O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Žlázy s vnitřní sekrecí (Jejich úloha a vládci)

26.08.2010 08:08

Vážení čtenáři přinášíme vám dva články, které nám zaslal jeden z vás. Myslím si že skutečně stojí za to je zveřejnit. Zde předkládám mail, kde nám tyto dva články posílá:

 
Dobrý den,
těší mě, že Vám navýšili kapacitu na serveru a tak mě napadlo, že Vám zkusím poslat nějaké materiály, které dle mého podtrhují a ucelují informace dříve napsané a snad by mohly být pro ostatní čtenáře přínosem.
 
V rámci vlastní introspekce jsem se dostal k astrologii a knize Poselství Hvězd od Maxe Heindela. Do přílohy přikládám přepis kapitol: "Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?" a "Žlázy s vnitřní sekrecí".
 
zdraví
 
Radim Martiník

 

Žlázy s vnitřní sekrecí

 Jejich úloha a vládci

 

 

Astrologové s esoterickými znalostmi dobře ví o nesmírně dlou­hém vývoji lidského těla. Tento skvělý organizmus je výsledkem pomalého a postupného zdokonalování, které dosud trvá. Každá generace bude vykazovat zlepšení ve srovnání s předchozí a ve vzdálené budoucnosti dosáhne lidské tělo netušeného stavu úpl­nosti, který si dnes vůbec nedovedeme představit. Pokročilejší žá­ci se seznámili navíc se skutečností, že člověk má kromě svého hmotného těla ještě další jemnější nositele, které nejsou velkou většinou lidí viděny, avšak všichni mají v zárodku šestý smysl, jímž časem postřehnou jemnější obaly Duše. Okultisté je pojme­novali životním tělem, jež se skládá z éteru, pocitovým tělem, jež se skládá z pocitové látky a tvoří základ našich citů a pocitů. Tyto obaly spolu s rozumem, který je vlastně dalším nositelem, tvoří s hmotným tělem dohromady celek nazvaný osobností. Je to však pouhá pomíjivá část na rozdíl od nesmrtelného Ducha, jenž tyto nositele používá jako prostředky a nástroje, aby se mohl projevo­vat. Jemnější nositelé pronikají hmotné tělo, jako voda je prostou­pena vzduchem a ovládají jisté jeho části. Hmotné tělo je samo o sobě krystalizací těchto jemnějších nositelů stejným způsobem a dle stejného principu jako měkké části hlemýždě krystalizují po­stupně na tvrdou skořápku, kterou nosí s sebou na zádech. V rám­ci našeho pojednání můžeme říci vcelku všeobecně, že měkké části našeho těla, jež nazýváme běžně masem, lze rozdělit na dva druhy: na žlázy a na svalstvo. Životní tělo (éterické) začalo vznikat ve sluneční periodě. Postupná krystalizace, probíhající od té doby v tomto nositeli, vedla k vývoji žláz, a ty jsou až do dnešních dnů spolu s krví osobitými projevy životního těla uvnitř hmotného tě­la. Žlázy lze zařadit pod vládu Slunce, dárce života a Jupitera, vel­kého dobrodince, neboť je úkolem životního těla zajišťovat růst a pružnost svalu, jsou-li unaveny a zmoženy zatížením neklidného pocitového (astrálního) těla, které začalo vznikat v Měsíční perio­dě. Svaly jsou proto ovládány pohyblivou Lunou, která je soudo­bým místem pobytu Andělu, tj. lidstva Lunární periody a vznětli­vým a bouřlivým Marsem, kde přebývají tzv. „Padlí Andělé" či Luciferovi Duchově. Toto je hrubým dělením, avšak naši žáci si musí kromě toho dobře zapamatovat, že jednotlivé žlázy a skupiny svalu podléhají též ostatním planetám. Je to podobné jako u obča­nů Spojených státu Amerických, kteří jsou zároveň občany jednot­livých státu této unie a platí pro ně zákon jednotlivých států.

Známe hermetický zákon, jenž zní: „Jak nahoře, tak dole" a je to univerzální klíč k pochopení všech mystérií. Podobně jako se na naší zeměkouli vyskytuje mnoho neobjevených míst (1918), tj. v našem makrokosmu, tak je ještě mnohem víc neznámých míst v mikrokosmu našeho těla, jež jsou uzamčenými knihami pro vě­decké badatele. Mezi nimi tvoří největší záhadu malá skupina tzv. žláz s vnitřní sekrecí, jichž je sedm a jsou pojmenovány takto:

 

Podvěsek mozkový ovládaný Uranem.

Šišinka (epifýza) ovládaná Neptunem.

Štítná žláza ovládaná Merkurem.

Brzlík ovládaný Venuší.

Slezina ovládaná Sluncem.

Dvě nadledvinky ovládané Jupiterem.

 

Vzbuzují zvláštní zájem okultistů, neboť představují v jistém smys­lu „sedm růží" na kříži hmotného těla a mají těsný vztah k du­chovnímu vývoji lidstva. Čtyři z nich: brzlík, slezina a dvě nadled­vinky jsou ve spojení s osobností. Podvěsek mozkový a šišinka mají osobitý vztah k duchovní stránce naší povahy a štítná žláza tvoří mezi nimi spojovací článek. Astrologický význam sedmi žláz je následující:

Slezina je vstupní branou slunečních sil soustředěných každou lid­skou bytostí. Obíhají lidským tělem jako oživující látka, bez níž je život nemožný. Tento orgán je tedy ovládán Sluncem. Dvě nadled­vinky jsou podřízeny Jupiterovi, velkému dobrodinci a vykonávají uklidňující a uhlazující vliv, dojde-li k citovému vzrušení vyslané­mu nestálou Lunou a k porušení rovnováhy Marsem a Saturnem. Vztáhne-li Saturn na člověka svou svíravou ruku a probouzí-li u něj melancholii, brzdí tím srdeční činnost. V tomto okamžiku začnou nadledvinky vylučovat adrenalin a proud krve jej přivádí k srdci jako účinný povzbuzovací prostředek k podnícení a udrže­ní krevního oběhu. Jupiterův optimizmus bojuje proti Saturnově beznadějnosti nebo proti Marsově vznětlivosti, která rozněcuje pocitové tělo prudkou bouřlivostí, uvádí svalstvo v napětí až k je­ho rozechvění a způsobuje zbytečné ztráty energie. V těchto chví­lích přichází na pomoc výměšek nadledvinek, jenž uvolňuje glyko­gen z jater ve větším množství než obvykle, aby byla kryta jeho zvýšená potřeba, než člověk dosáhne opět rovnováhy. Tato čin­nost žláz se opakuje vždy, jakmile to vyžaduje námaha a nesnáze. Znalost této okultní skutečnosti přiměla dávné astrology k zařaze­ní ledvin pod vládu znamení Vah jako symbolu rovnováhy. Aby­chom zamezili nedorozumění, uvedeme pouze to, že ledviny sa­my o sobě mají významnou úlohu pro výživu těla a spadají rovněž pod vládu Venuše, která panuje Vahám. Avšak Jupiter ovládá na­dledvinky, jimiž jsme se právě zevrubně zabývali.

Venuše a její vyšší oktáva Uran ovládají záležitosti výživy a růstu, avšak rozdílnými cestami a v zájmu rozdílných účelů. Z odlišnosti úloh vyplývá vláda Venuše nad brzlíkem, který je pojítkem mezi rodiči a dítětem, dokud dítě nedosáhne puberty. Tato žláza je umístěna bezprostředně za prsní kostí. Má největší velikost v do­bě těhotenství a v dětství v období rychlého růstu. V tomto čase vykonává životní (éterické) tělo práci s největší účinností, neboť dítě není rušeno vášněmi a prudkostí jiných citů podmíněných zrodem pocitového těla okolo čtrnácti let života. Během svého růstu dítě nedovede tvořit červené krvinky jako dospělý člověk, neboť neúplně vyvinuté a ještě nedostatečně zorganizované pocitové tělo nemůže sloužit jako cesta marsovských sil, které vstřebá­vají železo z potravy a mění jej v hemoglobin. Tento dočasný ne­dostatek je vyrovnáván činností brzlíku, jenž uskladňuje látku duchovní podstaty přijatou od rodičů představovaných Venuší jako jejich vládkyní. S touto zásobou vytvořenou pomocí lásky rodičů je dítěti umožněno doplňovat alchymii krve až do okamžiku, kdy tu­to úlohu přejímá v plném rozsahu pocitové tělo. Potom brzlík za­krňuje a dítě čerpá potřebné marsovské síly z vlastního pocitové­ho těla. Zároveň s touto změnou a za běžných podmínek se ujímá dalšího dohledu nad růstem a asimilací Uran, oktáva Venuše a vládce podvěsku mozkového a činí to následujícím způsobem.

Je známo, že všechny předměty včetně naší potravy, vyzařují ze sebe malé částice, které jsou ukazatelem jakosti. Přibližujeme-li sousto jídla k ústům, vniká jistý počet těchto neviditelných částic do našeho nosu a oznamují nám podrážděním čichu, je-li potrava vhodná a poživatelná, či nikoliv. Čichový smysl nás varuje před potravou páchnoucí. Avšak kromě částic, které působí příjemně nebo odpudivě na čich, jsou zde ještě jiné, které pronikají sfenoi­dální kostí až k podvěsku mozkovému a uvádí v činnost uranovské chemické reakce, jejichž výsledkem je vznik výměšku, jenž proni­ká do krve a podporuje vstřebávání živin pomocí chemického éte­ru. Účelem těchto pochodů je dosažení normálního vzrůstu a tě­lesného blaha po celý život. Někdy je uranovský vliv podvěsku mozkového výstřední. Způsobuje abnormální odchylky vzrůstu, s nimiž se občas setkáváme.

Kromě zodpovědnosti za duchovní podněty, které vytvářejí právě uvedené výjimky vzrůstu, působí Uran prostřednictvím podvěsku mozkového na duchovní vývoj a podněcuje člověka v jeho úsilí proniknout závoj, za nímž se skrývá neviditelný svět. Tuto práci koná ovšem s Neptunem, vládcem šišinky. V zájmu úplného a jas­ného pochopení všech souvislostí musíme prostudovat rovněž funkci štítné žlázy ovládané Merkurem a šišinky, jež se nachází pod vládou Neptuna, vyšší oktávy Merkura.

Podřízenost štítné žlázy Merkuru pochopíme na základě jejího zhoubného vlivu na rozum, jak se to projevuje u kretenismu. Výměšek této žlázy je pro činnost mysli a rozumu stejně důležitý jako éter k přenosu elektřiny. Jeho pomocí přeměňuje mozek myšlenku v čin ve hmotném světě. Spojení s neviditelným duchovním svě­tem a vstup do něj je závislý na funkční schopnosti šišinky, která je veskrze duchovní podstaty, a je proto ovládána vyšší oktávou Merkura, tj. Neptunem, planetou duchovnosti. Avšak Neptun pra­cuje ve spojení s podvěskem mozkovým ovládaným Uranem, pla­netou moudrosti, jak už bylo řečeno.

Vědci promarnili mnoho času úvahami o povaze a úloze těchto dvou malých tělísek. Bezvýsledně usilovali o rozřešení záhady představované šišinkou a podvěskem mozkovým, neboť přistupo­vali ke své úloze zásadně stejně, jak to jízlivě vyjadřuje Mefisto mladému muži, jenž by rád studoval vědu Faustovými způsoby.

 

„Kdo chce poznat a popsat projevy života,

usiluje o vypuzení Ducha.

Potom má na dlani rozložené části,

avšak bez duchovních pout."

 

Nikdo nedokáže pozorovat fyziologické pochody libovolného orgá­nu věrně a nezkresleně v laboratorních podmínkách, na operač­ním stole, pitvou nebo ve vivisekční komoře. Chceme-li získat uspokojivé vědomosti, musíme sledovat činnost ústrojů v živém organizmu, a toho lze dosáhnout jedině duchovním zrakem. Je zde řada orgánu, které buď zakrňují anebo se nacházejí ve vývoji. První ukazují cestu, kterou jsme už svým vývojem zdolali, druhá skupina naznačuje budoucí vývoj. Avšak je zde ještě jedna skupi­na, která ani nedegeneruje, ani se nevyvíjí. Prochází obdobím kli­du. Fyziologové se domnívají, že podvěsek mozkový a šišinka za­krňují, neboť zjistili, že tyto žlázy jsou vyvinutější u některých nižších živočichů, např. u červů, avšak tyto názory jsou nespráv­né. Tyto žlázy pouze odpočívají. Vyskytla se rovněž domněnka, že šišinka má nějaký vztah k rozumu, neboť obsahuje jisté krystalky po smrti člověka a jejich množství bylo mnohem menší u lidí s po­ruchou myšlení než u lidí s normálním rozumem. Tento poznatek je správný, avšak jasnovidec má možnost pozorovat, že mícha ži­vého člověka je naplněna tekutinou v plynném stavu, že krev je rovněž v plynném stavu a šišinka neobsahuje žádné krystaly. Tato tvrzení jsou vyhlašována s plným vědomím a se znalostí jevů, že krev a náplň míchy jsou kapalné mimo tělo, ať už živé či mrtvé a že podvěsek mozkový a šišinka obsahují krystaly při pitvě. Vy­světlení je podobné jako u páry vypouštěné z parního kotle, která se sráží ve vodu vstupem do atmosféry a jako u roztaveného kovu vytékajícího z tavné pece, jenž začne po vypuštění krystalizovat.

Všechny látky jsou čistě duchovní podstaty, dokud jsou uvnitř tě­la. Jsou éterické a šišinka se jeví jasnovidci jako světlo. Pozoruje-li jasnovidec jiného, jenž rozvíjí své duchovní schopnosti, je toto světlo mnohem jasnější a úchvatné. Svou nádherou převyšuje svě­telnou hru polární záře. Autor podává vlastní svědectví, neboť po­zoroval tento jev mnohokrát. Je třeba dodat, že funkce šišinky se v průběhu lidského vývoje zřejmé změnila. V dřívějších epochách našeho vývoje na Zemi bylo naše tělo velké a neforemné, do ně­hož Duch ještě nevstoupil, nýbrž se nad ním vznášel, a tehdy byl v horní části těla otvor, v němž byla umístěna šišinka. Sloužila orientaci v prostoru a zprostředkovávala smysl pro směr. Lidské tělo se postupně sráželo a snášelo čím dál méně vysokou teplotu, která v této době převládala. Šišinka dávala výstrahu, jestliže se tě­lo přiblížilo příliš k některé z velkého počtu aktivních sopek, které prorážely tenkou zemskou kůrou a Duch měl možnost odvádět tě­lo z nebezpečných míst. Tento orientační orgán pracoval citem. Od té doby se cit rozložit po kůži celého těla a připomíná okultistům, že jednoho dne se sluch a zrak rovněž podobně rozšíří, tak­že budeme schopni slyšet a vidět celým tělem. Naše smysly se sta­nou mnohem citlivějšími.

Od té doby šišinka a podvěsek mozkový zastavily dočasně svou činnost, aby člověk zapomněl na neviditelný duchovní svět a měl možnost soustředit se na lekce poskytované hmotným světem. Avšak podvěsek mozkový prozrazuje ojediněle Uranův vliv nezvy­klým tělesným vzrůstem, a tak vznikají různé abnormality. Podob­ně působí Neptun skrze šišinku a je zodpovědný za abnormální růst duchovní u kouzelníků, čarodějnic a spiritistických medií. Dojde-li k probuzení těchto dvou žláz s vnitřní sekrecí k normální činnosti, otevírají se tím brány k vnitřním světům bezpečným a zdravým způsobem, avšak do té doby poskytuje potřebný výmě­šek pro udržení duševní rovnováhy štítná žláza ovládaná Merku­rem, planetou rozumu.

Žlázám s vnitřní sekrecí je v budoucnu určena důležitá úloha. Je­jich vývoj pronikavě zrychlí evoluci, neboť jejich vliv je převážně mentální a duchovní. Jsme nyní na prahu Vodnářského věku. Slunce začíná zprostředkovávat vysoké intelektuální chvění tohoto znamení, jímž se vysvětluje intuice, předtuchy a telepatické pře­nosy myšlenek, které se začínají množit. Tyto jevy jsou důkazem probouzejícího se podvěsku mozkového ovládaného Uranem, vládcem Vodnáře, a každým rokem se budou zjevovat častěji.

 

Redakce Rahunta děkuje panu Martiníkovi za zaslané články a věří, že všem čtenářům budou k užitku.

 

 

Diskusní téma: Žlázy s vnitřní sekrecí (Jejich úloha a vládci)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.