O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Caroline Cory: Co bude po roce 2012 ?

15.04.2011 08:15

Na webu www.demiurg.cz , stejně tak www.osud.biz je k nalezení článek - upoutávka z knihy Caroline Cory: "Co bude po roce 2012" ? , který též přetiskujeme níže.

Od stejné autorky a ze stejné knihy vyšla včera jiná upoutávka na webu www.osud.cz . Je velmi zajímavé, že toto "šéf Osudu" - pan Jiří Mašek suveréně zveřejní jakoby se nechumelilo a ani mu to nepřijde jako čínština, přestože je to z ciziny. To co tady autorka Caroline Cory celkem solidně slovně popisuje, tak již přes rok u nás na Rahuntě přinášíme formou originálních a praktických cvičení (včetně teorie).  U nás to však p. Mašek označuje za čínštinu a stejně tak mnoho lidí si radši "sedne na zadek" ze zahraniční autorky.

Co nám vadí v nekritickém přejímání zahraničních autorů jsou však především chyby (z neznalosti) v jejich textech. Například v ukázce výše na Osudu se dozvíte, že je "32 rozměrů pozemské mřížky", přitom jich je základních 49 ! To co zde uvádí, je 10 uzlových bodů (bran) a 22 cest k nim (červích děr). A toto je jenom pro základní sféru, tedy hmotnou sféru ! Mimo to jsou však další tři sféry a tím pádem i další brány a cesty k nim. Dalším příkladem chyby jsou uvedené frekvence v řádu Hz či kHz, které jsou doslova vycucané z prstu, neboť pravé frekvence jsou v řádech GHz (cca od 3GHz výše). S ohledem na různé "chytráky a mudrlanty" ale především i možné cílené zneužití je však nelze zde uvádět. Ti co se aspoň trochu vyznají v teorii spekter, budou vědět souvislosti mezi nižšími a vyššími harmonickými.

Zajímavá je např. citace :

"Takový je postup božských synů a mistrů, kteří čas od času přicházejí, aby vás učili, jak zakoušet další rozměry v lidské podobě. Jakmile vaše vědomí obsáhne na třicet dva pozemských rozměrů, stanete se mistrem, bytostí, která zvládla lidský stav. Pak bude jen na vás, zda zůstanete v lidské formě a budete li na dále zakoušet všechny vrstvy reality naráz, nebo zda postoupíte do ne zcela lidské roviny bytí."

... :-)

nebo :

"Plochy dvanáctistěnu naopak slouží jako zrcadlící výplně mezi Zemi a Galaxií a také vzdálenějším ves­mírem. To zahrnuje i energii božského otce, božské matky a božského syna, energii duchovní rodiny, vnější planety, vesmírné světlo (stříbrné, zlaté a bílé), vesmírný jazyk, galaktické cesty, transportní mřížky a systémy a také brány ke Zdroji a k centru vesmíru."

o čemže jsme to psali třeba zde již před rokem ? :

https://www.rahunta.cz/news/mikrokosmicke-komunikacni-spojeni-na-urovni-vedomi-3-dil/

(PN)

 

  

 

Caroline Cory: Co bude po roce 2012 ?

článek z www.demiurg.cz :

Vložil: Gepe   

Rok 2012 bude znamenat zrození zcela nové epochy, která na Zemi dosud nebyla. Něco podobného se v minulosti dělo už mnohokrát, když někdo předpovídal „konec světa“. Budoucí realita se však vytváří postupně, neboť jde o pokračování naší skutečnosti do dalšího stadia vývoje.

Autorka  zasvěceně a podrobně popisuje, jaký vyšší plán stojí za nadcházejícími změnami i co to pro nás bude znamenat.

caroline_cory.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Cory 

 
 
 Ukázka z knihy

 

Nevyhnutelný božský zásah

Na počátku měl tento vesmír formu mlhoviny, kte­rá při božském tvoření získala dostatečnou rychlost a hybnost, aby přitáhla hmotu a energii vhodnou pro život, jaký nyní znáte. Použijeme-li srovnání, pak Země se všemi svými oceány a moři není větší než špička jehly a nezabírá víc než minutku z nezměr­né doby existence mlhoviny. Země je součástí této původní mlhoviny, a právě proto v sobě nese otisk božské podstaty. Tento božský otisk vyžaduje stá­lý stav lásky, pravdy, krásy a dobra nebo jakkoli ji­nak vyjádření čistě pozitivní energie. Pokud tento otisk rozruší neznámé okolnosti, narušená část se nakonec odpoutá od celku původní mlhoviny. Právě o tomto bodu odpoutání, o tomto okamžiku hovoří­me. Právě tento mžik času utváří události roku 2012 a následující - čas nashromáždil dostatek hybnosti a změně se už nelze vyhnout.

