O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Sopečná činnost a zemětřesení jako projev myšlení a chování lidí

19.04.2010 21:42

Vážení čtenáři,
rozhodli jsem se Vám lehce přednést něco z nauky rosekruciánského laika Maxe Heindla [ 2 ] z kapitoly „ Konstituce Země a vulkanické erupce“, aby jste trochu pochopili - bylo vám jasněji, že přírodní síly nejsou příčinou těchto dějů (vulkanická činnost a zemětřesení), ale především myšlení a chování lidí se odráží a znásobuje v určitých vrstvách naší planety a tedy, že my sami jsme původci toho co se děje. Pokud se nezměníme a vědomě nezačneme měnit naše myšlenkové postoje nynějška a i to, co již bylo vygenerováno, nebudeme ochotni transformovat v pozitivnější a harmoničtější složky, můžeme očekávat zbytečné a drastické události v období, ve kterém se nacházíme. Toto období se nazývá obdobím konce věků a podle slov jednoho mého přítele, který obdržel určité sdělení :

"... doposud byl daný princip reality chápaný jako přijatelný, protože zesiloval a urychloval růst duchovních bytostí tím, že na ně byl vyvíjen neskutečný tlak, jenže svět dosáhl bodu, kdy v něm už nelze vnímat spravedlnost a to znamená, že všem duchovním bytostem podráží na jejich cestě nohy, proto ti co svět spravovali doposud odchází, a přijdou ti, kteří se řídí pouze Božskými zákony, lépe řečeno už mají vládu nad světem, proto každý z nás cítí, že je něco jinak než doposud …"

Nesvádějme tedy vinu na někoho jiného, ale pokud jsme schopni za sebe a za lidstvo něco udělat ke změně zavedeného paradigmatu, tak to udělejme. Na konci článku se pokusíme ukázat návod jak a co dělat.

 

 

Pozn. : Následující text byl napsán již někdy před 100 lety, použité obraty proto mohou znít poněkud podivně a zastarale, podstatný je ale obsah sdělovaného, který je nadčasový – viz „Rosenkruciánská Kosmokoncepce“ – celé dílo všem vřele doporučujeme !

 

Konstituce Země a vulkanické erupce

    Dokonce i okultní vědci řadí průzkum uspořádání zemského tělesa k těm nejobtížnějším problémům. Každý z nich totiž ví, že mnohem snazší je pečlivě a podrobně prozkoumat svět tužeb a oblast konkrétního myšlení a přinést si čerstvě nabyté poznatky zpět do hmotného světa, nežli namáhavě pátrat po tajemstvích naší hmotné planety. A sice proto, že aby toho byl člověk schopen, musí nejdřív absolvovat devět menších mystérií a k tomu první velké zasvěcení.

    Moderní vědci jsou v tomto ohledu zkušení jen málo. Co se týče seizmických jevů, velice ochotně mění své teorie, jelikož neustále odhalují nové a nové skutečnosti, které se s nimi dostávají do sporu. S příslovečnou pečlivostí prozkoumali povrchovou zemskou vrstvu, avšak pouze do zanedbatelné hloubky. A k vulkanickým erupcím se stavějí jako ke všemu jinému, to znamená ryze mechanisticky, takže považují zemské nitro za jakousi ohnivou pec a domnívají se, že erupce vznikají náhodným působením vody a tak podobně.

    Jejich teorie mají v jistém smyslu rozumný základ, ale i v tomto případě zcela abstrahují od spirituálních vlivů, jež okultisté řadí mezi všední skutečnost. Pro okultního vědce totiž země vůbec není „mrtvá“. Právě naopak, každý její kout a štěrbina jsou prodchnuty duchem, který v ní působí jako kvasivo veškerých povrchových i vnitřních změn.

    Různé druhy křemene, kovy, uspořádání jednotlivých vrstev - to vše má ve skutečnosti mnohem větší význam, než dokáže materialistický výzkumník pochopit. Zato okultnímu vědci tlumočí způsob jejich uložení mnoho různých informací. V tomto případě se má okultní věda k vědě moderní jako medicína k anatomii. Anatomie stanoví do posledního detailu polohu každé kosti, svalu, úponu, nervu, atd., jejich vzájemné uspořádání, nicméně nedává ani v nejmenším žádnou představu, jak vlastně tyto tělesné součásti pracují. Oproti tomu medicína zná nejen části a složení celého těla, nýbrž i funkce jednotlivých částí.

    Znát jednotlivé zemské vrstvy a relativní polohy planet na obloze a přitom nemít nejmenší ponětí, jaký to má význam a použití v praktickém životě i kosmickém mčřítku, je stejně nesmyslné, jako znát všechny kosti a svaly v těle a nevědět vůbec nic o jejich smyslu a funkci.


Číslo šelmy

    Pohledu zkušeného jasnovidce, zasvěcence různých stupňů mystérií, se Země jeví být rozčleněná na vrstvy - asi jako cibule - přičemž jedna vrstva překrývá druhou. Takových vrstev existuje devět a desáté je jádro. Zmíněné vrstvy se zasvěcenci odhalují postupně. Při každé další iniciaci se mu zpřístupní jedna nová vrstva, takže na konci devíti menších iniciací se sice stává pánem všech vrstev, nicméně stále ještě nemá přístup k jádru.

    Ve staré terminologii se těchto devět stupňů nazývá menší mystéria'. Ta adepta při plném vědomí provedou vším, co souvisí s jeho minulou evolucí, aktivitami mimovolné existence, aby byl schopen pochopit záměr a význam práce, kterou mimoděk sám vykonal. Je mu ukázáno, jak povstala existence současné devateré konstituce (trojjediné tělo, trojjediná duše, trojjediný duch); jak velké tvůrčí řády pracovaly na panenském duchovi, probouzely v něm ego a pomáhaly mu vytvořit tělo; a také mu ukazují práci, kterou adept vykonal sám na sobě, aby z trojjediného těla uvolnil tak velkou část trojjediné duše, jak se mu prozatím podařilo. Jeden po druhém absolvuje devět stupňů menších mystérií, devět zemských vrstev.

    Číslo devět je základním číslem současné etapy naší evoluce. Má v našem systému nesrovnatelný význam. Je číslem Adama, života, jenž zahájil svou evoluci v lidském těle, když v průběhu Zemské periody dosáhl lidského stadia. V hebrejštině, stejně jako v řečtině, kde neexistují číslice, má každá hláska číselnou hodnotu. Hebrejsky se ,Adam' řekne ADM. Hodnota A je 1, D je 4 a M je 40. Sečteme-li tato čísla, dostaneme 1 +4+4+0=9, tj. číslo Adama neboli lidstva.

    Obrátíme-li svou pozornost od knihy Genesis, pojednávající o stvoření člověka v šeré minulosti, ke knize Zjevení, popisující jeho budoucí vývoj, narazíme na číslo obtížné šelmy 666. Sečtěme tato čísla: 6+6+6=18 a dále 1+8=9; znovu tedy dostáváme číslo lidstva, které je samo příčinou všeho zla, obtěžujícího a zdržujícího jeho vlastní postup. Pokračujme dál až na místo, kde se počet zachráněných uvádí číslem 144 000. Opětovným součtem 1 +4+4+000=9; znovu číslo lidstva, ukazující, že bude prakticky zachráněno jako celek - počet neschopných pokračovat v současné evoluci bude zanedbatelný ve srovnání s úspěšnou částí, a dokonce ani tito lidé nebudou ztraceni, jen přejdou do pozdějšího evolučního schématu.

    Vědomí nerostu či rostliny je vlastně nevědomím. První jiskérka úsvitu zabliká až se vstupem do živočišné říše. Viděli jsme, že i podle moderní vědecké klasifikace se živočišná říše člení na třináct tříd: tři třídy strunatců, tři třídy měkkýšů, tři třídy členovců a čtyři obratlovců.

    Budeme-li považovat obyčejného člověka za další stupeň a připomeneme, že člověka dělí od božství čili stavu sebevědomé tvůrčí inteligence třináct zasvěcení, dostáváme se znovu k témuž číslu, devítce: 13+1+13=27; 2+7=9.

    Číslo devět je ukryto i v Kristově věku, 33; 3x3=9; a podobně existuje také 33 zednářských stupňů. Za starých časů zednářství představovalo systém zasvěcení do menších mystérií, která mají, jak už víme, devět stupňů, ovšem zasvěcenci je často zapisovali jako 33. Podobně čteme i o 18. stupni rosenkruciánů, jenž zůstává pro nezasvěcence záhadou, neboť ve skutečnosti neexistovalo nikdy více než devět zasvěcovacích stupňů a současní zednáři si ve svých rituálech zachovali jen pramálo původních věcí.

    Známe i devět měsíců těhotenství, během nichž se lidské tělo vyvíjí k současné vyspělosti; a v lidském těle existuje i devět tělesných otvorů - dvě oči, dvě nosní dírky, dvě uši, jedna ústa a dva stydké otvory.

