O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 4.díl

26.02.2010 22:30

Luděk Kováč : V této čtvrté části budeme pokračovat v popisu možných systémů spojení různých úrovní Vědomí a především si popíšeme způsob aktivního energetického posilování jednotlivých složek pomocí živlových znalostí a praktik,abychom byli schopni sami sebe pozvedávat a účinně ovlivňovat.

 

Co je Duch, Duše a Tělo?

Člověk je stvořen podle obrazu božího a sestává z těla, duše a ducha.

Duch je nesmrtelnou částí a věrným obrazem božím, tělo a duše jsou pouhým obalem, ve kterém Duch přebývá, jsou pomíjející a koná v nich podle potřeby v určeném prostředí.

Pouze Duch je nesmrtelnou částí a věrným obrazem božím!

Z nejvyšší prapříčiny (Ákáši), z prazdroje všeho bytí, z duchovní pralátky vzešel Duch, duchovní Já se čtyřmi specifickými živlovými vlastnostmi, které náleží nesmrtelnému, podle obrazu božího stvořenému duchu.


Jak jsme si již naznačili, mají živlové energie v Duchu, každý podle svého působení své základní vlastnosti (Vůle, Rozum-Intelekt, Cit-Pocit, Vědomí Já) a čtyři praživly jsou tedy základnou všech ostatních vlastností Ducha. Typická část pátého tj. éterického principu (Ákáši) se ve svém nejvyšším aspektu projevuje ve víře a v nejnižší, takřka v nejjemnější formě, v pudu sebezáchovy. Každý z oněch čtyř živlových principů má přesně dle zákona analogie polarity ještě mnoho dalších aspektů, jak po stránce pozitivní, tak i negativní. Všechny dohromady tvoří ono „JÁ“ neboli DUCHA.


Duch přebývá v oblasti, kterou nazýváme Mentální Sféra – Svět. Tato Sféra se vyznačuje tím, že zde vládnou Zákony bezčasovosti a bezprostorovosti. Co to znamená? Bezčasovost a bezprostorovost je, že vše v této Sféře je definováno neohraničeně, jak v Času, tak i Prostoru. Obě složky jsou u všech mentálních objektů stanoveny neurčitě, nekonkrétně, bezrozměrově!

 

Duch má tři základní části:

a) BD – Boží duch a v něm je skryta nejvyšší možná dosažitelná úroveň Vědomí „ JÁ JSEM“. Také se dá nazvat jako Duch Ducha a je tvořen praživly z Ákaši.
b) ŽD – Životní Duch a v něm je skryto Vědomí Vnitřního Krista Také se dá nazvat jako Duše Ducha a je tvořen praživly z Ákaši.
c) LD – Lidský Duch a v něm je skryto skutečné Vědomí Já. Také se dá nazvat jako
Tělo Ducha a je tvořeno živly z Mentální Sféry – Světa Abstraktních Myšlenek (SAM).

 

Mentální Sféra je složena ze dvou základních úrovní Ákaši ("0"- stupeň + "1"- stupeň) a je tvořena :

a) Svět Abstraktních Myšlenek (SAM):
b) MM – OHNISKO - POJÍTKO
c) Svět Konkrétních Myšlenek (SKM).

 Obr.4.1.

Na Obr.4.1. (výše), je znázorněna Mentální Sféra (MS) - Svět myšlenek a jeho složení podle Těl ve vztahu provázanosti k oblastem.

Tyto oblasti můžete vidět na následujícím

Obr.4.2., zdroj [ 2 ] - str.35 :


Celý Svět Myšlenek (SM) – Mentální Sféra (MS) je podle Maxe Heindla [ 2 ] složen ze 7 oblastí, které jsou přidruženy do dvou sekcí. Kde u něj je zahrnuta tzv. Mentální Matrice - Pojítko (MM) do Sekce (Světa) Konkrétních Myšlenek (SKM). MM neboli IST je z nejjemnější ákašistické látky Mentální Sféra (MS).


