O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Měsíc a jeho vliv na zemi - I.díl

18.05.2010 01:15

Vážení čtenáři, rozhodl jsem se vám ukázat něco z knihy „Praxe magické evokace“ od Františka Bardona. Nedělám to, abych vás lákal tímto směrem, spíše abych vám ukázal jak je to s vlivy jednotlivých planet a jejich energetických sfér. Dělám to z důvodů, abyste si konečně udělali jasno jak je to s vlivem Měsíce na naší Zemi, jak je to se Sluncem, ale i s ostatními planetami naší sluneční soustavy. Podle těchto vlivů, můžete určit kde vás tlačí bota a co je toho příčinou. Můžete nejen určit příčiny, ale i jejich řešení podle barevné frekvence, zvukové frekvence a pocitové příslušnosti(zabarvení) – budeme se tomu věnovat v dalším článku na toto téma, kde bude přesně popsáno co a jak dělat.

 

ZEMĚ

Planeta - nejnižší sférou je náš hrubohmotný svět se třemi říšemi minerální, rostlin a zvířat. Fyzické lidské tělo má s těmito třemi říšemi analogickou souvislost.

Sféra - Nadzemská zóna působí naproti tomu na životní sílu člověka.

 

Měsíc -

Planeta - ovlivňuje všechno tekuté na naší zemi

Sféra - je v analogii s astrálním tělem a s astrální matricí člověka

Poznámka redakce Rahunta: v textu níže je naznačena působnost Měsíce na Nadzemskou zónu(sféru) a přímo na Zemi. Je potřeba si uvědomit, že Měsíc je především Magnetický!!!

Slunce je svou působností slunečního svitu především Elektrické povahy z pohledu působnosti na Zemi. Tím, že Měsíc působí na člověka především v astrálním těle a astrální matrici, zesiluje zároveň již tak z okolí přebuzenou elektrickou složku (Elektrické fluidum) v Novu negativní složku(pól) této energie a při Úplňku pozitivní složku(pól) této energie.

Protože je v těchto maximech přiváděna zvýšeně elektrická složka energie ze Slunce a vesmírného okolí a ještě díky slapovým vlnám je „vytahována“ magnetická  složka energie člověka především do hlavy, kde ale má být v mozku především elektrická složka energie. Dochází tedy k bolestem hlavy, přepólování (muži mají mít čelo elektrické a zátylek magnetický, u žen je to obráceně- když to tak není nebo je tato energie oslabená, projevuje se to úpornou bolestí hlavy a pocity na zvracení) . Dále pokud je oslabována nedostatkem magnetické složky energie(magnetickým fluidem) astrální matrice, dochází k výpadkům vědomí nebo pocity na omdlení.

 

Merkur –

Planeta - ovlivňuje plynový stav naší země

Sféra -  podléhá jí mentální tělo člověka.

 

Venuše -

Planeta - ovlivňuje jako planeta plodnost naší země v říši rostlin a zvířat.

Sféra -  jí  připadá zase sympatie, láska a oplodnění člověka.

 

Slunce -

Planeta - ovlivňuje na naší zemi hrubohmotný život ve všech třech říších.

Sféra - udržuje pomocí jednotlivých matric mentální, astrální a hrubohmotné tělo při životě.

 

Poznámka redakce Rahunta: Slunce nezeslabilo svou činnost ani o procento, jak uvádí někteří zvěstovatelé. Změnilo se  a mění se spektrum vyzařování, na základě referenčního signálu z centrální hvězdy galaxie a její nadřízené hvězdy. Mění se podmínky zásobování životní energií, kdy bude potřeba vědomě přijímat životní energii nejen z normálního dýchání, ale i díky Vědomí astrální matrice a astrálního těla, zároveň bude se muset člověk vědomě naučit vitalizovat své pozemské tělo a předcházející těla přeměnou životní energie (elektromagneticky svítivá energie) podle potřeby na jednotlivé složky této energie a to na elektrickou a magnetickou složku. Stejně tak obrácený postup cestou zapálení tzv. Hadí energie v páteři, kdy člověk se má naučit Vědomě zapálit tento oheň a udržovat jej v celém kanálu páteře a oživit jednotlivá Centra v tělech a úrovních. Člověk by se měl naučit sám být schopen generovat dostatek životní energie pro sebe a své okolí…..!

