O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Smaragdová deska 3, Klíč k moudrosti

05.08.2010 14:14

Vážení čtenáři předkládáme vám další díl "Smaragdových desek" a přejeme vám další světlo poznání na vaší Cestě k Vzestupu.

smaragdova-deska-3-klic-k-moudrosti.pdf (158,8 kB) zde je celý text na pdf. ke stažení.

 

 

Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to

odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávali, aby závoj tmy světa

z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí. Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc celek.

 

Moudrost je silou a síla moudrostí, jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc celek. Je zde popis vztahu Zákona Kvality a Kvantity.

 

Nebuď pyšný, ó člověče, na svou moudrost. Rozmlouvej s nevědomým tak dobře

jako s moudrým. Pokud někdo přijde k tobě pln poznání, naslouchej mu a dbej ho, neboť moudrost je vším. Nebuď zticha, když zlo je mluveno jako Pravda, jako že slunce svítí nade vším.Ten, kdo překročí Zákon, bude potrestán, neboť jenom skrze Zákon přichází svoboda lidí.

 

Pýcha je největší brzda vnitřního rozvoje! Trpělivost a nesobeckost je projevem Lásky k bližnímu svému… „Poutej se člověče, abys byl skutečně svoboden.“

 

Následuj své srdce po celý život. Dělej více, než máš nařízeno.

I když získáš bohatství, následuj své srdce, neboť nic z toho nebude ti platné, pokud

tvé srdce bude znavené. Umenšuj sebe, ne však čas, kdy následuješ srdce. To je protivení se duši.

 

Bez Lásky a všeho co s tím souvisí, nelze ničeho dosáhnout. Je potřeba aktivně se snažit jít po cestě sebezdokonalení a nečekat na dopad Zákona Musu! S bohatstvím se stává to, že Srdce tvrdne…. Tím, že člověk neupřednostňuje své Jáství, dává prostor skutečné citlivosti a entuziasmu vůči jiným. Je potřeba se nenechat vláčet touhami a emocemi CET.

 

Ti, kteří jsou doprovázeni, nesejdou ze správné cesty, ale ti, kteří jsou zblouděni,

nemůžou najít cestu přímou. Jestli jdeš mezi lidi, tvoř si Lásku, začátek a konec srdce.

Jestli někdo přijde k Tobě pro radu, nechej ho volně mluvit, kéž by věc, kvůli které

přišel, mohla se udát. Jestli váhá otevřít Ti své srdce, to proto, že ty, soudce, děláš chybu.

Máme mnoho průvodců nejen ve vyšších sférách, ale i zde na Zemi. Pokud jdeme se všemi průvodci ruku v ruce, nikdy nemůžeme sejít z cesty pravé a naše cesta se stále více napřimuje.Láska je skutečné Srdce života!

 

Neopakuj marnivou řeč, ani ji neposlouchej, protože to je vyjádření jednoho v nerovnováze. Nemluv více o tom, aby on mohl před tebou poznat moudrost.

Ticho je ohromným prospěchem. Z hojnosti řečí nijaký užitek.

Mlácení prázdné slamy je marnivou řečí….

                                                        I

Nevyvyšuj své srdce nad děti lidí, aby nebylo do prachu hozeno.

Nejhorší je myslet si že duchovno je v tom, že pomíjíme práci na našich nižších tělech (MET+CET+DT) a bereme je jako nečistá. Jsou to naše nástroje pro život v těchto sférách, tj. ve 3D…..!!!

 

Jestli jsi velký mezi lidmi, buď vážený pro poznání a jemnost.

Jestli budeš zkoumat povahu přítele, neptej se jeho druha, ale buď s ním nějaký čas

sám. Debatuj s ním, skrze slova a chování otestuj mu srdce.

Ten, kdo vstoupí do studnice, zas musí vystoupit a věci, které jsou tvé, musí být

sdílené s přítelem.

 

Nedělat rychlé soudy bez skutečného poznání podstaty člověka, věci skutečnosti…

To co v sobě objevíme v studnici poznání, je dobré sdílet a nehrát si na tajůplného. Je rozdíl mezi mlčením a mezi tajnůstkářstvím….

 

Poznání je bláznem považováno za nevzdělanost a věci přínosné jsou pro něho

škodlivé. Žije v smrti. Proto je to jeho pokrm.

Mudrc nechá své srdce přetékat, avšak tiché jsou jeho ústa.

Ten kdo je pln poznání dává to najevo skrze Lásku k bližnímu…

Dáváš-li, nemluv o tom!

 

Ó člověče, přikloň se k hlasu moudrosti; přikloň se k hlasu světla. V Kosmu jsou

Mystéria, kterých odhalení naplní svět jejich světlem. Dovol tomu, kdo byl vysvobozen

z pout temnoty, nejdřív uhodnout hmotné z nehmotného, oheň ze země; protože ty víš,

že tak jako zem sestoupí k zemi, taktéž oheň vystupuje k ohni a spájí se s ohněm.

Hlasem Světla je Moudrost a Poznání…

Zde se podívejte co vše je potřeba poznat ze všech Mystérií : https://www.rahunta.cz/news/individualni-vzestup-cloveka-a-vzestup-dnesniho-lidstva/

Nejdříve je potřeba poznat svým Vědomím LD nehmotné části MET+CET+DT, pak teprve je potřeba stoupat k vlastní podstatě LD,ŽD  a BD, který je Ohněm Ohně, protože je to Duch Ducha.

 

Ten, kdo pozná oheň, který je vevnitř jeho samého, vystupovat bude k věčnému ohni a žít v něm věčně.

Oheň, vnitřní oheň, je nejmocnější ze všech sil, proto přemáhá všechny věci

a proniká ke všem věcem Země.

Kdo pozná vnitřní touhu po vzestupu (možno podpořit modifikovanou energií písmene P z úrovně Vědomí JÁ JSEM a Zdroje JÁ JSEM), ten mílovými kroky stoupá po schodech Velké Pyramidy vnitřního Vzestupu k  Věčnému Ohni vnitřního Božství…

Úkolem každého z nás je produchovňovat ohněm vnitřního Božství 3JT(trojjedinné tělo)

 

Člověk se podporuje sám jen na tom, co odolává. Takže Zem musí odolávat člověku, jinak by neexistoval.

Člověk potřebuje získat zkušenosti a ty lze získat odporem a setrvačností hmoty.

 

Nevidí všechny oči stejně, jednomu se jeví objekt v jedné formě a barvě, jiným

očím v jiné. A rovněž věčný oheň, mění barvu od jedné k druhé, nikdy není den za dnem stejný.

Každý máme svůj úhel pohledu a vše se vyvíjí, co platilo a o co jsme se opírali dnes, zítra je již něčím jiným….

 

Takto hovořím já, Thoth, z mé moudrosti, pro člověka oheň jasně plane tmou; nikdy

neuhasne v závoji temnoty, nikdy neuhasne v závoji tmy.

Poslouchej, ó člověče, a přikloň se k moudrosti: kde jméno a forma skončí? Jedině

ve vědomí, neviditelném, v nekonečné síle zářivosti jasu. Formy, které vytváříte, zjasňuje

své vidění, jsou skutečné účinky, které následují tvou příčinu.

Zde je skutečně pravdivá definice tzv. Matrixu. Kdo skutečně jsme? Jsme čisté Vědomí, které můžeme definovat podle Zákona Kvantity a Kvality jako Kvalitu. Síla, energie v různé formě a tvaru je tím Matrixem, Májou a jiné názvy označující něco co je proměnné a neúplně vypovídající, pro ten který subjekt (Vědomí) pozorování!!! Čím více se Vědomí blíží ke své prapodstatě, tj. Vědomí JÁ JSEM, tím více se dobíráme PRAVDY o ABSOLUTNU, čímž Bytí ve své Kvantitě a Kvalitě je!!!

 

Člověk je hvězdou vázanou na tělo, až nakonec, uvolněn je skrze svůj spor. Jen

zápasením a dřinou do krajnosti, hvězda uvnitř tebe vykvete v novém životě. Ten, kdo

pozná začátek všech věcí, svobodná je jeho hvězda od oblastí tmy.

Pamatuj, ó člověče, že všechno, co existuje, je jen jinou formou toho, co není.

Vše, co má bytí, prochází ještě do jiného bytí a ty sám nejsi výjimkou.

Měj na zřeteli Zákon, pro všechno je Zákon. Nehledej to, co není ze

Zákona, protože též existuje jen v iluzích smyslů.

Hvězda = Boží jiskra = projevený NB v NB MiKo (Nulový Bod všech Nulových Bodů Mikrokosmu) skrze ZEK (Základní Energetický Krystal). Vykvést v nový život, znamená aktivovat všechny NB a všechny Krystaly ve všech  Pěti úrovních Mikrokosmu a sjednotit je do jednoho společně fungujícího energetického KRYSTALU…. Znamená to stát se při plném Vědomí „JÁ JSEM“  Multidimenzionální bytostí.

 

                                                             II

Moudrost přichází ke všem svým dětem, stejně jako oni přicházejí do moudrosti.

Po celé věky, světlo bylo ukryté. Vzbuď se, ó člověče, a buď moudrý.

Hluboko v mystériích života jsem cestoval, hledal a zkoumal to, co je skryté. Slyš,

ó člověče, a buď moudrý.

Hluboko pod zemskou kůrou, v Síních Amenti, viděl jsem mystéria, které jsou

člověku skryté.

Nikdo není ochuzen o možnost,  získávání moudrosti, nejsou zde vyvolení, každý má možnost stát se moudrým!  Hluboko v IST (Intuičně Soucitné Tělo) jsou ukryty možnosti vstupu do Síní Amenti, Zde může člověk poznávat jednotlivé Síně, Moudrosti a Tajemství v nich ukrytá…..

 

Často jsem procházel hlubokým skrytým průchodem, viděl to Světlo, které je Životem mezi lidmi. Někde tam, kde květiny Života věčně žijí, zkoumal jsem srdce a tajemství člověka. Zjistil jsem však, že člověk žije v temnotě, světlo velkého ohně skryté uvnitř.

Je potřeba najít tento průchod ke svému Sloupu Božství v CHDS v IST, který je zde ukryt a po něm můžeme slézat všechny hloubky a výšky sebe sama!!!

 

Před Pány ukrytých Amenti naučil jsem se moudrosti, kterou dávám člověku.

Mistry jsou ohromné Tajné moudrosti, přinesené z budoucnosti konce nekonečna. Sedm

je jich, Pánů Amenti, nejvyšších vládců Dětí Rána, Slunce Cyklů, Mistři Moudrosti.

Nejsou zformovaní jako děti člověka? Trojka, Čtyřka, Pětka a Šestka, Sedmička, Osmička, Devítka jsou tituly Mistrů lidí.

 

Páni ukrytí v Síních Amenti, jsou Úrovně Vědomí v těchto Krystalech a nejen v nich. Dva jsou zdvojení. Tyto úrovně Vědomí jsou nositelé vloženého Tajemství Moudrosti POČÁTKU i KONCE, protože vše je JEDNO…..

Děti Rána jsou těla 3JT, Slunce Cyklů je IST a Mistři Moudrosti jsou Vědomí  3JD (trojjedinný duch). Děti člověka jsou jeho těla ve všech úrovních.

 

Z daleké budoucnosti, bez formy a přece tvořící, přišli jako učitelé dětí člověka.

Navždy jsou oni živí, ještě ne v žití, nepoutáni životem a ještě svobodni od smrti.

Vládnou oni navždy svou nekonečnou moudrostí, poutáni a přece nespoutáni temnými

Síněmi Smrti. Život oni mají v sobě, který dosud není životem, svobodní ode všeho jsou VŠEMU Pány.

Z prapodstaty, která je příčinou a důsledkem všeho, přišli a přicházejí panenští Duchové, kteří stvořili a učí svá těla….. Mají v sobě Boží Jiskru a tedy jsou Věční, ale bez zkušenosti

 

Od nich přišel Logos, nástroj moci nade vším. Širá je jejich tvář, ještě skrytá

v drobnosti, formovaní formují, známí neznámí.

Od panenských Duchů, vyšlo tvůrčí Slovo, kosmické slovo-řeč…., tito duchové se projevují ve všem stvořeném a jak se vyvíjí díky svým zkušenostem, stávají se známí(vědomí ) v nevědomí.

Trojka drží klíč skryté magie, tvůrcem on je Síní Mrtvých; posílající vpřed moc,

v rubáši temnoty, svazující duše dětí lidí; posílající temnotu; svazující sílu duše; řídí

negativa dětí lidí.

Tři živly (vycházející z praživlů A, SCH, M), jsou zdrojem vší síly (Kvantity). Tato Trojka je „tvůrcem“ hmoty. Je to síla v nevědomosti, která svazuje povědomí jednotlivých těl člověka, vytváří klam díky proměnlivosti (neurčitosti a nejednoznačnosti,forem, času atd.), určuje nestabilitu těl člověka.

 

Čtyřka je ten, který moc uvolňuje. Pánem je on Života dětí lidí.

Z působení tří živlů vzniká zemský živel, který vše stabilizuje a hlavně, který se projevuje jako Vědomí Já

Světlo je jeho tělo, plamen jeho tvář; vysvoboditel duší dětí lidí.

Toto Vědomí Já je postaveno na  nejsubtilnější síle (Kvantitě), která má charakter elektromagnetický, tedy zemský, ale zároveň má charakter akášský, protože je to především jeho projev v zemské energii. Vědomá činnost může vysvobodit jednotlivé duševní a pak následně duchovní podstaty jednotlivých těl (viz roviny jednotlivých těl)

 

Pětka je mistr, Pán vší magie - Klíč k Slovu, které zní mezi lidmi.

Akáša typu „4“ (Hmotná sféra)  Éter - je tento mistr a klíč ke tvůrčímu Slovu – zvuk

Máme čtyři typy tohoto ´Éteru (chemický, životní,světelný,reflexní)

 

Šestka je Pán Světla, skrytá cesta, část duší dětí lidí.

Akáša typu „3“ (Astrální sféra)  Životní energie

Sedmička je ten, kdo je Pánem nesmírnosti, mistr Vesmíru a klíče Časů.

Akáša  typu „2“ (Mentální sféra)

Osmička je ten, kdo přikazuje pokrok; váží a zvažuje cestu lidí.

Akáša typu „1“ – (Akášská sféra) příčiny a následky, osud

Devítka je otec nesmírné tváře, vytváří a mění z toho, co je beztvaré.

Akáša typu „0“ (Sféra Bytí - Projevenosti)

 

                                                            III

Medituj na symbolech, které Ti dávám. To jsou ty klíče, i když lidem ukryté.

Miř vždy vzhůru, ó Duše rána. Obracej své myšlenky vzhůru ke Světlu a Životu.

Najdi v klíčích čísel, co ti přináším, světlo na cestě od života k životu.

Hledej s moudrostí. Obrať své myšlenky dovnitř. Neuzavírej svou mysl, před

Květem Světla.

Umísti ve svém těle obraz myšlenkou stvořený. Mysli na čísla, které vedou tě

k Životu.

Tyto symboly je potřeba chápat nejen jako symboly, ale i jako Mistry a Pány, nad jednotlivými těly, a sférami v Mikrokosmu, tedy jako Vědomí, se kterým je potřeba se spojit, zpřítomnit si je a identifikovat se s nimi…!!!

Jasná je cesta tomu, kdo má moudrost. Otevřete bránu ke Království Světla.

Vylij svůj plamen, jako Slunce rána. Vyluč temnotu a žij v dni.

Koukni na sebe, ó člověče! Jako na část tvého bytí, Sedm, kteří jsou, ale ne tak, jak

se zdají. Otevřel jsem, ó člověče! Mám svou moudrost. Následuj cestu směrem, kterým

jsem vedl.

Mistři Moudrosti,

Slunce Rána

Světla a Života dětem lidí.

 

Zde nebudu již komentovat, bylo řečeno mnohé a ten kdo opravdu je otevřen Světlu Moudrosti a Poznání, ten je tímto Světlem sycen do sytosti. Vše co se zde píše je na našich stránkách vysvětleno a ukázáno jak cvičit a kam se postupně dobrat. Pokud máte jakékoliv otázky k tématu, neváhejte a ptejte se….

LK

 

Diskusní téma: Smaragdová deska 3, Klíč k moudrosti

Datum: 10.08.2010

Vložil: Judita Burianova

Titulek: Smaragdova deska 3


Dobry den preji.

Mohl by jste blize vysvetlit:Maji v sobe Bozi jiskru a tedy jsou Vecni,ale bez
skusenosti.DEkuji
Judita

Datum: 06.08.2010

Vložil: Judita Burianova

Titulek: Smaragdova deska 3


Dekuji,je to nadherne vysvetleno,
Judita

Datum: 05.08.2010

Vložil: Judita Burianova

Titulek: Smaragdova deska 3


Prominte,ja nerozumim vete:poutej se clovece,abys byl skutecne svoboden.
Spise vyznamu slova poutej se.Dekuji Judita

Datum: 05.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Smaragdova deska 3

Ten kdo sám sebe vede k tomu aby dodržoval Zákon(Zákony Vesmíru-Stvoření)= poutal se (podřizoval se dobrovolně Zákonu, ten je skutečně svobodnější. Ten kdo je sám Zákonem(celý život je realizace Zákonů Stvořeni), ten je skutečně Svoboden...!!!