O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Úvahy o stvoření IV. : Vědomí

13.11.2010 12:49

autor: Erien Azarin (Jaromír Schmidt)

 

    Myslel jsem, že pokud chci něco napsat, a podepřu to jakýmsi výkladem základů vesmíru, pomůže to pochopení obsahu. To je důvod, proč o konceptu kosmického uspořádání píšu. Myslel jsem, že je každý člověk přesně tím, co ve svém nitru, ve svém pravém já vnímá a cítí. Kupodivu, což je překvapivé, mnoho lidí vůbec nechce žít v plném vědomí sebe sama. Dávají přednost různým naukám, které jim jejich vnitřní prožitek odcizují a zatemňují bezpočtem vynucených představ. Sbírám fragmenty zaznamenané historie, abych mohl ukázat, že jejich původ vůbec nestojí na náboženství, ale že je náboženství pouze zneužívají ve prospěch své jediné a svaté pravdy. Že jen zneužívají moudrost a pochopení našich pradávných předků, ke svému mnohdy až neuvěřitelně manipulativnímu jednání. Chtěl jsem něco napsat, ale nějak to prostě nemá smysl. Nemohu lidem ukázat cestu k onomu nástroji, který otevírá cestu do neprobádaného světa, kde se dá ještě najít smysluplná pravda.

    V každém učení, které se snaží postihnout duchovní základy existence, se mluví o vědomí. Duchovní velmistři se předhánějí v lekcích, jak s vědomím pracovat. Odkud kam se lze pomocí vědomí dostat a jakým jedinečným darem nás Bůh obdařil, když jsme schopni utvářet vědomí. Já vím, stará pravda říká, „že nevědomost hříchu nečiní“. Jenže nevědomost nelze šířit, na rozdíl od bludů, které šíří některá náboženství. Pokud někoho tato myšlenka uráží, potom je mi líto, ale jak se ukazuje, tak každá forma náboženství má sklon k demagogii a naprosto neskutečným výplodům mozku tam, kde si nevystačí s překrucováním pravdy. Ano, skutečnou epopej absurdit v našich končinách vyryla židovsko-křesťanská církev, ale to ani zdaleka neznamená, že by nesmyslné báchorky neexistovali i ve spojení s ostatními ideologiemi. Můj osobní názor je, že každá bytost vědomá si sebe sama, která chce žít ve spojení s Božským stvořením, musí dosáhnout plného vyznání v přítomném okamžiku, bez jakýchkoliv pohnutek a kultovních obřadů.

    Vědomí nenáleží člověku. Není s ním nijak spojeno a není jeho vlastnictvím. Vědomí prochází celým kosmem od jednoho nejzazšího konce k druhému. Je všude a všem. Je ve vaší hlavě, ve vašich prstech, listech stromů, kamenech, vodě, vzduchu, vesmíru, slunci i hvězdách. Vědomí prochází skrz každého tvora, každou rostlinu, každý nerost. Vědomí je jediné a vždy božské. Každá bytost je součástí tohoto jedinečného vědomí. Vědomí nelze upřít nikomu a ničemu. Není důležité jak obtížné je to pochopit, ale jak snadné je si to uvědomit. Prastaří mystici nám vzkazují, že duch je forma, kterou vědomí prožívá sebe samo. Zachytává v něm vlastnosti, které stále více rozšiřují a prohlubují vnímatelné je. Vědomí je absolutní, proto zažívá pouze okamžik přítomnosti, tady a teď. Nikam se nepohybuje. Události v něm plynou jako korálky navlečené na provázku.

    Uvnitř vědomí vnímáme pouze to co se děje. Můžeme sebe sama ukončit jako událost. Jako formu, ale nikoliv jako vědomí. Pro vědomí tu po nás nezůstane nic, ani vzpomínka. Přesně toto jsme. Je to víc než si lze představit. Vědomím jsme propojeni s celým stvořením. Můžeme být kdykoliv a kdekoliv. Můžeme vnímat vše, co bylo uloženo ve vzpomínkách, v událostech které měnili přítomnost v nekonečné extázi stvoření. A stejně tak můžeme být uvězněni v těle, které nikdy nebude nic víc než pouhou hmotou. Všechno cokoliv jste, je tady a teď. Jste nekonečným vědomím kosmu. Jste láskou, moudrostí, věčností, Bohem a vším ostatním, pokud se k tomu rozhodnete. Tisíce let k nám promlouvá tato pravda ústy prastarých mistrů, a přesto neustále hledáme jak sami sobě dokázat, že nejsme ničím. Že jsme jenom výkřik prázdnoty. Nicota polapená v tenatech Matrixu, odkud musí prchnout zpátky ke své nicotnosti.

    Hledání pravdy nás chtě nechtě vždy dovede k odkazu na zaniklé světy, které zůstávají otištěny pouze ve fragmentech počátečních civilizací nového věku. Otázka, která nás bude při bádání provázet je, proč tyto vyspělé civilizace naprosto a beze stopy zanikli během relativně krátkého období? To poslední z nich je nám známo jako potopa. Ne náhodou je toto memento v našich dějinách spojeno se živlem vody. Vody, která je spojena s naším vědomím. Vody, která představuje pocity a nejhlubší prožitky pramenící z duchovní podstaty člověka. Vody, která očišťuje, ale která i bere a trestá lehkomyslnost, aroganci, povýšenost a mnoho dalších nešvarů, ve smyslu skutečných kosmických zákonů. Voda a duch jsou jedním ve smyslu utváření. Obojí nás učí, jak se utváří vlastnosti, díky kterým prožíváme to, čím jsme.

    Naše poznání je omezeno hranicí zániku a to nejen onoho materiálního, ale také zániku duchovního. Zániku něčeho, na čem byla velikost prastarých civilizací postavena. Prastaří patriarchové, nám z dob skrytých zapomněním vzkazují, že člověk ztratil klíče od svých schopností a další velká epocha nastane, až člověk tyto klíče opět nalezne. Dnes už víme, že to bude obtížné. Člověk sešel z této cesty a definitivně se rozhodl pro svět utrpení. Je to škoda, protože ačkoliv nejsme těmi velkými prvotními duchy stvořiteli, i tento svět by nám dokázal poskytnout základy pro smysluplný a naplňující život. Život vzájemné lásky, ohleduplnosti a moudrosti.

    S oním odkazem zasahujícím za apokalyptický předěl věků se setkáváme u písma. Zde ovšem nehledám, co bylo zapsáno, ale spíše co zapsáno nebylo. Pro bytosti dávnověku bylo vědomí kolektivní prostor. Byla to spojnice mezi vnitřně utvářeným světem a vším co bylo skrze něj možné vnímat. Nešlo o jakousi telepatii, ale plně otevřený proces vnímání, ale i projevování svého já jsem. Člověk nepoužíval slova, ale přenášel kompletní představy. Tedy celý rozsah právě uvědomované skutečnosti. Spolu se vším, co v onom uvědomění si bylo obsaženo. Představu, pocity, energie. K psaní slov neexistoval žádný důvod. Písmo bylo obrazovým záznamem lidského hlasu. Nepředstavovalo jakousi součást slova, ale určitou vibrační hodnotu tvořivé energie zvuku. A proto i zápis písmen probíhal podle jejich tvořivého působení, nikoliv podle postavení ve slově. Psaná slova představovala logickou variaci zvuků, potřebných k projevení určité skutečnosti. Toto byla a vlastně i stále je, pravá magie slov. Tím myslím magii jak ve smyslu utváření, ale hlavně sdílení, kdy pomocí zvuku můžeme vytvářet vzájemný kontakt na mnoha úrovních existence.

    Slovo bylo používáno, aby dodávalo unikátní vlastnosti hmotě, která pak utvářela zcela jedinečné formy energií napojených do společného prostoru vědomí. Člověk tak díky nim mohl zesilovat určité schopnosti až za hranici tělesného omezení. Magie slov zasahovala do všech odvětví tehdejší společnosti a sloužila nejen pro rozšíření komunikace, ale i výtvorům určeným k zjednodušení života. Není a nikdy nebylo pravdou, že by magie byla schopná člověku ublížit, protože není schopná jakkoliv narušit samu podstatu vědomí. Ale je pravdou, že jí lze velmi snadno zneužít k vlastnímu prospěchu. A to přesně člověk dělal. Temného démona na magii pověsila církev, která v ní vždy viděla ztělesnění zla, hrozícího odhalením její vylhané minulosti. Její strach z pravdy vedl k fanatizmu a nelítostné likvidaci jak lidí, tak i nesmírného kulturního odkazu dávných věků. Jen za něco málo kolem dvou tisíců let, vymazala stovky tisíc let naší historie. Toto je neodpustitelný zločin.

    Vědomí kdysi dávno představovalo prostor, ve kterém bylo obsaženo vše, cokoliv se v daném okamžiku podílelo na samotné existenci. Člověk dokázal komunikovat se světem rostlin i zvířat. Vnímal pocity, energie a veškerou nádheru stvoření. Bohužel pro nás všechny, právě otevřenost komunikace byla jedním z hlavních faktorů pádu. Protože člověk nechtěl být odhalen v plném rozsahu svých záměrů. Vždycky tu byla a stále je ona sebestředná motivace, která vede k získání osobního prospěchu a jakési pomyslné výhody, díky níž získáváme moc a existenční výhodu. Tato touha skrývat motivaci, ale zneužívat výhodu získaného vědění vedla ke stále hlubšímu propadu schopností do celkové duchovní oddělenosti. A to až do té míry, kterou známe dnes, a která tvoří hranice vědomí uzavřeného jen v rámci vnitřních procesů.

