O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 7.díl

03.03.2010 20:40

Luděk Kováč : V této sedmé části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí, především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně ovlivňovat.
 

Vnitřní praktiky základní v Mentálním Světě Mikrokosmu (pokrač. z 6.dílu)

A)  Spojování ( všechny úrovně a typy Vědomí)
B)  Zpřítomňování (všechny objektové úrovně)
C)  Ztotožňování se – identifikace ( .."A" nebo "B".. podle volby cvičení a praktiky)
D)  Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( živlové energie a fluida, životní energie, Ákaši)
E)  Slaďování (více objektů)…(stejně jako u "D" …)

 

Add. B) Zpřítomňování (všechny objektové úrovně)

Všechny naše úrovně Vědomí mají odpovídající objektové úrovně nebo části Mikrokosmu a tedy si každou z nich můžeme ZPŘÍTOMNIT !!!

Jak?

Je potřeba si uvědomit, že vždy začínáme z tzv. „Normálního Vědomí“ (budeme používat zkratku NV), nebo také z tzv. "Aktuálního Vědomí" (budeme používat zkratku AV), viz 6.díl této série.


Abychom se dostali „odněkud – někam“, musíme nadefinovat přesně co chceme spojit, s jakým cílovým místem a co chceme zpřítomnit.


Co chceme spojit, by mělo být vždy každému naprosto jasné:


Vědomí n-té úrovně spoj mne s Vědomím x-té úrovně !!!

POZNÁMKA: naší technikou se můžeme spojovat pouze mezi jednotlivými Vědomími a úrovněmi Vědomí !!!


S jakým cílovým místem se chceme spojit by mělo být také vždy naprosto jasné:

Vědomí n-té úrovně spoj mne s Vědomím x-té úrovně tam a tam !!!

POZNÁMKA: příkaz vždy dáváme rozkazovacím způsobem a v přítomném čase !!!


PŘÍKLAD:

Mé NV spoj mne s V-IST !“ + „V-IST zpřítomni mi IST (CHDS v IST, MER v IST ……)

v překladu :-) :

Mé Normální Vědomí spoj mne s Vědomím Intuitivně-Soucitného Těla !“ + „Vědomí Intuitivního-Soucitného Těla zpřítomni mi Intuitivně-Soucitné Tělo (Chrám Duchovního Srdce v Intuitivně-Soucitném Těle, Materiálně-Éterickou Rovinu v Intuitivně-Soucitném Těle, …. Atd.)

Zde máme možnost pozorovat, pociťovat, vnímat, být, uvědomovat si a atd., co nám jednotlivé zpřítomnělé objekty svou kvantitou, ale i kvalitou odráží v našem Vědomí.

Zpřítomnit si můžeme jen odpovídající objekt z roviny příslušného Vědomí nebo z roviny nadřízeného Vědomí. Proto je důležité znát Objektovou hierarchii v celém systému Mikrokosmu. Lidově řečeno není dobré míchat jablka s hruškami. Na začátku se to může zdát komplikované a nepřehledné, ale ve velice krátké chvíli zjistíte, jak je to jednoduché a hlavně praktické.

 

Add. C)  Ztotožňování se – identifikace ( .."A" nebo "B".. podle volby cvičení a praktiky)

S každým zpřítomnělým objektem se můžeme ZTOTOŽNIT nebo také se s ním IDENTIFIKOVAT.

Ztotožnit se – Identifikovat se s něčím, znamená stát se tím objektem se vším všudy, to je s celým svým Vědomím Já a absolutně být tím co daný objekt představuje. Zároveň vypěstovat si schopnost podle potřeby měnit vlastnosti objektu po stránce Kvantitativní i Kvalitativní. Musíme se ale k tomu dopracovat.

Jak?

Musíme se nejprve Spojit, Zpřítomnit a pak se s objektem Identifikovat. Toto lze dosáhnout v podstatě najednou, ale pro účely cvičení je potřeba cvičit postupně.

Vědomí n-té úrovně spoj mne s Vědomím x-té úrovně tam a tam , zpřítomni mi to a to, identifikuj mne s tím a s tím !!!

POZNÁMKA: příkaz vždy dáváme rozkazovacím způsobem a v přítomném čase !!!


PŘÍKLAD:

Mé NV spoj mne s V-IST !“ + „V-IST zpřítomni mi IST (CHDS v IST, MER v IST ……)“ + „V-IST identifikuj mne s IST (CHDS v IST, MER v IST …… atd.)

v překladu :-) :

Mé Normální Vědomí spoj mne s Vědomím Intuitivně-Soucitného Těla !“ + „Vědomí Intuitivního-Soucitného Těla zpřítomni mi Intuitivně-Soucitné Tělo (Chrám Duchovního Srdce v Intuitivně-Soucitném Těle, Materiálně-Éterickou Rovinu v Intuitivně-Soucitném Těle, …. Atd.)“ + Vědomí Intuitivně-Soucitného Těla identifikuj mne s Intuitivně-Soucitným Tělem (Chrámem Duchovního Srdce v Intuitivně-Soucitném Těle, Materiálně-Éterickou Rovinu v Intuitivně-Soucitném Těle, …. Atd.)

 

 

Add. D) Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( pomocí živlové energie a fluid, životní síly, energie SPI)

Podle stavu zjištěného ve vlastním Vědomí při „Ztotožnění se“ s vybraným objektem (tělem, oblastí, úrovní, orgánem, čakrou, energetickou drahou, Aku-bodem a atd.), jsme schopni zjistit všechny své disharmonie, nedostatky kvantitativní a kvalitativní, aktuální potřeby a možnosti. Podle zjištěného, můžeme reagovat Vědomě, tak aby došlo k požadované změně, směřující k:

a) doplnění energie (živlové energie, fluida, životní energie)
b) vyrovnání energií (životní energie a energie SPI)
c) zkvalitnění energií (pročistěním, prodýcháním, transformací atd.)
d) úprava vnitřních pochodů a dějů ( rezonance a harmonizace)
e) změna vlastností (fyzikálních, energetických, duševních a duchovních)
f) sjednocení po stránce kvalitativní a kvantitativní


Tyto změny provádíme vždy ve svém nitru, to znamená ve svém vlastním Mikrokosmu !!! Učíme se tímto pracovat jako Tvůrci vlastního Mikrokosmu a zahajujeme tímto vědomou Transformaci. Díky práci na sobě bez slovního balastu o takzvané „Transformaci“, která naplňuje stránky různých serverů a jejich čtenáři se dělí o své „příznaky transformace“, místo aby si uvědomili, že jejich potíže jsou odrazem vnějšího pohybu sil, které atakují jen Ty, kteří jsou nesladění a nevyrovnaní ve svých konkrétních úrovních Mikrokosmu.

Toto je skutečná Transformace, která nepřichází k Nám zvenčí !!!

 

 

Add. F) Slaďování (více objektů)…(stejně jako u "D" …)

Můžeme slaďovat více objektů podle potřeby a podle požadavků a to tak, že si „vytvoříme“ společnou ústřednu Vědomí, odpovídající našim potřebám a požadavkům. Pří tomto „vytváření“ bychom měli dbát na logičnost a dodržení zásady stejné ke stejnému z hlediska odpovídající kvantity a kvality objektů, které chceme pod jednotným Vědomím řídit!!!


Příklad:

1.) Máme tři těla , které definují naší osobnost a to MET, CET a DT. Abychom je mohli navzájem snadněji sladit, harmonizovat a ovlivňovat z jednoho „místa“, vytvoříme Vědomí trojjediného těla (V-3JT), což je ve skutečnosti naše plné NV (normální Vědomí). Toto Vědomí, když ho budete postupně používat pro jednotlivé činnosti v každodenní praxi, je úplně něco jiného než naše tzv. normální vědomí, které je neúplné, deformované a zdánlivé ….! Dosáhnout plného NORMÁLNÍHO VĚDOMÍ znamená postupně aktivovat=používat jednotlivá Vědomí 3JT (V-MET + V-CET +V-DT) a integrovat je do společného V-3JT.

Vědomí 3JT a jednotlivá Vědomí (MET, CET, DT) jsou VÝKONNÉ, KONTROLNÍ A INFORMAČNÍ ve vztahu k V-3JD, které je INSPIRAČNÍ a ŘÍDÍCÍ.


2.) Stejné je to pro další tři těla, které nám definují naše Ego a to LD, ŽD a BD. Abychom je mohli navzájem snadněji sladit, harmonizovat a ovlivňovat z jednoho „místa“, vytvoříme Vědomí trojjediného ducha (V-3JD), což je ve skutečnosti naše plné řídící Vědomí Já jdoucí směrem k Vědomí JÁ JSEM = Vědomí NIJ (Nejvyšší Individuální JÁ). Toto Vědomí je skutečné, opravdové a tvořivé! Musíme se naučit jej používat, aby bylo tím čím má být a je…!!!


POZNÁMKA: Spojovacím místem – Mostem mezi 3JD a 3JT na úrovni těl a i vědomí je IST.

„Vibrační frekvence IST nám umožňuje rozumět sobě i druhým, cítit soucit. Je také prostředkem vyjádření vyšších forem lásky-je branou k Bohu –slouží jako spojovací prostředek mezi citovou a boží úrovní. V tomto těle jsme mimo čas a prostor, chápeme aniž musíme přemýšlet. Toto tělo je domovem intuice.“ (viz Vnitřní struktura-IST.pdf)

IST je tedy ideálním místem pro tzv. „Hlavní Ústřednu Vědomí“ (HÚV), do které přecházíme z NV(normálního vědomí) nebo AV (aktuálního vědomí). Z tohoto „místa“ můžeme se spojit jak „nahoru“ tak i „dolů“. V IST je zároveň místo, kterému se říká DS (duchovní srdce) a je dobré si zde „vybudovat“ něco, čemu se dá říkat CHDS (chrám duchovního srdce). CHDS je místo, kde můžete meditovat, modlit se, vzývat , prosit, žádat atd.. Je to místo, kde se časem dostanete do kontaktu se svým Sloupem Božství, kde Vám budou dána Andělská Křídla (není to obrazně!!!), kde můžete být pasování na Božího bojovníka, kde můžete být vysvěceni do stavu kněžského, kde učitě zažijete mystickou svadbu (pokud už jí nemáte za sebou :-) ), kde příjmete časem stav vnitřního Kristovství a zažijete Vědomí Boží Přítomnosti!

 

To co jsem napsal o CHDS není laciné slibování, je to schodiště Vašeho možného vzestupu….?!


Z Výše uveného pod příklady: 1.), 2.) a Poznámka, i tyto uskupení (3JT + IST + 3JD) lze spojit do jednoho celku, protože vyjadřují Mikrokosmos. Souhrnem všech vědomí celého Mikrokosmu je tedy další celková ústředna: VVV (Vědomí Všech Vědomí), protože však budeme časem pracovat i s jinými úrovněmi Vědomí mimo náš Mikrokosmos, je dobré použít zájmena přivlastňovací: „Mé nebo Mých“.

a) VVMV – Vědomí Všech Mých Vědomí
b) MVVV – Mé Vědomí Všech Vědomí

Příklad použití: „ VVMV spoj mne s VVV toho a toho.“

a) člověka, skupinového ducha (Egregora) – rostlin, zvířat a jiných :-)
b) Planety, Slunce, Universa, x-té Galaxie, x-té Hvězdokupy, x-tého Vesmíru, Kosmickým Vědomím.

 

Závěrem tohoto sedmého dílu je potřeba říci jednu velice podstatnou záležitost. Spojování na úrovni Vědomí, je velice snadné a možné, jen protože vychází z prapodstaty čeho je vlastně Vědomí generováno!!! Vědomí je generováno z SPI rovin (Ákaša), což je prostředí, které samo o sobě překlenuje ČAS a PROSTOR, takže není nutno používat jiné praktiky na překlenování vzdálenosti a času……!!!

V dalším, to je v pořadí osmém dílu, se budeme věnovat Vnitřním praktikám v IST a seznámení s možnostmi spolupráce s LD (VDT) a DT.
 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

Vnitřní struktura-IST.pdf