O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 13.díl

06.04.2010 20:47

LK: V této třinácté části budeme pokračovat  v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí , především si budeme dále popisovat způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik na příslušné úrovni, abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně sebe ovlivňovat.

 

Vnitřní praktiky v Hmotném světě Mikrokosmu   – MET

Tab. 13.1.

V Tabulce 13. 1. jsou uvedeny všechny korespondence a vztahy s dalšími rovinami podle uvedených typů objektů, příslušných k MET a odpovídající úrovni Vědomí. Z tabulky a v ní uvedených hodnot lze snadno odvodit typ spojení, zpřítomňování, identifikaci, možnosti ovlivňování a popřípadě možnosti sladění více objektů najednou.

 

Obr.13.1.  [ 3 ]  - rozmístění  čaker v MET

Tab. 13.2.

V Tabulce 13.2. lze vidět jak jsou jednotlivé úrovně provázány z hlediska společných korespondencí  na jednotlivé energetické body a čakry.

Příklad:  V úrovni MET-15 je tak zvané Třetí oko (Hypofýza), jako DR/DT, pokud mají ostatní nějaké problémy včetně MET-15 čakry, je vysoká pravděpodobnost, že pramení z jejich nerovnováhy. Takže v podstatě můžeme projít všechny jednotlivé sdružené body-čakry, to je v tomto případě:

A nebo je z pozice MET-15 sladit!!! Jak to provést?

„Mé NV/AV spoj mne s Vědomím MET-15 a s jejími  SDRUŽENÝMI ČAKRAMI OSTATNÍCH TĚL A ROVIN  A INTEGRUJ JE DO SPOLEČNÉHO VĚDOMÍ  - IV-MET-15!“

        IV= Integrální Vědomí

„IV-MET-15 aktivuj, vyrovnej, vyčisti, harmonizuj a udržuj všechny sdružené čakry!“

 

Tab.13.3. viz Grafické vyjádření R-T.pdf pro MET

 

 

Vnitřní praktiky - základní :

viz Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí – 8b.díl (doplněk)

 

 

Add. D) Harmonizování- vyrovnávání-doplňování (jeden objekt)…( pomocí živlové energie a fluid, životní síly, energie SPI)

Abychom zcela jasně definovali kde jsou centra MET z hlediska energetiky a kvality, je potřeba říci,že Kořenová čakra se v každodenní klinické práci používá více než kterákoliv jiná čakra, protože se může používat při léčbě čehokoliv chronického. Buď samotná nebo v kombinaci s jinou příslušnou čakrou se může kořenová čakra používat k léčbě chronických mechanických stavů, zánětu kostních kloubů, dědičných a hlubokých emocionálních stavů. Kořenová čakra je zodpovědná za ukotvení těla ve fyzické rovině a poskytování kanálu pro vůli vyjádřit se. Ve spirituálních termínech je poměrně nevyužívaná a neaktivní v obecné populaci, ale její aktivita je na vzrůstu kvůli stresu z moderního života.
Kořenová čakra je spojena s dření z nadledvin a kůrou nadledvin, ta první je zodpovědná za produkci adrenalinu, druhá za produkci kortizonu. Kořenová čakra se používá k léčbě hluboce zakořeněných dědičných a miasmatických slabostí (zátěž zdravotního stavu. Může být zděděná nebo získaná a je překážkou na cestě k uzdravení ) a je ohniskovým bodem pro jakýkoliv stav vztahující se k páteři a ledvinám. Psychosomatické problémy - jako když je člověk na dně - jsou taktéž spojeny s touto čakrou. Spojené meridiány jsou meridián ledvin a močového měchýře, a klíčové body jsou LR 8 (umístěný na středním aspektu kolena) a Con 22 (umístěný na vrubu hrudní kosti).

 

Kořenová čakra , která představuje v MET:

A)    Éterická sekce:

7. oblast reflexního éteru, paměť přírody (žlutě viz Obr.4.2., zdroj [ 2 ] - str.35)

6. oblast světelného éteru (prostředník smyslového vnímání)

5. oblast životního éteru (prostředník rozmnožování)

4. oblast chemického éteru (prostředník trávení a vyměšování)

B)   Chemická sekce:  

3. oblast plynů

2. oblast kapalin

1. oblast tuhých těles

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. Chemický éter.

