O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Jak dosáhnout Vnitřní připravenost k VZESTUPU - 1.díl

24.04.2010 17:02

LK: Jak jsem slíbil v článku Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU budeme dnes řešit jak dosáhnout vnitřní připravenost ke Vzestupu.

 

Nejprve si však budeme muset položit základní motivační otázky:

„Co vlastně chci a mám dosáhnout?“

„ Proč vlastně to mám dosáhnout?“

„Co vlastně tím dosáhnu a proč je to tak důležité?“


Tyto otázky by si měl každý z vás zodpovědět každý sam za sebe! Přesto použiji skutečný příběh jednoho mého dlouholetého přítele, který v podstatě celý svůj život hledal smysl života v různých ezoterických směrech a zároveň kvůli svému chatrnému zdraví hledal odpovědi na otázky:

a) Jak se vyléčit?

b) Proč se mi to děje a jaký to má smysl?

c) Je vůbec naděje na nějaké skutečné vyléčení?

d) Má to vůbec nějaký smysl

e) Nebylo by lepší raději odejít z tohoto života?


Jak vidíte hloubka a tíha tohoto problému byla dlouhodobá a skoro neřešitelná z pohledu různých metod použitých léčebných postupů. Tento můj kamarád použil snad skoro všechny možné a nemožné metody a postupy. Přesto nedošlo k žádnému zlepšení, když pomineme momentální zlepšení a přestěhování projevu problémů s následnou gradací nemoci.

Když jsem mu některé věci říkal, tak trpně sice vše vyslechnul, ale v podstatě nic z toho co jsem mu řekl neaplikoval do své životní praxe. Celkový vývoj problému jej dovedl do takového stupně nemohoucnosti a snesitelnosti (viz otázka typu e), už nevěděl kudy kam). Teprve nyní byl připraven něco z toho co jsem mu řekl použít a praktikovat. Tím , že začal něco dělat, mohl jsem i Já do procesu vztoupit aktivní pomocí a tím se u něj projevil zrychlený proces odezvy, jehož výsledkem bylo, že došlo k radikální úlevě, možnosti spánku a následnému dalšímu kolu zlepšování. Co je důležité začal znovu Věřit v sebe, ve smysl života, v lásku k bližnému a především v Boha, jeho Spravedlnost a Milosrdenství.

Na tomto příkladu, který znám v mnoha podobách ze své životní praxe, jsem chtěl ukázat jedno jediné: „ Pomožte si a bude Vám pomoženo!“ nebo také musíte začít něco dělat a pomoc příjde sama, protože Milost a Milosrdenství Stvořitele je nekonečná.

Ještě malou poznámku. Záměrně jsem nejmenoval ani jeden léčebný postup, aby to nevyvolalo negativní postoj k té které léčebné metodě. Všechny léčebné metody, které použil nebo mu byly aplikovány jsou účinné, ale jen tehdy pokud je do tohoto procesu zapojen aktivně Duch nemocného, který rozhoduje zda vozítko bude, jakým způsobem a jak dlouho „cvičeno“ i třeba „ne-mocí“, aby si Vědomí osobnosti uvědomilo, kdo je zde Pánem, Velitelem, Pilotem,Vůdcem no prostě Autoritou. Když vozítko neposlouchá a Mysl si dělá co chce, pak se nedivme, že v době zahájení působnosti Zákona „Musu“, určeného pro tříbení stagnující většiny, jsou různé shodné příznaky slabostí, šokových projevů a tlaků, nemocí.

 

Myslím, že nyní můžeme přikročit k vlastnímu návodu jak dosáhnout připravenost k Vzestupu.


Jak jsem již napsal v předešlém článku je nutno dosáhnout následující:

a) Očistit se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT)

b) Harmonizovat všechny úrovně 3JT + aktivovat plně IST (Intuitivně Soucitné tělo)

c) Aktivovat své skutečné Já v rovině LD(VDT)

d) Rozšířit Vědomí Já do Vědomí Já Jsem(aktivací nejprve ŽD a Kristova Vědomí v něm)

e) Dosáhnout spojení s Boží Prozřetelností a být v Boží Přítomnosti co nejčastěji to je možné

 

Všechny tyto body budeme postupně zveřejňovat jako seriál a když to jen trochu půjde tak každý den zveřejníme jeden bod, aby jste to měli co nejdříve celé k dispozici. Celé je to koncipováno vlastně jako návod a nic jiného už nebude!!!

 

1. Očištění se na všech úrovních Trojjediného Těla (3JT)

a) MET = materiální a éterické tělo je potřeba provést očistu na úrovní fyzického těla a k němu jeho energetického těla. Materiální tělo očisťujeme známými postupy pro detoxikaci a očistu(vhodných léčebně očistných a detoxikačních kůr najdete na internetu, nebudeme zde žádnou z nich upřednostňovat, ale vzhledem že začíná jaro, je ideální doba pro použití čerstvých bylinek, rostlin a jejich květů, doporučujeme takové postupy, které tyto čerstvé přírodní produkty používají).

Éterické tělo můžeme očisťovat přímo pomocí energií éterických rovin: Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 13.díl a pomocí FOP (Fialový očistný plamen), můžeme pomocí meditačního cvičení očistit nejen MET, ale i další těla 3JT. Ještě se k tomu vrátím.


b) CET = citové emoční tělo je potřeba především očistit tzv. introspekcí. Očista zde spočívá v tom, že si ujasníme které charakterové a volní vlastnosti nás ovlivňují nejvíce jak pozitivně, tak i negativně. Prostě kterým emocím a vlastnostem podléháme nejvíce. Popis toho jak cvičit uvádím zde podle BOZ [1]:

___________________________________________________________________________________________________________________________

INTROSPEKCE neboli SEBEPOZNÁNÍ

V našem obydlí, čímž je myšleno naše tělo a naše duše, se musíme v každou dobu dobře vyznat. Budiž tedy naším předním úkolem poznat sami sebe. Každá zasvěcovací soustava, ať je jakéhokoliv druhu, klade tuto podmínku. Bez sebepoznání není opravdového vzestupu.

V prvních dnech magického výcviku duše se budeme zabývat introspekcí neboli sebepoznáním z praktického hlediska. Založte si magický deník a poznamenejte si v něm všechny špatné vlastnosti své duše. Tento deník, který je jakousi Vaší kontrolní knihou, bude sloužit jen Vám a nikdo jiný nemá právo do něho nahlédnout. Při sebekontrole svých chyb, zvyků, vášní, pudů a ostatních nepěkných povahových vlastností buďte nesmlouvaví, neúprosní a tvrdí. Nezkrášlujte žádnou ze svých chyb a nedostatků. Meditujte sami o sobě, vmyslete se nazpět do různých situací své minulosti, jak jste se tu či onde zachovali a jakých chyb jste se za daných okolností dopustili. Všechny své slabosti, zabíhající do nejjemnějších odstínů, si poctivě zapište. Kdyby jich bylo sebevíce, nevadí. Žádnou z nich nesmíte sami sobě utajit a žádná Vám nesmí zůstat neodhalena.

Obzvláště nadaným žákům se podařilo objevit celé stovky chyb v nejjemnějších odstínech. Tito žáci měli výborné meditační schopnosti a dokázali vniknout hluboko do vlastní duše. Očistěte svou duši dokonale, zbavte ji každé nečistoty a všeho kalu.

Tato sebeanalýza je jednou z nejdůležitějších magických průpravných prací. Mnoho okultních soustav ji zanedbává a proto jsou jejich úspěchy také zcela nepatrné. Tato duševní průprava je styčným bodem magické rovnováhy, bez níž pravidelný vzestup ve vývinu není myslitelný. Této sebekritice věnujte každého dne, ráno i večer, několik minut času.

Máte-li během dne nějakou tu chvilku volnou, využijte ji nejlépe tím, že budete intenzivně přemýšlet, kde ve skrytu číhá ještě nějaký nedostatek a podaří-li se Vám jej objevit, ihned si jej poznamenejte, abyste na něj nezapomněli. Přistihnete-li se kdekoliv pří chybě, nemeškejte a ihned si ji zapište.

Nepodaří-li se Vám všechny své chyby objevit během jednoho týdne, věnujte tomuto pátrání další týden, až svůj tzv. rejstřík hříchů budete mít úplně sepsaný. Přikročte potom k dalšímu cvičení a to bystrým přemýšlením se snažte přiřknout každou chybu jednomu ze čtyř živlů. Ve svém deníku si pro každý živel utvořte jeden sloupec, do kterého své chyby zapíšete. Takové chyby, u kterých si nebudete zcela jisti, kterému živlu náleží, zapište zatím do sloupce „chyby indiferentní“. Později, až ve výcviku pokročíte, zjistíte snadno, jakému živlu tu či onu chybu máte přiřknout.

Tak např. ohnivému živlu připíšete: mstivost, náhlé vzkypění, nenávist, zlost, žárlivost.

Vzdušnému živlu: chlubivost, lehkomyslnost, klevetivost, marnotratnost, přeceňování sama sebe.

Vodnímu živlu: bezcitnost, ledabylost, lhostejnost, nesmělost, nestálost, netečnost, povolnost, vzdorovitost.

A zemnímu živlu: lenost, nepravidelnost, nesvědomitost, těžkopádnost, urážlivost, zádumčivost.

V následujícím týdnu meditujte o každém jednotlivém sloupci a rozdělte jej na tři skupiny. Do první z nich zařaďte nejhrubější chyby a takové, kterým nejvíce a nejsnáze podléháte, které se při sebemenší příčině a příležitosti okamžitě vynoří. Do skupiny druhé přijdou chyby, které se vyskytují řidčeji a s menší intenzitou. A do třetího, posledního sloupce vypište konečně takové chyby, které se objeví málokdy a jen v nepatrném měřítku. Takto si počínejte u všech ostatních (živlových) sloupců i s chybami indiferentními. Pracujte vždy svědomitě, vyplatí se Vám to.

Stejným způsobem roztřiďte své dobré vlastnosti a zařaďte je do příslušných živlových sloupců. Pamatujte i zde na uvedené tři skupiny.

Ohnivému živlu připíšete např.: aktivnost, nadšení, odvahu, rozhodnost, smělost.

Vzdušnému živlu: dobrosrdečnost, chuť, obratnost, optimismus, píli, radost.

Vodnímu živlu: jemnost, klid, odpouštění, skromnost, soucit, vroucnost, zdrženlivost.

A zemnímu živlu: dochvilnost, důkladnost, odpovědnost,střízlivost, svědomitost, vytrvalost, úctu.

Takto obdržíte dvě tak zvaná astrální zrcadla duše a to: jedno černé zrcadlo se špatnými duševními vlastnostmi a jedno bílé s dobrými a ušlechtilými povahovými vlastnostmi. Tato magická zrcadla můžeme pokládat doslova za okultní a kromě majitele není nikdo oprávněn do nich nahlédnout. Znovu zdůrazňují, že se každý musí vynasnažit vypracovat svá duševní magická zrcadla přesně a svědomitě. Kdybyste během vývoje objevili na sobě ještě některou dobrou nebo špatnou vlastnost, máte stále ještě možnost zařadit ji do příslušného sloupce. Tato dvě magická zrcadla umožňují mágovi rozeznat téměř přesně, který živel u něho v bílém a černém zrcadle převládá. K dosažení magické rovnováhy je toto poznání, na němž závisí další vývoj, krajně důležité.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

c) DT = duševní tělo = Mysl je potřeba očistit od všech negativně laděných myšlenek a kontrolovat celkově tok myšlenek, které nám přichází na dráhu přítomného času. Popis toho jak cvičit uvádím zde podle BOZ [1]:

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek.

Usedněte pohodlně na židli nebo se uložte na pohovku. Uvolněte svaly celého těla, zavřete oči a pozorujte po dobu pěti minut běh svých myšlenek, které se snažte podržet.

Zpočátku na Vás budou dorážet myšlenky, týkající se věcí a záležitostí denního života, povolání, starostí a pod. K těmto myšlenkovým pochodům zaujměte postoj tichého pozorovatele, tedy zcela neodvisle. Podle toho, v jaké situaci a náladě se právě nacházíte, bude se Vám cvičení dařit buď dobře anebo méně uspokojivě. To znamená, že nemáte chod myšlenek ztrácet, nesmíte se zapomínat, nýbrž je pozorně sledovat. Chraňte se při cvičení usnout. Dostaví-li se únava, je lépe cvičení okamžitě přerušit a odložit napříště s předsevzetím, že budete únavě statečně vzdorovat.

Indové např., aby neztráceli drahocenný čas, pomáhají si tím, že si stříkají do obličeje studenou vodu nebo omývají studenou vodou obličej a hořejší tělo. Obojí napomáhá k tomu, abychom se udrželi svěží. Můžeme též před cvičením udělat několik hlubokých vdechů, které rovněž zabraňují únavě a ospalosti. Na takové a podobné zásahy přijde po čase každý žák sám.

Cvičení, týkající se kontroly myšlenek, musíme provádět denně a to ráno i večer. Každý den cvičení prodlužujeme o jednu minutu, takže během týdne musí žák být již s to, po dobu nejméně deseti minut sledovat a kontrolovat chod svých myšlenek, aniž by od tohoto cvičení odbočil.

Doba uvedená k provádění tohoto cvičení je pro člověka průměrných možností a kvalit. Kdo by s ní nevystačil, může si cvičební lhůtu prodloužit dle svých vnímacích schopností, neboť nemá význam spěchat. Vývin je u každého člověka zcela individuální. Pokud není zvládnuto jedno cvičení, nesmí být nikdy započato s dalším.

Pozorný žák pozná, jak ho z počátku myšlenky překotně napadají, jak přímo šíleným tempem kolem něho pádí, takže mu přijde skoro zatěžko rozpomenout se na ně na všechny. Od jednoho cvičení ke druhému však zjistí, že se myšlenky stávají méně chaotické, že se pozvolně mírní až se konečně ve vědomí objeví jen ojedinělé, jakoby z dálky přicházející myšlenky.

Této kontrole myšlenek nechť žák věnuje veškerou pozornost, neboť v magickém vývinu je velmi důležitá, což ostatně později každý pozná sám na sobě.

Za předpokladu, že uvedené cvičení bylo náležitě provedeno a žák je prakticky ovládá, může přikročit k dalšímu výcviku a to mentálnímu.
Žák se naučil kontrole svých myšlenek. Další cvičení spočívá v zadržování veškerých myšlenek, které se vtírají tvrdošíjně a proti naší vůli. Musíte např. dokázat vypustit z mysli práci a starosti svého povolání, jakmile jste se z něj vrátili do svého soukromého a rodinného života. Všechny myšlenky, které do Vašeho soukromí nepatří, musíte vypojit a stát se okamžitě jinými lidmi. A zase naopak, jste-li v povolání, musíte veškeré myšlenky věnovat jen tomu a nedovolit, aby bloudily někde jinde, např. doma, u Vašich známých apod.

V tom se cvičte tak dlouho, až se vám to stane zvykem. Dbejte především na to, abyste vše, co děláte, ať již v povolání nebo v soukromí, konali vždy s plným vědomím, bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo o malé věci. Toto cvičení provádějte po celý život, neboť jím bystříte ducha, posilujete vědomí a paměť.

Jestliže jste v tomto cvičení získali určitou praxi, přikročíte k dalšímu a vynasnažíte se udržet delší dobu jen jedinou myšlenku nebo jedinou ideu. Jiné myšlenky, které by se chtěly přidružit nebo násilně vetřít, statečně potlačíte. Pro tento účel si zvolte libovolně buď nějaký myšlenkový nebo ideový pochod, a nějakou vhodnou představu, kterou vší silou podržíte.

Z počátku se Vám to podaří jen několik vteřin, později už několik minut. Musíte dokázat nejméně deset minut nepřetržitě sledovat a udržet jednu jedinou myšlenku.

Bylo-li Vaše úsilí korunováno dobrým výsledkem, můžete přejít k dalšímu cvičení. Nyní budete usilovat o dokonalé vyprázdnění myšlenek! Uložte se opět na pohovku, postel nebo usedněte na židli a uvolněte všechny svaly. Zavřete oči a snažte se každou Vás přepadávající myšlenku energicky odmítnout. Ve Vaší mysli nesmí nic vzniknout, musí zde vládnout naprostá prázdnota.

I toto cvičení se Vám nejdříve podaří zvládnout jen na několik vteřin, avšak při častějším opakování bude Váš úspěch vždy větší. Podaří-li se Vám udržet tento stav plných deset minut, aniž byste se zapomněli, ba dokonce usnuli, můžete považovat cvičení za zvládnuté.

Vaše úspěchy i neúspěchy, dobu cvičení a případné poruchy si pečlivě zapisujte do magického deníku (viz bližší o něm v magickém výcviku duše tohoto stupně). Čím svědomitěji si budete počínat, tím lépe a s větším úspěchem zvládnete i veškerá další cvičení. Pro příští den nebo i týden si vypracujte přesný pracovní plán. Konejte především autokritiku (sebekritiku).

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení

  

 

Související:

díly seriálu : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí   

Fenomén roku 2012 ve Vědomí lidí dnes

Pozitivní myšlení a vnitřní připravenost k VZESTUPU