O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU

21.04.2010 23:21

Luděk Kováč: Než začnu toto téma rozvíjet, musím se přiznat, proč zrovna toto téma se stalo aktuálním k psaní tohoto článku. Viděl jsem jednu diskusi, ve které se velice zásadním způsobem rozebíralo „Pozitivní myšlení“. Zjistil jsem, že nemá cenu přispívat do diskusí, kde není možné učinit třeba i společný závěr a tedy sestavit pro další práci ucelený precedens, použitelný v praktickém životě nejen pro jednotlivce, ale pro širší skupiny zainteresovaných i nezainteresovaných osob.
 

Abychom mohli o některých myšlenkách rozjímat, je nutno trošíčku nadefinovat co které slovo jako pojem znamená a z něj pak vyjít.


1. Co je Mysl?

Mysl je především vyjádřena v podobě DT(Duševní tělo), které je v těsné vazbě na Svět myšlenek a to Sekci konkrétních myšlenek (SKM). Skrze něj se přivádí a konkretizují myšlenky přicházející akašistické roviny Světa myšlenek cestou rozdělovače Myšlenek, kterým je IST(Intuitivní a Soucitné tělo). Tento rozdělovač vede tzv. abstraktní myšlenky(jednoživlové) do VDT(volně duchovní tělo) nebo také LD(Lidský Duch), kde se rozhodne zda se bude s tou kterou myšlenkou dál pracovat nebo ne. Když ano, nechá se projít opět cestou IST do DT, kde se konkretizuje a posílá se dál ke zpracování k emočnímu zpracování do CET(Citové Emoční tělo).Pokud se objeví tzv. víceživlové myšlenky, které jsou vedeny rovnou do DT z IST, DT = Mysl rozhoduje co s danou myšlenkou bude.

Do doby než je probuzen a začne vědomě být činný Lidský Duch v Trojjediném těle(MET+CET+DT = 3JT), je DT něco jako nejnižší představitelem Ducha v tomto 3JT. Proto rozhoduje, volí a diriguje celé 3JT. Hovoříme o tom, že Mysl je to co nás vede a řídí. Je to pravda do doby než je probuzen k aktivní a vědomé činnosti LD(VDT). Tomuto probuzení se říká mystické Znovuzrození, které následuje po tzv. mystické Smrti, což je stav, kdy nejprve cestou IST a práci s tím to tělem začneme korigovat přes vnímání intuičních vzkazů od BD(Boží Duch) a soucitných vzkazů od ŽD(Životní Duch = Kristovo Tělo a Vědomí). BD do doby probuzení LD(VDT) řídí a ovlivňuje naší Mysl cestou Podvědomí, kdy jsou nám nastavovány takové parametry v životě, kdy nás dovedou vnímat intuiční a soucitné vzkazy z vyšších rovin Ducha. Vzdání se svéhlavého rozhodování, typu „Co krok to nápad… co třetí krok, to geniální nápad….!?“ a podřízení se i přijetí (jemných impulsů ) intuice a soucitu vedou k postupnému umírání (umrtvování) silového působení volní složky (roviny) DT.

Mysl je tím nejdůležitějším a velmi silným nástrojem, který má Duch k dispozici. Tedy mysl je NÁSTROJ Ducha a ne obráceně……

 


2. Co je Podvědomí?

Zde nemá cenu nosit dříví do lesa a raději tedy použiji slova F.Bardona z jeho knihy „Brána opravdového zasvěcení“ o Podvědomí :

"U každého člověka, který si je svých pěti smyslů plně vědom, je oblast normálního vědomí stále činná, což znamená, že člověk je schopen permanentně užívat funkci normálního vědomí. Dosavadní bádání nás poučilo, že každá síla má jak v univerzu, tak i v člověku svůj protiklad. Můžeme proto podvědomí považovat za opak normálního vědomí. To, co v normálním vědomí chápeme pod pojmem myšlení, cítění, chtění, paměti a rozumu, se v našem podvědomí odráží jako opačná činnost. Z praktického hlediska bychom vlastně mohli mít podvědomí za svého protivníka, neboť z této oblasti vychází impuls ke všemu nežádoucímu, jako jsou např. naše vášně, chyby a slabosti. V introspekci budiž proto žákovi uloženo, aby pomocí živlového klíče neboli čtyřpólového magnetu práci podvědomí rozebral. Je to vděčný úkol, neboť žák získá vlastním přemýšlením a vlastní meditací o podvědomí naprostou jistotu.

Podvědomí je tedy podněcovatelem všeho toho, co si nepřejeme. Naučme se proto, tento vůči našemu Já jaksi zaujatý aspekt přetvořit, aby nám nejenom neškodil, ale co více, aby nám pomáhal uskutečňovat naše přání. Podvědomí potřebuje k promítnutí do hmotného světa čas a prostor, tedy dva základní principy. Tyto musí mít ostatně každá věc, která má přejít ze světa příčin do skutečnosti. Vezmeme-li tedy našemu podvědomí čas a prostor, přestane nás opačná polarita ovlivňovat a my se stáváme schopnými uskutečňovat svá přání pomocí podvědomí. V tomto náhlém vypojení podvědomí vězí tedy klíč k praktickému použití autosugesce.

Vštípíme-li např. podvědomí, že zítra nebo v jinou dobu už nechceme podlehnout některým svým vášním, řekněme např. kouření, pití (alkoholu), má podvědomí do stanoveného termínu dosti času, aby nám přímo nebo nepřímo kladlo překážky. Ve většině případech se mu skoro vždy podaří nás přelstít a přivodit nám neúspěch. Když ale odejmeme podvědomí při impregnaci určitým přáním pojem času a prostoru, působí v nás jen jeho pozitivní stránka. Normální vědomí se přizpůsobí a naše přání se uskuteční. Znalost této možnosti je pro magický vývoj velmi důležitá a při ovlivňování sebe sama je třeba mít ji stále na zřeteli.

Formule, kterou si pro autosugesci zvolíme, musí být bezpodmínečně pronášena v rozkazovacím způsobu v přítomném čase. Nebylo by správné říkat např.: „Přestanu kouřit“ nebo „Přestanu pít“, nýbrž formule musí správně znít: „Nekouřím!“, „Nepiji!“, a nebo „Nemám chuť ke kouření“, „Nemám chul k pití“; zcela podle toho, co si chceme odsugerovat nebo vsugerovat. Klíč k sebeovládání je v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu. Vždy a v každém ohledu si to musíme uvědomit, chceme-li pří ovlivňování podvědomí mít úspěch.

Nejspolehlivěji a nejpronikavěji pracuje podvědomí v noci, když spíme. Ve spánku je práce normálního vědomí zastavena a činnost podvědomí převládá. Proto je doba, kdy se dostavuje ospalost a kdy se hodláme uložit k odpočinku nejvhodnější pro vštěpování sugestivní formule; ale právě tak ráno, ihned po probuzení, kdy je tělo v jakémsi polospánku. Tím není ovšem řečeno, že by se nehodila i jiná doba pro ovlivňování autosugescí. V každém případě jsou prvé jmenované doby nejvhodnější a i podvědomí v nich nejlépe přijímá naše rozkazy. Mág proto nebude nikdy usínat s myšlenkami plnými starostí, žalu a deprese, neboť by takovými myšlenkami nepříznivě ovlivňoval své podvědomí. S jakými myšlenkami se usíná, s takovými podvědomí pracuje. Udržujte proto vždy jen myšlenky dokonale harmonické nebo zaměřené na mír, klid, úspěch a zdraví."

Jak vidíte Podvědomí je vlastně naším popoháněčem, drábem a vychovatelem do doby než převezmeme Vědomě odpovědnost za svůj Život do svých rukou. Později dochází k tomu, že podvědomí a vědomí se stanou jedním a my konáme a vnímáme v jednotě sami se sebou.

 

3. Pozitivní a negativní myšlení

Někteří lidé podle určité své zkušenosti a svého zařazení této zkušenosti vnímá tezi „ Myslete pozitivně“, jako blud a podvod na lidech ze strany těch, kterým zase jejich zkušenost tuto zkušenost prakticky život potvrdil a potvrzuje. Co k tomu říci? Jedním ze základních zákonů stvoření je Zákon přitahování podobného. Ne nadarmo v ústní lidové slovesnosti se ujal výraz: „Vrána k vráně sedá, rovný rovného sobě hledá.“ Každá myšlenka přitahuje a je přitahována stejným typem energie co se týká živlové příslušnosti, to je kvantitativní hodnotou, ale i kvalitativní hodnotou. Tyto hodnotově a polaritně shodné nebo podobné myšlenky se shlukují, zesilují a tedy i dynamizují. Proto tedy se dá říci, že pozitivní přitahuje pozitivní a negativní odpuzuje. Stejné je to i obráceně. Negativní přitahuje negativní a pozitivní odpuzuje.


Uvedu jeden příklad od Maxe Heindela:

"Probudí-li náš zájem o subjekt sílu odpudivou, má to přirozeně za následek likvidaci každého našeho styku s tímto subjektem; je však veliký rozdíl mezi působením odpudivé síly a pouhým pocitem nezájmu. Činnost výše popisovaných dvojích pocitů a dvojích sil nám pomůže lépe pochopit následující příklad. Po cestě kráčejí tři muži. Potkají nemocného psa;jeho tělo pokrývají boláky a zvíře nepochybně velmi trpí bolestí a žízní. Všem třem je tato skutečnost dokonale jasná - jejich smysly jim to oznamují. Nyní se dostavují pocity. Dva z nich jeví o zvíře ,zájem', pocitem třetího je ,nezájem'. Třetí muž projde kolem a ponechá zvíře jeho osudu. Zbylí dva zůstávají; oba jsou psem zaujati, každý však jiným způsobem. Zájem prvního má nádech soustrasti a touhy pomoci, nutí ho postarat se o nebohé zvíře, utišit jeho bolest a uzdravit jeho nemoci. Pocity prvního muže vyvolávají sílu přitažlivou. Zájem toho druhého je poněkud odlišný. Vidí před sebou pouze nechutný výjev, který ho pobuřuje, tak ,že by si přál, aby ho byl společně se zbytkem světa co nejrychleji ušetřen. Doporučoval by okamžité utracení psa a jeho zahrabání. Pocit zájmu druhého muže tedy spouští destruktivní sílu odpudivou. Jestliže pocit zájmu vyvolává přitažlivou sílu a je namířen vůči nízkým subjektům a touhám, tyto se projeví v nižších oblastech světa tužeb, kde panuje především síla odpudivá, jak už jsme se dozvěděli výše. Výsledkem souboje těchto dvou sil - přitažlivé a odpudivé - je pak veškerá bolest a trápení vznikající při zlovolném či pomýleném úsilí, ať už se jedná o akt úmyslný, či nikoliv. Z toho je patrné, jak jsou naše pocity ohledně čehokoliv důležité, jelikož právě na nich závisí kvalita ovzduší, do něhož se sami uzavíráme. Milujeme-li dobro, hrajeme roli strážných andělů a udržujeme všechny dobré věci kolem nás; je-li tomu naopak, zabydlíme své stezky vlastnoručně stvořenými démony."

  

Tento příklad jsem použil i proto, že je zde popsána souvztažnost na výkonné orgány myšlenek jdoucích ze Světa myšlenek do oblasti Světa tužeb (nižší části DT a CET), kde se rozhoduje zda myslíme pozitivně nebo negativně, nebo jsme zaujali neutrální postoj.

Chceme-li vstoupit na cestu Vzestupu, měli bychom začít myslet a konat POZITIVNĚ! Jistěže nás ještě nějakou dobu bude „dohánět“ to co jsme doposud generovali a přitahovali svým obráceným myšlením a jednáním z hlediska polarity, ale díky nastoupené cestě a vlivem odpudivé schopnosti protikladných sil, bude Pozitivní způsob myšlení a jednání odpuzovat negativní aspekty života. Naopak bude přitahovat další pozitivní aspekty a budou se vzájemně dynamizovat.

 

 

4. Morfogenetické pole

Abych nemusel sáhodlouze popisovat obecně přijatý koncept, použil jsem část článku na adrese: www.panna.cz :
 

„Z rozsáhlé oblasti konceptů New Age se zde pokusíme stručně uvést jen jediný, který má mimořádný význam pro hermetismus, protože v podstatě potvrzuje jeho klíčový koncept astrálu. Je to teorie tzv. „morfogenetických polí“ anglického biologa R. Sheldraka (1981). Tato „morfogenetická pole“ jsou podle něj „neviditelné organizující struktury, které formují a utvářejí věci jako krystaly, rostliny a zvířata a působí tím organizačně na chování“. Tato pole obsahují sebrané informace všech minulých dějin a evoluce a existují mimo materiální struktury, nejsou fixovány v genech. Biologové XIX. stol. redukují problémy své vědy na fyziku a chemii: „Biologie je ve vědě poslední pozůstatek světového názoru devatenáctého století, druh živoucí fosilie," píše Sheldrake. Ale vraťme se k problému morfogenetického pole. Univerzum, píše dále Sheldrake, můžeme chápat jako organismus, který se vyvíjí a učí, neměnné přírodní zákony můžeme chápat spíše jako mentální konstrukce a zvyky. Při pozorování přírody se nám vtírá otázka, odkud mají rostliny a živočichové své tvary, proč např. určitá květina má specifický tvar listů a květů. Mechanistická teorie života to vysvětluje chemickou a fyzikální interakcí na úrovni molekul a pomocí genetické substance DNK (dezoxyribonukleová kyselina). Chemické substance samotné však nemohou formu vysvětlit. Koncept morfogenetického pole byl formulován již r. 1922 a vyjadřuje myšlenku, že organismus je ve svém růstu ovlivňován formotvornými poli. Představa těchto polí je analogická známým polím fyziky: tak jako magnety jsou obklopeny poli, mají i organismy neviditelná pole, která řídí jejich vývoj a určují jejich formy. Dokazují to případy regenerace. Vezmeme-li normální vajíčko vážky (Libella), v němž se vyvíjí embryo, a v polovici je přeškrtíme nití, jedna jeho část odumře, ale z jeho druhé poloviny se nevyvine jen jedna část embrya, nýbrž dokonalé (i když o něco menší) embryo. Z části vajíčka jsme dostali celý organismus, který byl nějak schopen vyrovnat se s poškozením a navzdory němu vytvořit celek. S magnetem je tomu podobně: rozřízneme-li magnet na dvě poloviny, nedostaneme dvě půlky magnetu, ale dva úplné magnety. Tyto skutečnosti lze vysvětlit morfogenetickými poli - což učinil r. 1922 A. Gurvič a pokračoval v tom P. Kammerer. Rovněž R. Sheldrake (1981) se zabýval morfogenetickým polem. Ten vyšel z faktu, že krystaly ze zcela nových roztoků se vytvářejí rychleji, když jsou tyto roztoky v laboratořích častěji připravovány. Je tomu tak proto, že rezonují na vibrace formotvorného nemateriálního činitele, resp. „pamětní banky“. Nejde tu však o pouhý mechanismus, ale o smysluplný proces fungující v rámci určitého duchovního řádu, který je v pozadí kosmického dění. Existují tedy morfogenetická pole, a nejsou to pole magnetická ani elektrická, nýbrž pole sui generis, která mají určitou formu (např. pole růže má „růžitvornou formu"). Pole, které dává např. formu kočce, je jakýmsi kompozitem skutečných forem všech dosavadních koček. Morfogenetické pole je astrálním vzorcem toho kterého druhu života.“

 

Takže na dovysvětlenou jak to vidí skutečné  okultní  vědění:

a)    Morfogenetické pole je vytvářeno skupinou stejných a nebo podobných objektů/subjektů, které svou činností(projevem) vytváří společného a společně vyživovaného ELEMENTÁRA, kterému říkáme pro tento účel spíše EGREGOR! Nemá nic společného se Skupinovým, Národním a Rasovým Duchem. Spíše těm slouží Egregory jako Nástroj utváření a ovlivňování podřízené skupiny, národa nebo rasy.

b)    Skupinový (u zvířat, rostlin a nerostů), národní a rasový Duch(u lidí) je bytost z vyšší vývojové vlny, určená k jejich vedení a řízení do určité etapy. Tyto bytosti se mění a sami se díky tomuto řízení dále učí a poznávají jak řídit, vést a poznávat fungování podle skutečných zákonů Univerza,Vesmíru,Super Vesmíru a Bytí jako celku, tedy Božích zákonů.

c)     Karma, Osud, Příčina a následek jsou zase úplně něco jiného, protože ty jsou dány z vnitřních vrstev Ákaši a jsou naprosto rozdílné pro celkový Osud toho kterého jedince, skupiny, národa, rasy a celého lidstva. Dále je Karma, jako výraz pro výstup z hlediska Příčiny a Následku ze Světa příčin(Akaši) dělená podle úrovně kde byla příčina vygenerována.

1.Karmické důsledky na rovině pozemské-zápis v Ákaše  „4“ typu

2.Karmické důsledky na rovině astrální-zápis v Ákaše  „3“ typu

3.Karmické důsledky na rovině mentální-zápis v Ákaše  „2“ typu

4.Karmické důsledky na rovině ákašské-zápis v Ákaše  „1“ typu

5.Karmické důsledky na rovině prvotního stvoření-zápis v Ákaše  „0“ typu

Poslední „5. Karmické důsledky „ jsou provinění se proti Duchu Svatému a proti Zákonům Stvoření.

 

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU

Nyní si tedy můžeme docela snadno odpovědět na hlavní téma tohoto článku:


1. K čemu poslouží pozitivní myšlení?

Pozitivní způsob myšlení slouží a poslouží v této době k vytvoření prostoru pro čistotu myšlení obecně a vytváření podmínek pro snadnější realizace vlastního nasměrování a záměru. Co je záměrem a k čemu vlastně směrovat? Záměrem by mělo být pro všechny z nás připravit se na období zkoušek a vydání svědectví Kdo jsme a čím chceme být! Abychom mohli vydat svědectví o sobě, je nutno se :

a) Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT)

b) Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné tělo)

c) Aktivovat své skutečné Já v rovině LD(VDT)

d) Rozšířit Vědomí Já do Vědomí Já Jsem(aktivací nejprve ŽD a Kristova Vědomí v něm)

e) Dosáhnout spojení s Boží Prozřetelností a být v Boží Přítomnosti co nejčastěji to je možné


2. Co je Vnitřní připravenost k VZESTUPU?

Vnitřní připravenost vyplývá již z info uvedených v bodech a) až e) předcházejícího odstavce. Vlastní praktiku popíšu v dalším článku Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU

Takže co tedy je ta vnitřní připravenost? Není to nic jiného než dosažený stav , ve kterém každý praktikující člověk sjednotil Trojjediného Ducha (3JD) do jednoho celku a plně ovládá a řídí své vozítko, kterým je 3JT skrze plně aktivované a funkční IST. Může se Vám zdát výše uvedené velice složité a zdlouhavé, ale opak je pravdou. Máme mnohonásobné zkušenosti, že to lze dosáhnout při pravidelném cvičení 2x denně po 30´ během 3 měsíců stavy plné aktivace 3JD a ovládnutí a očistění 3JT. Proto si dovolím tvrdit, že každý je schopen při poctivé práci na sobě, během 3 až 6 měsíců takový pokrok, že měřeno jinými způsoby by trvalo to samé několik desítek roků tvrdé práce na sobě. Je nyní doba, kdy byla tato metoda uvolněna, aby každý měl šanci. Pokud se do tohoto procesu Vědomě zapojíte, stanete se živoucím důkazem toho, že to funguje nejen pro sebe, ale i pro své blízké, kterým můžete pomoci k VZESTUPU. Budete tím co bylo kdysi předpovězeno a to že“ Světlo vyjde z Prahy“. Samozřejmě to není jen z Prahy, ale je to platné pro celé Čechy a Slovensko. Vy kteří začnete, budete tím Světlem pro Národy této Doby a této Planety. Nejsou to plané sliby, je to Váš úkol, Vaše naděje, Váš krok do aktivní budoucnosti !

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

  

 

Související:

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl (jen základní terminologie ...)

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Návrat k Bráně času

Průvodce Nulovou zónou