Tento éter je svým projevem jak pozitivní, tak negativní. Jeho prostřednictvím se projevují síly způsobující trávení a vyměšování. Trávení je proces, při němž se začleňují do těla rostliny, zvířete či člověka různé nutriční součásti potravy. Provádějí ho síly, k nimž se podrobně dostaneme později. Pracují s kladným pólem chemického éteru a přitahují potřebné prvky, aby je pak sestavily do patřičných hmotných forem. Přitom nepůsobí slepě ani mechanicky, nýbrž zachovávají selektivní způsob (svými účinky dobře známý vědcům), tudíž dokonale splňují svůj účel, jímž je růst a udržování tělesné schránky. Vyměšování je dílem stejných sil, avšak tentokrát se pracuje se záporným pólem chemického éteru. S jeho přispěním se z těla odstraňují nepoužitelné části potravy nebo látky, které už v organismu splnily svůj účel, a tělo se jich hodlá zbavit. Stejně jako jiné, na lidské vůli nezávislé procesy, i tento probíhá selektivně a nikoliv mechanicky, jak můžeme pozorovat na příkladu ledvin, kde se moč filtruje pouze tehdy, jsou-li tělesné orgány zdravé; v případě, že tomu tak není, unikají s močí taktéž cenné bílkoviny, což by se za normálních podmínek  nestalo.

 

2. Životní éter.

Jako je chemický éter pomocníkem sil, jež mají za úkol starat se o údržbu individuálních těl, slouží životní éter silám, pečujícím o udržování celého druhu - silám rozmnožovacím. Stejně jako chemický éter, také éter životní má svůj kladný i záporný pól. Síly pracující s kladným pólem se starají o samice v průběhu těhotenství. Umožňují jim sehrát aktivní, kladnou úlohu při zrodu nové bytosti. Síly pracující s pólem záporným napomáhají samcům produkovat semeno. Při práci na oplodněném vajíčku zvířete nebo člověka, popřípadě na rostlinném semeni, produkují síly pracující s kladným pólem životního éteru samčí rostliny a živočichy; kdežto síly pracující se záporným pólem dávají vzniknout samicím.

 

3. Světelný éter.

Tento éter je kladný i záporný a síly, které využívají jeho kladný pól, vyvíjejí tělesnou teplotu u vyšších živočišných druhů včetně člověka, což jim poskytuje nezávislý tepelný zdroj. Síly pracující se záporným pólem světelného éteru operují skrze smysly a pasivně se projevují jako zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Taktéž vytvářejí a vyživují oko. U studenokrevných živočichů slouží kladný pól světelného éteru především silám krevního oběhu a síly záporného pólu mají stejný význam ohledně zraku jako v-případě živočichů vyšších. Tam, kde oči sehrávají podřadnou úlohu, budou se tyto síly pravděpodobně starat o jiné smyslové orgány, stejně jako u tvorů, disponujících více smysly. V případě rostlin obstarávají síly kladného pólu světelného éteru cirkulaci rostlinné šťávy. V zimě, kdy světelný éter není tolik nabit slunečním zářením jako v létě, polevuje míza ve svém proudění, dokud se síly éteru za pomoci letního slunce neobnoví. Síly spojené se záporným pólem světelného éteru ukládají chlorofyl, zelené rostlinné barvivo, a rovněž zabarvují květy. Ve skutečnosti jsou veškeré barvy ve všech říších výsledkem záporného pólu světelného éteru. Proto mají zvířata nejsytější zabarvení na hřbetě a květiny na straně mířící ke světlu. V polárních oblastech, kam sluneční paprsky zasahují jen slabě, jsou barvy vybledlejší a v některých případech se jimi šetří natolik, že v zimě se nevyskytují vůbec a zvířata zůstávají bílá.

 

4. Reflexní éter.

V každé době lze najít například představu domu, věci, události,  která existuje  nebo existovala v něčí mysli, může být z paměti přírody získána dokonce i po smrti jejího nositele. Všechno, co se kdy událo, zanechalo svůj nezahladitelný otisk v reflexním éteru. Podobně jako gigantické kapradiny v dětských dobách Země ponechaly své obrysy v současných uhelných ložiscích a stejně jako můžeme sledovat pradávný postup ledovců díky stopám,jež za sebou na kamenitém podloží tyto masy vyryly, tak se vrývají do reflexního éteru i všechny lidské myšlenky a činy, pročež zkušený jasnovidec dokáže jejich příběhy vyčíst s přesností úměrnou své zručnosti. Reflexní éter si toto označení zasluhuje z nejednoho důvodu, proč v éteru dokáže číst i nepříliš zkušený jasnovidec, avšak přijímané obrazy budou ve srovnání s těmi ve vyšší říši rozmazané a neurčité. Čtenáři reflexního éteru jsou většinou ti, kdož nemají jinou možnost, a zpravidla ani nevědí, odkud vlastně čtou. Do této skupiny patří mnoho psychornetriků a médií. V jistém nepatrném rozsahu čtou v reflexním éteru také studenti počátečních stupňů okultních škol, nicméně jsou varováni svým učitelem, že jim tento éter neposkytuje dostatečné záruky přesných informací, takže by mohli snadno podlehnout mylnému závěru. Reflexní éter je taktéž prostředníkem, jímž působí myšlenka na lidský mozek. Je velice těsně spojen se čtvrtou částí světa myšlenek. Jedná se o nejvyšší ze čtyř částí obsažených v oblasti konkrétního myšlení,skutečné domoviny lidské mysli. Zde se nalézá mnohem jasnější verze paměti přírody, než jak je tomu v éteru reflexním.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Umístění čakry MET :

a)   Kořenová čakra

Protože přesné umístění kořenové čakry je na perineu, obzvláště choulostivém míst těla, používají se alternativní body (při použití akupunktury nebo akupresury)

Pamatujte si, oblast vlivu opásává tělo na úrovni každé čakry, takže pro praktické potřeby jsou stejně užitečné přední bod CV 2 (horní vrchol spony stydké) a zadní bod  GV 2 (spojení kosti křížové a kostrční). Kvůli choulostivé povaze této oblasti se někteří   akupunkturisté a pacienti zdráhají tyto dva body používat, ale kořenová čakra je v klinických termínech nejdůležitější čakrou a používá se v každodenní akupunktuře více než  jakákoliv jiná čakra. Jakmile akupunkturista porozumí důležitosti kořenové čakry, měl by se pokusit získat pacientův souhlas k práci v oblasti blízko perinea. Nicméně souhlas  pacienta před napíchnutím mít musíte vždy - nikdy to nesmíte považovat za samozřejmé .

Poznámka: NAPSAL JSEM TOTO nejen pro akupunturisty nebo pro akumpresuristy, ale i pro všechny kteří se snaží pomoci  ES (energetické stříkačky), je to zásadní způsob práce při pomoci jiným, zeptat se nejen jejich vozítka (normální vědomí toho konkrétního člověka), ale především jejich Ducha, protože může mít s vozítkem jiné záměry, protože jej například  neposlouchá, nebo je tam nějaká karmická zátěž, kterou je nutno nejprve rozebrat a zpracovat a pak teprve se může pomoci. Je potřeba nejprve s pacientem (osoba, které chceme pomoci) rozebrat celý postup a vysvětlit o co jde. Protože zrovna nedávno se mi stalo, že jsem chtěl někomu pomoci a nakonec jsem byl obviněn z nepatřičných činností vůči této osobě. Přitom jsem byl osloven jeho vlastním Duchem  a zachoval jsem všechny pravidla toho, co se může a má! Prostě někteří lidé nejsou připraveni na Vaší pomoc,  i kdyby to byl z Vaší strany sebevětší akt lásky a soucitu…….

Klíčové body této čakry – CV-22 a LV-8,

Čong Maj - zvláštní meridian – klíčový bod tohoto meridianu  je SP-4

Ren Maj -  klíčový bod tohoto meridianu  je LU-7

Du Maj -  klíčový bod tohoto meridianu  je SI-3

Kořenová čakra  je spojena s meridianem  ledvin a močového měchýře

K této čakře se váží všechny chronické stavy páteře, dědičné stavy, artritida, menopausální stavy, silný psychický obraz, těžké deprese

 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že MET má i energetickou část vyjádřenou skrze  trávení a skrze rozmnožování, lze zařadit do systému MET již popsané části CET z dílu číslo 12. (jedná se zde především o kvantitativní a funkční stránku příslušných orgánů a čaker):

b)   Pupeční čakra

 

- přímo na pupku na CV-8 ( hlavním bodem pro extrémní kolaps Yang především vedoucí k chladu ve střevech - ohřívá žaludek a pomáhá když jsou poruchy trávení) (přední aspekt - PA)

- na bederní části páteře GV-4 MING-MEN, na úrovni L2-L3(zadní aspekt- ZA)

Indikační problémy Pupeční čakry: první pomoc při bezvědomí nebo kolapsu, při krvácení po porodu, chronický nervový průjem ascites (PA) poruchy menstruačního cyklu, fluor, bolesti v křížové oblasti, impotence, bolesti hlavy, šumění v uších (ZA)

Sdružené emoční a mentální stavy Pupeční čakry: přehnaná emocionalita, neschopnost jasně myslet, nedostatečně vyvinuté citění, prchlivost, přílišné soustředění na pocity

 

c)   Sakrální čakra -2.3

- leží cca 2,5 cm pod Pupeční čakrou na aku bodu CV-6 (přední aspekt)

- na hrudní páteři, na úrovni L4-L5 na aku bodu GV-3 (zadní aspekt)

(Klíčové body této čakry – GV-12 a PC-3, Jinchiao Maj - zvláštní meridian – klíčový bod tohoto meridianu je KD-6, čakra je spojena s meridianem Osrdečníku a meridianem Sleziny)

Indikační problémy Sakrální čakry: močové problémy, nerovnováha vody, slabost dolních končetin

Sdružené emoční a mentální stavy Sakrální čakry: závist, žárlivost, touha, promiskuita, nízká sebeúcta a slabší komunikace v negativním aspektu, v pozitivním aspektu podporuje hravost, tvůrčí činnost, dává radost.

 

d)   Sakrální čakra -2.2

- leží cca 2,5- 4 cm pod Sakrální čakrou -2.3 na aku bodu CV-5 (přední aspekt)

- nachází se v jamce pod trnem S-3 (kost křížová) na aku bodu GV-2.3 (zadní aspekt)

Indikační problémy Sakrální čakry: poruchy menstruačního cyklu, krvácení po porodu, endometritida,  chronická prostatitida a orchiditida, bolestivá adnexitida, zánět v oblasti břišního svalstva, místní bolesti

Sdružené emoční a mentální stavy Sakrální čakry: závist, žárlivost, touha, promiskuita, nízská sebeúcta a slabší komunikace v negativním aspektu, v pozitivním dodává sílu, má velký lečebný potenciál a vyvolává celkový pocit stability

 


e)   Sakrální čakra -2.1

- leží vrchním okraji symfýzy(stydká spona- vrchní okraj ochlupení)  na aku bodu CV- 2(přední aspekt)

- nachází se  výši hiatus sacralis (kost křížová - neuzavřený obratel S-5) na aku bodu GV-2  (zadní aspekt)

Indikační problémy Sakrální čakry: pooperační retence moči, nemoci močopohlavního ústrojí, podpora spermatogeneze u mužů při neplodnosti, spasmy v oblasti hypogastria, gynekologické afekce, při celkové slabosti, při ochabování síly dolních končetin

Sdružené emoční a mentální stavy Sakrální čakry: transformační účinky když přeměňujeme pohlavní žádostivost ve vitalitu a inspirační energii, vize a vzestup
 

 

Anatomické a esoterní přiblížení  MET                                          

POZNÁMKA:

Jak jsem již naznačil, lze si pomoci i jiným způsobem a to cestou použití Vědomí všech žláz CET ( všechny hlavní tělesné orgány těla ) takto:

„Vědomí MET spoj  všechna Vědomí všech žláz a všech součinnostních Vědomí sdružených čaker a proveď KIH (komplexní integrální harmonizaci) všech čaker, orgánů a jejich objektových rovin !“

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

KIH = KOMPLEXNÍ INTEGRÁLNÍ HARMONIZACE a je to spojení všech následujících úkonů, které můžeme použít pro všechny objekty s kterými pracujeme jednotlivě nebo  společně v objektových úrovních, sdružených objektech a jejich Vědomích. Jedná se tedy o zjednodušení pro Vaší práci s Vědomími a jejich objekty  na různých úrovních, rovinách a tělech najednou.

Obr. 13.2

 

Takže výše uvedené lze provést takto:

1.      „Mé NV spoj mne s IV- MET a aktivuj všechny úrovně V-MET!“

2.      „IV-MET aktivuj všechny úrovně V-MET a sdružených Vědomí součinnostních objektů ostatních těl!“

3.      „IV-MET proveď na těchto Vědomích, objektech a jejich úrovních KIH!“

 

Tab. 13.4.

 

Pro orientaci a možnou pomoc při doplňování energie v jednotlivých částech těla zde uvádím přehled energií  v lidském těle:

 

ČLOVĚK (zdroj [ 1 ])

O těle

V ničem a v nikom se tak věrně nezrcadlí Bůh, jako právě v člověku, jenž byl stvořen podle obrazu univerza. Vše, co můžeme nalézt v univerzu velkém, odráží se přesně v malém; v člověku, který byl proto nazván mikrokosmem, na rozdíl od univerza tj. makrokosmu. Přesně vzato se v člověku odehrává celá příroda a úkolem této kapitoly je naučit se vše pozorovat, vědět a ovládat.

Nebudu zde popisovat fyziologické pochody v těle. S těmi se může každý seznámit četbou příslušné literatury. Mým úmyslem je naučit čtenáře pozorovat člověka z hermetického stanoviska a vysvětlit zájemci, jak si má správně počínat se základním klíčem, tj. účinkem živlů se zřetelem k člověku.

Známé přísloví praví: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Při studiu člověka pozná každý hlubokou pravdu, která se za těmito slovy skrývá. Jistojistě vyvstane otázka, co vlastně máme rozumět z hermetického stanoviska pod slovem zdraví? Nebude každý s to tuto otázku ihned správně zodpovědět, neboť převážná většina si problém zdraví vysvětluje zcela individuálně.

Z hermetického hlediska máme pod pojmem zdraví rozumět udržování dokonalé harmonie všech v těle účinkujících sil, se zřetelem k základním vlastnostem živlů. Disharmonie živlů nemusí nabýt právě takových rozměrů, aby vyvolala viditelný účinek, který nazýváme nemocí. Vyvrcholila-li ale disharmonie již natolik, že nastalo onemocnění, narušuje to už podstatně pravidelnou funkci živlů v těle.

Základní podmínkou proto je, aby nastávající zasvěcenec věnoval tělu veškerou pozornost. Zevnějšek těla můžeme považovat za krásný oděv, a krása je ve všem, jak ve velkém tak i v malém, rovněž aspektem božské přírody. Krásným nám nesmí připadat pouze to, co se nám líbí nebo co získá naši sympatii. Sympatie a antipatie spočívá na vzájemném působení živlů. Dokonalé zdraví je základní podmínkou k duchovnímu vzestupu. Chceme-li krásně bydlet, musíme své obydlí, v tomto případě svoje tělo, učinit krásným a harmonickým.

Dle univerzálních zákonů zastávají živly v těle určité funkce, z nichž nejhlavnější jsou: budovatelské, udržovací a rozkladné. Pozitivní, tedy budovatelská část v těle připadá aktivní stránce živlů. Udržovací čili usměrňovací funkci řídí spojovací tj. neutrální část živlů a rozkladnou tj. spalovací práci konají negativní živlové vlastnosti.

Zastává tudíž např. ohnivý princip po aktivní stránce s jeho elektrickým fluidem aktivní, budovatelskou, expanzivní činnost a opak toho připadá jeho negativní stránce. Vodní princip má po aktivní stránce na starosti budovatelskou činnost a po stránce negativní se stará o rozklad veškerých tekutin.

Vzdušný princip má za úkol usměrňovat v těle elektrické fluidum ohně a magnetické fluidum vody a udržovat je v rovnováze. Proto je považován za princip neutrální nebo zprostředkovatelský.