    Jakmile člověk podstoupí devatero menších zasvěcení a získá tím přístup ke všem zemským vrstvám, musí ještě usilovat o vstup do samotného jádra. To se mu otevře při prvém ze čtyř velkých zasvěcení, v němž pozná tajemství mysli, jejíž část už začal rozvíjet. Je-li připraven na první velké zasvěcení, rozvinul již vlastní mysl na takový stupeň, jaký čeká celé lidstvo na konci Zemské periody. Zasvěcení mu poskytne klíč k dalšímu stupni a veškerá jeho následující práce bude stejného druhu, jakou budou zaměstnáni i lidé v Jupiterské periodě, což nás nemusí nijak zajímat.

    Po svém prvním velkém zasvěcení se stává Adeptem. Druhé, třetí a čtvrté zasvěcení náleží k vývojovým stadiím, do nichž dospěje běžné lidstvo za Jupiterské, Venušské a Vulkánské periody.

    Třináct zasvěcení symbolicky představuje Kristus a jeho dvanáct apoštolů. Jidáš Iškariotský ztělesňuje zrádné sklony nižších pudů neofyta. Milovaný Jan je Venušské zasvěcení a samotný Kristus symbolizuje božské zasvěcení Vulkánské periody.

    V rozličných školách okultní vědy se zasvěcovací rituály liší, podobně jako údaje o jejich počtu, ale to je věc pouhé klasifikace. Čtenář pozná, že jejich neurčité popisy se stávají stále mlhavějšími, čím výše se dostává. Tam, kde se mluví o sedmi či více stupních, nebývá řečeno o šestém zasvěcení téměř nic, o následujících ani nemluvě. To je z důvodu dalšího dělení - na šest stupňů ,přípravy a čtyři zasvěcení, přivádějící kandidáta na konec Zemské periody, k adeptství. Potom musejí následovat ještě tři další, pokud ovšem filosofie školy nebo společenství zachází tak daleko. Autor však nezná žádnou jinou společnost kromě rosenkruciánů, která by dokázala něco říci o třech periodách, předcházejících periodu Zemskou, nepočítá-li strohé tvrzení, že takové periody existovaly. Tehdy se ovšem zase nedovíme, jaký vztah mají k naší současné vývojové etapě. Jiné okultní techniky zase jednoduše uvádějí, že nastanou ještě tři další evoluční schémata, avšak neznají o nich nic konkrétního. Za takových okolností se o posledních třech zasvěceních nehovoří.

    Následující obrázek nám poskytne představu o uspořádání zemských vrstev. Centrální jádro zobrazeno není, aby bylo možno lépe znázornit lemniskátu proudů v deváté vrstvě. Na obrázku jsou vrstvy stejnoměrně silné, ačkoliv ve skutečnosti jsou některé mnohem tenčí než jiné. Počínaje z vnějšku, objevují se v následujícím pořadí:

Obrázek - Okultní pohled vrstvení Země

1. Minerální země: toto je kamenitá zemská kůra, do níž se snaží co nejhlouběji dostat geologové.

2. Tekutá vrstva: hmota této vrstvy je tekutější než vnější kůra, třebaže nepřipomíná vodu, nýbrž mnohem víc husté lepidlo. Chová se rozpínavě, podobně jako značně výbušný plyn, a na místě ji drží pouze nesmírný tlak vnější vrstvy. Pokud by ta byla odstraněna, celá tekutá vrstva by zmizela ve vesmíru za doprovodu značné exploze.

3. Plynná vrstva: v první a druhé vrstvě není žádný sebevědomý život. Ale v této vrstvě již nalezneme plynoucí a pulsující život, stejně jako ve světě tužeb, obklopujícím a pronikajícím naši Zemi.

4. Vodní vrstva: v této vrstvě se skrývají zárodečné kvality všeho, co se na zemském povrchu objevuje. Jedná se o archetypální síly, související se skupinovými duchy; rovněž o archetypální síly nerostů, poněvadž ty jsou přímým hmotným vyjádřením oblasti konkrétního myšlení.

5. Semenná vrstva: materialističtí vědci selhali ve svém úsilí odhalit původ života, čili jak se na původně mrtvou planetu dostaly první živé organismy.

Ve skutečnosti, bereme-li v úvahu okultní vysvětlení evoluce, bychom se měli ptát, jak ony .mrtvé' věci vznikly. Život zde byl dříve než neživé objekty. Vystavěl svá těla z lehoučké mlhovité substance, ještě než ztuhla na zemskou tuhou kůru. Jedině poté, co život z něčeho vyprchá, může věc krystalizovat, vytvrdnout a zemřít.

Uhlí tvoří krystalizovaná rostlinná těla; korál je rovněž krystalizací zvířecí tělesné schránky. Život opouští těla a těla umírají. Nikdy nevniká do těl, aby je oživoval. Život se od nich oddělil, a tím těla zemřela. Tak vznikají mrtvé věci.

V páté vrstvě je prapůvodní zřídlo životních forem, z něhož povstal veškerý pozemský život. Odpovídá oblasti abstraktního myšlení.

6. Ohnivá vrstva: ačkoliv se to zdá být podivné, tato vrstva je plná pocitů. Radost, bolest, sympatie i antipatie - to vše na Zemi působí. Všeobecně se má za to, že Země nemůže v žádném případě nic takového cítit. Ovšem okultní vědec, pozorující sklizeň zralých klasů, podzimní česání ovoce či prosté trhání květin, dobře ví, jak velké potěšení se při tom Země zmocňuje. Dá se připodobnit ke slasti krávy, jejíž struky k prasknutí plného vemene začne sát vyhladovělé tele. Země pociťuje rozkoš, může-li svému potomstvu poskytovat obživu, a tato rozkoš kulminuje v období sklizní.

Naopak, dojde-li k vytržení celé rostliny i s kořeny, okultní vědec může pozorovat, že Země při tom zažívá pocit bolesti. Z tohoto důvodu se adept neživí podzemními plody. Jednak jsou plny zemské síly a nedostává se jim velké dávky sluneční energie, a jednak jsou dodatečně otráveny svým odtržením od kořenů. Jedinou výjimku tvoří střídmé ožívání brambor, které původně rostly na povrchu a teprve poměrně nedávno se přestěhovaly do podzemí. Okultisté s oblibou vyživují svá těla ovocem, vyrůstajícím co nejblíž Slunce, neboť v něm nalézají největší dávky sluneční energie a nepůsobí tak Zemi žádnou bolest.

Člověk by předpokládal, že hornické práce ovlivňují Zemí také velmi bolestivě, leč opak je pravdou. Každé rozrušení pevné vnější kůry přináší pocit úlevy a každá krystalizace je zdrojem bolesti. Na místech, kde horské bystřiny odnášejí půdu do rovin, se Země cítí být volnější. Tam, kde se uvolněná hmota opět usazuje, jako například před ústím velké řeky, dochází u Země k příslušně nepříjemnému pocitu.

Zatímco pocity u zvířat a lidí vznikají díky jejich odděleným éterickým tělům, pocity Země jsou obzvlášť aktivní v této šesté vrstvě, odpovídající světu životního ducha. Abychom porozuměli pocitům, které Země cítí při důlních operacích, kdy dochází k rozrušení pevné skály, nebo bolesti při ukládáni materiálů.je nutno připomenout, že Země je hmotným tělem Velkého ducha a její úkol - obstarat nám prostředí, v němž můžeme žít a získávat zkušenosti - má za následek její krystalizaci do současného pevného stavu.

Ovšem s postupující evolucí, kdy člověk získává zkušenosti související s tímto vrcholem zhmotnění, se Země stává měkčí a její duch stále svobodnějším. Právě to měl sv. Pavel na mysli, když hovořil o tom, že celé stvoření sténá a úpí v očekávání dne své svobody.

7. Odrazná vrstva: tato zemská vrstva odpovídá světu božského ducha. V okultní vědě existuje cosi, čemu se říká ,Sedm nepopsatelných tajemství'. Těm, kdo s nimi nejsou obeznámeni či alespoň nemají tušení o jejich významu, musí tato vrstva připadat obzvlášť nesmyslná a groteskní. Všechny síly, které nám-jsou známy jako ,přírodní zákony', v ní existují jako morální či spíše nemorální síly. Na počátku zrodu lidského vědomí byly mnohem horší než dnes. Stalo se však, že jak lidstvo morálně pokročilo, doznaly kvalitativního zlepšení i tyto síly; rovněž tak má sebemenší morální lapsus tendenci tyto přírodní síly rozpoutat a přivodit na Zemi peklo; naproti tomu usilování o vyšší ideály je činí člověku méně nepřátelskými.

Síly této vrstvy jsou tudíž v jakékoli době přesným odrazem existujícího morálního stavu lidstva. Z okultního hlediska není ruka Boží ničící Sodomu a Gomoru bláznivou pověrou, nýbrž skutečnou událostí; právě tak, jako existuje osobní zodpovědnost vůči zákonu důsledku, jenž každému z nás přináší pouze výsledek vlastních dobrých a zlých činů, existuje i společenská a národnostní zodpovědnost, starající se o tyto důsledky v rámci větší skupiny lidí na základě jejich kolektivního působení. Přírodní síly slouží jako všeobecně působící takového aktu spravedlnosti a způsobují záplavy a zemětřesení, či naopak zaopatřují výhodné zásoby uhlí a ropy pro různé skupiny lidí v závislosti na jejich skutcích.

8. Atomická vrstva: takto rosenkruciáni pojmenovali osmou zemskou vrstvu, která je výrazem světa panenských duchů. Zdá se, že v sobě skrývá schopnost mnohonásobného rozmnožování; vztahuje se ovšem pouze na věci, které mají svůj definitivní tvar. Neurčitý kus dřeva nebo neotesaný kámen zde nemají žádnou existenci, ale konkrétně ohraničenou věc či věc obdařenou životem a tvarem (jako je květina nebo obraz) dokáže tato vrstva zmnožit úžasným způsobem.

9. Hmotné vyjádření zemského ducha: tudy probíhají lemniskátní proudy, které jsou důvěrně spjaty s mozkem, srdcem a pohlavními orgány lidské rasy. Vrstva odpovídá světu Božímu.

10. Střed bytosti zemského ducha: nedá se o něm říci nic víc, než že se-jedná o jakýsi největší záhon všeho, co na Zemi a v Zemi existuje, který odpovídá Absolutnu.


    Od šesté, ohnivé vrstvy směrem k povrchu najdeme na různých místech množství šachet. Jejich horní konce se nazývají ,sopečné krátery'. Jakmile se rozpoutají přírodní síly v sedmé vrstvě a projeví se sopečným výbuchem, uvedou (šestou) ohnivou vrstvu do pohybu, a ten proběhne až k ústí kráteru. Materiál se bere ze substance druhé vrstvy, neboť ta je hmotným protějškem šesté vrstvy, jako je éterické tělo, druhé vehikulum člověka, hmotnějším protějškem životního ducha, tedy šestého principu. Tato fluidická vrstva, vynikající vysokou výbušností a rozpínavostí, poskytuje erupcím nevyčerpatelné množství materiálu. Kontakt s vnější atmosférou zapříčiní ztuhnutí té části, která nebyla vymrštěna do vzduchu, čímž vznikne láva a popílek, dokud - podobně jako krev vytékající z rány tuhne a zaceluje otvor - i tuhnoucí láva nakonec nezapečetí zející jámu do útrob Země.

    Jak se dá usoudit ze skutečnosti, že je to odražená amorálnost a tendence k přízemnosti, co probouzí přírodní síly sedmé vrstvy a přivádí je k ničivé aktivitě, podléhají takovýmto katastrofám všeobecně zhýralí a degenerovaní lidé . Ti společně s jinými, jejichž osud, vytvořený pod vlivem působení zákona důsledku, z nejrůznějších příčin končí násilnou smrtí, bývají shromážděni mimolidskými silami ze všech koutů světa na místo, kde má k sopečné erupci dojít. Můžeme si to dokázat na příkladě sopečných výbuchů Vesuvu.

    Seznam jeho erupcí za posledních 2000 let ukazuje, že jejich četnost se v období upevňování materialismu stále zvyšovala. Zvláště v posledních šesti letech, zcela úměrně tomu, jak materialistická věda s arogancí sobě vlastní zcela popírá a zamítá cokoliv spirituálního, frekvence erupcí dále vzrostla. Zatímco v prvních tisíci letech po Kristu došlo k pouhým šesti výbuchům, posledních pět se odehrálo v rozmezí pouhých 51 let.

    První erupcí křesťanské éry byla ta, která zničila města Herkulaneum a Pompeje, v nichž zahynul i Plinius starší roku 79. Další výbuchy následovaly v letech 203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1158, 1500, 1631, 1737,1794,1822,1855,1872,1885,1891 a 1906.

    Za prvních tisíc let šest erupcí; za druhých tisíc let dvanáct, z toho posledních pět za 51 let; jak už bylo uvedeno.

    Z celkového počtu osmnácti erupcí se prvních devět odehrálo v takzvaném ,temném věku', tedy v období 1600 let, kdy byl západní svět ovládán tím, kdo nejvíce vystupoval proti ,pohanům', tedy římskou církví. Zbytek spadá do rozmezí posledních tří století, během nichž byl zaznamenán příchod a vzestup moderní vědy s jejím materialismem a kdy byly vymýceny téměř i poslední zbytky duchovna, obzvláště v poslední polovině 19. století. Tehdy se udála téměř jedna třetina všech erupcí, které se v naší éře vyskytly.

    Aby vyrovnali tento demoralizující akt, postarali se Starší bratři moudrosti, jimž leží na srdci blaho lidstva, o mohutný proud okultních informací. Trvá totiž naděje, že s jejich pomocí a za přispění těch nemnoha jedinců, kteří se stále snaží si je osvojit, se nakonec přece jen podaří odrazit nápor materialismu, jenž by jinak velice vážně poškodil své obhájce, urputně prosazující jeho stanoviska tak dlouho, až by byli nenávratně vyvedeni z rovnováhy a ještě za svého života zbaveni hmotného těla. Zamyslíme-li se vážně nad takovým osudem, pak je jistě strašlivý. A právě jednou z příčin tohoto ,bílého moru' je materialismus, v současné inkarnaci sice dosud nepostižitelný, nicméně důsledek minulých materialistických nauk a přesvědčování.

    Zmínili jsme se o smrti Plinia staršího při zničení Pompejí. Bude zajímavé říci si více o osudu tohoto vědce, nikoliv snad proto, že by on sám byl tak významnou osobností, nýbrž proto, aby se nám objasnilo, jakým způsobem čte okultní vědec paměť přírody, jak to na něj působí a jaký důsledek mají historické události na současné tendence.

    Zemře-li někdo, jeho hmotné tělo se rozloží, ale celkový součet jeho sil lze odhalit v sedmé čili reflexní zemské vrstvě, kterou můžeme nazvat jakýmsi zásobníkem pro ukládání sil zaniklých forem. Jestliže známe datum úmrtí konkrétního člověka, můžeme v tomto zásobníku objevit jeho formu. Nejen, že je v této sedmé vrstvě uložena, ale osmá čili atomická vrstva ji ještě dále zmnožuje, takže jeden jediný typ dává vzniknout dalším svým klonům a různým modifikacím. Tento princip je neustále používán při vytváření nových těl. Mozkové tendence takového muže, jakým byl Plinius starší, byly reprodukovány v době o tisíc let mladší a staly se částečnou příčinou současného rozmachu materialistické vědy.

____________________________________________________________________________________________________________________________
 

Co tedy dělat jako jednotlivci i jako skupiny?

Můžeme použít znalosti spojování na úrovni Vědomí a objektů + odpouštění.

 

1. Mé normální Vědomí spoj mne s Vědomím IST mého Mikrokosmu !

2. Mé Vědomí IST spoj mne s Vědomím planety Země !

3. Vědomí planety Země, dovol mi, abych se Ti omluvil/omluvila jménem svým i jménem všeho lidstva za vše, co jsem způsobil/způsobila/způsobili Tobě a všem silám projevujících se skrze Tebe svými myšlenkami, slovy a činy. Posílám Ti skrze své/naše Vědomí to nejlepší co jsem schopen/schopna/schopni ze sebe vygenerovat jako akt smíření mezi námi. Věřím že jsi mne/nás vyslyšela !

4. Žehnám Ti ve Jménu Otce (obě ruce – prsty na čelo), Syna (obě ruce – prsty na ústa), i Ducha Svatého (obě ruce – prsty na hruď, tam kde je soucitné Srdce) a vedeme obě ruce – prsty na čelo cestou od hrudi k čelu opisujíce tvar Srdce ze spodu nahoru, kde se spojí. Pak roztáhnu ruce jako když někomu něco dávám a pokračuji: a budiž Světlo a Láska mezi mnou /námi a planetou Zemí v harmonii a rovnováze !

5. Vrátíme se zpět do normálního Vědomí: Vědomí IST spoj mne a zpřítomni mi Vědomí ve fyzickém těle ! (normální Vědomí)

 

Když jsem toto psal pro Vás, cítil jsem obrovské teplo v oblasti hrudi, které znám jako správnou činnost Sedmi srdečních čaker a provázanost s planetou Zemí, takže jsem si jist že i Vám to prospěje, pokud tuto praktiku budete realizovat ….

LK


 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 2 ] : Heindel Max / Rosenkruciánská Kosmokoncepce

 

 

Související:

Průvodce Nulovou zónou

díly seriálu : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí