O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vzpomínky na (blízkou) budoucnost 2 ?

09.08.2011 08:12

Navazujeme na předchozí díl, kde jako druhý důkaz byly zmíněny progrese do budoucnosti, které prováděl Dr. Snow a Dr. Wambachová. Přestože tento výzkum proběhl již v 80-tých letech minulého století, jeho výsledky jsou mimořádně zajímavé. Více informací o tomto výzkumu lze nalézt různě na internetu, ale česky je to zřejmě nejobsažněji popsáno velmi pěkně v následujícím textu převzatém ze serveru www.matrix-2001.cz

Pavel N.

 

 

Na vlnách budoucnosti

24.09.01   Jaroslav Chvátal

Když se u nás na pultech knihkupců poprvé objevily knihy zabývající se problematikou tzv. "regrese" neboli řízené mentální projekce do minulých životů vzbudily oprávněný zájem z řad veřejností. Společnost masírovaná po dlouhé období socialistickou propagandou, která až na pár výjimek (Souček, Patrovský atd.) nedávala prostor k širšímu duchovnímu dialogu s dychtivostí sobě vlastní hltala každý knižní titul rozebírající model minulých životů.

Naštěstí nezůstalo pouze u zahraniční provenience. S příchodem dr. Marty Foučkové či ing. Dragomireckého se otevřel prostor i pro České průkopníky bádající a experimentující v této oblasti. Hlad po nových a neotřelých informacích i možnostech práce sama se sebou byly obrovské. Knihy dr. Foučkové "Jsem" a "Já jsem" se v prvních vydáních ani pořádně neohřály na prodejních pultech. Prostě byla to nádhera.

Jaké ale bylo mé překvapení když jsem právě v této době narazil (čirou náhodou přes známého) na sérii audiokazet s přednáškami tehdy pro mne zcela neznámého dr. Chet SNOWA. O regresích, tedy mentálních prostupech do minulých životů jsem něco věděl, ale mapování budoucnosti? To byl velmi silný tabák. Když jsem se před nedávnem probíral ve svém archívů opět jsem narazil na již dávno zapomenuté audiokazety. A jelikož nic není náhoda, rozhodl jsem se čtenářům stránek Studia Esoterních Věd? něco málo z tohoto zajímavého materiálu zprostředkovat. Konečně myslím, že si to vědec a především badatel dr. Chet SNOW jistě zaslouží.

 

Dr. Chet SNOW je vědec žijící v Anglii. Jako autor několika bestsellerů se proslavil svým výzkumem mentální projekce dobrovolníků pomocí, kterých nejenže systematicky mapoval události budoucí až někam do roků 4500 - 5000 n.l., nýbrž zároveň zkoumal možnosti lidského mozku prorazit lineární charakteristiku času napojenou na princip kauzality, tedy vazbu příčin a následků.

Ve své vědecké a badatelské činnosti postupně spolupracoval asi s 2500 dobrovolnými respondenty, které speciální mentální technikou posílal do budoucnosti za účelem postupného zmapování budoucí verze lidské společnosti a vůbec tohoto světa. Spolupracovníci neměli mezi sebou žádnou možnost konzultace právě proto, aby se nenarušila tak důležitá autentičnost celého experimentu. Snow tak postupně skládal mozaiku nezávislých informací přičemž dospěl k pozoruhodným závěrům.


dr. Chet SNOW

 

V pozdější fázi projektu začal spolupracovat s Ph.D. Helen WAMBACH, která se soustředila na mentální projekce při cestě v čase zpět. Tato badatelka také úspěšně navázala na práce nám všem velmi dobře známého průkopníka dr. Raymonda MOODYHO. Prvním z období, které týmem " cestovatelů v čase" v letech osmdesátých bylo zkoumáno je poslední desetiletí 20. století. Na podkladě zjištěných informací již v roce 1985 vyšla oficiální futurologická zpráva ve které bylo uvedeno, že období devadesátých let 20. stol. bude obdobím dramatickým především z pohledu masivním sociálních, ekonomických a geofyzikálních změn a to v celoplanetárním měřítku. Pro nás je to již minulostí, ale přesto se nemohu zbavit dojmu, že může jít o zajímavý srovnávací materiál konfrontující již prožitou realitu. My ovšem v čase půjdeme dál a soustředíme se na období počínající rokem 2002 a postupně budeme pátrat dál a dál až do vzdáleného období někde kolem roku 2300.

 

2002

Respondenti hlásí, že ke konci srpna a nebo na přelomu měsíce srpna a září roku 2002 je vyhrocená situace ohledně migračního pohybu místního obyvatelstva v USA, takže se vládá rozhoduje určit limitní potenciál pohybu populace a klade důraz na výstavbu nových sídel pro místní usedlíky. Je zaznamenána změna klimatických podmínek v severních oblastech USA a zvlášť na území Kanady - mírné, ale trvalé oteplení. V oblasti stavebnictví se objevují nové konstrukční technologie, které jsou daleko lehčí a univerzálnější než původní stavební materiál.

 

2099

Zanedlouho poté co Helen WAMBACH započala s praktickou projekcí do minulých životů dostala nápad zkusit podobným způsobem vyslat vědomí člověka do budoucnosti. Jejím původním úmyslem bylo studovat potencionální formy budoucích životů během časového období 150 až 400 let. Nabídla skupině účastníků aby si vybrali z pěti časových období. Tři z těchto úseků se nacházely v minulosti a dva v budoucnosti. Výběr dopadl velmi zajímavě. Zhruba 60% individualit ze skupiny si vybralo minulé životy a zbývajících 40% si vybralo životy budoucí. Ovšem objevily se i jiné trendy. Ačkoliv 90% respondentů prokázalo schopnost prožít během mentální projekce mnohé životy prakticky v celé délce, jen 5,5% ohlásilo, že žijí v roce 2100 a asi 11% se vidělo v období kolem roku 2300. Takže pouze část tedy byla schopna mentální projekce do výše uvedených časových údobí. Souběžný experiment, který probíhal na Univerzitě ve Wyomingu řídil Leo SPRINKLEY. Zde byl výsledek následující: 6% respondentů bylo schopno snímat své životy v období kolem roku 2100 a 13% v období okolo 2300.

Je zajímavé, že i na jiných místech USA kde probíhaly podobné experimenty se objevily shodné procentuální charakteristiky. V průměru 5 - 7% respondentů žilo své životy v průběhu 22. století a asi 11 - 15 % v průběhu 23. století. Jde o experimenty, které probíhaly na různých Univerzitách v letech 1980, 1984, 1985, 1986, 1987 a 1988. Co nám může sdělit výše a poměr prezentovaných procent. Badatelé a vědci, kteří se podíleli na řízení těchto projektů došli k názoru, že může jít o určitý důkaz výrazného poklesu populace obyvatelstva planety až o 95 % v průběhu několika generací v období 22. století s tím, že během 23. století je patrný mírný nárůst. Na tomto místě je třeba zdůraznit jistou míru spekulace, ale vzhledem k jiným velmi konkrétním předpovědím jde o zajímavou skutečnost.

 

Zajímavé kosmologické vztahy

Jeden z nejzajímavějších experimentů který Helen WAMBACH učinila během svého života pomocí dobrovolných "mentálních surfařů" se týkal tzv. Precesní rovnodennosti. Jde o cyklus trvající přibližně 25000 let kdy Země a celá naše Sluneční soustava oběhne dokola jádro naší galaxie. Tento aspekt je také někdy nazýván "Platonův rok". V současné době jsme velmi intenzivně seznamování s důležitými okolnostmi vztahující se k tomuto makrokosmickému pohybu především díky badatelskému výzkumu Drunvala MALCHIZEDEKA a dalších podobných zdrojů. Již Helen WAMBACH pomocí mentálních projekcí správně určila, že naše galaxie se skládá ze dvou opačně kvalitativně orientovaných sektorů, které se v zasvěcené terminologii nazývají "pásmo tmy" a "fotonový pás neboli pás světla". Dne je již dobře známo, že jakákoliv biologická forma nacházející se v "sektoru tmy" je pod vlivem takových druhů záření, které působí silně tlumivě na přirozené lidské duchovní činitele a nástroje, takže příslušná biologická forma po dobu průchodu uvedeným pásmem se dostává do zvláštního stavu jakéhosi duchovního spánku s tím, že přirozené Vědomí se se fixuje na frekvence hmotových realitních forem. Kdežto během vstupu do sektoru "fotonového pásu" dochází k masivnímu duchovnímu probuzení všech biologických duchovních forem - tedy se to týká i planety samotné, jejího planetárního Vědomí. Specifické záření v tomto sektoru výrazně zesiluje elektromagnetické pole Země což probíhá v několika vymezených dekádách. Tím pádem dochází k masivnímu nárůstu tzv. koeficientu vnitřního zemského tepla a k rozpínání magnetického jádra. Přičemž všechny tyto faktory se výrazným způsobem podílely a s největší pravděpodobností také budou podílet na výskytu obrovských geologických pohrom během kterých nutně musí dojít k velkému úbytku lidské populace. Poté by měl následovat velký geomagnetický polární posun.

Dále Helen WAMBACH sděluje, že nakonec tento energetický posun bude výrazně modifikovat energetická pole všech žijících organismů zahrnující pochopitelně i lidstvo. Tedy jedině organismy, které budou schopné přizpůsobit se nastupujícím velmi vysokým vibracím přežijí v materiální podobě. To je velmi zajímavé. Přesně v tomto kontextu hovoří totiž i Drunvalo MALCHIZEDEK, ale i velmi populární Alex COLLIER.

 

Porovnání informací mezi Wambachovou, Lemesurierem a Caycem

Hodnotné informace nám přináší i Peter LEMESURIER, autor knihy "Velká Pyramida dekódována", který cítil, že v architektonice pyramidy jsou zakódovány informace týkající se zhroucení materiální civilizace v období mezi lety 2001 až 2007 přičemž "nehlubší" bod tohoto cyklu by se objevil v roce 2010. Poté by následoval postupně zesilující objektivní projev tzv. "Kristova Vědomí".

Máme k dispozici i velmi zajímavé informace od Mistra předpovědí Edgara CAYCE. Ten upozorňuje na období vymezené roky 1958 - 1998, které označil jako začátek přechodu od jednoho hlavního lidského cyklu evoluce k jinému. Komplexně by tento přechod měl být poznamenán výraznými geofyzikálními poruchami vnitř planety i v prostoru kolem Země. Cayce se také zmiňuje o posunu pólů, který by radikálně změnil globální planetární klima. Tyto změny, jak říká CAYCE by měly být doprovázeny rozsáhlým razantním politickým, ekonomickým i duchovním úpadkem, který však bude vystřídán prudkým duchovním vzestupem v období Nového Věku. CAYCE také důrazně upozorňuje, že západní část Ameriky a větší část Japonska nenávratně zmizí pod vodou. Nakonec CAYCE upozorňuje, že posun pólů započne v roce 1998. CAYCEHO tvrzení jsou velmi zajímavá porovnáme-li je s informacemi, které poskytuje Helen WAMBACH či Alex COLLIER. Konečně i John WHITE ve svém kultovním spise "Posun pólů" uvádí rok 1998 jak startovací pro proces změny náklonu zemské osy.


2100 a dále

Postupně se na základě zjištěných skutečností pomocí našich cestovatelů v čase dovídáme, že environmentální podmínky se v období mezi roky 2000 - 2100 prudce zhoršily. Vše tedy skutečně ukazuje na planetární kolaps, který se výrazně promítl do produkce lidské populace. Kolem roku 2100 gradují zprávy cestovatelů v čase o mimotělních prožitcích. Ukazuje se, že v tomto období by měla být značná část lidské populace mimo fyzickou projekci v hmotném světě.


2100 - 2300

Jak již bylo řečeno v tomto období pouze 5 -7% lidské populace se nachází ve fyzických tělech. Teprve později asi okolo roku 2300 se počet zvyšuje na 12%. Mentální cestovatelé v čase uvádí že v tomto úseku přetrvávají zjevně negativní podmínky pro možnou materiální existenci. Také je evidentní globální psychologické trauma a fyzická bída.

Velké množství jedinců, kteří přece jenom v tomto časovém úseku žijí fyzické životy se vidí v opačném pohlaví. Byli dokonce tací, kteří se vtělili do těl s jasnými androgyními znaky. Sedm jedinců hlásí, že končí mentální projekci aniž by dospěli k bodu svého úmrtí. Někteří oznamují, že si volí způsob smrti poté co zde ve fyzickém těle splnili všechny základní životní úkoly. Vše nasvědčuje tomu, že kolem roku 2100 zvládnou někteří lidé plnou kontrolu nad jistými tělesnými funkcemi, které v současné době nejsme schopni svým Vědomím ovlivnit.

V úseku okolo roku 2100 je zjevné, že je životní prostředí rozdělené zhruba do čtyř skupin lidské populace. To ukazuje buď na nějaké souběžné reality a nebo na prostředí v různých lokalitách během tohoto lineárního časového období.

Asi 26% respondentů se vidělo v umělém prostředí oběžných kosmických stanic a nebo v kosmických plavidlech mezihvězdného a interplanetárního charakteru. Nejčastějším typem oděvu byly jakési kovově stříbřitě třpytivé kombinézy a nebo volné opásané halenky. Jídelníček této skupiny osob byl velmi chudý a sestával se z několika syntetických druhů jídel rosolovité konzistence, pak vysoce koncentrovaných bílkovinných pilulek a vitamínových tabletek. Asi 20% respondentů se zmiňuje pouze o plodech jakožto vegetariánské části stravy. Co se týče měny či platebního systému vůbec byl ohlášen výskyt jakéhosi univerzálního úvěrového systému. Pouze 8% osob zúčastněných na experimentu si vzpomínají, že viděli mince různého vzhledu. Asi 14% osob surfujících v čase uvádí, že ve svém konkrétním budoucím životě ve kterém měli prostup se dostali do kontaktu s jakýmsi telepatickým paprskem, který jim v jejich budoucím životě rozšířil stupeň Vědomí. Průměrná délka života ohlášená touto skupinou byla 75,5 let.

Vraťme se ale k výše uvedeným čtyřem základním společensko sociálním frakcím o kterých již byla řeč. Mluvili jsme o komunitě, která žila své života v jakýchsi umělých městech na oběžné dráze či jiných kosmických plavidlech. Zhruba 18% z celkového množství respondentů uvádí, že žijí na povrchu Země v jakési komunitě "Nového Věku". Nejvíc v hornatých oblastech a nebo v blízkosti oceánů. Z této dílčí 18 ti procentní skupiny asi 58% sděluje, že se nachází v prostředí, které je bohaté na různé plodiny v mírném klimatu. Obytné prvky tohoto společenství se sestávají z mramorových staveb různého druhu a tvaru nebo jiných kamenných surovin. Oděv v této komunitě je prostý z důrazem na pohodlnost a volnost. Často jsou vidět jakési kombinézy opatřené malým identifikačním číslem. Okolo 33% respondentů zdůrazňuje důležitou převažující roli ovoce a zeleniny ve stravě. Zajímavou informaci přinesl jedinec, který ohlásil, že jídlo nebylo konzumované jako pevná strava, nýbrž požadovaná energie byla formou vibrace získávána z malého zlatého disku. Asi 21% osob ve skupině oznamuje existenci obchodů či nákupních center. Opět je zmíněn blíže nespecifikovaný úvěrový systém a to 29% osob zúčastněných na experimentu, zatímco jiné popisuji pevná platidla. Šest respondentů oznámilo, že vidí na obloze velkou kosmickou loď, která přivezla potravinové zásoby. Výskyt této lodi byl pocitově doprovázen jako samozřejmost. Průměrná délka života u této velké společensko-sociální frakce orientované na povrchu Země je 92,4 let.

Přibližně 31% zúčastněných na experimentu jejichž budoucí život byl aktivní ve výše uvedeném časově vymezeném období hlásí, že jsou součástí třetí úzce vyprofilované společensko-sociálně frakce, která je orientována do obřích městských uzavřených aglomerací. Tato skupina je největší ze všech čtyř hlavních větví lidské populace v období mezi lety 2100 až 2300. Zjevná je zde relativně malá délka života, která se dle dílčích oznámení pohybuje okolo 59,8 let. Tato komunita jasně odráží technicky mechanizovaný celek soustřeďující velké množství energie pro vlastní komunitní přežití. Získané informace hovoří o velmi zanedbané atmosféře a nebyl hlášen prakticky žádný kontakt s vodními zdroji. Viděna obří města pod "skelněnými" kopulemi. Respondenti této kategorie hlásí zoufalý nedostatek citové energie a vůbec pozitivního citového naplnění. Jídlo zde bylo v převážné většině orientované na různé oddělené syntetické poživatiny i když se někteří zmiňují o existenci zeleniny a ovoce. Potraviny byly uloženy v obrovských skladech či sklepech. Často je zmínka o tom, že jídlo bylo také dopravováno do těchto městských aglomerací kosmickými loděmi. Metodou platby i zde je něco na způsob úvěrového systému, ale velmi často byly viděny i malé krystalové hranolky či papírové bankovky. Jistou zajímavostí je, že celá řada respondentů této skupiny hlásila vzájemný kontakt s širokou paletou různých mimozemských skupin. Minimálně jedna z těchto mimozemských ras byla prezentována v nepřátelském negativním pojetí.

