bytosťami, chceme získať možnosť kontrolovať situáciu. Toto všetko je zobrazené tromi dolnými čakrami. Potom vzniká prekážka a polovičný interval pri zmene smeru. Nebudete môcť prekonať túto prekážku, ak sa nenaučíte ovládať tri dolné čakry. Keď to dosiahnete, tak vojdete do srdca, t.j. do štvrtej čakry.                   

Piata čakra je v oblasti hrdla a zodpovedá za hudbu, šiesta - nad očami a vzťahuje sa ku geometrii, siedma je umiestnená v oblasti šišinkovitej žľazy a je "tretím okom". Tu vzniká nasledujúca prekážka s jeho polovičným intervalom zmeny smeru. Za ním, nad našou hlavou, sa nachádza ôsma čakra, ukazujúca na nasledujúci stupeň evolúcie vedomia. Tento systém ôsmich čakier zobrazuje len biele noty hudobnej stupnice a ako som už hovoril, Drunvalo ho považuje za veľmi zjednodušený. V hudobnej stupnici existuje ešte päť čiernych nôt, alebo stupňov.

 

Skutočne, existuje ešte aj systém dvanástich čakier, kde trinásta čakra je umiestnená nad hlavou (Obr. 9.51). Každá z dvanástich čakier predstavuje v sebe päť pomocných čakier. Takto celkove obsahuje šesťdesiat bodov. Každá z týchto dvanástich skupín je oddelená od nasledujúcej skupiny čakier 90 stupňovým pootočením. Rovná rúrka, podobná fluorescenčnej žiarivke, prechádza cez telo, začínajúc od kostrče a prechádzajúc nahor, cez mäkký bod hlavy. Dvanásť čakier je rozmiestnených pozdĺž tejto trasy, v priemernej vzdialenosti 7,23 cm vzájomne od seba. Tento rozstup je rovný šírke dlane priemerne veľkého človeka, alebo rozstupu od brady po konček nosa. Energia špirálovito stúpa systémom čakier a vykoná pootočenie o 90 stupňov pri prechode od bodu k bodu. V dolnej čakre (Obr. 9.52) všetkých päť kanálov smeruje rovno dopredu. Otvor pošvy je vesica piscis, ale aj malý otvor penisu je tiež vesica piscis . Z týchto piatich bodov všetka energie smeruje späť (nazad). Keď energia stúpa k nasledujúcej čakre (i k vaječníkom) vykoná pootočenie o 90 stupňov. Ešte jedno stúpnutie o 7,23 cm, ešte jedno pootočenie o 90 stupňov, a energia dosiahne pupok, to miesto, ku ktorému bola kedysi upnutá pupočná šnúra. Odtiaľto energia smeruje do protismeru - vpred. Keď dosiahne solar plexus, ktorý je nasledujúcou vesica piscis, tak znova zmení svoj smer, opakujúc pohyb odohrávajúci sa vo vaječníkoch.

Nasledujúci bod je hrudná kosť, symbolizujúca /kruh/ (Obr. 9.53). Piata čakra je prvý pohyblivý prvok; ktorej zvláštnosť spočíva v tom, že sa v nej súčasne opakujú všetky predchádzajúce pohyby. Energia robí úplné otáčanie o 360 stupňov a dostáva informáciu o všetkých smeroch. Preto hruď vystupuje dopredu a je rozdelená na dve polovice. Toto je bod Kristovho Vedomia. Nachádza sa na 19,5 stupňoch šírky tela a vytvára kríž. V šiestom bode je umiestnené srdce, v siedmom - ohryzok (Adamovo jablko), ôsmy bod odpovedá brade. Potom energia dosahuje nasledujúcu oktávu a prechádza cez hlavu. Fyzické črty tváre, odpovedajúce čakre, začínajú sa od brady. Dvíhajúc sa od brady po pery sa energia rozvíja (rozbaľuje) na 90 stupňov (energia sa pohybuje zo strany na stranu). Na úrovni nosa vykoná pohyb zozadu dopredu, na úrovni očí znova vzniká pohyb zo strany na stranu. Potom energia dosahuje tretie oko a vykonáva úplné otočenie o 360 stupňov.

 

9.7 Vonkajšie čakry

   Tiež máme aj vonkajšie čakry - body v priestore okolo našich tiel. Sme obkľúčený tvarom vo forme  tetraéderickej hviezdy s ôsmymi vonkajšími čakrami (Obr. 9.54). Keby sme mohli vyfotografovať vnútorné čakry, tak by sme uvideli, že sú úplne identické s vonkajšími bodmi. Všetky vonkajšie čakry pulzujú zhodne, tak ako aj vnútorné. Takto disponujeme dvomi aspektmi systému čakier - vonkajšími a vnútornými. Keď hovoríme o komponentoch tetraéderickej hviezdy okolo našich tiel, tak je nutné podotknúť, že štvorsten (tetraéder), smerujúci vrcholom (špičkou) nahor, alebo k nebu, je mužským, ale ten, ktorý ukazuje vrcholom (špičkou) nadol, alebo na Zem, je ženský (Obr. 9.54). Uvedené sa vzťahuje ako k mužom, tak i k ženám. Existujú len dva spôsoby ako symetricky zapadnúť do tetraéderickej hviezdy. Keď vrchol (špička) základu mužského štvorstena smeruje dopredu, tak to vyhovuje pre mužov. Pokiaľ však vrchol (špička) základu ženského štvorstena je smerovaný dopredu, tak do tetraéderickej hviezdy zapadá žena. Tetraéderická hviezda sa stýka s ľudským telom v oblasti kostrče. Keď poskakujete, vaša vonkajšia tetraéderická hviezda vzlieta spolu s vami, a keď si sadnete, tak klesá spolu s vami. Obr. 9.54 je dvojrozmerným znázornením toho, ako muž zapadá do tetraéderickej hviezdy. Keby na tejto kresbe bola zobrazená žena, potom by musela byť otočená chrbtom k pozorovateľovi. Obr. 9.55 nám poskytuje pohľad na tetraéderickú hviezdu zhora a predstavu o tom, ako do nej musia zapadnúť muž a žena.

 

9.8 Oko

   Drunvalo nakreslil morfogénnu (spôsobujúcu tvarové zmeny, tvarový vývoj) štruktúru oka, odpovedajúcu ako ľudskému oku, tak i oku akejkoľvek inej bytosti. Toto znázornenie považuje za veľmi dôležité (Obr. 9.56). Stavba oka je analogická ako štruktúra samotného svetla; v ňom je prezentovaná celá elektromagnetická štruktúra. Ona tiež obsahuje v sebe geometriu vesica piscis . Vnútri vesica piscis sú dva rovnaké trojuholníky. Základňa trojuholníkov sa rovná šírke vesica piscis, ale čiara, prechádzajúca ich stredom, zodpovedá dĺžke vesica piscis . Keď otočíte dĺžku vesica piscis o 90 stupňov, stane sa šírkou nasledujúceho, väčšieho obrazca. Tento proces prebieha večne. Elektromagnetické pole alebo svetlo predstavujú v sebe elektrické a magnetické polia, umiestnené vzájomne jeden voči druhému pod uhlom 90 stupňov (Obr. 9.57). Elektrické pole sa šíri ako vlna a magnetické pole sa pohybuje spolu s touto vlnou, rozkladajúc sa pod pravým uhlom vo vzťahu k nej. Celé toto zoskupenie, prechádzajúc priestorom, vykonáva otáčavý pohyb (Obr. 9.58).

Drunvalo predpovedá, že čoskoro vedci objavia, že elektrický aspekt elektromagnetického poľa odpovedá dĺžke prvej vesica piscis a magnetický aspekt odpovedá šírke prvej vesica piscis a sú proporcionálne (pomerné). Vykonaním špirálovitého pohybu sa polia pootáčajú pod uhlom 90 stupňov, to isté prebieha aj u vesica piscis. Logaritmické špirály sa tiež šíria pozdĺž špirály elektromagnetickej energie. Svetlo a oko prijímajúce toto svetlo majú jednu a tú istú geometrickú kresbu (vzor), pretože prijímajúci objekt sa musí naladiť na parametre prijímaného poľa. Celé naše telo je naladené na vnímanie zvukov, vibrácií a svetla.