MM neboli IST je pojítkem mezi Duchem a Duší. Skrze toto pojítko se „zrcadlí „Duch v Duši“


Sféra mentální je zároveň sférou myšlenek, majících svůj původ ve světě představ, tedy v akáše ducha. Každé myšlence předchází základní idea, která podle své povahy přijímá určitý tvar a jako myšlenková forma nebo plastický obraz se dostává éterickým principem neboli mentální matricí k vědomí Já. Člověk sám není tedy původcem myšlenek, nýbrž původ každé myšlenky musíme hledat v nejvyšší akášické sféře mentální úrovně.


Duch člověka je podle situace, ve které se nachází, takřka přijímačem, je anténou myšlenek ze světa idejí. Jelikož je svět idejí vše ve všem, pochází každá nová myšlenka, každý nový vynález, zkrátka vše, co se člověk domnívá, že sám ze sebe vytvořil, z tohoto světa idejí. A příjem nových myšlenek závisí na postoji a zralosti ducha. [ 1 ] str.40


Obr.4.3.a.                                                                                                                     Obr.4.3.b.

Na obrázku 4.3.a. je naznačena struktura celého Mikrokosmu a struktura Mentálního Světa-Mentální Sféry – Světa Myšlenek
Na obrázku 4.3.b. je struktura celého Mikrokosmu, struktura Mentálního Světa-Mentální Sféry – Světa Myšlenek a příjem abstraktních a konkrétních myšlenek přes přijímač Ducha = IST.

 

Tělo je objekt, který může být v Mentální, Astrální nebo Materiálně-Éterické rovině tvořen podle příslušného zákona tvoření.


Těla patřící do Mentální roviny a jsou tvořena mentální látkou (jedno-živlově nebo více-živlově) jsou definována tak, že jsou:

Definice abstraktních a konkrétních myšlenek

a) Abstraktní myšlenky - Každou myšlenku ovládá naprosto čistý živel, zejména tehdy, jde-li o myšlenku s abstraktní idejí. Pouze abstraktní myšlenky mají čisté živly a také čistá pólová záření, ježto pocházejí z jedné ideje přímo ze světa příčin.
b) Konkrétní myšlenky - Má-li myšlenka více kombinací ze světa idejí, působí v ní více živlů, což se projevuje tvarem i zářením.


Z těchto poznatků vidíme, že jde o působení čistě elektrických, čistě magnetických, indiferentních a neutrálních myšlenek. Každá z nich má zcela podle ideje v mentální úrovni svou vlastní formu, barvu a záření (vibraci). Čtyřpólový magnet ducha uvádí myšlenku k vědomí, které jí řídí dále až k samotnému uskutečnění. Každá na hmotném světě utvořená věc má proto myšlenkou a vědomím ducha ve Světě Příčin a Idejí (SPI) svou příčinu a pochopitelně se zde i odráží. Nejde-li přímo o abstraktní ideu, může se uplatnit více myšlenkových útvarů. Takové myšlenky jsou potom buď elektrické nebo magnetické či elektromagnetické, podle toho, která živlová vlastnost v myšlence převládá. [ 1 ] str.40


Sféra pomíjejícího nebo proměnitelného ducha (DT), je vázána na prostor a mentální úroveň je bez času a prostoru (BD,ŽD,LD a IST). Totéž platí o veškerých vlastnostech ducha.


Pouze pojetí myšlenky v astrálním těle potřebuje určité časové rozpětí, protože spojovací páska astrální a hmotné matrice je ve své spojitosti vázána na čas a prostor.


Chod myšlenek je podmíněn zralostí ducha a je proto u každého člověka jiný. Čím je člověk zralejší, čím duchovně vyspělejší, tím rychlejší je chod jeho myšlenek v duchu.

 

zdroj : Luděk Kováč, www.rahunta.cz

 

 

Seznam doprovodných studijních materiálů :

[ 1 ] : Bardon František / Brána k opravdovému zasvěcení

[ 2 ] : Heindel Max / Rosenkruciánská Kosmokoncepce

 

 

Související:

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 3.díl

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 2.díl

Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí - 1.díl

Začínáme nový seriál : Mikrokosmické komunikační spojení na úrovní Vědomí

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)