 

Mars –

Planeta – vyznačuje se  nejvíce pudem sebezáchovy a to jak v říši zvířat, tak i u člověka.

Sféra – vzbuzuje  v člověku impuls a chuť k životu. Působí na jeho charakter, jeho
vlastnosti, na všechny'jeho síly a schopnosti.

 

Jupiter -

Planeta – působí na harmonii a zákonitost

Sféra - naproti tomu vládne nad osudovou evolucí a spravedlností

  Saturn-

Planeta – ovlivňuje osud všech tří říší – minerálů, rostlin, zvířat na naší zemi, svým nejsubtilnějším  projevem je spíše Saturn znám jako éter

Sféra – řídí osud lidstva a známe jí pod pojmem karma, největší vliv této sféry odpovídá intuici a člověk děkuje za dar v podobě intuice, ve které se podle zralosti každého jednotlivce zrcadlí BP (božská prozřetelnost) a v neškoleném jednotlivci jako svědomí.

  Uran –

Planeta – ovlivňuje a  připadá magický vývin na naší zemi

Sféra - nechá člověka poznat všechny magické fenomény.

 

  Neptun –

Planeta – udržuje v kosmickém pořadí hodností zemskou planetu v rovnováze.

Sféra - jejímu vlivu děkuje člověk poznání cesty k dokonalosti, ale také znalost kosmické řeči, zvané kabala.

Poznámka redakce Rahunta: ve výčtu 28 měsíčních pozitivních stanic, respektive jejich  Přednostů nebo také Strážců, chceme vám ukázat, za co všechno odpovídají tito Přednostové, čeho jsou schopni a jaké moci mají k dispozici. Toto vám předkládáme, abyste si udělali obrázek kdo a co nás hlídá, vede a ponouká k činnosti, která vede k dokonalosti. Měsíc není žádný umělý útvar, jak je vám mylně podsouváno. Mohlo by se o něm psát celé stohy knížek, co vše se děje viditelně i neviditelně na tomto našem souputníku, ale je to zbytečné, protože pokud se sami nebudete snažit dojít skutečnému poznání, budete závislí jen na dílčích informacích, které jsou vzdáleny od skutečnosti na světelné roky. Prosíme Vás tedy podívejte se a na základě svých aktuálních znalostí zkuste analogicky dojít již k určitým závěrům, které vás obohatí o další poznatky z těchto několika řádků a odstavců.

 

INTELIGENCE  MĚSÍČNÍ SFÉRY

Je-li mág s nadzemskou zónou již natolik obeznámen, že navázal kontakt alespoň s několika jejími přednosty, kteří jsou především mistry magie, může se pokusit o spojení s inteligencemi měsíční sféry. Učiní to eventuálně mentálním putováním, nebo pečlivě připravenými evokacemi buď na našem hrubohrnotném světě nebo v nadzemské zóně, nebo přímo v měsíční sféře. Od některého přednosty nadzemské zóny se nechá mág dostatečně poučit, to znamená, že se za účelem ovládání měsíční sféry podrobí jakémusi školení.

První poutě do měsíční sféry podnikne mág nejlépe v doprovodu některého přednosty nadzernské zóny, za předpokladu, že vznášení se do jiných sfér velmi dobře ovládá. Také osobní vůdce-guru  může mága uvést do měsíční sféry tím, že ho sleduje v myšlenkách na jeho cestě mentálního putování, nebo při jeho evokacích až do měsíční sféry. Dobře školený mág, který se přesně řídil pokyny, uvedenými v mé první knize "Brána k opravdovému zasvěcení", může se do měsíční sféry odebrat i bez doprovodu a bez jakékoliv pomoci. Na vibrace této sféry si časem zvykne: tyto se poněkud liší, jak od vibrací nadzemské zóny a hrubohmotného světa, tak i od vibrací říše živlů. Jakmile mág překonal první překážky, bude si na měsíční sféře připadat právě tak doma, jako v každé jiné sféře.

Měsíc je naší zemi nejblíže a jako její družice je na ní úplně odvislý. Mág se mentálním putováním přesvědčí o tom, že na měsíci není ani živočich ani vegetace a následkem toho tam také nejsou lidské bytosti. I měsíční zónu obklopuje, podobně jak je tomu u nadzemské zóny, sféra, kterou zasvěcenci nazývají sférou měsíční. Jako nadzemská zóna je i měsíční sféra obydlena nesčetnými bytostmi různé hodnosti. Musel bych popsat mnoho papíru, kdybych chtěl uvést všechny bytosti měsíční sféry, ale z technických důvodů to není možné. Zasvěcenci měsíční sféry jsou právě tak, jako zasvěcenci nadzemské zóny, pověřeni Božskou Prozřetelností různými úkoly, jsou vybaveni zvláštními silami a mocnostmi a schopni vyvolat určité příčiny a účinky nejen v měsíční sféře, ale i na našem hrubohmotném světě. Některým inteligencím je uloženo vyplnit z měsíční sféry určité úkoly i na jiných planetách a sférách.

O měsíční magii mohou mága informovat již jednotliví přednostové nadzemské zóny. Nemusím se zde zmiňovat o tom, že měsíc svou oběživostí kolem sebe a kolem naší Země prochází, lépe řečeno rychle prolétne různá elektrická silová pole a vibrace své aury a aury naší Země, a ovlivňuje jsoucnost a osud zemské planety.

Sférický mág si může měsíční vliv vypočítat v oněch čtyřech stupních ekliptiky -nadzemské zóny, a dík znalosti zákonů analogie, rovněž vliv měsíce na nadzemskou zónu a na náš svět.
Zhodnocení těchto vlivů je pak věcí zkušeného mága. Sférická magie není tedy pouhý fantas, nýbrž je tajnou vědou, která se dá přirovnat jen s kabalou.

V dalším popisuji 28 přednostů měsíční sféry, kteří mají největší vliv,  jak na nadzemskou zónu, tak i na náš hrubohmotný svět veech třech říších lidského bytí. Mnohdy jsou tito přednostové považování za vládce 28 měsíčních stanic, kteří jsou kabalistickému astrologovi známi v dobrém i zlém smyslu. Je 28 positivních a 28 negativních přenostů měsíční sféry. Positivní přednostové mají za úkol, tvořit dobré příčiny a účinky, u negativních přednostů je to pravý opak. '

Abych předešel jakémukoliv zneužití, popisuji pochopitelně pouze pozitivní přednosty měsíční sféry. Uznává-li to mág za vhodné, může navázat přechodně kontakt i s negativními přednosty, aniž by si tím uškodil na těle a na duši. Jen velmi málo zasvěcencům jsou známá jména přednostů měsíční sféry. Všechny mé údaje se opírají o četný osobní styk se všemi bytostmi a přednosty veškerých sfér a tedy také sféry měsíční.


1) Ebvap -

je první přednosta měsíční sféry. K jeho úkolům patří dozor nad pravidelností přílivu a odlivu. Je výborným iniciátorem elektrického a magnetického fluida a jeho využití v měsíční magii. Sleduje-li mág pozorně vysvětlivky tohoto přednosty a řidi-Ii se přesně jeho pokyny, dokáže provádět velké zázraky pomocí magnetických vlivů měsíce spolu s elektrickým fluidem země jak v nadzemské zóně, tak i na našem hrubohmotném světě, a sice ve všech třech úrovních -mentál, astrál, hmota-o Kromě toho chrání Ebvap se svými poddanými mága před každým nepříznivým vlivem, který by mohl mága postihnout při práci s měsíčními vlivy. O mnohých, mágovi dosud neznámých mystériích, může první přednosta měsíční sféry podat vysvětlení.

 

2) Emtircheyud -

je druhý přednosta měsíční sféry, který na našem hrubohmotném světě bdí nad rytmem. Vhodnými inteligencemi nadzemské zóny nechá rytmus vyt ze světa příčin. Od tohoto
ednosty se mág naučí poznávání zákonů biorytmiky a periodicity na naší zemi a jejich upotřebení v mantice a magii. Mág se dozví, že devítiměsíční doba těhotenství u ženy má zvláštní vztah ke kabalistické číslici devět, která je číslicí měsíce. Také o přívlastcích menstruace ženy ve vztahu k měsíci, o periodicitě, polaritě a mnohých jiných přívlastcích téhož vztahu, obdrží mág od tohoto přednosty přesné vysvětlení.

 

3) Ezhesekis -

od třetího přednosty měsíční sféry. se mág dozví, jakým způsobem si může střídavými vlivy měsíční sféry v akášickém principu zajistit štěstí a vůbec vše dobré. Jelikož se vliv tohoto přednosty vztahuje ponejvíce na hrubohmotný svět, dopomůže se svými sluhy mágovi ke štěstí a k úspěchu v každém pozemském podnikání.

 

4) Emvatibe -

je čtvrtý přednosta měsíční sféry, který chrání mága před všemi záludnostmi a mstivými činy nepřátelsky smýšlejících osob. Buď sám nebo prostřednictvím svých poddaných, které Emvatibe dá rád mágovi k disposici jako spiritus familiaris, nechá mága již předem odhalit všechny tajné plány jeho nepřátel, všechny mstivé činy a záludnosti, a poradí mu, jak se má chránit před zákeřnými lidmi. Emvatibeovi služební duchové jsou též vybaveni schopností znemožnit již v zárodku všechny úkladné činy nepřátelsky smýšlejících osob. Mágovi, který dosáhl určité magické zralosti, svěří tento přednosta měsíční sféry zaklínací slova nebo zaklínací formule, s jejichž pomocí může mág v okamžiku vyslovení ochromit člověka, případně i více lidí a dokonce je i usmrtit. Toto dokáže mág učinit samozřejmě i na největší vzdálenost. U postižené osoby se okamžitě dostaví smrt následkem srdeční mrtvice. Tato zaklínací slova nebo formule mohou vyvolat přechodná i doživotní ochrnutí. Proto smí být svěřena jedině mágovi, který jich nikdy nezneužije.

 

5) Amzhere -

je pátý přednosta měsíční sféry, který mimo mnoho jiného může mágovi zprostředkovat přízeň a protekci významných osobností. Použitím jednoduchých kabalistických metod, které Amzhere svěří mágovi, dokáže mág změkčit i nejzarytější lidské srdce, z největšího nepřítele učiní rázem nejlepšího přítele a nechá v každém, na kom mu záleží, vykvést lásku a sympatii. Každou žádoucí osobu si mág může učinit poddajnou.

 

6) Enchede -

šestý přednosta měsíční sféry vyvolá u neškolených lidí lásku u muže k ženě a naopak  Školenému mágovi učiní srozumitelná sexuální mystéria ve vztahu k měsíční magii. Kromě toho učí Enchede mága tomu, nabíjet magicm způsobem s měsíčními vlivy pomocí sexuální magie echny druhy talismanů a amuletů, které jsou opatřeny fluidickým kondensátorem pro různé účely, zejména k dosažení lásky, sympatie, přitažlivé síly, oblíbenosti atd.

 

7) Emrudue - ,

nosí-li magicky neškolený člověk u sebe stále znak sedmého přednosty měsíční sféry, který byl zhotoven v astrologické době sedmé měsíční stanice a vryt do stříbrné destičky, přinese mu tento znak štěstí a úspěch a zejména splnění pozemských přání. Vstoupí-Ji školený mág s tímto přednostou do kontaktu, může se od něho dovědět, jak pomocí měsíční magie uskuteční všechna svá přání, bez rozdílu, zdali se toto přání týká mentálního, astrálního nebo hrubohmotného světa. Emrudue dopomůže mágovi ke štěstí a k úspěchu a dá mu rád k disposici své poddané jako spriritus familiaris.

 

8) Eneye -

osmý přednosta měsíční sféry je výborným znalcem všech diplomatických a politických událostí. Mágovi může být prospěšný tím, že mu dopomůže k politické kariéře a k úspěchu ve všech diplomatických záležitostech. Jelikož je tento přednosta především velkým milovníkem míru, postaví se v dobách války po bok takových lidí, kteří sledují vysoké ideály míru, pravdy a spravedlnosti. Který mágje v tomto směru činný, může pomocí tohoto přednosty vyhrát každý spor, každou válku, ať je tato vedena jakýmkoliv způsobem.

 

9) Emzhebyp -

je jako devátý přednosta měsíční sféry zvláštní ochránce všech nemocných lidí, jejichž onemocnění přivodily buď nepříznivé vlivy měsíce, nebo vznikly přispěním negativních bytostí měsíční sféry. Obvykle jde- o záchvaty padoucnice, o poruchy v menstruaci, o stavy posedlosti, o hysterii, tanec sv. Víta, náměsíčnost atd. Mágovi svěří tento přednosta způsob, jakým se dají pomocí měsíční magie tyto choroby vyléčit.

 

10) Emnymar -

se nazývá desátý přednosta měsíční sféry, jemuž byl přiřčen jednak úkol bdít nad dobou těhotenství a jednak nad zrozením člověka. Spolu s příslušnými přednosty nadzemské zóny nechá lidi spatřit světlo světa. Následkem toho jsou pod jeho vlivem všichni gynekologové, porodní asistenti a asistentky. Emnymar prozradí mágovi, čím je možno přivodit magickým způsobem bezbolestný porod všude tam, kde si to mág přeje. Kromě toho poví mágovi již předem, je-li dítě v lůně mateřském mužského či ženského rodu. Od tohoto přednosty se může mág také dovědět přesnou dobu oplodnění, během které pak může být vědomě zplozen buď chlapec nebo děvčátko. Emnymar je ochráncem všech magnetizérů a oněch lidí, kteří se zabývají léčebným magnetizmem. Mága seznámí s různými metodami, které se týkají léčení nemocí pomocí magnetického fluida. Pro pohlavní choroby ví Emnymar spolehlivé léčivé prostředky. Je-li mág s tímto přednostou měsíční sféry v dobré shodě, může se od něho mnohému naučit.

 

11) Ebvep -

jedenáctý přednosta měsíční sféry dává mágovi možnost získat na podkladě jeho metod magickým způsobem u lidí, bez rozdílu jejich hodnosti, úctu a vážnost. Kromě toho učí mága vyvolávání fenoménů, které mohou nahánět nezasvěcenému bázeň a hrůzu. Ačkoliv není snadné, přijít s tímto přednostou do přímého styku, přece to mág při dobrém magickém vývinu dokáže eventuálně pod vedením některého přednosty nadzemské zóny nebo svého osobního gurua. Mág se pak sám přesvědčí, že je tento přednosta znamenitým iniciátorem fenomenální měsíční magie.

 

12) Emkebpe -

se jmenuje dvanáctý přednosta měsíční sféry, který je velkým milovníkem manželského štěstí a manželské pohody. Všude tam, kde se jedná o štěstí, lásku a sympatii, přiloží i tento přednosta ruku k dílu. Mága učí vychutnávání vysokých ideálů lásky a přenesení této schopnosti i na neškolené osoby. Od tohoto přednosty měsíční sféry se mág učí poznávat, co je pravá magická transmutace lásky. Emkebpe svěří mágovi výrobní metodu amuletů lásky, které se dají nabíjet pomocí měsíční magie.

 

13) Emcheba -

je jako třináctý přednosta měsíční sféry vynikajícím iniciátorem mumiální magie, pokud tato souvisí s vlivem měsíce. Od tohoto přednosty se tedy mág naučí spojování mumiální magie s magií měsíce, úspěšnému pracování s ní a současnému využívání magnetického měsíčního vlivu. Mnoho magických praktik dá tento přednosta mágovi k disposici, např. jakým způsobem může dojít k astro-magickým paktům pomocí mumiální magie, aniž by se mág musel, jak se doslova praví, zapřísáhnout tělem i duší. Tyto astro-magické pakty se pak provedou s mumií, s níž může mág pomocí fluidického kondensátoru vyvolat nejrůznější účinky, aniž by tím sám utrpěl; to tedy znamená, že mág ve světě příčin nebo v Akáše nezanechá za sebou žádné neblahé stopy. Jelikož disponuje tento přednosta ještě s leckterým jiným tajemstvím v tomto směru, učiní mág, který se zabývá s měsíční magií, dobře, bude-li usilovat o navázání styků s ním.

 

Pokračování v dalším díle: Měsíc a jeho vliv na zemi - II.díl

 

Diskusní téma: Měsíc a jeho vliv na zemi

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.