O zemním principu je v základním klíči o silách řečeno, že v těle má úlohu udržovat pospolu všechny tři živlové činnosti. Ve své aktivitě oživuje, sílí, buduje, udržuje atd., a v negativitě koná pravý opak. Zemnímu principu náleží jak růst těla, tak i jeho úpadek (stárnutí).

Mohli bychom hovořit ještě o celé řadě živlových analogií v těle, avšak tyto vysvětlivky nechť zatím postačí.

O činnosti živlů v těle věděli přesně všichni zasvěcenci všech dob. Nikdy však o ní podrobně nepsali, pravděpodobně proto, aby zabránili jakémukoli zneužití. Zasvěcenci rozdělili lidské tělo na tři základní pojmy a přiřkli: hlavu principu ohnivému, břicho principu vodnímu a hrudník principu vzdušnému, jakožto zprostředkovateli mezi ohněm a vodou. Na první pohled vidíme, že je toto rozdělení správné, neboť v hlavě se odehrává vše aktivní, tedy ohnivé, v břiše to opačné, vodní, práce šťáv, vyměšování atd. Hrudník náleží vzduchu a má takřka úlohu zprostředkovatele, protože se v něm dýchání děje mechanicky. A konečně zemní princip představuje se svou soudrživou silou celé lidské tělo včetně kostí a masa.

Případnou otázku, kde a jakým způsobem se v hrubohmotném těle projevuje princip akášický, si po hlubší úvaze může každý sám zodpovědět, a to tak, že se v nejhrubší formě skrývá v krvi a spermatu, při vzájemném působení těchto dvou látek v životnosti neboli vitalitě.

Jak jsem již řekl, tvoří ohnivý živel v těle fluidum elektrické a vodní živel magnetické. Každé fluidum má dvě pólová záření: aktivní a pasivní. Vzájemně střídavá působivost všech čtyř pólových záření se rovná čtyřpólovému magnetu, který je totožný s tajemstvím Tetragramatonu, s kaba­listickým JOD-HE-VAU-HE.

V lidském těle je proto elektromagnetické fluidum ve svém vnějším záření životním magnetismem, je ódem, či jak to ještě jinak porůznu nazýváme. Pravá strana lidského těla je u pravičáka aktivně elektrická a levá strana pasivně magnetická. U levičáka je tomu naopak. Vyzařovací síla tohoto elektromagnetického fluida závisí na tom, jak intenzivně živly v těle působí. Čím zdravěji a ladněji působení živlů v těle probíhá, tím mocnější a čistší je záření.

Vhodným cvičením, správným postojem a přesným dodržováním těchto zákonů můžeme kapacitu, sílu a působivost tohoto elektromagnetického fluida neboli ódu podle potřeby zvýšit nebo snížit. (Viz podrobnosti v praktické části tohoto díla.)

Se známou nám elektřinou a magnetizmem nemá elektrické a magnetické fluidum v lidském těle přímo nic společného, vztah je však obdobný. Tento zákon analogie je důležitým činitelem v her­metické vědě a jeho znalost dává zasvěcenci možnost konat s tímto klíčem pravé zázraky.

V potravě jsou živly obsaženy pomíchaně. Do těla se nám dostanou chemickým procesem, který je v něm udržuje. Z hlediska medicíny vyvolává příjem jakékoliv potravy spolu s dechem v těle spalovací proces, v němž hermetik vidí mnohem více než pouhý chemický postup. V tomto spalování spatřuje vzájemné rozpouštění potravy. Můžeme to porovnat s ohněm, jehož plamen je udržován pomocí paliva.

Na udržování této práce, tedy na potravě a dechu, závisí život. Aby každý živel obdržel potřebnou pohonnou látku, je záhodno přijímat potravu smíšenou, která obsahuje živlové základní látky. Kdybychom byli např. po celý život odkázáni pouze na jednostrannou stravu, naše tělo by bezpodmínečně onemocnělo, jinými slovy, stalo by se disharmonickým. Rozkladný proces, vyvolaný vzduchem a potravou, dodává živlům potřebnou látku, která je udržuje ve stálé činnosti. To je přirozený způsob lidského života. Schází-li jednomu nebo druhému živlu potřebná, tedy pohonná látka, projevuje se to hned v příslušných funkcích.

Dostane-li se např. ohnivý živel v těle k větší činnosti, pocítíme žízeň, u vzdušného živlu hlad, u vodního nás obestře zima a u zemního se dostaví únava. Rovněž každé přesycení živlů vyvolá v těle zvýšení jejich činnosti. U ohně se projeví jako touha po pohybu a činnosti, voda způsobí větší vyměšování. Přesycený vzduch nás upozorňuje, abychom se v jídle omezili a přesycená zem se jeví v aspektech pohlavního života, což se nemusí vždy vybíjet jen v pohlavních pudech, nýbrž (a to zejména u starších lidí), se dostaví touha po zvýšené pracovní činnosti, po vnější tvořivosti apod.

Elektrické a magnetické fluidum má ve své polaritě, tedy aktivně a pasivně, ve všech organických a anorganických tělesech z chemického, případně alchymického hlediska za úkol tvoření kyselin a zásad. Po aktivní stránce buduje a po pasivní rozpouští, rozkládá, ničí.

Tím je biologická činnost v těle vysvětlena. Výslednicí všeho je koloběh života: zrodí se, prospívá, zraje a umírá, což je evoluční bytí všeho stvořeného.

 
DIETA

Rozumná životospráva udržuje harmonii živlů v těle. Dojde-li k disharmonii činnosti živlů tím, že jeden nebo druhý živel buď převládá, nebo byl zeslaben, musíme učinit v přijímání potravy zvláštní opatření, aby živly byly opět uvedeny do normálních kolejí či aby byly alespoň v tomto směru příznivě ovlivněny. Z tohoto důvodu se pro zvláštní případy předepisují nejrůznější diety. Již odedávna dospěl průměrný člověk k tomuto názoru, aniž by byl pochopil jeho pravou příčinu.

Je-li živlová porucha takového rozsahu, že se disharmonie projevuje již viditelně, nejedná se jen o pouhou disharmonii, nýbrž o skutečné onemocnění. Nezbývá pak než sáhnout k drastičtějším prostředkům, aby opět došlo k žádoucí harmonii, má-li být dosaženo úplného uzdravení a tělo uvedeno do normálního chodu. Na této základně byly vybudovány všechny dosud známé léčebné soustavy. Blíže je popsat nepovažuji za nutné, protože jsou všeobecně známy.

Přírodní léčba doporučuje termické prostředky, jako: lázně, zábaly, obklady, bylinky, masáže apod. Alopatický lékař užívá koncentrovaných léčebných prostředků, které mají vyvolat účinek odpovídající živlům a přispět k uzdravení. Homeopat zvyšuje pomocí svých léčebných prostředků similia similibus curantur činnost opačného živlu, aby ohrožený živel uvedl se zřetelem k jeho polaritě do rovnováhy. Elektrohomeopat působí uplatněním svých prostředků přímo na elektrické a magnetické fluidum, aby podle povahy onemocnění vyrovnal náležitým zesílením těchto fluid rovněž živel, který se stal disharmonickým.

A tak sleduje každá léčebná soustava jeden a týž cíl tj. porušenou živlovou rovnováhu opět napravit. Znalost působení živlů v těle dává magnetopatovi čili magnetizérovi mnohem větší možnost zasáhnout svými silami zejména tehdy, když je s to probudit v sobě vědomě elektrické nebo magnetické fluidum, zesílit je a dle analogických zákonů přenést na onemocnělou část těla. Praktické stránce této léčebné metody věnuji v této knize zvláštní kapitolu. (Brána opravdového zasvěcení)

Tím by byly veškeré funkce těla dostatečně objasněny. Každou část těla ovlivňuje dle analogie živlů ještě živel specifický, který se projevuje v polaritě té které části těla. Zajímavá je skutečnost, že v chodu, respektive v mechanizaci mají některé orgány střídavě z nitra navenek elektrické, a zvenčí do nitra magnetické fluidum, které přispívá k tomu, aby chod a funkce v celkovém organizmu byly harmonické a analogické. U jiných orgánů je tomu naopak: elektrické fluidum působí zvenku i do nitra a magnetické z nitra navenek. Znalost toho pólového záření nazývá hermetická věda „okultní anatomií těla“. Znalost účinku této okultní anatomie je pro každého zasvěcence velmi důležitá, chce-li své tělo znát, ovlivňovat a ovládat.