 

10.    Ľavé oko Hóra

   "Ľavé oko Hora" predstavoval dvanásťročný cyklus tréningu "emocionálneho tela". Bol nutný na prípravu k zasväteniu a jeho základnou témou boli najrôznejšie emócie, pocity, strach, a tiež pozitívny a negatívny aspekt čakier. Všetky egyptské chrámy boli postavené na prevedenie kurzu "Lavého oka Hóra". Zasvätenci pracovali s rôznými aspektmi ľudskej podstaty. Za každý konkrétny strach nesie zodpovednosť konkrétna čakra a každý z 12-tich hlavných egyptských chrámov zodpovedal konkrétnej čakre. Podľa Drunvala, v chráme, na spútanie strachu druhej čakry, vykopali veľké výhĺbeniny (obr . 10.1).

Dokonca aj súčasný egyptský sprievodca hovorí turistom, že táto výhĺbenina slúžila na proces zaškolenia. Žiak bol nútený vstúpiť do priehlbiny, zaplnenej vodou a obrovskými kameňmi, klesnúť na dno a poza kameňe sa vynoriť cez malý otvor na druhej strane bazéna. A toto nebolo, podľa všetkého, obzvlášť ťažké, žiaci museli robit ešte mnohé iné veci. Egyptológovia vedia zo starých rukopisov, že výhĺbenina sa napĺňala vodou na prevedenie špeciálnych tréningov, avšak nevedia o všetkých zvláštnostiach skúšiek. Drunvalo sa spýtal Tota, aký bol skutočný priebeh zasvätenia a Tot mu dal presnú odpoved:

Chrámový komplex bol rozmiestnení takým spôsobom, že proces zasvätenia sa začínal na oveľa vyššom stupni, ako bola priehlbenina v zemi. Proces zasvätenia sa začínal tým, že jeho účastníci videli iba prvé tri schody, vedúce do vody a veľmi vysokú stenu na druhej strane bazéna (Obr . 10.2). Žiaci museli vojsť do vody po týchto schodoch, hlboko sa nadýchnuť, ponoriť sa a nájsť druhý východ. Museli sa pomaly predierať dnom vody, pretože tam vládla tma a cesta bola bohatá na prekážky. Spúšťali sa teda na dno vody a hľadali tam úzky otvor, vedúci k obrovskej kocke. Táto kocka bola osvetlená a mohli ju rozoznať. Hemžila sa krokodílmi. V tomto momente mohli účastníci obradu rozoznať otvor v hornej časti kocky.

Podľa Tota, závod v plávaní vedľa krokodílov viedol takmer vždy k otvoru. Jediný problém na tom všetkom bol, že otvor neviedol na povrch. Žiak bol nútený vratiť sa a opakovať celý priebeh. Avšak teraz uz vedel dve veci: po prvé, že otvor v kocke nevedie von a po druhé, videl krokodílov. Znalosť o krokodíloch robila opakovanie skúšky ešte viac hrozivou. A vtedy, keď žiak obradu zasvätenia zažíva najhlbšiu hrôzu, nezostáva mu nič iné, ako ponoriť sa do kocky s krokodílmi ešte hlbšie a hľadať druhý východ.

 

10.1. Veľká pyramída

   Po absolvovaní 12-ročného kurzu "Ľavé oko Hóra" (tréningu emocionálneho tela) a 12- ročného kurzu "Pravého oka Hóra" (tréningu mentálneho vedomia) boli žiaci spustení na tri a pol dňa do Veľkej Pyramídy na prechod posledným obradom zasvätenia. Tot tvrdí, že pyramída bola vybudovaná práve preto, aby pomohla premeniť úroveň vedomia z 2-hej (na ktorej sa práve nachádzame) na 3-tiu, alebo na úroveň Kristovho Vedomia. Veľká Pyramída - sieň zasvätenia. Moslimovia nazvali haly pyramíd kvôli ich dispozičnému riešeniu Komorami Vládcu a Vládkyne. Komora Vládcu má plochú strechu, preto Moslimovia pochovávali svojich mužov v hrobke pod plochou strechou. Strecha Komory Vládkyne má sklonený tvar, preto Moslimovia pochovávali svoje ženy práve pod takými strechami. Podľa Drunvala, tieto Komory nemali nič spoločné s pochovávaním, boli určené na obrad zasvätenia. Začiatočná perióda zasvätenia prebiehala pod Veľkou Pyramídou. Ďalej žiaci prechádzali do Komory Vládcu, a potom sa ocitli v Komore Vládkyne (Obr. 10.3). Proces sa začínal v priestore, nachádzajúcom sa pod Veľkou Pyramídou, keďže najskôr sa účastníci museli stretnúť so špirálou "čierneho svetla", prestupujúcou stredom Zeme a zároveň cez Haly Amenti. Pod Veľkou Pyramídou v súčasnosti existuje tunel, ktorý akoby sa strácal v prázdnote. Zdá sa, že nikto zo súčasných ľudí nevie prísť na jeho určenie. 

Podľa Drunvala, je tento tunel spojený s presným bodom prechodu špirály "čierneho svetla" hneď potom, ako opúšťa ľavý bod veľkej prázdnoty. Tunel predstavuje zasvätenie v "špirále čierneho svetla". Všetko, na čo si pomyslíte v tomto tunely, sa hneď premieňa na skutočnosť, pretože je priestorom 4. dimenzie. Mnohí ľudia tu zahynuli, pretože dali priestor vlastnému strachu. Na tomto mieste v poslednej dobe došlo k mnohým neobyčajným udalostiam a egyptská vláda mala zatarasiť vchod do tunelu. Bolo by to správne riešenie, pretože turisti, ktorí sa ocitnú v 4. dimenzii, často nevedia, čo sa s nimi deje.

V tomto tunely prebieha prvá etapa zasvätenia na Kristove Vedomie, ktorá je v podstate novou cestou interpretácie skutočnosti. Odtiaľto účastníci obradu prechádzajú do Komnaty Kráľovny. Komnata kráľovny je určená na zachytávanie samotného prameňa - "špirály bieleho svetla" a "špirály čierneho svetla". Vytvára sa dojem, že Komnata kráľovny nemá presné stredisko, avšak je naplánovaná takým spôsobom, že keď si ľahnete tam, kde sa nachádza sarkofág "špirála bieleho svetla" prejde rovno cez vašu hypofýzu.

Účastníci obradu musia preležať v sarkofágu tri a pol dňa, opustiť trojrozmerný svet a prežiť neuveriteľné zväčšenie vedomia. Potom sa im musí podariť nájsť spiatočnú cestu do vlastného tela, použitím princípu Fibonacciho špirály a nie logaritmickej špirály zlatého rezu. Ako som už predtým povedal, logaritmická špirála nemá ani začiatok, ani koniec a Fibonacciho špirála má určený počiatok. Preto zasvätení nachádzajú správnu cestu, keď majú vzťažný bod Fibonacciho špirály.

Prežitím tejto procedúry sa účastníci obradu vypravujú do Komnaty kráľovny, ktorá plní význam stabilizačného činiteľa. Keď človek úspešne pretrpel dramatický priebeh transformácie v Komnate kráľovny, prejde v stave rovnováhy. Komnata kráľovny je svätyňa na upevnenie Kristovho Vedomia.

Keď archeológovia po prvý raz objavili sarkofág v Komnate kráľovny, tak tam objavili kryštalický biely prášok a zobrali ho na výskumy. Teraz je tento prášok v britskom múzeu. Donedávna ani jeden človek nepoznal niečo také a vysvetlenie záhady prišlo pre všetkých úplne neočakávane. Prednedávnom vedci objavili, že u človeka, nachádzajúceho sa v stave hlbokej meditácie sa vylučuje veľké množstvo zvláštneho hormónu hypofýzy, ktorý sa potom premieňa na kryštalický prášok. Práve takýto prášok bol nájdený vo veľkom množstve v sarkofágu. Toto bolo svedectvom toho, že množstvo ľudí tam zažilo obrad zasvätenia.

Existuje množstvo dohadov o tom, že Veľká Pyramída zohrávala úlohu hrobky. Avšak existuje ešte viac faktov, svedčiacich o tom, že Veľká Pyramída vôbec nebola miestom pochovávania, ale bola miestom zasvätenia. Keď v starom Egypte umieral významný človek, šamani vyrezali jeho srdce a ďalšie vnútorné orgány a ukryli ich do štyroch nádob. Potom mumifikovali telo mŕtveho, uložili ho do sarkofágu a tesne zatvorili krytom. Potom sarkofág zaniesli na miesto pochovania. Sarkofág, nachádzajúci sa v Komnate kráľovny, bol väčší, ako otvor dverí. To svedčí o tom, že ho sem doviezli pred dokončením stavby pyramídy, čo je v protiklade s tradíciou pochovávania.

 

11. Haly Amenti

Podľa znamenitého duševného života Edgara Cayce, tok, prúdiaci v Halách Amenti (archív pamäte o histórii Zeme) možno nájsť na pravom pleci Sfingy. Toto možno vypočítať geometricky. Pozrite sa na kresbu na Obr.11.1.

Keď prevediete os súmernosti obdĺžnikom zlatého rezu, do ktorého spadá špirála plošiny v Gíze, tak táto priamka prejde rovno cez pokrývku hlavy Sfingy. A priamka, prevedená pomedzi južné strany pyramídy, sa pretína s osou súmernosti obdĺžnika zlatého rezu presne v mieste pravého pleca Sfingy. Práve teraz sa uskutočňujú veľké práce na obnove Sfingy a jeden z hlavných problémov, s ktorým sa stretli reštaurátori je v tom, že na pravom pleci Sfingy (v tom mieste, kde sa pretínajú línie), vznikla prasklina. Egypťania sa pokúšali stmeliť prasklinu, aby sa nezväčšovala. Hlave Sfingy taktiež hrozí odpadnutie. Asi pred šiestimi alebo siedmimi rokmi Tot povedal Drunvalovi, že hlava Sfingy má odpadnúť a v jej krku bude nájdená zlatá sféra - obal času.

Avšak Egypťania sa zo všetkých síl snažia nedopustiť, aby hlava a pravé plece Sfingy odpadli.

Tot povedal, že na vyššej úrovni bude všetko zariadené tak, aby ľudia objavili Haly Amenti do r. 1990. Drunvalo však nie je presvedčený o tom, že proroctvo Tota sa naplní. Tot predpovedá, že 148 skupín (po troch ľuďoch v každej skupine) sa bude pokúšať preniknúť do Hál Amenti, kým jedna z týchto skupín, idúca zo Západu, neotvorí vchod tónom hlasu. Tam objavia Šraubov rebrík, hlavnú podzemnú miestnosť. Japonci disponujú veľmi vyvinutou technológiou preto, aby preskúmali túto miestnosť dostatočne jasne a dokonca našli hlinenú nádobu, nachádzajúcu sa v jej rohu.

Z tejto miestností vychádzajú tri kanály. Ak si budete môcť prečítať informáciu, ktorú obsahuje hlinená nádoba, tak sa dozviete, kam je potrebné ísť ďalej. Tot povedal, že traja ľudia zo Západu preniknú do miestnosti a pustia sa po správnom kanály. Ak nevstúpite do tohto kanála, alebo nebudete vy, tým človekom, tak zahyniete. Danú situáciu poznáme z filmu Indián Jons!

Ak patrite k trom vyvoleným, tak budete môcť postupovať po kanály bez akýchkoľvek problémov. Táto trojica rýchlo dosiahne kamenného priechodu, osvetleného vlastným svetlom - v ňom niet svetiel, sám vzduch vyžaruje svetlo. Vysoko na ľavej stene priechodu je vygravírovaných 49 sakrálnych geometrických kresieb. Tieto zobrazenia sú chromozómy Kristovho Poznania. Na prvej kresbe je Kvet života. Koniec priechodu sa zľahka otáča vpravo a odhaľuje veľkú miestnosť. Na policiach miestnosti možno nájsť svedectvá existencie civilizácie na našej planéte pred 5 a 1/2 miliónmi rokov . Pri vchode do miestnosti leží kameň. Na tomto kameni traja vyvolení nájdu predmet, pripomínajúci fotografiu. Na tejto "fotografii" uvidia samých seba. Dolu na fotografii budú napísané ich mená, ale nie tie mená, ktoré im dali rodičia, avšak ich skutočné mená. Pod menami bude uvedený dátum - práve ten deň, v ktorom uskutočnili svoj objav.

Zo začiatku sa Tot chystal stretnúť s týmito ľuďmi, ale teraz nie je na tejto planéte. Ak by sa toto odohralo skôr, ako 4. mája 1991, tak títo traja by sa museli stretnúť s niekým iným. Tot hovorí, že každý z troch si môže vziať so sebou jeden predmet, nachádzajúci sa v tejto miestnosti.

Haly Amenti obsahujú nielen fyzické objekty. Haly Amenti nachádzajúce sa pod sfingou chránia informácie na mnohých medzi priestorových úrovniach .

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - VII

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.