    Z pohledu těchto faktů, pro nás je, a stále bude pradávná civilizace, spolu s předcházejícími věky naprosto nepochopitelnou. Vždy se tu budou utvářet teorie, které nemají a nemohou mít reálný podklad, protože vychází z myšlenkových závěrů a ani trochu nezohledňují mocnou rovinu neomezeného vědomí. Pokud hledáme příčinu rozkladu a zániku všech těchto prastarých civilizací, potom je to oddělenost. Je to snaha utvářet vědění, které zvýhodňuje určitou skupinu bytostí na úkor skupin ostatních. Pro mnoho současníků je to jednání oprávněné a přirozené, jenže z pohledu vědomí nepřípustné.

    Po potopě dochází k úplnému přerušení vnější smyslové komunikace. Společnost jednoty jako taková přestává existovat a stává se společností sebestředných a omezených bytostí. Krutost a hrubá síla se stává předmětem obdivu i přesto, že utrpení a bolest způsobujeme sami sobě. Přesto je právě tady dosaženo zlomu, který představuje velké varování, které je dobré si uvědomit. Po všech epochách, kdy jednota vědomí vedla k přenášení chybných vzorců z jedné bytosti na druhou, ačkoliv ona sama k těmto chybám nezadávala žádný podnět, se zrodila epocha vnější oddělenosti, kdy je každá bytost tvůrcem sebe sama, konfrontována jen se svým svědomím. Takto každá bytost utváří přesně to, čím je ze své podstaty a čím vnitřně touží být. Toto je poslední epocha, skutečného soudu. Každý je zodpovědný pouze a jen sám za sebe a to kým se chce stát, protože tím také je. Nikdo nemůže tvrdit, že jeho mysl byla kýmkoliv z vnějšího světa ovlivněna. Každý si mohl vzít z vnímané reality to, co sám uznal za vhodné a co vyhovovalo jeho vnitřní potřebě. Na konci bude všechno to, čím se člověk stal sečteno a podtrženo. Proto by se každý měl hluboce zamyslet nad tím kým je, a z čeho vynáší své poklady na světlo světa.

    Zánik vnější smyslové komunikace, pro člověka představoval neskutečný zvrat v dějinách. Jeho mysl ani zdaleka nestačila na zachycení všech aspektů dosavadní existence a díky tomu se civilizace ocitla v troskách. Samotný hlas tak pozvolna začal nahrazovat původní komunikační kanál, a s jeho pomocí se utváří první slova, popisující každodenní realitu. Přesto, že onen základ každé bytosti zůstal stále stejný, řeč se utvářela samostatně v uzavřených společenstvích.  To podstatné je, že přes vody potopy se přenáší dva koncepty, které tvoří základ utvářeného společenství. Spojovat tyto koncepty se jmény je celkem ošemetné, protože ačkoliv budeme nacházet shodnou ideovou linii, ne vždy se budou prolínat i zdroje. Je to tak proto, že po katastrofě se uchovalo několik společenství mající kořeny v původní vzdělanosti.

    Prvním ze směrů, který je v tomto pojednání důležitý, je hermetismus, nebo učení, které je připisováno Thovtovi. Toto učení vlastně vzniká jakousi směsicí původní vědy s tím, co člověku zůstává po odečtení ztracených schopností. Jsou to vědy jako metalurgie, stavitelství, alchymie, filozofie, a mnohé další, které se do všedního života snaží přenést odkazy dávných věků. Ovšem nikoliv jen toto, protože spolu s alchymií se skrze věky přenáší i ztracené tajemství slova. Přenáší se mýty a poselství, která dokumentují lidskou minulost. Vědomí, které nedokáže vnímat vnější energie je však chabý nástroj pro uchování tak složitého vědění. Po určitou dobu, na počátku naší epochy se to částečně daří, protože u některých lidí ještě stále přetrvává rozšířená vnímavost. Jenže spolu s tím jak se neustále více uzavírá, stávají se některé vědy už jen jakýmsi marným bádáním nad tajemstvím popsaných svitků. Je vlastně neštěstí, že se právě z tohoto směru zrodí náboženské kulty, pro které se z minulosti stala hrozba jejich vlastní ideologii. Právě ty začaly budovat zeď z ohně a krve, za kterou už nebude nikdy možné nic naleznout.

    Druhý směr, který vlastně vzešel ze snahy poskytnout člověku naději na dovršení své duchovní cesty, je buddhismus. Ten sahá velmi hluboko do minulosti a to dokonce až za mýtus, kterým je on sám opředen. Pro toto učení bylo základem oddělit dvě roviny existence a to mysl a duchovní vývoj. Mysl byla vždy strůjcem chybných interpretací reality, vedoucích společnost k pozvolnému úpadku. Proto byla utvořena filozofie kruhu. Kruh je systém vědomostí, kdy všechny potenciální otázky a námitky vedou nevyhnutelně do jediného bodu. Je ve své podstatě jedno, jakým směrem se v kruhu pohybujete, protože výsledek je za všech okolností stejný. V učení východu se odráží hluboká znalost lidské psychologie a mentálních procesů, vedoucích k naprosto scestným představám. Proto využívá přirozených zákonitostí v učení tak, aby mysl dosáhla plné spokojenosti na základě utvoření jakési dokonalé struktury vědění. Tím, že se pohybuje neustále v kruhu jednotného systému, vlastně sama sobě brání v utváření vlastností, které naše duchovno poškozují. Proto je buddhismus plně závislý na přirozeném vývoji, protože k tomuto procesu nezadává žádný podnět. Pohybuje se jen v rámci vlastní filozofie. Toto je důvod, proč lze snadno buddhismus pochopit, ovšem nikoliv buddhistu.

    Jak bylo řečeno, je vědomí neomezené, je absolutní, je jedinečné a věčné. Nic z toho však nelze přenést na tělesnou existenci, která je pouze formou, díky které vědomí zažívá určitou realitu. Logicky tu vzniká rozpor v tom, že samo vědomí nemá žádná omezení, zatímco tělo je zcela konkrétní konstrukcí vlastností. Jsou zde přímo stanovené limity, které by při překročení schopností vedli k jeho poškození, ne-li zničení. K tomu aby se tak nestalo, používá vědomí pro vyhrazení mezních limitů tělesných a duchovních schopností strach. Proto pokaždé když se přiblížíme k hranici, kde ztrácíme kontrolu nad situací, dojde k vyvolání strachu. O tomto faktu se ví od samotného počátku civilizace, a i to byl jeden z důvodů, proč člověk tak intenzivně studoval a objevoval duchovní svět. Vždy toužil vědět, až kam může ve své existenci zajít, nebo co udělat, aby mohl zajít ještě dál. Bylo to jistě nesmírně poutavé a užitečné studium, které však vedlo k vyrytí nejkrvavější stopy v lidských dějinách.

    Všechna náboženská tabu, nebo posvátná tabu jak se jim říká, jsou přesně tímto limitem, za který se vědomí nemá, nebo dokonce nesmí dostat. Přirozeně každý farář ví, že pouhý zákaz nikdy nebude stačit. Zákaz je jen výzva zavřených dveří, na které upozorňuje a před kterými nás nutí se zastavit s onou nezodpovězenou otázkou. Aby zákaz začal platit, je do lidské mysli potřeba vyrýt krvavou stopu hrůzy a bolesti. Řevu upalovaných obětí, krvavých obřadů, mučení a nesmlouvavé nenávisti. Přesně takto se zrodila celá náboženská doktrína pekla, ale nejen jej. Naprosto stejně se zrodil i krvelačný a mstivý Bůh, jemuž se klaní tisíce věřících. Bůh, který nechává vyvraždit pastevecké vesnice, pozabíjet ženy, děti i nic netušící dobytek jako kletý. Proč a z jakého důvodu se lidé tak ochotně klaní tomuto démonu hrůzy, je záhadou. Namísto života nabízí strach, namísto radosti bolest, namísto poznání otroctví. Na druhou stranu je zajímavé, že si nikdo nepoloží otázku, jak to, že se tento pohunek obloudnosti skrýval po celou lidskou historii kdesi na rozpálených dunách pouště, aniž by komukoliv na této planetě scházel. Ani zde v končinách kolem malebných řek a mírných hor o něm nikdo neměl ani nejmenší tušení, dokud se zpoza houštiny nevynořila krvavá ruka křesťana s mečem hlásajícím vysvobození ze svobody vyznání.

    Z takto dobře udržovaného podhoubí přirozeně nutně musela vzejít civilizace, která je jen bezduchým pokračováním „krvavého boha“. Přesto jak se zdá právě moderní svět, nalezl svůj jedinečný a dokonalý vzor v buddhismu. Namísto ega však v kruhu používá peníze. Mysl je organizována tak, aby všechny otázky i námitky končili přesně v tomto bodě. Kdykoliv se budete bavit o lidské budoucnosti, přítomnosti, o životě, zábavě, nudě, společnosti, umění, jídle, vodě, zemi i Zemi, nutně vždy skončíte u jedné jediné odpovědi. Prachy.

    Systém věrouky běhen staletí vytvořil naprosto dokonalý vzor ovce, kterou lapíte na cokoliv, o čem prohlásíte, že je to součást kultovního obřadu. Mobilní telefony, televize, oblečení, sex, auta, alkohol. To důležité je, aby se hry účastnilo co nejvíce lidí, protože to co dělají všichni je normální a přirozené. Jako pojistka pro vybočení ze stáda funguje strach. Strach nejen z toho, že nebudete součástí kultu, ale že vám stádo zabrání získat prostředky k vlastní existenci. Čarodějnické obřady neskončili ve středověku, protože lynčování odlišných pokračuje napříč staletími stále dál. Lidé se sbíhají a ukazují si prstem na vše, cokoliv není v souladu s kultem. Ano já vím, že to dělají ti nejprimitivnější, žel bohu je jich většina. Většina lhostejných, kteří se projevují jen v okamžiku, kdy mohou předvést svou nevědomost. Vysmívají se, zesměšňují. Dostali se už tak daleko, že uctívají bohatého zloděje a poctivost chápou jako morální defekt. Kdybych řekl, že je to na zvracení, asi bych lhal. Tohle už není ani k životu. Přesto nebo právě proto, je tento svět velkým mementem pro všechny probuzené, aby si tuto zkušenost uložili hluboko do své paměti, a až skončí náš lidský soud, už nikdy víc nepřipustili, aby se opakoval.

    Já si myslím, že nebude žádné znamení šelmy. Protože služebníky té mrchy co z nás dělá otroky, jsou ti, co stojí v čele společnosti. Je jedno zda mocní nebo bohatí, ani jedni nemají člověku co nabídnout, jen další nesmyslný kultovní obřad, ve službě mamonu.

 

Úvahy o stvoření III. : Na počátku bylo slovo

Úvahy o stvoření II. : Projevené bytí – „kdo jsem“

Úvahy o stvoření I.: Projevené bytí - „Já jsem“

Diskusní téma: Úvahy o stvoření IV. : Vědomí

Datum: 14.11.2010

Vložil: Irena

Titulek: Farář s intelektem citronové kůry

Všechna náboženská tabu, nebo posvátná tabu jak se jim říká, jsou přesně tímto limitem, za který se vědomí nemá, nebo dokonce nesmí dostat. Přirozeně každý pedofilní farář s intelektem citrónové kůry ví, že pouhý zákaz nikdy nebude stačit.

Ráda bych věděla, je-li obsah článku nějak motivačně podpořen redakcí webu ?

Všechna náboženství jsou tedy špatná, z lidí dělají ovce a šelma není šelma , ale králík z klobouku.

Mluvíte o lásce a pokoji mezi národy, samé úsměvy a najednou čtu nesnášenlivé posměšky ohledně různých systémů víry člověka na planetě.
Chcete vyvolat dojem, že lidé mají věřit jen tomuto webu?

Datum: 14.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Farář s intelektem citronové kůry

Ne, je to jen můj vlastní názor. Možná vám formulace vadí a tak ji šíříte na všechny zúčastněné osoby, což nás ostatně naučilo náboženství. To s tím farářem je úmyslně přehnané a co se týká náboženství je dobré se zajímat nejen o jeho současnou formu, ale také o dějiny. Přirozeně mohu formulaci zmírnit, což ostatně dělám, když články přepisuji, ale to neznamená, že budu mít na křesťanství někdy odlišný názor než nyní. Je mi celkem jasné, že lidé hledají buďto víru, nebo alternativní poznání, bohužel právě křesťanství zničilo jak opravdovou víru, tak i zdroje ze kterých by alternativu bylo možné utvořit. Přirozeně podpořené islámem a židovstvím. Nevím co hledáte Vy, ale tuším že víru, potom nad tímto článkem jen mávněte rukou a klidně si pusťte nějakou meditační hudbu. To myslím vážně. Vždycky je lepší být pozitivní, než se marně snažit změnit to co změnit nelze.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Irena

Titulek: Re: Farář s intelektem citronové kůry

Formulaci pedofilní farář s intelektem citronové kůry jste článkem rozšířil vy, jako autor textu. Já se nad důvodem použití této "tolerantní a mírumilovné fráze" plné lásky odpuštění a soucitu, slovech o kterých se na webu tady často mluví jen podivuji. Nemusím být nábožensky založená a zpracovaná žádným systémem víry, abych na podobných úvahách, kterých je v článku více, poznala míru a kvalitu vašich znalostí i tolerance. A to se týká i dějin náboženství, kam mě směrujete. Vy znáte zřejmě dějiny po svém, ale je mnoho lidí, kteří nevidí pouze negativní vliv náboženství. Negativismy se právě váš článek hemží a alternativou k nim je zřejmě pouze přijetí vašich představ o historii i současnosti. Co osobně hledám?
V tomto příspěvku odpověď na otázku, protože je zde možnost se ptát, využívám toho. Ublížil vám někdy osobně nějaký farář, nebo cirkev?

Datum: 14.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Farář s intelektem citronové kůry

Víte, nevím jestli je ten článek, tolik plný nenávisti, a hlavně je jen vaše představa že někoho k něčemu nutím. Evidentně se to vaše nemusím být nábožensky založená, ani trochu nezakládá na pravdě a nic jiného z napsaného textu vás ani trochu nezajímá. Mě osobně je to naprosto jedno, předělávám ty články a budete se divit, Tak pan Kováč, mě vždy doporučuje abych se ve výrazech mírnil. Sice jsem to udělal, ale při každé diskuzi s křesťanem si říkám, proč bych to vlastně měl dělat. Vůbec netušíte kdo jsem, a přesto mi podsouváte jakousi snahu, změnit planetu pomocí jedné věty v článku. O pokud jste už opravdu všechno poznala, a dokonce i mou toleranci, tak jste fenomenální jedinec, protože ačkoliv bych z každé napsané věty o vás něco mohl zjistit, myslím že o vás nevím nic. A rád u toho i zůstanu. Byl bych nerad, pokud bych zrovna na těchto stránkách měl diskutovat se zastánci náboženství, které nejvíce poškodilo celou lidskou civilizaci. Nikoliv skrze Ježíše, ale skrze mamon a netoleranci.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Irena

Titulek: Farář s intelektem citronové kůry

Nic jiného mě nezajímá? Vy jste ale rychlý soudce. A máte podivuhodné schopnosti telepaticky prohlédnout mé pohnutky a slova?! Máte o sobě vysoké mínění, jste opravdu ojedinělý případ! Dole máte detailně dostatečně vidět jak soudíte a předěláváte moje slova ve větách podle svého.

A to chcete, abych vám uvěřila já a čtenáři, že jste objektivně prošel alespoň některé náboženské systémy v minulosti a dnes a své pokřivené vidění pohledu na miliony lidí ,kteří hledají svého Boha různými cestami, nabízíte lidem v Čechách?Nemluvím přece vůbec jen o křesťanství...ale vy se budete povyšovat jistě nad budhistickým mnichem jako nad mnichem křesťanským.
Diskuse s Vámi skutečně nevede k vysvětlení, ale okamžitě posuzujete pohnutky a soudíte jaký kdo je. Jsou zde i jiné komentáře, které píšete...a v nich je vidět váš přístup k lidem. Pokud mohu poradit, začněte se rychle léčit klidem a teplem, neuškodí vám! Sbohem.


Re:Byl bych nerad, pokud bych zrovna na těchto stránkách měl diskutovat se zastánci náboženství, které nejvíce poškodilo celou lidskou civilizaci....článek, tolik plný nenávisti,

....jen vaše představa že někoho k něčemu nutím

...ani trochu nezakládá na pravdě a nic jiného z napsaného textu vás ani trochu nezajímá
....při každé diskuzi s křesťanem si říkám, proč bych to vlastně měl dělat.

...předělávám ty články a budete se divit

...Vůbec netušíte kdo jsem, a přesto mi podsouváte jakousi snahu, změnit planetu
....ačkoliv bych z každé napsané věty o vás něco mohl zjistit, myslím že o vás nevím nic.

Datum: 15.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Farář s intelektem citronové kůry

Děkuji, mám vás rád i takovou jaká jste.

Datum: 14.11.2010

Vložil: LK pro paní Irenu

Titulek: Boží Láska ať nás provází....

Nejprve Vás Zdravím paní ireno a všechny , kteří inklinují více či méně k určitým formám organizovaného poznání v otázkách víry. Myslím si a je to jen můj názor, že zbytečně se vše generalizuje na obou dvou stranách diskuse, ať už zde nebo jinde. Uvedu příklad: byl jsem vychováván v katolicko-křesťanské nauce, takže jsem určitě katolik, křesťan. Rád jsem četl dějiny lidstva. Díky jednomu člověku, který měl na starost jako zpravodajec v armádě arabské národy, jsem poznal islám a dost podrobně, studoval jsem judaismus a základy jejich náboženství,atd. atd.Prostě mám docela dobře nastudované všechny hlavní směry a jejich odnože. Co jsem zjistil všude, že snaha najít boha je opravdu veliká. Tuto snahu vždy někdo se snaží urvat pod svou kontrolu a směrování. Přesto si vzpomínám na dětství, kdy náš kostelník (zem nechť je mu lehká) byl pln slov o našem Pánu a před oltářem by se zlomil v pase. No a když jsem ho viděl normálně mezi lidmi, tak nějak to, co jsme se učili a co proklamoval bylo silně v rozporu. Co tím chci říci? Jsme jen lidé a zase jen lidé znesvětili a znesvěcuji myšlenky, které jsou z kategorie svatých. Když tedy hodnotím Křesťanství, tak vidím zástupy dobrých lidí, ale také vidím ne až tak zástpy vzorných, ale naopak proti základům konajících. Pokud tedy slyším či čtu o tom že ten a ten něco udělal, vnímám že to udělal jednotlivec. pokud nám historie předkládá některé události, snažím se dobrat historických souvislostí proč se tak dělo, ale vnímám utrpení těch co jim bylo ublíženo ve jménu toho, který si tohle určitě nepřál a nepřeje. Umím si představit, že kdyby znovu Kristus přišel na Zem jako obyčejný mezi obyčejnými a řekl ,že si to takto nepředstavoval a přinesl by něco jiného než je oficiálně předkládáno, tak by jej znovu ukřižovali ti co mají plnou pusu právě jeho. Četl jsem Vaše vyjádření paní Ireno i paní pod nikem Milovaná, rozumím vám, ale zkuste se někdy zeptat každá sama za sebe:" Co by udělala Láska?!"
Pod pojmem Láska si představte Krista. Myslíte si,že by se zlobil, zvedal své emoce do negativních hodnot? Já nevím, ale když jsem se zeptal, viděl jsem "jen" smutný úsměv. Jsme všichni na stejné lodi, nemáme bojovat proti sobě, máme si pomáhat, snažit se pochopit co ten druhý nám chce říci atd. Tohle je úkol každého kdo hledá Světlo a Lásku a je jedno jestli má základy své víry postavené na jakémkoliv směru směřující k Bohu. Je jedno jak svého Boha kdo nazývá, všechna jsou jeho Jména. Důležité je pochopit, že jsme všichni bez rozdílu velice blízko, kdy nám bude vystaven účet. Každý znás můžeme hrát pro své okolí jakoukoliv stínohru, ale ručička vah ukáže na jednu nebo druhou stranu a těm, kteří budou někde uprostřed, bude dána možnost ukázat kam vlastně patří. Kolegu Jaromíra znám, vím že se vyjadřuje někdy velice břitce, ale Srdce má citlivé pro spravedlnost a kdybyste věděli to co se nemůže veřejně zvěstovat, spíše byste se divili proč se některé věci dějí a nedochází k zásahu z vyšší moci. Příjde brzy čas, kdy spadnou poslední závoje a budete vědět kdo je kdo ...!!! Přečtěte si prosím manifest, pod názvem Epilog zde na stránkách, čtěte to pozorně a mnohé snad pochopíte, i oni se kají a my bychom neměli...???!!! Přeji všem lidem opravdovou pokoru a soucit k Bratru či Sestře, bez rozdílu vyznání, bez rozdílu barvy pleti, bez rozdílu původu atd. Světlo a Láska nechť Vás všechny na této planětě prostoupí a sejme každému klapky a závoje z očí...

Datum: 14.11.2010

Vložil: Václav

Titulek: Myslel jsem, že myslím :-)

Myslel jsem, což je má chyba, že občas myslím.
Tedy myslel jsem, že pokud chci něco napsat, a podepřu to jakýmsi výkladem základů vesmíru, pomůže to pochopení obsahu. To je důvod, proč o konceptu kosmického uspořádání píšu. Myslel jsem, že je každý člověk přesně tím, co ve svém nitru, ve svém pravém já vnímá a cítí.

a nakonec:
Já si myslím, že nebude žádné znamení šelmy.
-----------------------------------------------------------------------------
Přiznám se, že jsem si myslel, což je má chyba, že občas myslíte!:-)Václav!
Myslet od slova myslitel? Nerozumím těm slovům v úvaze!
Nemělo by tam být spíše slovo domnívat se, předpokládat , usuzovat a podobná synonyma? Z hlediska běžné syntaxe textu a logické vazby pojmů?!

Pojmy: výklad základů vesmíru, koncept kosmického uspořádání jsou sice poutavé, ale můžete mě nasměrovat, kde v textu je o konceptu kosmického uspořádání nějaká zmínka? Možná jsem přehlédl.
Případně děkuji...:)

Datum: 14.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Myslel jsem, že myslím :-)

Některé články zrovna doplňuji protože jsem je psal dosti narychlo. Budou zveřejněny, jakmile je doplním. Tím ostatním se nehodlám zabývat. Jsem pouze člověk co něco napsal. Nic víc nic a nic méně.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Václav

Titulek: Re:Myslel jsem, že myslím :-)

Nechci aby jste reagoval nějak ve spěchu. Opravdu to chce v klidu, nespěchejte s odpovědí.
K vašemu článku:
Jak se tedy díváte na knihu Zjevení, nebo tedy Janovu apokalypsu? Je pro vás nějakým osobním přínosem Janovo poselství?
Ptám se protože říkáte: Já si myslím, že nebude žádné znamení šelmy a název článku je takový jaký je! Děkuji. Václav.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re:Myslel jsem, že myslím :-)

O znamení šelmy jsem psal na konci předcházejícího článku. Všechny čtyři už jsem poslal panu Kováčovi a tak doufám že je dá co nejdříve na net. Je pravda že některé výrazy přeháním a vím že to není nutné. Předpokládám že ona znamení jsou lidské vlastnosti, které nebudou nikdy viditelné, ale jsou ukryty v lidské hlavě. A co se týká knihy zjevení, tak vím, že se opírá o dobové vědomosti, ale ne jen ty které jsou zapsány v Bibli.
Toto je ona pasáž: Číslem člověka se tak stalo nižší číslo šest, ale se zachováním původního potenciálu čísla sedm. Egypťané tuto spojitost vyjadřovali v podobě Sfingy, což byl tvor se zvířecím tělem a lidskou hlavou. Byla tím vyjádřena nepatřičnost takovéhoto spojení. Takto se číslice šest stala znamením šelmy. Odtud ji převzal i Jan do své apokalyptické vize, ve kterých nese šelma tváře všech znamení lidského pádu. Přirozeně tu není žádný Satan, ďábel, Drak, či jakákoliv jiná obluda s návodem na osmažení človíčka v pekelné výhni. Nic takového nikdy neexistovalo, neexistuje a existovat ani nebude.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Milovaná

Titulek: Znamení šelmy

Vy,kdo váháte,nějak Vám to nesedí a nevíte,co si myslet-srovnejte tyto řádky s články Zjevení v Medžugorie část 1.,2. na tomto webu.
Najednou jsou tu dvě pravdy.Jedna je opak druhé(články tohoto typu kontra Mariina slova při zjeveních).
Jakou cestou se kdo vydáte?

Buďme bdělí.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Znamení šelmy

Pokud chcete abych na Vás reagoval, tak přestaňte lpět na náboženském fanatizmu a dovolte si žít ve světě, který je kouzelný a svobodný.

Datum: 14.11.2010

Vložil: Milovaná

Titulek: Re: Re: Znamení šelmy

Já to nepíši kvůli Vašim reakcím.Vůbec na mě nemusíte reagovat.Píši to pro Ty,kteří neberou Vaše články za jedinou bernou minci a přemýšlejí a dívají se kolem a hledají.To aby lépe viděli ty rozpory a neplácali se v tom tak dlouho.
Víte ,co mi připomíná Váš příslib Vámi popisovaného světa kouzelného a svobodného?
Gen.3,5 - Had na to ženě odpovětil:"To vůbec ne!Nezemřete!Ovšem Bůh ví,že v den,kdy z něho pojíte ,se vám otevřou oči a budete jako bohové,kteří znají dobro a zlo."
...no ...a pak to dopadlo,jak to dopadlo...
Stačí jen trochu pootočit pravdu a ten,kdo není v Bohu dobře ukotven už se chytá na pentličky.

Datum: 14.11.2010

Vložil: LK pro Milovanou

Titulek: Re: Re: Re: Znamení šelmy

Blahoslaveni ti, kteří neviděli a uvěřili.....!"

Datum: 14.11.2010

Vložil: Milovaná

Titulek: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy

Naprosto souhlasím.Ale sem by se víc hodilo -
Luk 11,28 -Ale on řekl:"Spíš jsou blahoslavení ti,kdo poslouchají Boží slovo a zachovávají jej."

Datum: 15.11.2010

Vložil: LK pro paní s nikem Milovaná

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy

Neodolal jsem speciálně pro vás :-).....:

Blahoslavenství (nová verze)... převzato z:
https://www.vira.cz/index1.php?sel_id=896

Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné
Blahoslavenství (nová verze) Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy bavit.

Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince, neboť oni budou ušetřeni soužení.

Blahoslavení ti, kteří umí odpočívat a spát, aniž by pro to hledali omluvu, neboť oni budou ctěni svým okolím.

Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a poslouchat, neboť oni se naučí novým věcem.

Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří, aby sami sebe nebrali příliš vážně, neboť budou ceněni svým okolím.

Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci
a klidně na věci vážné,
neboť vy dojdete v životě daleko.

Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv
a zapomenout na úšklebky,
neboť vaše cesta bude zalitá sluncem.

Blaze vám, kdo umíte vždy laskavě přijímat druhé lidi,
i když to mnohdy není rozumné;
budete sice nazváni bloudy, ale taková je cena lásky.

Blahoslavení ti, kteří myslí dřív než jednají
a kteří se modlí dřív, než myslí,
neboť oni se vyhnou hloupostem.

Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se,
přestože vám lidé skáčou do řeči,
odporují vám a hází vám klacky pod nohy,
neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce.

Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém,
s kým se setkají,
neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost.

(Přisuzováno Josefovi Follietovi (1903–1972), knězi v Prado.)

Datum: 13.11.2010

Vložil: sc

Titulek: 1-3

kde sú predošlé časti 1-3?

Datum: 14.11.2010

Vložil: LK pro SC

Titulek: Re: 1-3

odkazy - viz doplněno na konci textu

Datum: 14.11.2010

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: 1-3

I vám doporučuji si přečíst až revidované články, jsou upravené a rozšířené.

Záznamy: 1 - 20 ze 20