 

V dalším popisuji okultní anatomii lidského těla se zřetelem k elektrickému a magnetickému fluidu, tedy v pozitivním i negativním rozsahu činnosti.

Z těchto vysvětlivek může zejména magnetopat čerpat veliký užitek, neboť dle ohniska nemoci volí pro onemocnělou část těla buď elektrické nebo magnetické fluidum. I všem ostatním může tato znalost jen prospět.

HLAVA

Přední část hlavy elektrická, zadní magnetická. Pravá strana magnetická, levá elektrická, vnitřek elektrický.

OČI

Přední i zadní část neutrální. Pravá a levá strana elektrická. Vnitřek magnetický.

UŠI

Přední a zadní část neutrální, pravá strana magnetická, levá elektrická. Vnitřek neutrální.

ÚSTA A JAZYK

Přední a zadní část neutrální, pravá a levá strana rovněž neutrální. Vnitřek magnetický.

KRK

Přední a zadní část magnetická. Pravá strana magnetická, levá elektrická. Vnitřek elektrický.

HRUDNÍK

Přední část elektromagnetická, zadní část elektrická. Pravá strana neutrální, levá strana elektrická. Vnitřek neutrální.

BŘICHO

Přední část elektrická, zadní magnetická. Pravá strana magnetická, levá elektrická. Vnitřek magnetický.

RUCE

Přední a zadní část neutrální. Pravá strana magnetická, levá elektrická. Vnitřek neutrální.

PRSTY pravé ruky

Přední a zadní části neutrální. Pravá a levá strana elektrická. Vnitřek neutrální.

PRSTY levé ruky

Přední a zadní části neutrální. Pravá a levá strana elektrická. Vnitřek neutrální.

NOHY

Přední a zadní části neutrální. Pravá strana magnetická, levá elektrická. Vnitřek neutrální.

MUŽSKY POHLAVNÍ ÚD

Přední část elektrická, zadní část neutrální. Pravá a levá strana neutrální. Vnitřek magnetický.

ŽENSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ

Přední část magnetická, zadní část neutrální. Pravá a levá strana neutrální. Vnitřek elektrický.

POSLEDNÍ OBRATEL PÁTEŘE a KONEČNÍK

Přední a zadní části neutrální, pravá a levá strana neutrální, vnitřek magnetický.

Na základě této okultní anatomie si může zasvěcenec sestavit klíčem čtyřpólového magnetu dle potřeby další analogie. Alchymista z toho pozná, že je lidské tělo opravdovým alternátorem, v němž se viditelně odehrává nejdokonalejší alchymistický proces, ono veliké dílo, neboli příprava kamene mudrců.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jak vidíte z výše uvedeného pro správné fungování lidského těla je nutná správná životospráva a jak je zřejmé z předchozích dílů i správná duševní hygiena (chování, jednání, rovnováha vlastností a celková vyváženost jednotlivých těl). Dále je docela dobré se naučit i přes snahy několika zaslepených lidí naučit se  poznávat, pracovat a projektovat jednotlivé živlové energie, jejich esence, to je elektrické , magnetické a elektromagnetické fluidum, životní energii. Je to dobré, protože si můžete nejen pomoci sobě po stránce kvantitativní z hlediska energie, ale ihned jste schopni rozeznat kde a jak která vlastnost, myšlenka z hlediska Kvality vás posiluje nebo naopak oslabuje. Je vždy lépe když víte a můžete konat, než být v nevědomosti a nechat se smýkat životem, být otrokem svých nevyrovnaných vlastností a vnějších vlivů. Nenechte si prosím namluvit, že je to špatné mít kontrolu nad svými vlastnostmi a k ním příslušným energiím. Ten kdo to tvrdí, buď ještě neprohlédl, anebo Vás chce ovládat a činit vás závislými.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení

[ 2 ] : Heindel Max / Rosenkruciánská Kosmokoncepce

[ 3 ] : KUNDALINY A ČAKRY - Praktická kniha / G.L.Paulson

Vnitřní struktura-MET.pdf