O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Měsíc a jeho vliv na zemi - II.díl

18.05.2010 01:25

Pokračování z Měsíc a jeho vliv na Zemi - I.díl


14) Ezhobar -

čtrnáctý přednosta měsíční sféry může být mágovi velmi užitečný tím, že mu odhalí tajemství, jak v sobě pomocí měsíční magie rozvine snadno nejrůznější okultní a magické schopnosti, které pak eventuálně zhodnotí pro jiné sféry. Při tom se mág zároveň naučí poznávání polarizace sil, dále přivodění u sebe a u jiných lidí, dokonce i u předmětů, zcela určitého druhu levitace kabalistickou měsíční magií -přepólování gravitace-o Mág se také naučí správnému vyložení symbolů, které byly v měsíční magii jasnozřivě viděny. Ezhobar naučí mága z magicko-kabalistického hlediska pochopení a praktickému ovládání všech zákonů, měsíční sféry se týkajících. Plným právem je Ezhobar považován za skvělého iniciátora kabalistické měsíční magie.

 

15) Emnepe -

žádný mág, který je v kontaktu s inteligencemi měsíční sféry, neopomene navázat také spojení s patnáctým přednostou, protože může mága zasvětit do mnohého, co je mu až dosud úplně neznámé. Emnepe vysvětlí např. mágovi vliv Božských Ctností na bytosti měsíční sféry, dále, jak se vybíjí akashický princip přímo v měsíční sféře a odtud na nadzemskou zónu. Emnepe svěří rád mágovi zvláštní metody, jejichž sledováním si mág osvojí schopnost číst se svým mentálním tělem v měsíční sféře v akášickém principu a v něm i magicky působit. Není možné jmenovat všechny výhody a jednotlivosti, které se skýtají mágovi spojením s tímto přednostou. Je proto osobní záležitostí každého mága, aby kontakt s Emnepem uskutečnil.

 

16) Echotasa -

od šestnáctého přednosty měsíční sféry se mág naučí schopnosti ovládat negativní bytosti měsíční sféry a přimět je k absolutní poslušnosti a to buď mentálním putováním nebo evokacemi. Zároveň seznámí Echotasa mága s různými magickými ochrannými směrnicemi, které ho nejen pojistí vůči každému nepříznivému vlivu, ale dopomohou mu kromě toho také ještě k tomu, stát se magickou autoritou, kterou respektují jak pozitivní, tak i negativní bytosti. Podle své povahy je tento přednosta měsíční sféry velmi dobrotivá inteligence, která je mágovi v každém ohledu ráda nápomocná a odhalí mu také tajemství měsíční magie.

 

17) Emzhom -

k zvláštnostem měsíční magie patří tak zvané magické zaklínání. O tomto může zralému mágovi pod rouškou mlčenlivosti podat podrobnou informaci sedmnáctý přednosta měsíční sféry tím, že mu svěří různé kabalistické a magické formule -zaklínací formule-, které může mág upotřebit pro nejrůznější účely. Emzhom disponuje např. zaklínacími formulkami, které okamžitě zneškodní každého nepřítele, znemožní zlodějům únik, takže s odcizeným majetkem neučiní jediný krok. Dále takové zaklínací formule, které nechají každého útočníka okamžitě ztuhnout a zemřít, nebo formule, které okamžitě zruší každý negativní vliv, učiní absolutně neškodné nejhroznější dravé zvíře, ať ve vzduchu, na zemi, či ve vodě. A ještě celou řadu dalších zaklínacích formulí může mágovi sdělit tento přednosta.
Je samozřejmé, že mág použije svěřených formulí jen ve chvíli největšího nebezpečí. Emzhom je v měsíční sféře velmi váženou inteligencí, která u všech měsíčních bytostí vzbuzuje velkou úctu.

 

18) Emzhit –

osmnáctý přednosta měsíční sféry seznámí mága s tajnými metodam i, které vedou k tomu, stát se neviditelným pomocí měsíční magie, měsíční kabaly, měsíčních bytostí, jakož pomocí akášického principu. Emzhit vysvětlí také mágovi zákony dematerializace a materializace a to nejen astrálního těla, ale i hrubé hmoty. Plným právem je tento přednosta považován za iniciátora magické proměny.

 

19) Ezheme -

se nazývá devatenáctý přednosta měsíční sféry, který jako prainiciátor vysvětlí mágovi dokonale všechny vlivy zákonitosti a analogie měsíce a měsíční sféry ve vztahu k nadzemské zóně a k našemu hrubohmotnému světu ve všech třech úrovních -mentál, astrál,' hmota-, a který ho nechá získané poznatky pomocí magie a kabaly také prakticky zhodnotit. Od tohoto před- nosty získá mág na vědění a moudrosti mnohem víc, než by se mohl domnívat.

 

20) Etsacheye -

dvacátý přednosta měsíční sféry je vynikajícím mistrem iniciace, zejména s ohledem na extázi, kterou je možno vyvolat magickými tanci a vhodnými rituály ve spojitosti s měsíční magií a měsíční kabalou. Jen málokterému zasvěcenci je známo, že se extatickými tanci a rituály dají vyvinout zvláštní síly a schopnosti, na které tento přednosta mága upozorní. Kromě toho se mág od Etsacheye naučí ovládání veškerých vlivů měsíční sféry a také tomu, dostat pod svou moc nejen pozitivní, ale i negativní měsíční bytosti. Je samozřejmé, že se tím mág v měsíční sféře stane magickou autoritou.

 

21) Etamrezh -

dvacátý prvý přednosta měsíční sféry naučí mága tomu, stát se na podkladě magických a kabalistických metod pevný a odolný vůči všem viditelným a neviditelným nepřátelům a také vůči všem živlovým vlivům atd. Mág si osvojí tak zvanou magickou nedotknutelnost. Žádný člověk na světě pak není schopen napadnout a poškodit nějakým způsobem mága, který je a pracuje pod ochranou a vedením tohoto přednosty měsíční sféry. Mág je pojištěn vůči všemu pronásledování a všem magickým zásahům. Je schopen vydržet největší vedra, může procházet největším ohněm, aniž by mu to sežehlo jediný vlas na hlavě. Sledováním vhodných metod, tímto přednostou mu svěřených, učiní mág své tělo pevné jako diamant. Z magického hlediska je nezranitelným a dokonalým vládcem nad životem a smrtí.

 

22) Rivatim -

dvacátý druhý přednosta pomůže mágovi pochopit plným vědomím pojem času a prostoru v měsíční sféře. Mág pak dokáže přemístit okamžitě nejen své mentální, ale i své astrální, ba dokonce své hrubohmotné tělo do největší vzdálenosti. Který mág se svěří vedení tohoto přednosty měsíční sféry, může klidně kráčet na povrchu moře, aniž by se potopil, může se vznášet do vzduchu a tam cestovat podle libosti, může, krátce řečeno, překlenout každou vzdálenost duchem, duší a tělem. Pojem času a prostoru mizí u mága nejen v jeho duchu, ale i v astrálním a hrubohmotnérn těle a hmota mu není v tomto směru překážkou.

 

23) Liteviche -

který mág získá důvěru dvacátého třetího přednosty měsíční sféry, toho zasvětí do nejhlubších tajemství magie a kabaly a smí disponovat mocenskými slovy, s nimiž okamžitě uklidní největší
mořské bouře, zničí velká vojska, vyhraje války atd. Eticky vysoce vyvinutý mág se samozřejmě nikdy neodváží zneužít nějakým způsobem jemu svěřená mocenská slova, protože by tím jednal proti zákonitosti a sobě by ublížil. Pod vedením tohoto přednosty dosáhne mág nejen na měsíční sféře, ale i v nadzemské zóně a v hrubohmotném světě moci, která je nezasvěcenému nepochopitelná.

 

24) Zhevekiyev -

je jméno dvacátého čtvrtého přednosty měsíční sféry, který je právem považován za alchymistu této sféry. Mága zasvětí do působení živlů na měsíci. Mág dále pozná vhodné metody pro

alchymickou proměnu kovů ovládáním elektromagnetického fluida. Zhevekiyev mu také odhalí tajemství pravého magického omlazení hrubohmotného a astrálního těla a vysvětlí mu zákony života a smrti v měsíční sféře se zřetelem k nadzemské zóně a k našemu hrubohmotnému světu. Každý mág uvítá spojení s tímto přednostou, protože mu poskytuje zvláštní výhody.

 

25) Lavemezhu -

úkolem dvacátého pátého přednosty měsíční sféry je ovlivňování a ovládání světa rostlin. Mágovi odhalí všechna mystéria života, klíčení a růstu a naučí ho ovládání světa rostlin pomocí měsíční magie. Podle libosti může pak mág růst urychlit nebo zpomalit. Rídí-li se mág návody tohoto přednosty, dokáže pomocí měsíční magie a použitím jistých kabalistických slov učinit celé pole, bez ohledu na jeho rozměry, plodné nebo neplodné, případně je může proměnit i v poušť.

 

26) Empebyn -

výsadou dvacátého šestého přednosty měsíční sféry je vysvětlit mágovi, který je s ním ve spojení, příčiny a účinky slunce a jeho světla v mentálním, astrálním a hrubohrnotném vztahu k měsíční planetě, dále účinky těchto vlivů jak na nadzemskou zónu, tak i na náš hrubohmotný svět -minerálií, rostlinstva a zvířeny-a také o vlivech slunečního světla na měsíc a zpět na naše lidské tělo -v mentálním, astrálním a hrubohmotném smyslu, poskytne Empebyn mágovi vysvětlení a naučí ho magickému upotřebení všech těchto poznatků.

 

27) Emzhabe -

se jmenuje dvacátý sedmý přednosta měsíční sféry. Poučí mága o všech mineráliích naší země, které mají analogickou souvislost s měsíční planetou a s měsíční sférou. Ježto je Emzhabe skvělým iniciátorem v ovládání měsíční magie, může být styk s tímto přednostou pro mága velikou výhodou.

 

28) Emzher -

je dvacátý osmý a poslední přednosta měsíční sféry. Od něho se mág naučí dokonalému ovládání živlu vody v měsíční sféře a na našem hrubohmotném světě pomocí měsíční magie a kabaly. Nejen že mág dosáhne moci nad všemi ve vodě žijícími zvířaty, ale stane se zároveň i mistrem temperatury. Pracuje-li tedy mág podle návodů tohoto přednosty, může být polit vřelou vodou, aniž by utrpěl popáleniny. Pod ochranou Emzhera dokáže mág i opak toho a sice, že např. za největšího letního vedra promění vřelou vodu v led.

 

Závěrem aby bylo naprosto jasno, je nutno říci toto: Měsíční magie, je magie především magnetického fluida! Vzhledem k tomu, že elektrické a magnetické fluidum se v podstatě nedá od sebe odloučit, tak samozřejmě se používají obě dvě, ale všechny znalosti jsou především akcentovány k správnému použití  magnetického fluida a s magnetickými  účinky. Toto mějte prosím na paměti. 

 

Diskusní téma: Měsíc a jeho vliv na zemi- II

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.