O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Individuální vzestup člověka a vzestup dnešního lidstva

15.11.2011 17:10

Přinášíme znovu tento náš starší článek k aktuálnímu tématu, neboť jsme byli na něj upozorněni, že je škoda že již zapadl mezi stovkami dalších (zvláště pro později příchozí) ...

PN

 

původně zveřejněno 03.05.2010 20:30

 

LK: V současné době je velice často používané slovo „Vzestup“. Skoro všichni duchovně zaměření učitelé nebo zvěstovatelé o tomto tématu hovoří tak zasvěceně, že mi přijde, že už každý z nich tento vzestup nejen prožil, ale že si ho hlavně pamatují. Je snadné používat výraz, který nám v podstatě nic neříká, protože obsah je nám vzdálený a nebo mlhavý. Spíše v nás vyvolává obavy z toho co má přijít a co je neodvratitelné, stejně jako Smrt v současných podmínkách a nastaveních.

Když dovolíte, budu mít možná pro někoho drzost a o tomto veledůležitém stavu i události trochu pohovořit. Chci na začátku předeslat jednu věc a to, že vše je naprosto přirozené a proto není potřeba mít z toho co přichází strach nebo obavy. Tento proces jste již každý z vás prošel již několikrát, jak ve směru do hmoty, tak i z ní. Pohovořím o tom níže v textu. Diskutovat můžete tentokrát přímo pod samotným článkem !!!


Je potřeba říci, že existuje Individuální Vzestup a Kolektivní Vzestup. Rozdíl mezi nimi je v tom, že každý má možnost svým individuálním přístupem osobního Vzestupu se vyhnout kolektivnímu vynucovanému tlaku, který přináší tak zvaný Kolektivní Vzestup, který je realizován pomocí Zákona „Musu“. Je to zákon, kde jsou různými silami, podmínkami a situacemi vynucovány jisté odezvy u vývojové skupiny(v tom to případě lidí). Tyto požadované odezvy jsou dány velikostí odklonu od Božích Zákonů. Doba Vzestupu je dobou návratu k Božím Zákonům a Pravidel. Je to tedy doba ladění, harmonizace a posunu na vibrační škále o jednu nebo více oktáv jednotlivých Mikrokosmů, ale i částí Makrokosmu (planety, Univerza, Galaxie a Vesmíru)


Hovořil jsem o tom, že jste to již několikrát zažili. Jistě se ptáte kdy? Každý z nás již musel projít jako duchovní bytost kolektivním vývojem v různých formách, mezi které obecně patří formy v Říši nerostů, rostlin, zvířat a nyní lidí. Přechodem z forem v Říši zvířat, se každý z nás musel individualizovat od společného kolektivního Ducha a tím nám byla dána postupně stále větší volnost v podobě svobodné vůle. Tato svobodná vůle nám umožňuje se rozhodovat zda svobodně půjdeme cestou dobrovolného přijetí Božích Zákonů nebo bude muset být stejně jako v dřívějších vývojových vlnách se podřídit Zákonu „Musu“. Svobodná vůle nám umožňuje nejen si vybrat co je pro nás dobré, ale dává nám prostor pro pochopení proč tomu tak je.


V době prenatálního vývoje i tento tzv. vnitřní Vzestup po vývojových liniích zažíváte, jen o tom nevíte. Pokud jsou ještě nějaké „dluhy“ z tohoto období, tak se projeví v poškození tohoto plodu a nebo zastavením dalšího vývoje. Proto můžeme vidět, u narozených dětí zdravotní problémy odpovídající tomu kterému typu poškození podle Říše. Takto jsou vyrovnávány karmické dílčí dluhy ještě z období sahajících daleko předaleko do minulosti. Samozřejmě to nejsou jen tyto problémy vzestupu z minulosti, ale náš Duch se učí tvořit stavbou svého nového pozemského těla a tím se učí všem úkonům Vědomého Tvoření při každém vstupu do 3D inkarnace.


Kdykoliv jsme byli ve svých lidských tělesných formách odpovídajících tzv. Zemské vývojové vlně, tedy už individualizované části této vývojové vlny, měli jsme možnost díky této individualitě, se sami věnovat svému rozvoji tělesných, duševních a duchovních schopností. Znamená to vlastně, že každý z nás měl a stále ještě má možnost Individuálního Vzestupu.

Individuální Vzestup je zjednodušeně řečeno příprava na přijetí a aktivaci Božího Ducha v trojjediném Duchu. Znamená to pak trvalý prožitek Boží Přítomnosti ve svém Duchu.

Odpovídá to tomu co jsem nejprve popsal ve svém článku na pokračování: „Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU – 1. až 4.díl“. Celkem je 5 dílů, ale 5. díl bude záměrně zveřejněn až po tomto článku, který jsem slíbil Petru Penguinovi, a který mne vlastně k tomuto celému dovedl svou žádostí v jedné diskuzi.


Individuální Vzestup odpovídá tomu co se dříve označovalo jako „Na nebevzetí Mistrů“. Ten kdo ve svém životě dosáhl vnitřní připravenost k Vzestupu a přijal do sebe Božího Ducha a Vědomě s ním „chodil“, ten byl po určité době „Vzat“ aniž by „okusil Smrti“. Vzhledem k tomu , že je to ještě stále Mystérium neboli Tajemství, o kterém se nemá zbytečně hovořit před nepřipravenými, tak jsem použil slova, která jistě znáte z různých literárních zdrojů. Tajemství není jen o zamlčování, jak se snaží někteří duchovní „neumětelé“ bagatelizovat ve svých pochybných teoriích, ale v tajemství je obrovská síla, která odpovídá zdrojové Ohni, ale i Vodě ve Vzduchu, tedy Vůli, Citu/Pocitu a Mluvení. Kdo není schopen se opanovat v určitých záležitostech, tak že není schopen se udržet na uzdě v Mluvení, odřezává se od Zdroje Vědění. Vědění je pro Zralé, ať se to líbí někomu nebo nelíbí. Kdo se Vědomě tříbí tomu přichází informace, vědění, moudrosti a různá mystéria, které dotyčného zasvěcují do skutečného Řádu Stvoření a jejich Zákonů.


V dnešní době ti co dosáhnou vnitřní připravenosti k Vzestupu, nebudou „vzati“ individuálně, ale všichni budou „vzati“ v době společného VZESTUPU. Toto se netýká těch kteří jsou zde jako již dříve na nebe vzatí Mistři, kteří sem přišli pomoci. Ti mohou kdykoliv být „vzati“ a znovu sem mohou přijít již ve svých skutečných tělech (říkalo se tomu přijít ve „slávě“).


Kolektivní Vzestup je součástí vývojové vlny (nyní je to lidstvo), která se posouvá ve svém vývoji o další vývojový závit spirály vývoje v době tzv. Obrátky. Velice dobře o těchto cyklech a spirálách jednotlivých vývojových vln, píše Max Heindel ve své knize „Rosekruciánská Kosmokoncepce“, kterou vřele doporučuji (pokud na to bude čas, nějakou ukázku z této části knihy zařadíme jako sérii článků).


Nyní probíhá vynucená příprava vnitřní připravenosti lidstva k Vzestupu. Co to znamená? Jsou vytvářeny takové okolnosti a situace od Strážců Zákona, aby skončila doba bezbožnosti a pokřivování Božích Zákonů. Jde o období Návratu k Božímu Řádu, který je postaven na Zákonu Lásky a Harmonie. Použitím Zákona „Musu“, který je souhrnem takových opatření, které beze zbytku dovedou zpět do rovnováhy a Zákona, vše co je mimo tohoto, i kdyby doslova „nezůstal kámen na kameni.“ Tito Strážci jsou poslušní vykonavatelé a zjednavatelé pořádku, zde nemá nikdo z nich žádného slitování. Proto toto období se nazývá Božím Soudem! Zároveň ale je to období nejvyšší Milosti a Milosrdenství, protože přikročením k tomuto opatření dojde k obnově skutečné Spravedlnosti a Zákonnosti, které byly tak pokřiveny, že mnoho lidských bytostí už nezná co je skutečná Pravda, Právo, Spravedlnost, Zákon a především Láska, Milosrdenství, Milost, Pokora Soucit.


Začal tedy být vyvíjen tlak na všechny stejně pomocí takových energií, které jsou etalonem deseti základních pravd božských idejí, které klidně můžete považovat za 10 základních Zákonů Stvoření…. Bůh je :

1. Nejvyšší božský princip

2. Láska

3. Moudrost

4. Všemohoucnost

5. Vševědoucnost

6. Zákonitost

7. Věčný život

8. Všudypřítomnost

9. Nesmrtelnost

10. Čistota všech idejí a myšlenek


Ostatní Zákony, které všichni různě omílají a překrucují podle svých znalostí a domněnek, jsou jen výsledkem těchto skutečných Pravd, tedy Zákonů a Mystérií. Známe je pod těmito názvy:

1. Mystérium nejvyšší Moudrosti a nejvyššího Osvícení
2. Zákon Polarity a Jednoty
3. Mystérium Sebezduchovnění a Mystérium Proměny
4. Mystéria Stvoření a aktu stvoření
5. Mystérium všudyzpřítomnění
6. Mystérium Zákonitosti a Harmonie
7. Zákon a mystérium Boží Milosti a Milosrdenství
8. Mystérium moci Slova
9. Mystérium cnosti Jasnosti a dokonalé Čistoty
10. Zákon příčiny a následku
11. Zákon a princip Kosmické všeobjímající Lásky
12. Zákon Všemohoucnosti
13. Mystérium nejvyšších božských cností
14. Mystérium vzniku praprincipu vody a všeho tekutého
15. Mystérium nejvyšší blaženosti
16. Mystérium praprincipu Spravedlnosti a dodržování Zákonitosti
17. Mystérium nejvyššího zdokonalení a zduchovnění, Zákon evolučního vývoje
18. Mystérium a Zákon Svobodné vůle, Svobody a Nevázanosti
19. Zákon a mystéria Všeprostupující Síly
20. Zákon a mystéria projeveného Živého Boha
21. Mystérium Božské Inspirace a Intuice
22. Mystérium pochopení aktu stvoření z hlediska osudovosti(karmy)
23. Mystérium kosmické intuice a kosmické Lásky
24. Zákon a mystéria životního rytmu a jeho vzniku
25. Zákon a mystéria vyšší rozumové síly ve Vědomí
26. Zákon a mystéria Analogie(podobnosti)
27. Zákon a mystéria Synchronicity
28. Zákon a mystéria Opakovatelnosti
29. Atd…. atd…..atp.

Jak vidíte a pokud to nevidíte, ale studovali byste jednotlivé Zákony a jejich Mystéria, určitě by vám bylo zřejmé, že skutečné Zákony-Pravdy jsou ty výše vyjmenované, to je těch 10 základních Pravd, ty další jsou jen jejich dílčí části.


Je důležité pochopit a snažit se přijmout v praktickém životě těchto 10 základních Pravd = Zákonů do svého Vědomí i skutečného žití.

Uvedu vám příklad: Položme si otázku například, jak se projevuje akašický princip u obyčejného člověka a jak u probuzeného člověka?
Akašický princip se u obyčejného člověka odráží ve svědomí a u probuzeného člověka v sebevědomí (v uvědomění si sebe sama)

Je tedy nutno si vybrat, zda žít v nevědomosti a tedy i v možnosti žít nezákonným způsobem, to jest v rozporu se skutečnými Zákony a Pravidly Bytí nebo žít Vědomě podle Zákonů Božích, tedy Zákonů Stvoření.


Co nás tedy čeká?

Je v podstatě jedno v konečném důsledku zda to bude podle individuální nebo kolektivní přípravy k Vzestupu, ale není jedno jak bude vlastní Vzestup vypadat pro obě kategorie.


A) Ti co se budou připravovat individuálně k vzestupu, budou vlastní Vzestup prožívat snadno, protože to bude pro ně skutečným Návratem Domů za plného Vědomí a všechny průvodní jevy přechodu do vyšších vibračních rovin budou vnímat jako velkou slavnostní událost, kdy budou plně prožívat Mystérium Proměny svého MET v jednotné Éterické Tělo(ET), které plně nahradí FT(fyzické tělo). Pro ty co jsou připraveni, to jsou dosažené všechny úkony potřebné k Vzestupu (viz „Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU – 1. až 4.díl“), bude přechod = Vzestup do vyšších dimenzí obrovským Darem za jejich úsilí ve 3D nejen z tohoto života, ale i z mnoha dalších.


B) Ti co budou vedeni kolektivní přípravou na Vzestup čeká velké prosívání, měření a vážení skutků na pomezí 3D a 4D, kde Strážci Zákona akašického principu na prahu astrální oblasti zhodnotí podle Zákona příčiny a následku naprosto přesně a spravedlivě naše myšlenky, slova, city, a činy (to může trvat až 3 pozemské dny pobytu jakoby ve tmě), potom je rozhodnuto, zda dotyčný člověk prošel a nemusí již zpět do kola inkarnací, nebo se vrátí zpět do současné inkarnace k dožití v extrémních podmínkách, které asi nastanou ve 3D zde na planetě Zemi a nebo zůstává v kole inkarnací, ale nemusí se vracet zpět, ale pokračuje v inkarnačním kole na některé z dalších tzv. zelených planetách ve 3D, do doby než dožene svou ztrátu oproti hlavní vlně, která prošla. Těmto lidem se říká opozdilci vývojové vlny.

 

Vzestup je tedy přechod do nových vývojových podmínek, jehož jedinou podmínkou je přijetí Boží Přítomnosti do svého Vědomí, což lze tehdy a jen tehdy, pokud je přijat Boží Duch do Chrámu Božího, kterým je Kristův Duch, to je aktivovaný a probuzený ŽD(Životní Duch) člověka a je probuzeno Kristovo Vědomí vnitřního Krista.


Vzestupem se otevírá plně možnost vnitřního Života bez omezení hrubohmotné nedostatečnosti, kde nám smysly byly zastíněny nízkými vibracemi hrubé hmoty.

Dosažení 4D není konečná stanice, i zde bude probíhat dělení, někteří zůstanou v této rovině než se posunou výše, to je do 5D. Tato doba nemusí trvat příliš dlouho, protože rozdíl mezi 4D a 5D není až tak velký (je to úplně stejné jako rozdíl mezi astrální matricí MET a CET). Ti co budou připraveni, budou velice snadno přecházet rovnou bez zastávky do 5D a někteří ještě výše. Obecně je cílová stanice kolektivního Vzestupu 5D na další věk nebo věky, podle toho jak bude již poučené lidstvo dál setrvávat ve své duchovní rigiditě nebo ne.


Jak jsem již řekl na začátku, není potřeba mít strach z budoucnosti! Je potřeba něco začít dělat a nečekat na Bič Zákona „Musu“ a nebo na vedení zvěstovatelů „Pravd“, kteří sice křičí „Já, Já, Já vidím!“, ale přitom jsou to slepci, které vede osobní touha vyniknout, pýcha na podružné znalosti a hlavně odvrácenost od svého vnitřního Božství, které se projevuje odklonem od Božích Zákonů a Pravd.


Dovolím si udělat veřejnou prosbu k tomu, kterému říkám „OTČE!“

„Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, Můj Bože a OTČE! Prosím Tě Jménem svým a jménem celého Lidstva o Tvé požehnání v tomto čase zkoušek. Prosím Tě o Milost a Milosrdenství při prosazování Zákona Musu Tvými Služebníky. Prosím Tě o vylití Ducha Svatého na všechny, kdo jsou toho alespoň trochu hodni, aby prohlédli a obrátili svůj vnitřní Zrak k Tobě jako k Zákonu, Pořádku a Řádu, který tady vždy byl a ke kterému se vracíme ze své slepoty. Zapal prosím skrze Něj plamen vnitřního Božství v Duchu, Synovi a pak i v Otci všech Bratrů a Sester abychom prohlédli. Děkuji Ti OTČE za vyslyšení mé prosby skrze „FHL“ a „HRJ“ a staniž se podle Tebe jako Zákona a Pravdy!“

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Související:

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 1.díl

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 2.díl

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 3.díl

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 4.díl

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 5.díl

díly seriálu : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí   

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU

 

Diskusní téma: Individuální vzestup člověka a vzestup dnešního lidstva

Datum: 19.11.2011

Vložil: Vlasta H

Titulek: podakovanie

Je to velmi pekne a hlavne pre mna zrozumitelne napísaný článok.A tá nádherná motlitba !Je z čistého srdca za všetkých .Ešte ju pár dní pár krát vyslovím VH

Datum: 19.11.2011

Vložil: Judita

Titulek: Re: podakovanie

Ked dovolite napisem ete jednu nadhernu modlidbu od mojho draheho majstra LK.
Stvoriteli Vsech Stvoritelu,Boze Vsech Bohu,Otce Vsech otcu, muj Boze a Otce.Dekuji Ti za vsechna pozehnani a dary ktere mi davas kazdy den k dispozici.Dekuji za vsechno co prehlizim a povazuji za nepatrne protoze nechapu jeho smysl.Prosim pomoz mi,abych se otevrela pro Tvoje pozehnani a podle Tve vule je predavala ostatnim.Dekuji
Dalsia modlidba LK
Otce nas Jenz si vsude a ve vsem,posveceno budiz jmeno Tve,nebot toto jmeno je jmenem celeho stvoreni.Velebim Te Otce a dekuji,ze se mi navraci schopnost stotoznovat se s Tvou vuli.Vule Tva je i vuli mou a tim se vytvari kralovstvi tve ve mne.Vrele ti dekuji za chleb Lasky ktery mi davas.Dekuji Ti ze neshledavas nade mnou zadne viny,jakoz i ja tak cinim a cinit budu..Nyni jiz vim,ze mne neuvadis v zadne pokuseni a vse co mi prichazi na drahu pritomneho casu,je k memu rozpoznani se a navratu do Bozskeho Vedomi Tebe muj Boze a Otce.Staniz se,Amen

Datum: 21.07.2010

Vložil: Corascendea

Titulek: Podakovanie

Dakujem Vam za vašu úprimnosť a snahu pomôcť celému ľudstvu. Tí čo ostanú v existencii a ponechajú si svoje povedomie sa k pravdám o ktorých píšete jedného dňa dopracujú.

Datum: 07.05.2010

Vložil: Janka Almasiova

Titulek: Podakovanie

Srdecna vdaka zatuto skvelu informaciu,ktora mi otvorila oci a vobec nepochybujem,ze je to tak.Dakujem z celeho srca aj za tu nadhernu molibu.Vdaka Janka

Datum: 09.05.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Podakovanie

My děkujeme za vaší odezvu a máme radost že jsou lidé, kterým jsou k prospěchu od nás podávané informace. Přeji vám mnoho úspěchů ve vašem životě a hlavně v cestě k sobě.
LK

Datum: 05.05.2010

Vložil: Helena Kolompárová

Titulek: Podakovanie

Skrze tohto článku som mnoho pochopila a modlidba ma bude sprevádzať každy den

Datum: 06.05.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Podakovanie

Doufáme, že vám to pomohlo a ještě pomůže jako každému z nás kdo se naplno věnuje svému vnitřnímu pokroku. Přeji Vám mnoho úspěchů. LK

Datum: 03.05.2010

Vložil: Judita Burianova

Titulek: Podekovani

Dekuji Vam za tak nadhernou modlidbu,urcite se nemine ucinku. Judita

Datum: 04.05.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Podekovani

Juditko věřím a proto jsem jí vyslovil, můžete se připojit každý z vás za sebe bez těch prosebných formulí. Mějte se pěkně-LK