Připusťme na okamžik, že na Zemi není nikdo, kdo by byl ochoten tuto pravdu přijmout. Pak se tedy zdá, že nikdo ve skutečnosti nezažije nic z událostí popsa­ných v této knize, protože všechny bytosti mají vro­zené právo vytvářet vlastní osud a skutečnost, která odráží jejich víru. Pokud v tyto události nevěříte nebo o nich nevíte, pak v tento čas - v roce 2012 a v letech následujících - pro vás nenastane volba, kterou byste mohli uvážit a případně učinit. V tomto okamžiku dě­jin Země však musí být obnoven božský plán. Právě o tomto kritickém bodě obnovy jsme zamýšleli napsat tuto knihu, abychom vysvětlili, proč nyní do jisté míry „zasahujeme" do záležitostí lidstva, a to nezávisle na vaší víře nebo životním cíli. Použijeme-li ve stejné větě „božský plán" a „zasahovali jsme", je tu zdánlivě rozpor, protože božský plán je založen na svobodné vůli, do níž nic nezasahuje a jíž nic nepřekáží. Tato obnova božského plánuje ale nezbytnou odpovědí na žádost Země a lidstva o obnovu původního božského otisku. Právě tak zaniknou rušivé vlivy, které tomuto světu vládly a držely lidstvo v zajetí strachu, zaváděly jej po tisíce let na scestí bez ohledu na božský otisk. Právě v tomto smyslu vede božský plán osud Země tak, že i ti, kteří v takové události nevěří, zažijí přes­to ohromný posun reality, který řídí božský řád - řád Stvořitele, jenž vytvořil inteligentní život na Zemi i jinde. Jde jednoduše o čas božského zásahu, který umožní příchod nové éry lásky a světla. Tato éra se projevuje novými vzorci energie v mnoha dimenzích, nepředvídanými geofyzikálními změnami a také tak, že se objeví božský otec a jeho dokonalý úkol ve va­šem čase a realitě vesmíru.

 

Důvod

Před více než dvěma sty tisíci lety vytvořily vlád­noucí planetární bytostí, jež na Zemi dohlížely, rea­litu, v níž mnozí lidé žijí dodnes. S pomocí vlastni svobodné vůle se tyto bytosti vědomě a záměrně roz­hodly omezit vás, ovlivnily vaše vědomi a zajaly vás v systému založeném na nadvládě a strachu. Zahalily Zemi do závoje iluzí a vštípily vám, že jste oddělení od zbytku vesmíru. Takové zprávy se občas ve vaší historii objevily v různých textech, ale přestože jsou v podstatě pravdivé, interpretace této pravdy je zkale­na lidským úsudkem a mylným chápáním.

Planetární bytosti, které na Zemi dohlížejí a napo­máhají při jejím vývoji, jsou božští synové třetího řádu - ti jsou nejvhodnější k tomu, aby se fyzicky včlenili do hmotného světa. Takováto blízkost nedospělému materiálnímu druhu však může někdy svést dohlížitele k chybě. Takové neštěstí začíná prostou zvědavostí a průzkumem, může ale vést k nebezpečnému zneuži­tí svobodné vůle a k domýšlivým a sebestředným činům. V celé historii mnoho milionů let starého stvořeného světa se takové vzpurné nebo nešťastné události staly v novém světě, jakým je i naše Země, jen třikrát. Vzpoura pokaždé daný svět na čas izolovala od Zdroje, nakonec se ale na těchto světech projevil božský tec a jeho zásahem se ke svému Zdroji vrátily .

Je mnoho různých způsobů, jak mohou planetární dohlížitelé oddělit novou planetu od zbytku stvoření. S energií mysli a ducha Zdroje nemůže sice zacházet žádná bytost kromě božského otce a božské matky, je ale možné tyto energie zablokovat nebo narušit jejich tok, takže se na obydlenou planetu dostane jen jejich minimální množství. Energie mysli a ducha využíva­jí transportní a komunikační okruhy mřížky; pokud jsou tedy obsazeny strategické body a osy, kudy tyto energie na Zemi vstupují, lze jejich tok narušit. Jsou-li tyto vstupní body přehrazeny, změní se dráhy, což vy­volá zmatek a bloky a bráni lidem dosáhnout vyšších říší vnějších světů. Mnoho takových vírů a os bylo na Zemi buď nesprávně přeměněno, nebo docela zni­čeno. Tyto zlomyslné manipulace pozemskou mříž­kou znemožnily lidstvu přijmout přímo vedení Zdroje s jasností nebo přesnosti.

Fyzickou energii lze na druhé straně v hmotném světě ovládat surověji, a umožnit tak dočasně i exis­tenci celé reality mimo božský proud. Je k tomu tře­ba proměnit fyzický aspekt pozemské mřížky, to pak ovlivni všechen život na Zemi. Původní pozemská mřížka byla navržena a vybudována podle božské geometrie, která je nekonečná. Je ale možné ji fyzic­ky pozměnit tak, že se stane konečnou. Vaši původní pozemskou mřížku, šestiúhelníkovou formaci s neo­mezeným potenciálem, narušil předchozí dohlížitel a pozměnil ji v konečnou a omezenou dvanáctistěnnou realitu, v níž nyní existujete. Následky takové změny tvaru a struktury jsou děsivé - původní tvary a struk­tury obsahuji vibrace a návrh božského Stvořitele. Co se zdá být z hlediska geometrie malým zanedbáním, ve skutečnosti odpovídá nesmírné „chybě" v realitě vibrací a frekvencí. Omezí a naruší se tak například funkce lidského mozku, který je provázán se struktu­rou mřížky. Současná skutečnost odloučenosti, sobec­tví a lakoty je jen vedlejším následkem takto omeze­ného porozumění pravdě a mnohorozměrné existenci.

Po vzniku konečného dvanáctistěnu na Zemi před dvěma sty tisíci lety podsunuli vám vaši planetární dohlížitelé duchovní koncepty, které vás učí uctívat , „nedostupného“ Boha a bát se ho. Manipulují vaší myslí a učí vás víře, že na božského Stvořitele nelze přímo dosáhnout, nelze se zbavit lidských omezení, nelze zakusit duchovní energii lásky, pravdy, krásy a dobra nebo si vzpomenout na své duchovní dědictví bez námahy a bolesti. Není třeba říkat, že taková učeni jsou nejen mylná, ale také záludně narušují univerzál­ní zákon božského Stvořitele. Tyto manipulativní bytosti, které vytvořily vaši falešnou skutečnost, nemají už nadále oprávnění cokoli konat v této říši. Ti, kteří v jejich existenci věří, však nadále nesou obdobnou ničivou víru. Stále ostatní svádí a udržují energetic­kou hladinu Země na velice nízké úrovni vibrací. Tato dlouho hromaděná negativní energie načerpala do­statek hybnosti, takže je konečně třeba zásahu vašich božských rodičů, aby se obnovila a znovu nastolila rovnováha a soulad na vaší planetě.

 

Nevyhnutelná změna  

Energie má podle definice hybnost a možný do­pad. Vaše myšlenky, které jsou energií mysli, existují v možném spektru reality - ve světě pravděpodobnosti - a nakonec se zhmotní v této trojrozměrné vrstvě sku­tečnosti. Podobně i kolektivní destruktivní energie v po­zemské rovině vytvářela a shromažďovala po tisíce let hybnost. "Vnořila také možný dopad, který se v urči­tém místě a čase musí zhmotnit. Takové zhmotnění lze přirovnat k porodu - přesné datum není známo, zhmot­nění je ale nevyhnutelné a nutné. Možný a pravděpo­dobný dopad této nahromaděné destruktivní energie je v následujících letech právě na hranici zhmotnění. Doba mezi lety 2008 až 2012 je nejpravděpodobnější časový odhad uskutečnění těchto možností. Tomuto uskuteč­nění se nelze vyhnout, je neodvratné. Avšak okolnosti a způsoby jak takové uskutečnění ovlivní lidstvo, závisí na vaší osobní víře a schopnosti se rozhodnout. Důsled­ky těchto okolností proto stále vytváříte vlastní svobod­nou vůlí.

 

Současně s tím, jak se v průběhu věků hromadí ničivá energie, hromadí se i energie božská. Všech­ny světy jsou stvořeny z téže božské látky a jsou stá­le propojeny, jsou tedy založeny na týchž principech a sdílejí společné božské dědictví a znaky, bez ohledu na to, jak vypadají na fyzické úrovni. Když se svět kvůli nahromaděným ničivým vzorům energie oddělí, dosáhne hranice, za níž již nemohou společně exis­tovat ničivé vzory a božský otisk, s jehož pomocí byl svět původně vytvořen. Rok 2012 je doba, od kdy tyto dvě formy energie - ničivá a božská - nadále nemo­hou koexistovat, V takový okamžik musí skutečně vzniknout nový svět.

 

Ovlivňuje božský zásah svobodnou vůlí člověka? 

Fyzické bytosti lidského i nelidského původu při­cházejí - neviditelné - do roviny Země, aby ovliv­nily výsledky matrice kolektivní mysli. Žádná bytost - pokud na sebe nevezme lidskou formu - není natolik mocná, aby dokázala ovlivnit mysl jiné bytosti. Nevi­ditelné bytosti se „záporným" vlivem se navíc neliší od vašich přátel nebo známých, kteří vámi manipulují. Je důležité, abyste si to uvědomili, aby vaše myšlenky byly skutečně vaše a abyste vědomě a cíleně jednali podle vlastní svobodné vůle.

 

Na druhé straně duchovní bytosti spojené se Zdro­jem umožňují lidské mysli rozvíjet se a růst v soula­du se svobodnou vůlí. Vedou tedy lidstvo k vyššímu dobru. Tyto duchovní bytosti jednají takříkajíc jako duchovní rodiče lidského druhu. Právě v tomto bodě vedení a rodičovství je třeba si vyjasnit, do jaké míry duchovní bytosti Zdroje přispívají k růstu lidstva, a do jaké míry snad zasahují do svobodné vůle člo­věka.

 

I když duchovní bytosti Zdroje chápou lidskou svo­bodnou vůli jako nedotknutelné vrozené právo, utváře­jí také nové porozumění a pomáhají lidstvu dosáhnout nových úrovní vědomí v zemské rovině. Abychom se vyhnuli zmatkům, které plynou ze struktury lidského jazyka, uvažme rozdíl mezi „pomocí" a „zásahem", jak jej vnímají lidé. Pokud například dítěti, které je v přímém fyzickém nebezpečí, dovolí rodiče uplatnit vlastní svobodnou vůli a skočit z útesu, budete rodiče považovat za nezodpovědné, amorální a snad i šílené. Pokud ale rodiče zasáhnou do svobodné vůle dítěte a zachrání mu život, můžete je považovat za šlechetné hrdiny. Jaké vnímání situace je skutečně správné? Jak určíte, zda byl takový čin morální? Kdy umožňujete dítěti projevit svobodnou vůli a kdy zasahujete?

 

Také duchovní rodiče mohou v závislosti na vní­mání situace zasahovat do vaší svobodné vůle, aby vás přiměli učinit správná rozhodnutí. Kdy je duchovní ro­dič považován za šlechetného hrdinu? Na tyto otázky neexistuje správná nebo špatná odpověď, protože kaž­dý může projevovat svobodnou vůli podle vlastního vnímání a víry. Různých způsobů vnímání a systémů víry je tolik, kolik je na Zemi individuálních bytostí. Existuje ale hranice, kde se shodují všechny způsoby vnímání a každá víra. Touto hranicí je vědomý a cílený záměr ublížit druhému. To vždycky, a ze všech úhlů pohledu, vyžaduje zásah nebo zákrok rodiče či nějaké autority. Pokud dítěti ublížilo jiné dítě, zásah rodičů je bezpochyby jednoznačně chvályhodný.

 

V okamžiku historie Země, o níž mluvíme, někteří lidé po tisíce let vědomě a cíleně škodili jiným. V tom­to kritickém bodě vašeho vývoje duchovní rodič po­máhá, ovlivňuje nebo zasahuje - jakkoli se to roz­hodnete vnímat - do vaší svobodné vůle, aby ukončil to, co vám jiní vědomě dělají. V takovém případě lze duchovního rodiče považovat skutečně jen za šlechet­ného hrdinu.

 

Musíte si také uvědomit, že duchovní rodič v sobě nese energii božského Stvořitele, založenou na lásce, pravdě, kráse a dobru. Duchovní rodič tedy může být jedině dobrý. Když proto uznáte jeho podstatu, vaše lidské rozpaky a zmatek nad vhodností jeho zásahu prostě zmizí a tato linie otázek ztratí význam.

 

Vaše role v božském plánu 

Je nezbytné si uvědomit, že božský zásah znamená existenci plánu, který vytvořily vysoce vyvinuté bytosti různých božských řádů schopné takový plán realizovat s dokonalou přesností - bez ohledu na bezprostřední fyzický dopad, který snad postřehnete. Ještě důleži­tější je pochopit, že tento plán zahrnuje každého z vás. To znamená, že vy, jako individuální bytost v lidské formě, jste nástrojem pro jeho provedení. Vaše probu­zení a rozšíření vaší mysli, nezávisle na věku, pohlaví nebo místu bydliště, umožňuje božskému proudu, aby existoval v lidské formě a zachytil se na úrovni Země. Vědomosti této knihy proto neznamenají, že se máte posadit a dívat se, jak se budou činit ostatní, ale že se musíte plně účastnit - více než kdy dřív - realizace to­hoto plánu v rovině Země. Pamatujte, že vaše fyzická bytost je loď pro božský proud. Pokud prostě přijmete vlastní božství a umožníte tomuto proudu existenci, budete pracovat přímo s božským otcem a nejvyšším božským řádem stvoření a výrazně přispějete k tomu, aby se na Zemi projevila nová éra.

   

Tip na Vaši novou knihu. 

 

Ukázka z knihy „Co bude po roce 2012“- Eugenika, www.eugenika.sk

  

originál – The Divine Plan: Beyond 2012 – Caroline Cory (vydáno 2007)

 

Diskusní téma: Caroline Cory: Co bude po roce 2012 ?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.