O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zjevení v Medžugorie - 2.díl

13.07.2010 16:20

pokračování z minula

 

Ďalšie udalosti

   Dňa 14. apríla 1982 mala Mirjana zvláštne zjavenie. Kľakla si a práve sa chcela prežehnať, keď sa jej zjavil satan. Ponúkol jej úspech, ak sa zriekne Boha a Matky Božej. Odmietla. Potom zmizol a prišla k nej Gospa.
   Gospa ukázala vizionárom raj, peklo a očistec.
   Ivan uvidel vo vízii Ježišovo umučenie.
   Dňa 9. septembra 1997 sa Gospa zjavila na hore s tromi anjelmi.
   V roku 1981 Jakov podal Gospe pri príležitosti Jej narodenín ruku a povedal: "Drahá Gospa, želám Ti šťastné narodeniny!"
   Gospa chytila podávanú ruku.
   Dňa 2. 8. 1981 pri zjavení Mariji vyzvala Gospa cez vizionárku asi 40 prítomných, aby sa Jej dotkli. Tí postupne prichádzali k Mariji, ktorá im ukázala, kde sa môžu Gospy dotknúť. Tie mnohé dotyky zanechali na Gospiných šatách špinavé odtlačky (za hriechy). (Pozn.: Písmo sväté: "Meno panny bolo Mária" (Lk 1, 26-41). "Hľa, panna počne a porodí syna" (Mt 1, 22-23). Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala Matkou Božieho Syna, preto neporušil jej panenstvo (Mt 8, 18-25). Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna" je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý treba chápať podľa zmyslu. Hebraizmus "kým (až) neporodila" bol zaužívaný výraz východného človeka. Vidno to aj z : "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti" (2 Sam 6, 23). Spojka "až" (kým) tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.
   "I porodila prvorodeného syna" (Lk 2, 7). "Prvorodený" znamená prvého narodeného syna, ktorý mal právo na dedičstvo. Je to právny výraz a používa sa bez ohľadu na to, či nasleduje ďalší potomok alebo nie. "Kým ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia" (Mt 12, 46). Ježišovi "bratia" neboli jeho vlastní bratia, ale blízki príbuzní. V hebrejčine a aramejčine slovo "brat" znamená aj brata, aj bratranca. Zo štyroch Ježišových "bratov", ktorých mená spomína Evanjelium (Jakub, Jozef, Šimon a Júda) (Mt 13, 55), sa o dvoch z nich viackrát hovorí, že boli synmi inej Márie - Kleopasovej, a nie Panny Márie: Mária, Jakubova a Jozefova matka (Mt 27, 56; Mk 15, 40). U Jána 19, 25 sa hovorí: "Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová" - je jasné, že dve sestry sa nemohli volať tým istým menom Mária.
   V Starom zákone je veľa podobných miest: Abrahám a jeho synovec Lót sa volajú bratmi (Gn 13 ,8; 14, 12; 14,16). Kto študuje históriu, dobre vie, že slová "brat a sestra" používali Semiti aj pre príbuzných ako je bratranec, sesternica. Aj teraz, keď chce Arab povedať, že dvaja ľudia sú naozaj bratia, musí to povedať takto: "synovia toho istého otca" alebo "deti tej istej matky". Už sv. Ignác Antiochijský, ktorý zomrel okolo r. 107 (čiže bol súčasník apoštolov) dostáva do kresťanskej literatúry pojem ustavičného panenstva Ježišovej Matky.)
   Gospa pri príležitosti narodenín jednotlivých vizionárov ich vždy objíme.
   Vicke sa Gospa zjavila v máji 1996 v Ríme.
   Marija hovorí o zjavení na Vianoce 1995, keď sa Gospa zjavila s malým Ježiškom v náručí: "Malý Ježiš naraz pozdvihol ručičku a začal sa hrať so závojom svojej Matky. Potom pomaly a nesmelo vystrčil spod závoja oči, potom celú hlavu a pozrel sa nám do tváre. Usmial sa na nás a zase schoval hlavičku pod závoj."
   Vicka: "Gospa nás vyzýva a hovorí, že je dôležitejšie sa zúčastniť na svätej omši, ako stretnúť sa s Ňou. Totiž prijať Ježiša je viac, ako len cítiť jej prítomnosť."
  Mirjana: "Najdôležitejším posolstvom, ktoré od nás žiada, je účasť na svätej omši, nielen v nedeľu. Ona nám vizionárom dala príklad: °Keby ste mali voliť medzi Mnou a svätou omšou, potom sa rozhodnite pre sv. omšu."
   Ivan a Mirjana povedali, že Gospa im často hovorila o víťazstve Nepoškvrneného Srdca, ale že to nemôžu povedať.
   Začiatkom januára 1982 niektorí pútnici videli Gospu kľačať. Vizionári sa na to spýtali Gospy. Odpovedala: "Je pochopiteľné, že sa modlím pod krížom. Kríž je znak spásy. Môj Syn trpel na kríži, na kríži vykúpil ľudí, spása prichádza z kríža."
   Posolstvo z 18. 7. 1985: "Dnes vás vyzývam, prineste si do svojich domov viac posvätených vecí a noste každý niečo posvätené pri sebe. Požehnávajte všetky predmety, tak vás bude satan menej pokúšať, lebo budete mať proti nemu štít."
   Raz Vicka povedala, že Gospa sa nad nimi dlho modlila, ale Vicka nerozumela slovám, čo hovorí. Je presvedčená, že Gospa hovorila v materinskej reči jej zeme.
   V rokoch 1993-1995 Gospa začala diktovať Ivanke, Jakovovi, Mariji a Vicke svoj životopis. V decembri 1994 Vicka oznámila, že rukopis má už hotový a že čaká iba na pokyn Gospy, aby ho mohla predložiť na publikovanie.
   Rockový hudobník Michael O'Brien z Clevelandu, Ohio, išiel do Medžugoria na prehováranie svojej matky. Michael: "Stáli sme zhromaždení okolo Vicky. Bola zaujatá dávaním autogramov. Náhle začala písať niečo na papier. Potom mi dala tento popísaný papier a povedala, že je to odkaz pre mňa od Gospy. Poprosil som vášho sprievodcu o preklad: "S tvojimi schopnosťami a talentom môžem priviesť mládež k Bohu."
   V posledných dvoch rokoch Michael spieva nábožné piesne a všade hovorí svedectvo pre mladých.
   Sestra Emmanuela svedčí o jednom anglicky hovoriacom kňazovi, ktorý prežíval ťažkú krízu. Prišiel do Medžugoria. Tu sa Vicka modlila za chorých. On tiež pristúpil bližšie a Vicka položila na neho ruku. (Bol oblečený v civile a nič nenasvedčovalo tomu, že je kňaz. Vicka ho nepoznala.) Keď sa pomodlila, usmiala sa a povedala: "Do videnia, otče."
   Odkiaľ vedela, že je kňaz?
   Vicka: "Gospa povedala: 'Drahé deti, po smrti je večnosť. Reinkarnácia neexistuje."
  Gospa: "Nie je správne učiť ľudí, že sa narodíme viackrát, že vystriedame viac tiel. Rodíme sa len raz. Telo utvorené zo zeme sa po smrti rozloží a nikdy neožije."
   Gospa povedala Mirjane: "Pre Boha rozvod neexistuje."
   Vizionári sa spytovali Gospy na skutočný deň jej narodenín. Povedala im, že deň jej narodenín je 5. august, a v roku 1984 bolo práve 2000 rokov od jej narodenia.
  Mirjana: "Mnohokrát som chcela Gospu namaľovať, ale bez úspechu. Jej krása je za hranicami našich vyjadrovacích schopností."
  Jelena: "Raz mi Gospa ukázala Afriku. Ukázala mi domy z blata. Bola tam mama s dieťaťom. Dieťa plakalo. Utíšila ho a išla do vedľajšieho domu pýtať niečo na jedenie, lebo dieťa jej zomieralo od hladu. Susedia jej povedali, že oni sami nemajú. Dieťa zomrelo a mama plakala.Gospa mi ukázala Áziu. Jeden človek zabíjal druhého. Bolo to strašné. Ľudia sa báli. Potom mi ukázala Ameriku. Dvaja mladí ľudia fajčili drogu. Hlava ma rozbolela, keď som videla, ako brat brata pichol do srdca."

 

 

Stanovisko k zjaveniam

   Postoj juhoslovanských kňazov je zväčša zdržanlivý. Len málo domácich kňazov prichádza do Medžugoria.
   Mostarský biskup Žanič mal spočiatku veľmi priaznivý postoj. V auguste 1981 sa vyjadril pre oficiálny časopis Juhoslovanskej biskupskej konferencie "Glas koncila":
   "Deti neklamú."
   Pri birmovke v Medžugorí 25. 7. 1981 povedal: "Pevne verím, že títo mladí ľudia neklamú. Tí, ktorí o veci písali (negatívne), nemali teologické vedomosti. A mýlili sa, keď hovorili, že po Ježišovi Kristovi sa už nemôžu robiť zázraky."
   Biskup Žanič zmenil neskôr svoje stanovisko na negatívne. Na skúmanie udalostí v Medžugorí ustanovil 4-člennú komisiu, ktorú neskôr rozšíril na 14-člennú. Vo vyhlásení Juhoslovanskej biskupskej konferencie z 10. apríla 1991: "Na základe doterajších skúmaní nie je možné potvrdiť v Medžugorí nedprirodzené javy a zjavenia."
   Dňa 2. mája 1986 bolo posledné zasadanie komisie na biskupskom úrade v Mostare. Zápisnica z tohto zasadania nebola nikdy zverejnená.
   Vojna
  
Potom idylu v Medžugorí narušil sám diabol prostredníctvom ľudí. V Juhoslávii vypukla vojna. V decembri 1991 už utekalo pol milióna utečencov. Zničené domy, viac než 270 zbúraných kostolov. Tisíce obetí, medzi nimi ženy, deti.
   Dňa 10. apríla 1992 prišiel z Medžugoria na Slovensko fax: "Dnes dopadla na Medžugorie pred kostol 250-kilogramová bomba, ktorá nevybuchla."
   Dňa 15. má2ja 1992 dopadlo vo vzdialenosti menšej ako 300 m od kostola 6 bômb. Kostol ostal neporušený, neboli žiadne obete na životoch.
   Obliehanie Medžugoria Srbmi sa skončilo tým, že srbskí vojaci v okolitých horách dostali týfus a boli prinútení vyhľadať pomoc u svojich nepriateľov - Chorvátov.
   Dňa 10. decembra 1991 Gospa dala Mariji tento odkaz: "Ľahko by som mohla zastaviť túto vojnu, keby tu bolo viacej ľudí, ktorí sa modlia a postia."
   (Gospa v Medžugorí často opakovala: "Modlite sa za mier!" Ľudia v Juhoslávii boli predtým z toho rozpačití: "Prečo sa máme modliť za mier? Veď u nás mier je a to, čo sa deje vo svete, sa nás bezprostredne netýka." Rok 1991 ich šokujúcim spôsobom vyviedol z tejto pochybnej istoty.)
   Vicka: "Veľa miestnych ľudí sa teraz modlí na Podbrde. Teraz už majú čas a túžbu modliť sa, ale Gospa prosila o to tisíckrát predtým. Teraz je každý ustarostený a chodí sa vypytovať, či Gospa nepovedala, kedy sa vojna skončí. Teraz to bude stáť omnoho viac modlitieb a obetí."
   Don Cipriano Rossi z Unesca videl v septembri 1992 v Mostare toto: "Oddiel vojakov vypálil 10 kostolov a 12 katolíckych cintorínov zrovnal so zemou."
   Na mostarský kláštor františkánov zaútočili vyše 20-krát, 10-krát ho zapálili.
   Do decembra 1992 opustili v Bosne a Hercegovine svoje domovy dva milióny ľudí, 120 000 našlo svoju smrť, 150 000 bolo ťažko ranených. Všetci biskupi z Bosny a Hercegoviny stratili veľkú časť svojich diecéz. Z katedrálneho chrámu mostarského biskupa ostali iba trosky. Mostarský biskup Žanič bol hospitalizovaný na psychiatrickej klinike v Splite.
   Medžugorie bolo napadnuté tri razy, ale iba pár domov bolo poškodených, ranený nebol nik. V apríli 1993 žilo v medžugorskej farnosti 1100 utečencov.
   Amerického pilota Scotta O'Gradyho zostrelili s jeho lietadlom F-16 cez vojnu v Bosne. Šesť dní sa skrýval sám, bez pomoci. Po záchrane vyhlásil, že mal videnia v súvislosti so zjavením Panny Márie v dedine Medžugorie. Povedal: "Ďakujem za svoju záchranu medžugorskej Madone... Počas šiestich dní, keď som blúdil po Bosne, mal som mnoho tajomných videní... Videl som čosi ako svetlo a lahodne znejúci hlas mi dodával odvahu."
   Vojna v Juhoslávii nebola súčasťou desiatich tajomstiev.
   Páter Ljubičič: "Vedel som o tejto vojne už 10 rokov dopredu." Mirjana mi povedala: "Matka Božia mi povedala, že Chorvátsko a Slovinsko budú slobodné (to znamená, že aj Bosna a Hercegovina), ale najskôr dôjde k vojne."
   Ani nový mostarský biskup Perič nie je naklonený medžugorským zjaveniam (otec Zovko, niekdajší medžugorský farár, pri svojej ceste po Slovensku v r. 1995).

 

 

O vizionároch

   Ivanka Ivankovičová - Elezová. Mala každodenné zjavenia od 24. júna 1981 až do 7. mája 1985, keď jej Gospa zverila posledné z desiatich tajomstiev a povedala jej, že bude mať po celý svoj život zjavenia raz do roka, a to vždy 25. júna, na výročie medžugorských zjavení. Gospa jej porozprávala všeličo o budúcnosti sveta a Cirkvi. Nesmie však o tom s nikým hovoriť, kým jej to nedovolí. Dňa 7. mája 1985 jej Gospa poskytla milosť ešte raz vidieť svoju mŕtvu matku. Ivanka žije v medžugorskej farnosti. Je vydatá a má tri deti.
  Vicka Ivankovičová. Prvýkrát Gospu videla 24. júna 1981. Dodnes má každodenné zjavenia. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. Vicka napísala životopis Panny Márie. Gospa jej povedala meno kňaza, ktorému má životopis odovzdať. Okrem Vicky a tohto kňaza nevie nik, kto to bude. Vicka bola chorá, mala bolesti. Dostala informáciu, že od 25. 9. 1988 sa bolesti skončia. Tak sa i stalo. Gospa rok rozprávala Vicke o budúcnosti sveta. Vicka tým zaplnila celé dva zošity. Žije v medžugorskej farnosti.
   Marija Pavlovičová - Lunettiová. Gospu videla prvýkrát 25. júna 1981 a dodnes má každodenné zjavenia. Cez Mariju podáva Gospa mesačné posolstvo pre farnosť a svet, a to vždy 25. v mesiaci. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. Svojmu ťažko chorému bratovi Marija poskytla jednu svoju obličku na transplantáciu. Jej brat sa po operácii cíti dobre, ona však odvtedy má problémy so zdravím. Deň pred operáciou jej Gopsa povedala, že pri operácii bude s ňou. Tak sa aj stalo. Marija sa vydala, má dvoch synov a žije v Taliansku.
   Ivan Dragičevič. Gospa sa mu zjavuje denne od 24. júna 1981. Zverila mu 9 tajomstiev. Ivan žije v medžugorskej farnosti. Je ženatý a má jednu dcéru. Jemu jedinému ukázala Gospa jeho budúcnosť.
  Jakov Čolo. Má každodenné zjavenia od 25. júna 1981 dodnes. Gospa mu zverila 9 tajomstiev. Jakovovi skoro zomreli rodičia. Od Gospy dostal posolstvá o budúcnosti sveta. Žije v medžugorskej farnosti. Je ženatý a má jedno dieťa.
   Mirjana Dragičevičová - Soldová. Každodenné zjavenia mala od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982. Vtedy jej Gospa zverila posledné tajomstvo a povedala jej, že po celý život bude mať zjavenia raz do roka, a to 18. marca - na svoje narodeniny. Od 2. augusta 1987, vždy 2. dňa v mesiaci, počuje hlas Gospy. Niekedy Ju aj vidí a modlí sa s Ňou za neveriacich. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. (Jej tajomstvá má zverejniť páter Ljubičič.) Žije v medžugorskej farnosti. Je vydatá a má dve deti.
   Jelena Vasilijová. Gospu vidí od r. 1982 vnútorným zrakom. Študuje teológiu v Amerike a v Rakúsku.
  Marijana Vasiljová. Gospu vidí od r. 1982, tak isto ako Jelena. Vyštudovala zdravotnícku školu.
   Počas všetkých rokov zjavení vizionári o nich nepochybujú. Za 16 a pol roka je to spolu viac ako 26 155 zjavení.

Ovocie Medžugoria

   Mnohí hovoria: "My nepotrebujeme posolstvá, veď máme Evanjelium, kostol, Cirkev, sviatosti."
   Je pravda, že to všetko máme. Ale napriek tomu je veľa hriešnikov, ateistov... Práve na pútnických miestach posolstvá Panny Márie a jej každodenná prítomnosť pomohli viacerým ľuďom nájsť vieru. Z Písma svätého: "Charizmy Ducha Svätého. Jeden dostáva... dar uzdravovania, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať" (1 Kor 12, 4-11).
"...vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať..." (Sk 2, 16-21).
"Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka" (Mt 10, 41).
"Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!" (1 Sol 5, 19-20).
"Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky" (Mk 13, 21).
"Chráňte sa pred falošnými prorokmi... Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná, alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie" (Mt 7, 15-20).
   Cirkev mala vždy právo a povinnosť takéto súkromné zjavenia skúmať a vysloviť o nich svoj úsudok. Keď ho vysloví príslušná komisia, tomuto úsudku sa podrobíme. Keby komisia zistila podvod alebo chorobný duševný stav vizionárov, podrobíme sa úsudku komisie.
   Čo je ovocím Medžugoria? Medžugorská farnosť prijala 1100 vojnových utečencov. Vzniklo tu mnoho spoločenstiev - modlitbových, rehoľných, pre liečbu narkomanov, alkoholikov. Mnohé spovede, početné obrátenia.
   Medžugorie sa stalo mocným ohniskom obnovy kresťanského života, ktorá sa odtiaľ spontánne šíri a priťahuje ľudí z celého sveta. Takáto duchovná aktivita nemá v modernej dobe obdobu. Za 15 rokov sem prišlo 22 miliónov pútnikov modliť sa, postiť sa, sláviť sv. omšu, adorovať pred Kristom. Na 10-te výročie zjavení prišlo do Medžugoria 150 000 pútnikov. Odhaduje sa, že Medžugorie navštívilo tisíc biskupov a kardinálov (Medžugorie č. 37/1995), taktiež 100 000 kňazov (Medžugorie II.).
   Na 15. výročie zjavení sv. omšu celebrovalo 211 kňazov. V auguste 1997 sväté omše koncelebrovalo 3684 kňazov z domova i zo zahraničia.
   V Medžugorí sa vyspovedalo vyše milióna ľudí. Medzi nimi tisíce takých, ktorí sa nespovedali viac ako 10, 20, 40 rokov.
   Biskup Harris z Liverpoolu: "Spoveď, hlavný zážitok z Medžugoria: obnova a obrátenie... Na sviatok Povýšenia sv. Kríža som videl, ako viac než 50 františkánskych kňazov spovedá. Čo je pre mňa v Medžugorí zvlášť zjavné, je vnútorná potreba vyspovedať sa. Ľudia sú tu skutočne ochotní vojsť do seba a kajať sa."
   Páter Dietrich von Stochausen z Nemecka: "Za pol druha roka som tu v spovednici strávil viac času ako za predchádzajúcich 22 rokov svojej kňazskej služby."
   Vicka: "Gospa nám radí, aby sme pravidelne chodili na svätú spoveď, najmenej však raz mesačne."

 

 

Odpustky

   Po odpustení hriechov pri spovedi nám vo väčšine prípadov ešte zostávajú dočasné tresty, ktoré si musíme odpykať buď tu na zemi, alebo v očistci. Dočasné tresty nám môžu byť odpustené, ak získame odpustky, ktoré nám udeľuje Cirkev.
   Na získanie úplných odpustkov, keď nám Cirkev odpúšťa všetky ešte neodpustené dočasné tresty, je potrebné:
   1. Vykonať skutok, ktorý Cirkev obdarila úplnými odpustkami.
   2. Vyspovedať sa. (Spoveď možno vykonať niekoľko dní pred skutkom obdareným úplnými odpustkami. Jedna spoveď stačí na získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu.)
  3. Pristúpiť k svätému prijímaniu (podľa možnosti v ten deň, v ktorý vykonáme skutok obdarený úplnými odpustkami).
  4. Pomodliť sa niečo na úmysel Svätého Otca (stačí raz Otčenáš a Zdravas°), podľa možnosti v ten deň, keď vykonáme skutok obdarený úplnými odpustkami.
  5. Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (aj všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých hriechov. (vyňaté z katechizmu z r. 1990)
   Na získanie úplných odpustkov treba splniť všetkých päť bodov.
   Výňatok z katalógu odpustkov (Apoštolská administratíva v Trnave, č. 2695/1970):
   Skutok obdarený odpustkami:

Príklady získavania odpustkov

   Úplné odpustky môže získať ten, kto:
   a. sa Najsvätejšej sviatosti klania aspoň pol hodiny.
   b. Kto číta Písmo sväté s úctou k slovu Božiemu a na spôsob duchovného čítania aspoň pol hodiny.
   c. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami.
   d. Kto sa v kostole, vo verejnej kaplnke, alebo v rodine pomodlí aspoň päť desiatkov ruženca bez prerušenia.
   Počas augusta 1997 bolo v Medžugorí rozdaných 181 000 svätých prijímaní.

 

 

Obrátenia

   Albert Salazar z USA bol v rokoch 1981 až 1985 držiteľom svetového rekordu v maratónskom behu: "Môj otec mi poslal knihy o Medžugorí. Zobral som si do ruky knihu s Máriinými posolstvami a prečítal som si niekoľko z nich. Zrazu som v srdci pocítil - veď to vraví mne. To je moja Matka, musím Ju poslúchnuť. Zrazu som uveril."
  John Mc Dougall, profesor filozofie, psychológie a hudby zo Škótska, bol členom episkopálnej kresťanskej cirkvi: "Môjmu príchodu do Medžugoria sám nerozumiem. Prišiel som tam v roku 1985 a ostal som tam 2 dni. Modlili sme sa pred domom vizionárky Marije. Niečo hovorila. Nerozumel som jej, ale hlboko sa ma to dotklo. Hlbšie než slovo, ktorému by som mohol rozumieť. Keď som sa vrátil domov, biskup v Dundee ma pripravil ku sv. krstu katolíckej Cirkvi."
   Anna Blaževičová, dcéra vysokého komunistického funkcionára: "V r. 1988 bolo treba, aby som viedla skupinu turistov do Medžugoria. Vtedy som nič nevedela o svätej omši a o svätom prijímaní. Keď som vstúpila do kostola, bola svätá omša. V okamihu prijímania som jasne videla tajomné svetlo, ktoré vychádza od oltára a ožaruje všetkých prijímajúcich. V tom okamihu som spoznala, že Boh je živý. Ja som sa ešte nevedela modliť, a pritom som videla, že modlitba náleží k podstate môjho bytia. Pokrstená som bola 3. júla 1988. Krstnou mamou mi bola Vicka. Neskôr bol pokrstený a cirkevne zosobášený aj môj brat. Odpusťte - vy, ktorí ste pod nátlakom ateizmu trpeli pre Ježiša od nás, čo sme boli zaslepení bezboženstvom."
   Don Petar Džugandžič slúžil v Medžugorí svoju primičnú sv. omšu 18. 6. 1995: "Som z New Yorku. Pracoval som s počítačmi ako psychológ. Zarábal som mnoho peňazí. V roku 1986 som prišiel do Medžugoria na návštevu k príbuzným. Tu sa začalo v mojej duši diať niečo, čomu som nerozumel. Začal som sa modliť, čo som nikdy predtým nerobil. Pomaly začala vo mne klíčiť túžba po kňazstve."
   Wayn Weibel. Luterán. Profesionálny novinár. Žil vzdialene aj od vlastnej cikvi. Nechcel sa, dokonca, zúčastniť ani na krste svojho piateho dieťaťa. Jedného dňa sa stretol s človekom, ktorý mu povedal: "Mohol by si napísať správu o Medžugorí."
   O Medžugorí nikdy predtým nepočul. Požičali mu o ňom videokazetu. Pozrel si ju. Bolo to vo februári 1986. Wayn: "Náhle som pocítil niečo zvláštne. Niekto ku mne prehovoril: °Si mojím synom a prosím ťa, aby si plnil vôľu môjho Syna. Prosím ťa, aby si napísal o udalostiach v Medžugorí.° Padol som na kolená a začal sa modliť. Neviem, ako dlho som tam kľačal, opakujúc stále: °Bože, Bože, prečo ja?° Ako protestant som nič nevedel o zjaveniach, ani o katolíckej Cirkvi. Neskôr som napísal články o Medžugorí, ktoré boli vydané v počte 27 miliónov exemplárov."
   Wayn priviedol k náboženskému životu aj svoju ženu a deti.
   Dr. Ernst Strachwitz, ktorého 25. júna 1994 vo viedenskom Dóme vysvätili za kňaza: "Odišiel som k divadlu. Raz do roka som ešte chodil na spoveď a sem-tam, v nedeľu na svätú omšu. Bol som pozvaný do Medžugoria. Nechcel som s tým nič mať, jednako som pozvanie prijal. Tam, naraz, uprostred modlitbového programu v kostole, som si uvedomil - chcem byť kňazom. A v tom okamihu nejestvovala pre mňa pochybnosť, či budem toto povolanie nasledovať."
   Georg Mayr Melnhof. Syn slávnej rakúskej šľachtickej rodiny sa rozhodol vstúpiť do kňazského seminára, hoci mu malo pripadnúť dedičstvo v hodnote jednej miliardy šilingov: "Študoval som podnikovú ekonómiu. U nás doma som prevzal podnik. Ako sprievodca mládežníckej skupiny som išiel do Medžugoria. Tam som čítal v Biblii: °Tak, ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.° Potom som šiel na nemeckú omšu. Počas nej mi akýsi hlas povedal, aby som túto výzvu nasledoval a všetko opustil."
   Brat Efraim bol protestantský pastor: "V noci na sviatok Matky ustavičnej pomoci som mal vo sne videnie. Videl som Pannu Máriu a Ona ma pozvala, aby som cestoval do Medžugoria. Povedala mi aj dátum. Potom som 7. novembra 1993 odcestoval do Medžugoria. Panna Mária ma poprosila, aby som založil spoločenstvo takých ľudí, ktorí sú zjednotení so Srdcom Ježišovým a chcú dôsledne prežívať medžugorské posolstvá."

 

 

 

Postoj k Medžugoriu

Matka Tereza z Kalkaty: "Rada pôjdem do Medžugoria, aby som poďakovala za prijaté milosti."
   Počas Ivanovho dvojmesačného pobytu v Amerike vizionár sa stretol s americkým prezidentom Bushom. Rodičia prezidentovej ženy už v Medžugorí boli.
   Televízny prenos z 15. výročia zjavení v Medžugorí sledovalo viac ako pol miliardy divákov na celom svete. Prítomný bol aj chorvátsky prezident Franjo Tudjman a španielsky kráľ Juan Carlos. Vystupovali tiež tenorista José Carreras a sopranistka Cecília Gasdia.
   Otto von Habsburg: "Som presvedčený, že tunajšie zjavenia sú pravé."
   Milena Habsburská: Ako pútnička prišla v r. 1984 po prvý raz na 3 dni do Medžugoria. Tu sa zmenil jej život. Ostala tam 10 rokov. Pomáha - vďaka svojim veľkým jazykovým znalostiam sprevádzať turistov.
  
V Amerike sa ročne koná vyše 60 konferencií, zaoberajúcich sa Medžugorím.
   Páter Slavko Barbarič: "Panna Mária sa tu v Medžugorí zjavuje každý deň. V Medžugorí nežije ani jeden človek, ktorý by nevidel zázrak na vlastné oči."
   Páter Tomislav Vlašič bol v rokoch 1981-1985 v Medžugorí špirituálom. Dostal dar, že počuje hlas Panny Márie a Pána Ježiša: "Panna Mária, ktorá sa nám zjavuje, je pre nás milosťou, aby sme dokázali prijať Božiu cestu jednoducho, prosto."
  Umberto Lončar, farár v Gradniči neďaleko Medžugoria: "V utorok 4. augusta o 18. hodine a 40. minúte sa z Crnice zdvíhala prekrásna ružovofialová postava Panej... vyššie, a postupne mizla zraku. Potom som spozoroval biely závoj, ktorý ostal pod jej nohami."
   Páter Gianni Sareva, spoluzakladateľ spoločenstva Oáza pokoja: "Počas ďakovnej modlitby v kaplnke, v ktorej sa vtedy konali zjavenia, som jasne počul slová: Odovzdaj sa mi celkom!"
   V októbri 1981 videli otcovia františkáni - Janko Bubalo, Samko Vasiľ a Luka Susac na Križevci svietiacu postavu Panny Márie. Dňa 22. a 23. novembra 1981 postavu videlo 70 ľudí aj s otcom Bubalom. To isté videl otec Bubalo a 50 ľudí 28. apríla 1983.
   Otec Bubalo, básnik, spisovateľ, františkán: "Bolo to 22. októbra 1981. Uvidel som obe ctihodné sestry, ako pred farou kľačia na mokrej zemi s rozpätými rukami. Hneď vedľa nich kľačalo s rozpätými rukami asi 70 mužov a žien. Mierny dážď zrejme nikomu nevadil. Niektorí plakali od rozrušenia. Všetci nehybne pozerali na kríž na Križevci. Tiež som sa tam pozrel cez ďalekohľad. Kríž tam nebol. Jasne som videl namiesto kríža postavu ženy s rozpätými rukami. So mnou bolo ďalších päť kňazov a všetci to videli. Celé zjavenie trvalo asi 40 minút."
   Otec Stanko Vasilj o tej istej udalosti: "Videl som postavu ženy v plášti šedej farby, svetlej, akoby to bolo neónové svetlo."
   Vo štvrtok 6. augusta 1981 o 18. h ľudia zbadali na oblohe písmená "MIR". Nápis bol viditeľný 15-20 minút. Otec Zovko, vtedajší medžugorský farár: "Na vlastné oči som videl svetlo, vychádzajúce z kríža na Križevci a prúdiace smerom ku kostolu. Potom sa z toho svetla na oblohe vytvorili písmená MIR. Tie písmená sa pohybovali, približujúc sa k nám ako svetlá nejakého vozidla."
   Otec Zovko na Slovensku: "V začiatkoch zjavení som prosil ľudí, aby neišli na Podbrdo. Keď sa priblížil čas zjavenia, všetci ľudia z kostola odišli. Ostal som v kostole sám. Sedel som v tretej lavici a nevedel som, čo mám robiť. Vtedy som počul hlas tak, ako vy teraz počujete môj: °Choď von a ochráň deti!° Na druhý deň bol kostol plný. Počas modlitby sa v kostole zjavila Panna Mária. Najprv pri dverách kostola. Ja som prerušil modlitbu a pozdravili sme Pannu Máriu prekrásnou piesňou. Panna Mária prešla pred oltár, všetkých požehnala a povedala: Ďakujem vám, že sa modlíte spoločne. Každý deň sa modlite spoločne..."
   V apríli 1991 sa v mestskej hale v Prešove stretlo 7000 veriacich s Vickou, Jelenou a pátrom Ljubičičom na štvorhodinovom stretnutí (so svätou omšou).
   Na pozvanie arcibiskupa Sokola a biskupov prišiel v marci 1989 na Slovensko Ivan Dragičevič. Do kaplnky arcibiskupského paláca v Trnave. V kostole františkánov v Bratislave, v kaplnke sv. Rozálie, mal jedno zo svojich denných stretnutí s Gospou. Zjavenie mal aj v Prešove, kde ho čakalo 6000 pútnikov. V Košiciach ho osobne privítal primátor.
   V roku 1996 pozvali otca Zovka na Slovensko - na III. celoslovenskú katolícku konferenciu Obnovy v Duchu Svätom - biskup Mons. Rudolf Baláž a združenie JAS vo Zvolene.
   V októbri 1990 uskutočnili cestu do Moskvy biskup P. Hnilica a vizionárka Marija. Počas zahraničnej cesty mala zjavenie okrem iného dvakrát v Bratislave (v súkromnom byte), v Moskve a tiež cestou späť v lietadle.
   Nigérijský arcibiskup Gabriel Gonsum Ganaka: "Verím v Medžugorie, lebo som videl jeho plody na všetkých úrovniach. Videl som duchovné i telesné uzdravenia."
   Arcibiskup Mario Peressin, Taliansko: "Nemôžem zakazovať ľuďom púte do Medžugoria, lebo som videl tých, ktorí sa vrátili obrátení, a neboli predtým v kostole desať, pätnásť i viac rokov."
  Michele D. Pfeifer, biskup, Texas: "Medžugorské posolstvá nám ukazujú pravú náuku. To je zázrak obrátených sŕdc."
   Seamus Hegarty, biskup, Írsko: "Dielo musíte poznať podľa jeho plodov. A plody sú také výrazné a jasné. Keď som v Medžugorí počúval spovede ľudí - za tie tri hodiny som si vypočul viac obsažných spovedí, ktoré vychádzali z hĺbky srdca, než za 21 rokov svojho kňazstva."
   Daniele Ferrari, biskup chiavarský, Taliansko: "Musíme sa snažiť, aby odteraz všetci mohli čítať a žiť posolstvá, ktoré nám Mária posiela cez vizionárov."
   Uruguajský biskup Raul Scarone: "Pre mňa je milosťou stráviť tu dva dni. Vy v tejto farnosti máte veľký dar, ktorý sa nazýva Mária."
   Arcibiskup Millingo, exorcista, ktorý prišiel do Vatikánu na pozvanie Sv. Otca, aby sa stal členom Pápežskej rady pre prisťahovalcov: "Je tu ovzdušie, ktoré vytvára Panna Mária. Do Medžugoria som prišiel kvôli záchrane svojej duše, ako pútnik."
   Adalbert Hdzana, biskup z Kamerunu: "To, čo tu vidím, je pokračovanie Fatimy."
   Biskup Hermann Reich, rodák z Tirolska, misionár: "Môj súkromný názor smeruje k tomu, že zjavenia sú pravé a majú svoje opodstatnenie."
   Arcibiskup z Belehradu, Franc Perko: "My biskupi nemáme nijaké námietky proti púti do Medžugoria."
   Biskup Komarica z Banje Luky, predseda komisie biskupskej konferencie na skúmanie udalostí v Medžugorí 13. 11. 1994: "O Medžugorí Cirkev ešte nepovedala posledné slovo. Juhoslovanská biskupská konferencia vydala vyhlásenie, v ktorom sa hovorí, že v zmysle doterajšieho skúmania (myslí sa tým ešte neuzatvoreného, pretože, žiaľbohu, medzičasom vypukla vojna) máme Medžugorie posudzovať ako jar. Pokiaľ viem, je isté, že v celom svete prinieslo dobré ovocie, treba však ešte kadečo objasniť a vyčkať na rozhodnutie pápeža, resp. učiteľského úradu Cirkvi. Momentálne je skúmanie prerušené."
   Biskup Kennedy z Austrálie prišiel do Medžugoria tretí raz v biskupskom rúchu: "Verím zjaveniam v Medžugorí!"
   Arcibiskup Arokiaswamy z Indie: "V Medžugorí sa stalo veľa zázrakov vďaka Panne Márii - Gospe: telesné uzdravenia, obrátenie od veľmi hriešneho života."
   Joaquin Navarro Valls, hovorca Svätej stolice, v auguste 1996 povedal pre verejnosť: "Jednotlivci majú povolené navštíviť Medžugorie. Cirkev nezakazuje kňazom, aby sprevádzali laikmi organizované zájazdy do Medžugoria. Nemôžete povedať, že ľudia tam nesmú ísť, pokiaľ nebude dokázané, že je to falošné. Toto nebolo ešte povedané, a tak každý tam môže ísť, ak chce."
   Viedenský arcibiskup Schonborn: "Päťdesiat percent bohoslovcov mojej diecézy si kňazskú cestu zvolilo vďaka Medžugoriu, ktoré bolo miestom ich obrátenia."
   Prezident biskupskej konferencie, kardinál Kuharič: "My biskupi komisie sme Medžugorie prijali ako miesto modlitby a ako svätyňu."
   Kardinál Glemp z Poľska vyhlásil Medžugorie za svätyňu.
   Kardinál Urs von Balthasar (zomrel v r. 1988): "Nepochybujem, že to, čo sa deje v Medžugorí, je skutočne od Boha."
   Kardinál Wamala z Ugandy: "Verím, že je to Svätá Panna, ktorá sa tu zjavuje."
   Sarajevský kardinál Puljič: "Som za Medžugorie."
   Kardinál Meisner biskupovi Hnilicovi povedal, že pre neho je Medžugorie autentické, pretože je v tom mnoho trvalých obrátení.

Svätý Otec Ján Pavol II. a Medžugorie

   V novembri 1981 mali vizionári zjavenie, kde bol obraz pápeža. Gospa ho vzala a pritúlila k sebe: "Zachovajte si tento obraz, to je váš otec, duchovný otec všetkých." Povedala im tiež, že ho chránila pri atentáte 13. mája 1981, pri ktorom mohol zahynúť.
   Dňa 22. marca 1995 Vicka sprevádzala 350 ranených a vojnových invalidov do Ríma, kde im pápež venoval súkromnú audienciu. Vicka tlmočila a pápež ju hneď spoznal: "Nie si Vicka z Medžugoria?"
   Nato mu Vicka venovala ruženec so slovami: "...Požehnala ho Gospa pri jednom zjavení."
   Pápež jej povedal: "Ty sa modli k Panne Márii za mňa a ja sa modlím za teba."
   Vzal jej hlavu do svojich rúk a dlho ju požehnával.
   Vizionárom Gospa označila pápeža slovami: "Najmilší z mojich synov, ktorého som Ja sama vybrala pre tieto časy."
   V júni 1987 Ján Pavol II. vyhlásil mariánsky rok. Neskôr kardinál Grey uverejnil, že Svätý Otec vyhlásil mariánsky rok na základe impulzu Medžugoria (Italieni in Scozia, okt.-nov. 1987).
   Vizionárka Marija: "Gospa dáva posolstvo vždy 25. v mesiaci a často si všímam, že na druhý deň Svätý Otec povie to isté. Svätý Otec je tak intenzívne vedený Duchom Svätým, alebo tiež má videnia."
   Mirjana viackrát uviedla, že v r. 1987 súkromne hovorila s pápežom. On vie o tých desiatich tajomstvách. Vtedy pápež povedal: "Keby som nebol pápežom, cestoval by som do Medžugoria."
   Pri marcovom stretnutí biskupov s pápežom v r. 1995 bol aj bývalý mostarský biskup Žanič. Ten položil pápežovi otázku: "Svätý Otče, kedy prídete do Sarajeva?"
   Ján Pavol II. odpovedal: "Myslel som, že sa ma opýtate: Svätý Otče, a kedy prídete do Medžugoria?"
   Arcibiskup Benitz z Paraguaja nevedel, ako sa má zachovať pri návšteve pátra Barbariča z Medžugoria do Paraguaja. V októbri 1994 sa na to spýtal Sv. Otca. Dostal túto odpoveď: "Povoľ, všetko čo sa týka Medžugoria."
   Talianska biskupská konferencia v Benátkach v r. 1988: na otázku biskupov, či do Medžugoria môžu posielať veriacich, Svätý Otec povedal: "Na vašom mieste by som tam už dávno bol."
   Keď sa arcibiskup z Chiavari, Cavallero, vrátil z Medžugoria, rozprával o tom Svätému Otcovi. Pápež sa ho opýtal: "Medžugorie, Vy tomu veríte?"
   Biskup odpovedal: "Áno. A Vy, Svätý Otče, tomu veríte?"
   Svätý Otec odpovedal: "Ci credo, ci credo, ci credo!" (Verím tomu...)
   Kardinál Tomášek, ktorý bol hlboko presvedčený o pravosti zjavení v Medžugorí, sa pred návštevníkmi viedenskej modlitbovej akcie vyjadril, že pri návšteve v Ríme na vlastné uši počul výrok Jána Pavla II., že keby nebol pápežom, rád by išiel do Medžugoria a tam pomáhal pri práci s pútnikmi.
   Dňa 6. apríla 1995 chorvátsky prezident Tudjman a kardinál Kuharič navštívili Sv. Otca. Pápež vtedy povedal: "Chcem ísť do Splitu, do Mária-Bistrice a do Medžugoria!" "Ochraňujte Medžugorie," odporúčal pápež pátrovi Zovkovi.


Pápež Ján Pavol II. o Jozefovi Zovkovi: Chráňte mi Medžugorie...!

   Pri stretnutí kórejských biskupov s pápežom Mons. Kim povedal Sv. Otcovi: "Prostredníctvom vás sa mohlo Poľsko oslobodiť od komunizmu."
   Pápež oponoval: "To nie je moja zásluha. To je dielo Matky Božej, ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí."
   Biskup P. Hnilica: "Raz mi Svätý Otec čítal z knihy o Medžugorí a povedal toto: Medžugorie je pokračovanie Fatimy, za obrátenie Ruska! Tam Panna Mária hľadá vojakov, misionárov pre Rusko!"
   (Katolíkom vytýkajú kult k Panne Márii. Slovo kult je z latinského "colere", čo znamená ctiť, uctievať. Kult človeka je uznávanie morálnych hodnôt, ktorých nositeľom je ľudská osoba. Priamo Boh nám prikazuje: "Cti si otca svojho i matku svoju." A Panna Mária je Matka Boha, Matka Cirkvi a Matka naša.
   Naproti tomu modloslužba je vzdávanie božskej úcty nejakému tvoru, alebo kult cudzích božstiev, znázornených modlami. V Biblii je vymenovaných 28 modiel pohanských bohov. Boh povedal: "Nespravíte si modly" (3 M 26,1). Ale Cirkev katolícka nevzdáva Panne Márii božskú úctu. Katolíci vedia, kto je Boh, poznajú hierarchiu hodnôt. Katolík, keď sa modlí ruženec pred sochou Panny Márie, vie, že Ona nie je Boh. A vie tiež, že keď sa chce Panna Mária niekde zjaviť, musí o to prosiť Boha. Veď sa modlíme vo sv. ruženci: "Pros za nás.")
   Taliansky kňaz Gianni Sgreva hovoril s Jánom Pavlom II. o modlitbových spoločenstvách z Medžugoria: "Svätý Otec ma počúval, priblížil sa ku mne a povedal mi rovno do ucha: Nestarajte sa o Medžugorie, lebo ja myslím na Medžugorie a modlím sa za jeho úspech každý deň."

 

 

Hlas Matky Božej

   Splitsko-makarský arcibiskup, Dr. Frane Franič, predseda teologickej komisie biskupskej konferencie bývalej Juhoslávie, je v katolíckej Cirkvi uznávaný ako dobrý a múdry biskup, ktorý sa najlepšie vedel vzoprieť marxistickému ateizmu. Povedal: "Dvakrát som mohol byť prítomný na zjavení a bolo mi jasné, že tu nemôže ísť o nejaké klamanie alebo halucinácie, ale ide o pravé náboženské zážitky. Verím v pravdivosť zjavení."
   "Každý kňaz sa má denne modliť tri hodiny, každý biskup štyri a biskupi na odpočinku päť hodín. Ďakujem Bohu za to, že som mohol prežiť rozvoj mystickej teológie a mystických zjavení, hlavne medžugorských. Uznávam pravdivosť posolstiev Márie v Medžugorí." (v dec. 1996 v katedrále v Splite)
   "Mal som vlastnú osobnú skúsenosť, ktorú považujem za zázrak a tá ma presvedčila, že posolstvá Panny Márie z Medžugoria sú skutočné... O podrobnostiach vlastného zážitku radšej nerozprávam, pretože sa to týka aj ďalších ľudí." (z rozhovoru pre Glas Mira, nov. 1993)
   "Naša Pani sa tu zjavuje, som o tom presvedčený." (v rozhovore neskôr uverejnenom v knihe R. Laurentina)
   Pri príležitosti predstavenia novej fotomonografie o Medžugorí arcibiskup Franič v Splite vyhlásil:
   "Ja osobne som hlas Matky Božej počul, ale nikdy som Ju nevidel." (Medžugorie - offiziel, júl 1997)