Poslední čtvrtou sociálně-společenskou frakcí je komunita čistě venkovského typu s urbanistickými prvky způsobu života a k ní se hlásilo zhruba 25% z celkového počtu respondentů. Zde nebyla zjištěna prakticky žádná technická produkce a lidé žili vnímáno z technokratického úhlu pohledu poměrně "primitivním způsobem". V poskytovaných informacích převládaly údaje o roubených chatách, dřevěných hrazených domech a nebo byla zmíněna i cihlová stavení. Dokonce celá řada osob účastných na experimentu oznamovala informace o obytných jeskyních. Lidé, kteří žili v jeskynním systému oblékali se do šatstva z kůže. Celkem 66% osob z této skupiny oznamuje, že vlastní nějaký druh obuvi. Strava se skládá výhradně z plodů, zeleniny a masa. Žádná jídla umělé syntetické povahy nebyla hlášena. Prostředkem nákupu bylo především zlato, stříbro nebo měděné mince. Jedna osoba dokonce za produkty platila blíže nespecifikovanými černými kameny. U této sociální skupiny nebyly hlášeny žádné mimozemské kontakty.

 

2300 a období následující

Zajímavé informace nám podávají respondenti, které v mentální projekci postupovali hlouběji do budoucnosti, konkrétně do 24 a 25 století kde žili své další životy.

Prakticky 50% osob sděluje, že celý život věnovali průzkumným výpravám k jiným planetám a hvězdám. Velmi intenzivní jsou informace, které popisují celou řadu projektů zabývající se globální regenerací Země. Je zajímavé, že pouze 12% zúčastněných na experimentu hovoří o tom, že v období mezi lety 2300 až 2500 se nachází ve fyzických tělech. Prakticky 88% respondentů se v tomto časovém úseku nacházelo mimo svá fyzická těla. Tedy zhruba 273 osob z 2500, kteří byli součásti našeho projektu měli zkušenost fyzického těla ve výše uvedeném období. Deset jedinců hlásí, že žijí v jakémsi zvláštním druhu energetického těla bez pohlaví nemaje žádný vztah či spojující vazby na klasická těla a přesto nešlo o klasickou situaci, kdy Duše žije v nefyzickém Bytí. To byla jedna z nejzajímavějších a také nejvíce diskutovaných informací, jelikož jiný zajímavý člověk Robert MONROE majitel vlastního badatelského ústavu, který je zaměřen na podobná témata ( v databázi cca.5000 respondentů) ve své knize "DALEKÉ CESTY" popisuje období okolo roku 3000 v budoucnosti. kdy lidské entity užívali specifické energie těla k tomu aby se mohli pohybovat ve fyzické světě a přitom nemuseli být limitování klasickými těly fyzickými. Vraťme se ale k našemu případu. Podle zprostředkovaných informací je zřejmé, že okolo roku 2300 se stále více v lidské společnosti ukazuje třetí pohlavní forma androgynního charakteru. Někteří jedinci hlásí, že vůbec neprochází stádiem umírání nýbrž jejich životní síla přechází z jedné formy do druhé. Masivně je hlášena informace o délce fyzického života, pokud se tomu tak dá ještě vůbec říkat. Délka fyzického života se pohybuje v rozpětí od 400 do 2000 let, ale i déle.

Kontakty s velkým množstvím mimozemských inteligencí jsou samozřejmostí a v drtivé většině případů jde o pozitivní soužití. Byla zmíněna jedna informace a vysoce negativní mimozemské formě života, která ohrožovala lidský druh na Zemi, ale díky spojenému úsilí lidstva a celé řady inteligencí mimozemského charakteru bylo toto nebezpečí zažehnáno. Asi 40 respondentů podává informace, že žijí své životy na vzdálených cizích planetách a vytváří tak nová a nová lidská společenství ve Vesmíru.

Co říci na závěr. Experimenty tutoho typu probíhají i v současné době, např. Ústav dr. Roberta MONROE. Získané informace jsou jistě diskutabilní, ale když nic jiného vytváří pěknou zpětnou vazbu k celé řadě známých proroctví. I když možná, kdo ví....

  

Diskusní téma: Vzpomínky na (blízkou) budoucnost 2 ?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.