O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 7.díl

28.04.2010 11:30

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování, vzhledem k očistě a vnitřní připravenosti na Vzestup

 

V níže uvedených odstavcích Vám předkládáme možnost jak některé věci řešit podle postupů F.Bardona v BOZ [1] :

 

VÝCVIK  A  PRÁCE S FLUIDY

ELEKTRICKE A MAGNETICKE FLUIDUM

 

V teoretické části tohoto díla pravím, že ze čtyř živlů, o kterých jsem již vícekrát velmi podrobně hovořil, vznikají dvě základní fluida a to: fluidum elektrické a magnetické. Elektrické fluidum pochází ze živlu ohně, magnetické fluidum ze živlu vody. Vzdušný princip je mezi oběma fluidy živlem vyrovnávacím. Živel země je obapolný a obsahuje tudíž obě fluida, takže je elektromagnetický – uvnitř elektrický a zevně (na tzv. periférii) magnetický. Tato dvě fluida působí zákonitostí, již popisovanou, ve všech sférách, dále v mentální a astrální úrovni i v hmotné sféře. Jsou příčinou našeho bytí.

Naším dalším úkolem bude poznat obě tato fluida a ovládat je. Jakmile se totiž mágovi podaří je zvládnout, může jimi ve všech sférách všeho dosáhnout bez ohledu na to, zda jde o mentální, astrální nebo hmotný svět. Účinnost fluida v té či oné sféře je závislá na mágově zralosti, jak silně a pronikavě dokáže příčinu vyvolat.

Pří práci se jmenovanými fluidy musí dbát dvou základních metod, z nichž první je induktivní a druhá deduktivní. V tomto stupni se mág naučí obě metody prakticky užívat. Nejdříve si probereme elektrické fluidum.

Ovládání ELEKTRICKÉHO fluida – (induktivně)

 

V úvahu přicházející cvičení můžete provádět vsedě nebo stoje, jak Vám to individuálně půjde lépe. Zaujměte tedy svou pozici, zavřete oči a myslete si, že je Vaše tělo duté a že se nacházíte uprostřed ohnivé koule, která obestírá celé univerzum. Ohnivý živel si představujte v barvě žhavě bílé a lesknoucí se, jako slunce. Cvičeními, týkajícími se projekce živlů, jste se již učili pociťovat horko. Při této imaginaci budete teplo pociťovat na povrchu svého těla zcela automaticky, aniž byste tomu museli věnovat zvláštní pozornost. Expanzi ohnivého živlu musíte prožívat na vlastním těle.

Imaginárně si představujte, že univerzální ohnivý živel vhání a expanzivně tlačí do Vašeho dutého těla světlo. Čím intenzivněji a ohnivěji si univerzální ohnivou kouli dokážete představovat, tím více světla vniká ze všech stran póry expanzivně do Vašeho těla, takže se celé Vaše tělo naplní přemírou světla. Tlakovou sílu světla musíte v těle pociťovat a připadat si jako balón naplněný světlem. Tlaková síla světla musí vnikat zvenčí dovnitř. Budete mít při tom nezvyklý pocit plnosti, jako byste měli každým okamžikem explodovat.

Při tomto cvičení dýchejte klidně a pravidelně. Dynamická náplň světla Vás bude totiž svádět k tomu, abyste zadržovali dech, což rozhodně nesmíte. Jakmile se Vám tato světelná dynamika tj. nakupení světla daří a máte dojem, že již každou chvilku může nastat exploze, budete mít zároveň pocit, jako by celé Vaše tělo, zejména konečky prstů, byly nabity elektřinou. Tento pocit si dobře zapamatujte, protože je to totiž ono elektrické fluidum mnou popisované.

Po zdařilém nakupení světla nechte imaginárně univerzální oheň pozvolna uhasínat, až posléze úplně vyhasne. Zároveň imaginujte, aby i nakupené světlo ochablo, síla napětí pozvolna slábla, až vše mimo Vás a ve Vás vybledne a docela vyhasne. Tím jste zakončili první cvičení, týkající se induktivní metody elektrického fluida.

Jestliže jste si po několika cvičeních osvojili dostatečnou zručnost a dokážete snadno a kdykoliv si to přejete, utvořit v sobě elektrické fluidum, impregnujte je nějakým přáním. Stačí, když si při tom budete představovat, že ve Vás nakupené světlo, lépe řečeno ve světle se nacházející elektrické fluidum, povzbuzuje a posiluje Vaše aktivní síly v duchu, duši a v těle. Tímto způsobem můžete zvenčí dovnitř, tedy v sobě, probudit všechny aktivní schopnosti, vlastnosti atd., které ohnivému a vzdušnému živlu náleží. Máte např. možnost stupňovat svou sílu vůle, víru a moc nad živly. Rozsah Vámi takto získané síly a moci nelze popsat pouhými slovy a bude proto lépe, když se o tom sami přesvědčíte vlastními zkušenostmi.

V předcházejících stupních poukazuji stále na to, jak je důležité zušlechťovat svou duši, být prost veškerých vášní a usilovat o dosažení magické rovnováhy. Kdyby toto a všechna další cvičení prováděl vášnivý člověk, který nedosáhl absolutní magické rovnováhy, aktivizací by jen ještě posílil své vášně a ty by pak těžko zvládnul. Nakonec by se mu staly osudnými. Jistě každý uzná, že veškerá varovná slova nebyla pronášena nadarmo a že nebyla jen morálním kázáním. Naproti tomu dokonale vyrovnaný člověk se nemá čeho obávat, může se naopak jen ještě více povznést a očekávat s plnou důvěrou, že dosáhne splnění svých vznešených ideálů.

Ovládání MAGNETICKÉHO fluida – (induktivně)

 

Postup je u tohoto fluida tentýž. Sedíte ve své ásaně a domníváte se, že jste dutí a schopní přijmout do sebe magnetické fluidum. Zavřete nyní oči a představujte si, že celé univerzum, v jehož středu se nacházíte, je naplněno vodou. Automaticky budete na povrchu svého těla pociťovat mokro a chlad, čehož ale nebudete tolik dbát, jako si spíše imaginárně představovat, že Vaše tělo saje z univerzálního živlu vody veškerou magnetickou sílu, podobně, jako když je suchá houba vhozena do vody.

Toto imaginární cvičení musíte stále stupňovat, až v sobě utvoříte dynamiku, rovnající se naplněné pneumatice a až poznáte, že větší hromadění není již možné, ba ani zapotřebí. Samotné magnetické fluidum pocítíte jako sílu stahující a přitahující.

Jestliže jste s tímto cvičením dosáhli při hromadění magnetické síly vrcholu, nechte představu opět pozvolna rozplynout vniveč a rozpusťte ve Vás nahromaděnou magnetickou sílu do nekonečna. Dokážete-li po několikerém cvičení rozeznat rozdíly mezi elektrickým a magnetickým fluidem, můžete, podobně jako u elektrického fluida, posílit v sobě ony schopnosti, které náleží vodnímu a zemnímu živlu jako např. mediální schopností, (tj. jasnocit, psychometrie, čtení myšlenek, mediální psaní atd.).

Ovládání ELEKTRICKEHO fluida – (deduktivně)

Podle této metody pracujte jedině tehdy, ovládáte-li dokonale obě předcházející. Deduktivní metoda se podobá induktivní, pouze pořadí je obrácené. Dýcháním plícemi nebo póry, popřípadě obojím způsobem, eventuálně jen pouhou imaginací, nahromaďte do svého těla z univerza živel ohně tak, jak jste se to učili při vdechování živlů a jejich kupení. Při hromadění ohnivého živlu nepotřebujete věnovat pozornost výhradně teplu, protože to pocítíte automaticky.

Nakupením živlu vznikne značná expanze, která v těle vyvolá silné záření elektrického fluida navenek, které pocítí zejména celá pokožka Vašeho těla asi tak, jako byste se dali ošetřovat nějakým elektrickým nebo vysokofrekvenčním přístrojem. Častým opakováním a přibývajícím kupením živlu se záření elektrického fluida stupňuje, stává se pronikavější a subtilnější a může se i natolik zhustit, že bude viditelné a vnímatelné i neškolenému oku. Tuto sílu je možno tak dalece stupňovat, že by se s ní dala rozsvítit i neónová lampa.

Pro takové a podobné pokusy ovšem tato cvičení určena nejsou a tyto experimenty mají sloužit jen pro eventuální přesvědčení. Jinak má být této síly použito výhradně jen k vyšším a šlechetnějším účelům. Jestliže jste u tohoto cvičení dosáhli nejvyšší míry nahromadění živlu, tedy nejvyššího záření, nechte ohnivý živel spolu s elektrickým fluidem opět rozplynout do univerza. Tělo se od živlu oprostí a cvičení je skončeno.

Ovládání MAGNETICKÉHO fluida – (deduktivně)

 

Podobně, jakým je postup předcházejícího cvičení s elektrickým fluidem (deduktivně), je i při cvičení týkajícím se magnetického fluida (deduktivně), pouze s tím rozdílem, že místo živlu ohně budete pracovat s živlem vody.

Do svého imaginárně vyprázdněného, tedy dutého těla nahromaďte dynamicky, jak to jen nejlépe dokážete, živel vody. Při hromadění dýchejte plícemi nebo póry anebo obojím způsobem. Můžete to učinit ale také jen čistě imaginárně. Ačkoliv mokro a chlad při hromadění živlu stejně pocítíte, obraťte přesto svůj zřetel k zevní vrstvě a k pokožce svého těla. Obzvláště na pokraji a na pokožce pocítíte jakýsi stahující chlad a přitažlivou sílu, jako by šlo o skutečný magnet. Z počátku a při obzvláště silné dynamičnosti Vás bude pocit tohoto fluida, než tomu uvyknete, téměř ochromovat.

Jestliže jste nakupení živlu provedli až do nejvyšší míry, necháte vodní živel spolu s magnetickým fluidem imaginárně pozvolna rozplynout do univerza a ukončíte tím cvičení.

