O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zamyšlení nad přístupy k duchovnímu poznání

20.03.2010 18:27

Někteří jedinci, kteří touží vyniknout za každou cenu, se snaží vytvořit něco „Nového“ - viz NDC pana Nováka, ale i jiní. (Nebojte se - nebude to o něm.) Jejich novost spočívá pouze v přemalování štítu a nalepením nových soudobě moderních přípon nebo značek, například „bio“, „My lidé 2. Typu“ atd. Tuto poznámku nepíši kvůli nim, ale kvůli Vám co čtete, abyste mohli vidět i druhou prozaičtější stránku věci.

 

Bioenergie je název, který se ujal ve 30. letech minulého století pro Životní energii, aby se rozlišil pojem energie a oživené energie. Co to znamená? Každá věc či energie může být oživená, to je že kromě programu, který v sobě má, je mu vložen ještě oživující faktor Božské podstaty, což jest Vědomí. Životní energie, je tedy ta nejsubtilnější oživující část Ákaši, která je skutečnou esencí ŽIVOTA. Zahrnuje v sobě všechny části, všechny zdrojové části Stvoření v absolutně vyváženém poměru všech typů energií, tak jak je známe i neznáme. Jedná se především o Světelný projev všech zúčastněných energií. Takže pak můžeme klidně říci, že je Světlo světla ohně (expanzivní a zahřívající charakter ohně), Světlo světla vzduchu (neutrální, vyvažující a harmonizační charakter vzduchu), Světlo světla vody (magnetický a chladivě hojivý charakter vody), Světlo světla země (spojovací a kohezní charakter země) a vše se integruje do společného Světla astrálně-éterické Ákaši (Ákaša typu „0“ + „3“ + „4“) . Ákaša typu „0“ je Ákašou božského principu, který v nás oživuje a udržuje  tzv. Božský Energetický Krystal (BEK) (Rahunta, Jiskra, Atom atd.).

 

Právě tento aktivovaný BEK nás činí Syny a Dcerami Stvořitele všech Stvořitelů. Díky tomuto dědictví nejsme nikomu povinni otročit, anebo se nechat manipulovat. Každý z Vás, kdo je z rodu lidí, ale i ti co dobrovolně vstoupili do lidského inkarnačního cyklu (byl jim aktivován tento BEK), mají možnost stát se Stvořiteli a Stvořitelkami nových Světů a i někdy v daleké, zatím nedohledné budoucnosti nových STVOŘENÍ! Všichni kdo vám upírají právo poznat své vnitřní Kristovství, buď zkouší vaší vnitřní připravenost jít dále po schodech své proměny v dokonalost, anebo jsou to nepřátelé, kteří si vás chtějí udržet pod jhem otroctví a nevědomosti. Jste Ti, kteří jste k obrazu Stvořitele a skrze VÁS popatřuje na sebe. Poznává kým je a rozhoduje se, kým ještě dál bude. Stejně tak to budete dělat i VY, abyste se vyvíjeli. Takže nezbývá než také v sobě hledat a popatřovat kdo jsem a čím dále budu už nyní. Každá naše frekvenční rovina nám dává možnost vývoje a je na nás, jak dalece každou z nich rozvineme a začleníme do společného Obrazu „JÁ JSEM“ v multidimenzionálním Mikrokosmu, které je naším tvůrčím hřištěm.

 

Ve všem co vidíme, slyšíme, cítíme, ochutnáváme, čicháme, je projev Stvořitele a to je jeho tvůrčí hřiště. On nám jako svým dětem, skutečným dětem dal možnost se projevovat. On není Příroda! On má Přírodu jako nástroj, skrze kterou řídí všechny své projevy. Tato Příroda je naprosto dokonalý Nástroj Vůle Stvořitele, kterou vyjadřuje svůj Záměr a v konečném důsledku i CÍL svého ZÁMĚRU. V přírodě vidíme jeho tvůrčí činnost, která je aktem výronu Lásky, která je prodchnuta nekonečnou Moudrostí. Láska je Všudypřítomná, a tedy Moudrost je vyjádřením Všudypřítomnosti jako Vševědoucnost. Je to stejné jako u našeho Mikrokosmu. Nástrojem vyjádření a projevu jsou zde, stejně jako Příroda, těla naší osobnosti 3JT=trojjediné tělo (MET= materiální éterické tělo + CET=citové éterické tělo + DT=duševní tělo) a nad ním IST (intuiční a soucitné tělo) jako vykonavatel - přenašeč  přání LD (lidského ducha). Zde v LD buď se projeví omezená individualita přání, pak se projevuje to, čemu říkáme Ego člověka, anebo Vůle člověka projevená v LD=VDT (volní a duchovní tělo), která se ztotožňuje s Božím Záměrem (plánem) a pak se LD projevuje jako Super Ego, což znamená, přesně to co říkal Ježíš Nazaretský: „Já a Otec jedno jsme!“  Pokud se tedy spojí Vůle člověka s Vůlí (Záměrem) Boží skrze vnitřní Kristovství= Lásku bez výhrad a omezení, dosáhne se toho, že jsme v JEDNOTĚ.

 

Abychom se mohli ztotožnit s Vůlí = Záměrem Stvořitele, musíme se především učit lásce a tomu co je Skutečnost, jak se projevuje a z ní odvozovat = pochopit o co jde Stvořiteli ve svém Záměru. Toto lze jen skrze nástroje vnější, tedy Přírodu a její poznání (aktivně, pasivně a kombinovaně). Stejně tak analogicky vnitřně (v souladu s tezí: „ Jak nahoře, tak i dole. Jak dole, tak i nahoře.“, nebo také: „Jak ve velkém, tak i v malém, jak v malém, tak i ve velkém.“), to jest v našich Mikrokosmech, respektive osobnostních tělech, kde se nám staví na odpor nevědomá a jednostranně působící silová struktura vyjádřená skrze živlové energie a jejich nestabilitu. I v našich tělech působí tzv. živloví bytostní stejně jako v Přírodě, jen jejich podoba je trochu jiná, než ji známe z pohádek. Klidně bychom mohli tyto bytosti (viry a toxiny) nazvat živlovými bytostmi, protože i oni mají určité vědomí a potřebují pro své bytí určité prostředí. Tato prostředí odpovídají typu prostředí, ve kterém jejich řídící skupinový Duch přebývá, respektive odpovídá to jeho látkovému tělu, ze kterého byl vytvořen. Pokud tedy dokážeme svou vlastní prací pozvednout vibračně své nástroje, nemusíme bojovat s nikým z těchto projevů života. Jsou to naši ponoukači k práci na sobě. Pokud se tedy chci pozvedávat, tak si nenechám diktovat, co mám a co nemám od Nástrojů ať už vnějších nebo vnitřních, ale snažím se je poznat, pochopit, spolupracovat, tak abychom se navzájem neničili a vzájemně se respektovali. Tento respekt vychází z toho, že My víme co je pravým účelem nástroje v minulosti, v přítomnosti a i v budoucnosti, kdy jednotlivé části nástroje se budou sami ucházet o svůj vývoj. V rámci svého vlastního evolučního vývoje přejdou do dalšího vyššího kola a tam kde například jsme nyní My lidé, budou někdy v daleké budoucnosti i skupinoví duchové bakterií, virů, toxinů. Jen budou v jiných formách, než jsou doposud.

 

Opět z toho všeho vyplývá jeden závěr, a to že Vše je Dobré, protože teze, že jsme znásilňovatelé Přírody, nejsou až tak v konečném důsledku pravdivé. Všichni se učíme, můžeme jít tzv. cestou levé ruky nebo pravé ruky (nemá to nic společného s pseudo levotočivostí a pravotočivostí energií) a podle toho se bude vyvíjet i následnost dějů. Jen hlupák opakuje stejné chyby, takže i ti co jsou dnes námi atakováni (né všemi, generalizování rovná se manipulace s kolektivní odpovědností za všechno a za všechny = dědičný hřích), se učí a tříbí, stejně jako my se učíme a tříbíme, díky tomu co nám způsobují bližní lidského rodu přímo nebo důsledky své činnosti. Především však zpozdilci předcházejících vývojových linií a ti, kteří sem do tohoto Vesmíru nepatří, se domnívají, že mají plné právo nás zamknout do svého modelu vývoje, respektive stagnace za účelem parazitování na našich energiích, či dokonce výměšcích endokrinního systému našich těl.

 

Mnoho lidí se snaží nalézt cestu svého rozvoje, hledá a chytá se kde čeho, jen aby mohli být činní. Je to v pořádku, protože reagují na podněty z vyšších center našeho skutečného Já, ale problém spočívá v tom, že zaměňují z neznalosti „Hlas“ nástroje s Hlasem Božského Ducha. Většina lidí ustrne na svém vývoji, protože jejich nástroj 3JT jim dává přesně co chtějí, po čem touží a co si představují, že by bylo dobré. Pak vydávají své dosažené za Světlo a jsou přesvědčeni, že komunikují s různými úrovněmi Země, Přírodou, Univerza, Galaxie, Kosmu, Morfologickými poli atd. Bohužel se spojují ve svých představách sami se sebou, se svou Myslí, a pokud je touha veliká, jsou schopni vytvořit jednoho nebo i celou legii  elementára/ů (jsou více živlové a mají svou konkretizaci v určité podobě), kteří jim plní „co jim na očích uvidí“, protože díky tomu dostanou svou energetickou potravu. Takže naši milí zvěstovatelé nových pravd zdánlivě komunikují s matkou Zemí, ale skutečný Duch matky Země o tom ani neví. Kdysi jsem takto hovořil s mnoha adepty channelingu a varoval je před tím co dělají, z hlediska metodiky navazování skutečného kontaktu, ale mnozí z nich skončili neslavně. Buď se stali více než podivíny (šetrný výraz pro ujetost), anebo ztratili úplně víru v duchovno. Dnes už nevěří v nic a přitom chtějí, proto reagují bezcílně na vše nové a zpravidla opět jsou zklamáni a tak opět hledají. Jedním slovem – Zbloudilci. Právě i z nich se stávají zajatci planety v posmrtném životě.

 

Další model je, že se nějakého „zoufale hledajícího“, který doposud hovořil sám se sebou nebo s vytvořenými elementáry ujme nějaký šprýmující a nudící se duch v přízemních oblastech Astrálu a pak si hraje a vydává se podle potřeby za toho co dotyčný hledá a chce spojit. Příkladem toho je v dřívějších dobách slavný salonní i osobní spiritismus. Zde sice nejde o vyvolávání zemřelých, ale podstata je stejná. Výše popsaný případ komunikace je sice smutný, ale ve své podstatě ještě v konečném součtu „má dáti-dal“ dosti dobré skóre. Horší je to, když se ujme takovéhoto jednotlivce nebo skupiny někdo s vlastním záměrem a vlastními cíli, nebo dokonce do takovéto skupiny cíleně nasadí svého inkarnáta. Takto vznikají nové směry, které kopírují přesně představy a ve své podstatě dobré úmysly většiny zúčastněných, ale bohužel záměr a cíl loutkařů je jiný. Jediný způsob jak se nestát otrokem svých vlastních výmyslů, výtvorů a jimi nalákaných šprýmařů nebo loutkařů, je dokonalé poznávání sebe sama a skutečné = vědomé řízení svých vnitřních nástrojů. Pokud někdo říká, že pěstování Vědomí a Vůle je něco nepatřičného a zhoubného, tak víte, že dotyčný je adept pokřivenosti. Proč?

 

Nelze rozvíjet jen Vůli a tím i rozvíjet Vědomí, protože to je protimluv z hlediska pochopení, jak se Vědomí tvoří a jak se rozvíjí! Vědomí je výsledkem rozvíjení kvantity a kvality Ohně = Vůle, Vzduchu = Intelektu (poznání a vědění), Vody = cit-pocit a z toho vzniká Zem = Vědomí, které odpovídá výsledné energetické kvantitativně-kvalitativní bilanci všech tří výše uvedených energií. Společně pak oživujícím faktorem Ákašou a z ní oživující energetický atribut, to je Životní energie, vytváří Vědomí – Já, které máme dovést do Vědomí JÁ JSEM! Pokud tedy není Vyváženost po stránce energetické z hlediska Kvantity a Kvality, nelze dosáhnout ani skutečné Harmonie, s kterou se většina novátorů ohání. My lidé máme za úkol kultivovat své nástroje jak vnitřní (především), tak i ty vnější. Příroda je moudrá z hlediska toho jak má fungovat, ale dát jí nový aspekt tvůrčího působení podle Božského projevení se, je na lidech. Jako příklad můžeme uvést, že les, louka, řeky a vše čím Příroda jako celek disponuje, je dokonalé ve své přirozenosti a my se taktéž učíme tvořit z pozice své přirozenosti. Chceme poznat a tvořit krásu, harmonii a ucelenost, proto tvoříme parky, zahrady a okrasné kouty. Učíme se a zároveň tvoříme. Příroda není schopna dát vedle sebe druhy, které by se pod zákony její tvorby nikdy nesetkaly. Učíme se samozřejmě, klopýtáme, příroda se také učí a učí se s velkými druhovými ztrátami a z pohledu citlivých jedinců otřesným způsobem. Je na nás abychom pochopili a to co nás pozvedává, přijali do svého repertoáru žití.

 

Myslím, že výraz: „Vše je dobré!“ a „Vše můžeme, jen né všechno nám prospívá!“ je velice pravdivý, je jen potřeba se nad tím zamýšlet ve všem co děláme, s ohledem na Boží Záměr.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz