O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vzpomínky na (blízkou) budoucnost 1 ?

08.08.2011 08:15

Dovolil jsem si použít titulek díla známého záhadologa pro následující převzatý článek (více článků). To co je zde naznačováno, souvisí s tím, o čem my nebo např. web anjelska.sk píše - tedy o Vzestupu a možnosti přechodu do jiné dimenze. Jen je to zase z jiného úhlu a z jiných zdrojů. Byť výchozí zdroj - texty p. Wiesnera, kolega moc nemusí kvůli některým pokřivenostem, tento je poměrně dobrý. Zaměřte se ale na hlavní myšlenky a naznačené scénáře, pojmosloví není důležité.

Pavel N.

 

 

TVORBA VLASTNÍHO SVĚTA vs. STRACH - pokračování

Publikováno: Pátek, 22.01. 2010 - 10:37:51
Téma: Práce na sobě


Podívejme se tentokrát trochu do historie, tak jak je vnímána z alternativních, tedy chanellingových zdrojů. Budeme psát o historii nedávné a o tom, jak existují mnoha lidmi přijímané a ve značných konkrétnostech ověřitelné zprávy o tom, že naše země a její vývoj je usměrňován nepozemskými silami, entitami. V tomto pokračování vyjdeme ze zdrojů předního českého autora v této oblasti, pana Ing. Ivo Wiesnera. Použité texty jsou úryvky z jeho otištěných prací. Zkusme se podívat v tomto čísle podrobněji na fenomén roku 2012 a s tím předpokládanou apokalypsu očima našeho předního autora a badatele v mnoha vědních oborech, který přináší shrnutí řady faktů a objevů…, pana Ing. Ivo Wiesnera.

Hranice budoucnosti

Zmínil jsem se o tom, že realita hmotného světa, ve kterém žijeme, do něhož se rodíme, a ve kterém zanecháváme svá mrtvá těla, je ve skutečnosti uměle vytvořeným hologramem. Podle původního záměru stvořitele měl být tento hologram uzavřený vůči jiným světům, aby se v něm lidské rasy mohly v klidu a bez vnějších zásahů vyvíjet. Čas ukázal že tento holografický Vesmír zas tak hermeticky uzavřen nebyl, protože do něj z jiného časoprostorového kontinua pronikla infekce jiného života (Ciakary a Drakoni) a svou přítomností celý experiment s lidstvem znehodnotila.

 

Porušení časoprostorového kontinua však mělo velmi negativní důsledek – narušení rovnováhy energií mezi vnějšími světy a hologramem 3D, který se začal rozpadat a hroutit. Z mnoha roztodivných zdrojů přicházejí informace, které tvrdí, že existence hologramu 3D ukončí imploze prostoru a hologram se zhroutí dovnitř se vším, co obsahuje. Je to podobné zpětnému průběhu Big Bangu, kterým měl, podle některých teorií, vzniknout vesmír. Jelikož sama Země je nositelkou duchovní osy stvořeného světa, procházející až do nejvyšší dimenze, nebylo možno rozpad hologramu 3D zastavit ničím jiným, než vstupem obyvatel Země do oné úrovně vědomí, kterou dnes nazýváme úroveň Krista. Pouze lidstvo samo, dosáhne-li této úrovně vědomí, může utvářet a opravovat svět kolem sebe tím, že své myšlenky a přání změní v realitu. Je to stav, o němž hovoří zasvěcenci jako o „stavu zbožnění lidstva“, kterého může dosáhnout pouze lidstvo nesoucí v sobě duši (Átman), jež je částí Boha v člověku.

 

Mnoho náboženských badatelů a filosofů se snažilo pochopit důvody Ježíšovy mise a její poslání. Římskokatolická církev se na Nicejském koncilu usnesla, že Ježíš je bohem, který přišel na Zemi, aby lidstvo vykoupil z hříchu a přivedl jej zpět k Bohu. Jenže tato teze trochu kulhá, protože zmíněný hřích nebyl hříchem lidstva; lidstvo pouze na svých bedrech neslo důsledky „hříchu jiných“.

 

Duchovní bytost Esu Immanuel Sananda, která se inkarnovala ve fyzickém těle Ježíše, byla pověřena posláním spočívajícím v ukončení působení negativních sil Synů Belialu (Elohim, Ilumináti, Sionisté), aby se vědomí lidí mohlo osvobodit od jejich vlivu a probudit k přechodu do té úrovně vědomí, které se dnes říká „Kristovo vědomí“. Každý člověk měl být postaven před volbu: buďto se přiklonit k negativním duchovním silám Synů Belialu nebo nastoupit cestu Ježíše vedoucí ke Kristu. Jak se ukázalo, moc Synů Belialu byla Ohalu Councilem (viz dále) podceněna a Ježíšova mise nemohla být dovedena do konce. Další dva tisíce let setrvávalo vědomí většiny lidí ve spánku připomínajícím spíše koma. Pak se odehrálo několik zdánlivě vzájemně nesouvisejících událostí, které stav vědomí lidstva začaly zásadním způsobem měnit. U těchto událostí bych se nyní rád zastavil.

 

Stewart Swerdlow, jeden z již zmíněných aktivních cestovatelů časem (temporalnautů) a přímých účastníků projektu Monteauk vypráví, že po zániku Atlantidy byl Thoth a další Mahátmové pověřeni Ohalu Councilem (konkrétně jeho pracovní skupinou Sidus A), aby spolupracovali na přípravě podmínek pro přechod lidstva do čtvrté až páté dimenze (4D-5D). Ohalu Council je řídící skupinou duchovních bytostí, jejímž posláním je chránit, krýt a podporovat všechny bytosti, které spolupracují na budování mostu překlenujícího propast mezi tvrdou realitou fyzické dimenze 3D a duchovní dimenzí Boží Pravdy (8-12D). V současné době řídí činnost Ohalu Councilu Kristus, jehož skutečné jméno je Esu Immanuel Sananda. Budováním tohoto mostu byla pověřena duchovní rasa Ohalu (Amfibiané), jejichž základna se nachází v šesté dimenzi, tvořící vnější hranici hologramu hmotného světa. Zde se nachází rovněž pracovní skupina Sidus A, jejímž posláním bylo co nejvíce usnadnit kontakty mezi Mahátmy Země a duchovními pracovníky Ohalu. Celá akce přechodu byla organizována tak, aby všichni lidé duchovně schopní přechodu do 4D až 5D přeskočili nižší úrovně 4D, v nichž se usadily některé hrubě materialistické civilizace, které své umístění získaly zneužitím magických praktik (temnou magií). Tímto způsobem má být pozemské lidstvo odděleno od Synů Balialu i některých negativních mimozemských ras (Drakonů, Deros, Dows aj.), které vědomě jeho duchovní vývoj brzdí, aniž by došlo k rozsáhlým kosmickým válkám. Bůh Stvořitel totiž dospěl k názoru, že další pobyt lidstva páté kalpy v hrubě hmotné dimenzi 3D ztratil význam, protože již nijak významně nepodporuje evoluci lidstva, spíš naopak zvětšuje jeho trauma.

 

Podle informací Mahátmy Drunvalo Melchizedeka má po tomto skoku vědomí v relativně krátké době následovat další obrovský skok, který přenese lidstvo již mimo hmotný svět do duchovních dimenzí, kde bude ve své evoluci pokračovat a současně se připojí k ostatním entitám budujícím a zdokonalujícím dosud stvořený svět. Umělý hologram 3D se má údajně zhroutit někdy v období mezi roky 2010-2015 (podle některých to bude rok 2011, podle jiných rok 2013) a na jeho místě zůstane prázdný prostor. Lidé, jejichž vědomí je příliš propojeno s vědomím Synů Belialu a příliš materialisticky založené, nebo jejichž vědomí z nějakého důvodu odmítá přechod do vyšších úrovní vědomí (Ilumináti, Sionisté), budou přeneseni do jiného hologramu hmotného světa, který bude existovat v jiné realitě než současná Země, ale v podstatě bude pokračováním její předcházející historie.

 

Mnohý čtenář bude pravděpodobně tyto informace považovat spíše za sci-fi, leč existují důkazy, které potvrzují realitu budoucích událostí, které mají nastat poměrně brzy:

 

Prvním důkazem jsou výsledky z cest časem do budoucnosti v rámci projektu Monteauk (Phoenix III), o nichž poskytli informace někteří přímí účastníci projektu, především S. Swerdlow a A. Bielek. A. Bielek ve své přednášce v roce 1990 v Las Vegas prozradil, že z nějakého důvodu nemohli nikdy proniknout tunelem, používaným v Montauku k cestám do budoucnosti, do období mezi roky 2011-2013. Pozdější výzkumy tento problém objasnily s tím, že temporalnauti z Montauku dospěli na hranici fenoménu „Velké prázdnoty“. Podle Mahátmů je oblast Velké prázdnoty prostorem, jenž zůstal po zániku umělého hologramu Vesmíru. Tato prázdnota (bez energie a bez jakéhokoliv jejího hmotného projevu) představuje návrat do období „nestvořeného světa“ čekajícího na stvoření, o němž hovoří například Kniha Dhyanů a H. P. Blavatská.

 

Druhý důkaz byl získán během takzvaných seancí v rámci projektu Future Life Progressions, které se svými pacienty prováděla Dr. Elisabeth Kubler-Rossová pomocí prostředků, z nichž se později vyvinula technologie Remote Viewing. Zprvu náhodně někteří pacienti vstupovali svým vědomím do budoucnosti a přinášeli pozoruhodné zprávy. Když bylo do budoucnosti odesláno vědomí (astrální tělo) několika tisíc pacientů, ukázalo se, že Země i nadále existuje, ale podrobná analýza ukázala, že to je Země v poněkud odlišné realitě. Výsledky těchto velkoryse uskutečněných seancí publikovala Dr. Wambachová spolu s Dr. Ch. Snowem v knize Mass Dreams of the Future (Hromadné snění o budoucnosti). Tyto opakovaně zdařilé cesty do budoucnosti (nejčastěji do období mezi roky 2100-3300) zdánlivě vyvracely údaje o zhroucení umělého hologramu Vesmíru, ale detailní zkoumání ukazovala, že tyto návštěvy se týkají jiné Země, existující v jiné realitě jiného hologramu. Po návratu z jednoho výletu do budoucnosti nakreslil Dr. Chet Snow mapu světa po roce 2012, která je velmi podobná starší mapě pocházející z okruhu Mahátmů či Bílé lóže Světla.

 

Třetí důkaz poskytli tibetští mniši rovněž pomocí technologie Remote Viewing. Tato duchovní technologie není v tibetských klášterech ničím novým a po tisíce let je zde jako metoda cestování do budoucnosti vyučována a zůstává důležitou součástí tibetské duchovní kultury. Když se některým západním turistům přicházejícím pro duchovní poučení do nemnoha tibetských klášterů, které přežily čínskou „kulturní revoluci“, nebo do klášterů nacházejících se v Indii, podaří zvládnout technologii Remote Viewing, popisují později vlastní fascinující zážitky. Shodují se v tom, že v nedaleké budoucnosti budou světové velmoci nadále pokračovat v kurzu vedoucímu k jejich sebezničení, ale nebude jim dovoleno zajít tak daleko, aby ohrozili existenci Země a lidstva. Mezi současností a rokem 2012 povedou světové mocnosti (především USA) nadále omezené války, které spolu s terorismem a občanskými válkami vyvolanými náboženskými fanatiky (fundamentalisty), budou v té době hlavním problémem našeho světa. Přibližně v období roku 2010 prý dojde k nějaké blíže nespecifikované události, která vztah mezi velmocemi vyostří do krajnosti a ony si budou vzájemně vyhrožovat zničením. Mezi roky 2010 a 2012 bude celý svět silně polarizován a bude se připravovat na Armagedon. Budou probíhat intenzivní politická jednání, ale bez většího výsledku. V roce 2012 se bude svět nacházet na pokraji zničující jaderné války a tehdy se odehraje něco velmi významného. V tomto kritickém bodu evoluční sítě totiž zasáhnou mimozemské mocnosti pod kontrolou Sidus A, takže konečným osudem světa nebude sebezničení lidstva, ale zastavení dosavadní etické degenerace lidstva a prudký rozkvět lidské civilizace, která již nebude zotročována Ilumináty a Sionisty. Mniši se též zmiňovali o tom, že po roce 2012 lidstvo konečně pochopí, že dospělo ke konečné hranici technokratického pojetí filosofie exaktních věd, techniky a technologie, dosud se rozvíjejících na úkor duchovní harmonie člověka. Skončí chaotický a nekoordinovaný technokratický rozvoj a bude probíhat jiným směrem. Změní se i jeho filosofická podstata a cíle. Lidé získají nové informace o postavení člověka ve stvořeném světě, o významu vztahů mezi fyzickým tělem a duší, přesvědčí se o realitě reinkarnace a o tom, že v sobě neseme část Boha Stvořitele, takže jsme s ním úzce duchovně propojeni. Na otázku, zda se tito mimozemští Mentoři ukáží až v roce 2012, odpověděli mniši takto:

„Odhalí se takovým způsobem, aby žádného z nás nevyděsili. Odhalí ale svoji přítomnost jen tehdy, bude-li to nezbytné. Naše věda a technologie je předurčena ke kontaktu s nimi a spolupráci v mnoha směrech, ale bude muset překonat vše, co znemožňuje její rozvoj“.

Podle tibetských mnichů je naše Země ve stavu požehnání a lidstvo je nepřetržitě chráněno před všemi druhy nebezpečí po celou dobu své existence, aniž si to samo uvědomuje. Teprve během našeho dalšího pokroku technologií si uvědomíme rozsah a hloubku této ochrany, kterou nám poskytují mimozemšťané.

 

převzato z https://www.tipyainspirace.cz

 

Diskusní téma: Vzpomínky na (blízkou) budoucnost 1 ?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.