Všechny čtyři metody musíte ovládat tak dokonale, že každou z nich dokážete během několika vteřin svou imaginací provést a vyvolat buď magnetické nebo elektrické fluidum. Častým a neúnavným cvičením dosáhnete žádoucí zručnosti.

Buďte při cvičení pozorní, neboť ovládání obou jmenovaných fluid je velmi důležité. Pomocí těchto univerzálních sil můžete totiž dosáhnout všeho bez ohledu na to, na jaké úrovni hodláte uplatnit svůj vliv. Z počátku cvičte se zavřenýma očima, později s otevřeným zrakem, ať jste kdekoliv a v jakékoliv situaci. Zasluhuje ještě zmínky, že u všech čtyř metod to mága rádo svádí k tomu, aby napínal celé svalstvo a zadržoval dech, což rozhodně dělat nesmí! Všechny metody musí provádět klidně a navenek k nepoznání.

Jak mág jistě už poznal, slouží induktivní metoda k tomu, aby z univerza přivodil sílu dovnitř, tedy do svého těla, duše a ducha, zatím co úkolem deduktivní metody je projektovat sílu tj. fluidum z nitra navenek.

Osvojil-li si mág ve všech čtyřech metodách velmi dobrou praxi, rozšíří cvičení tím, že při induktivní metodě, když elektrické fluidum v sobě vystupňoval až na nejvyšší míru, nechá zevní živel ohně svou imaginací rozplynout v nic, zatím co elektrické fluidum se silou napětí a s příslušným živlem ohně ponechá ještě ve svém těle.

Po nějaké chvílí (když už to déle neudrží) nechá toto fluidum pozvolna rozplynout do univerza. Stejným způsobem si mág bude počínat s magnetickým fluidem. Obě uvedené metody cvičte tak dlouho a vytrvale, až je mistrně ovládnete.

Uvedené metody považujte jaksi za předběžná cvičení k ovládání elektrického a magnetického fluida. A jestliže se Vám tyto metody staly běžné, můžete se chopit poslední a hlavní metody, která se týká ovládání fluida elektromagnetického. Následuje podrobný popis.

Dbejte především této analogie: Hlavu a hrudník ovlivňuje elektrické fluidum, břicho, stehna a nohy magnetické. Je úkolem mága, aby nohy, stehna a břicho (až k pupečnímu důlku) naplnil dle uvedeného způsobu magnetickým fluidem. Musíte dokázat zavést do těchto dvou oblastí těla postupně obě fluida takovou dynamikou, jako kdybyste měli již každým okamžikem explodovat.

Po několika cvičeních se Vám podaří udržet obě fluida. Svou imaginací zaveďte nyní elektrické fluidum do pravé strany hrudníku, takže si utvoříte kolem srdce dutinu. Doporučuji, abyste hned při plnění hořejší oblasti těla elektrickým fluidem nechali levou stranu hrudníku volnou, to znamená, že ji nebudete plnit. Potom vytáhněte imaginací levým hrudníkem magnetické fluidum, nahromaděné v dolejší oblasti těla a nakupte toto fluidum v celé levé ruce až do konečků prstů. Ruka se tím stane magnetickou a její chladivé záření bude stahovat.

Právě tak si budete počínat u pravé ruky, do které z hořejší oblasti tj. z hlavy a z pravé strany hrudníku zavedete imaginárně elektrické fluidum

a tamtéž ho nakupíte. Pravá ruka se tímto způsobem stane elektrickou. V celé ruce pocítíte expanzivně žhavou elektrickou sílu, nejvíce však v konečcích prstů. Nemáte-li pro obě síly zvláštní potřebu, necháte je z rukou imaginárně rozplynout do univerza.

Ovládáte-li toto cvičení dokonale, stali jste se pány nad elektromagnetickým fluidem, pány nad dvěma univerzálními silami, s nimiž můžete všeho dosáhnout.

V jednom z dalších pojednání této knihy popisuji několik možností upotřebení obou fluidických sil. Sláva mágovi, jehož ruce jsou elektrické a magnetické, neboť takové ruce jsou opravdovým požehnáním lidstva!

 

Jak vidíte je možno, pokud si odmyslíte slovo „mág - zasvěcenec“  a nahradíte ho slovem „člověk nebo Já“, dosáhnout pochopitelnými  a akceptovatelnými cviky a prací na sobě opravdu hodně, což poznáte od začátku práce na sobě. Vše co jsme doposud zveřejnili se dá snadno naučit během cca 6 měsíců normálně a pokud by opravdu někdo se snažil a byl aktivní tak do 3 měsíců.Toto je osobní zkušenost a nejen teoretický předpoklad. Dá se dosáhnout vše ještě dříve, ale vyždaduje to opravdové zanícení a dostatek času na cvičení. Hlavní úkol je však mít nástroje k doplňování a harmonizování energií v našich tělech, jak v těle, duši i duchu. Nebudete bezbraní k enrgiím, které všechny v této době budou více a více tlačit k vnitřnímu pohybu směrem vyšším duchovním metám.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

 

Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 6.díl
Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 5.díl
Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 4.díl
Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 3.díl
Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 2.díl
Jednotlivé formy a metody sebeovlivňování - 1.díl
 

 

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení